Monday, April 25, 2016

ေရႊလင္းယုန္ငွက္၏ အသုိက္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ သုိးသူငယ္ယဇ္(အခန္း၂)

ေရႊလင္းယုန္မိဘမ်ားသည္ ေလာကထဲသို႔ေမြးလာမည့္ ေရႊလင္းယုန္ ငွက္ကေလးမ်ားအတြက္မည္သို႔အသိုက္ျပင္ဆင္ၾကသနည္း၊
ေရႊလင္းယုန္ သည္ ျမင့္ေသာအရပ္ကိုသာအစဥ္အျမဲေရြးခ်ယ္ပါသည္၊သစ္ပင္ျမင့္သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ
ေက်ာက္ေတာင္အစြန္းကိုေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါသည္။ သူသည္ လြင္ျပင္ သို႔မဟုတ္ က်ီးကန္းမ်ားႏွစ္သက္သည့္သစ္ပင္မဲ့
ကြင္းျပင္ၾကီးမ်ားတြင္ အသိုက္မေဆာက္ေပ။စိတ္အားရံု ပ်ံ႕လြင့္ေစေသာ ေနရာမ်ားဆူညံသံမ်ား၊လူအုပ္မ်ားႏွင့္
ေဝးကြာရာေတာေတာင္ထူထပ္ေသေဒသကို ေရြးခ်ယ္ကာ ျမင့္ေသာအရပ္၊သီးသန္႔ေနရာမ်ားကိုရွာေဖြ၍
အသိုက္ေဆာက္လုပ္ပါသည္။
သင္စီရင္ေသာေၾကာင့္ ေရႊလင္းယုန္သည္အထက္သို႔ တက္၍ ျမင့္ေသာ အရပ္၌ အသိုက္ကိုလပ္တတ္သေလာ။ သူသည္ ေက်ာက္ေပၚမွာေန၍ ေတာင္ထိပ္ႏ်င့္ေက်ာက္ငူေပၚမွာ ေနရာက်တတ္၏
ထိုအရပ္က ၾကည့္၍ကိုက္စားစရာအေကာင္ကိုအေဝးကပင္ျမင္တတ္၏
ေယာဘ ၃၉း၂၇-၂၉
ေရႊလင္းယုန္ ငွက္သည္ သူ၏ အသိုက္ကို ေသခ်ာစြာဂရုတစိုက္ေဆာက္ပါသည္။ အသိုက္ေဆာက္လုပ္ရန္
အၾကိမ္ၾကိမ္ခရီးထြက္ျပီးသစ္ကိုင္းရွာေဖြေရြးခ်ယ္သည္။ အသိုက္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္အျခားအရာဝတၳဳ
မ်ားမွာ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ အညႊန္႕အခက္မ်ားႏွင့္ရြက္ေလွ အပိုင္းအစမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤ အရာမ်ားေၾကာင့္အသိုက္မွာသက္ေတာင့္သက္တာမရွိေနထိုင္ဘုိ႔မေကာင္းသည့္အတြက္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေန
ပါသည္။ အဓိက အေျခခံအသိုက္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသြားသည့္အခါေရႊလင္းယုန္ငွက္မသည္က်န္လိုအပ္ေသာ

ေရႊလင္းယုန္ ငွက္မ်ား ေမတၱာ မွ်ေ၀ ဆက္ဆံ ၾကပုံ(အခန္း၁)


ေရႊလင္းယုန္ ငွက္မ်ား ေမတၱာ သက္၀င္ၾကပုံမွာစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ စတင္ခ်စ္တင္းေႏွာကာ ပုိးပန္းၾကသည္။ ငွက္မသည္ သူ၏ ေျခသည္းမ်ားျဖင့္ သစ္ကုိင္းတစ္ခုကုိေကာက္ယူကာ ေတာင္တန္းမ်ားကုိျဖတ္ေက်ာ္ ျပန္သန္းလွ်က္ ေနာင္အလားအလာ ရွိမည့္ ၾကင္ေဖၚကုိ ရွာေဖြပါသည္။ သူမ ႏွစ္သက္ေသာ ေရႊလင္းယုန္ဖုိအား ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ခ်င္း သူရွိရာသုိ႔ သစ္ကုိင္းကုိ ခ်ေပးလုိက္သည္။ ငွက္ဖုိ အေနျဖင့္ ငွက္မအား တုံ႕ျပန္လုိလွ်င္ မုိးေကာင္းကင္သုိ႔ ပ်ံတက္သြားၿပီး သူ၏ေျခမ်ားကုိ ဆန္႔ထုတ္လွ်က္ သစ္ကုိင္းကုိ ဖမ္းယူ၍ ငွက္မထံသုိ႔ ညင္သာစြာ သစ္ကုိင္းကုိ ျပန္ေပးပါသည္။ ထိုေနာက္ ထုိးဆင္းသြားၿပီး သူ၏ေနရာ၌ ျပန္ေနပါသည္။


ငွက္မသည္ သစ္ကုိင္းႏွင့္အတူ ေလထဲ၌ ဆက္လက္ လွည့္လည္ကာ သစ္ကုိင္းကုိ တဖန္ ပစ္ခ်ျပန္သည္။ ငွက္ဖုိသည္ သူမအားစိတ္၀င္စားလွ်င္ သစ္ကုိင္းက်လာသည္ကုိ ျမင္သည္ႏွင့္ တဖန္ မုိးေကာင္းကင္သုိ႔ ပ်ံတက္ကာ သစ္ကုိင္း ကုိဖမ္းယူလုိက္ၿပီး သူမထံ ျပန္ပုိ႔ေပးသည္။ ထုိသုိ႔ တစ္ေကာင္ ကုိ တစ္ေကာင္ တုံ႕ျပန္ေနၾကေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ ဤ အျပဳအမူကုိ ထပ္ခါ တလဲလဲ ျပသၾကသည္။


ထုိ႔ေနာက္ ႏွစ္ေကာင္စလုံး မုိးေကာင္းကင္ထက္သုိ႔ ပ်ံသန္း တက္သြားၿပီး ေျခသည္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ကိုင္ဖမ္းၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခ်င္းခ်င္း ပတ္ရစ္လွ်က္ ေကာင္းကင္ထက္ဆီသုိ႔ မုိင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်ံတက္သြားၿပီး ျပန္ဂၽြမ္းထုိး ဆင္းသည္။ ေျမျပင္ကုိမထိခင္ တစ္ေကာင္ ကုိ တစ္ေကာင္ လႊတ္လုိက္ၾကၿပီး အထက္သုိ႔ တဖန္ ပ်ံတက္ၾကသည္။ အျခား ငွက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေျမျပင္ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ မိတ္လုိက္ ဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။ မုိးေကာင္းကင္၌သာ ဆက္ဆံၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ေမတၱာမွ်ေ၀ျခင္း ၊ အလုိဆႏၵ ျပည့္၀ျခင္း ၊ ပ်ံသန္းျခင္း ႏွင့္ ၀မ္းေျမက္ျခင္း မ်ားသည္ ကမၻာ ေျမၾကီး ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ေကာင္းကင္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။

သင္၌ရွိေသာေရႊလင္းယုန္(နိဒါန္း)

သင္၌ရွိေသာေရႊလင္းယုန္
ေယာဘ ၁၂း၇ သားမ်ိဳးႏွင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကိုေမးျမန္းေလာ ။
သူတို႔သည္ေဟာေျပာသြန္သင္ၾကလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္အင္မတန္မွႏွင့္သက္တဲ့အျမင့္ပ်ံငွက္တစ္ေကာင္းအေၾကာင္းေလးေဝငွျခင္ပါတယ္
ေရႊလင္းယုန္ငွက္အေၾကာင္းေလးပါ..သမၼက်မ္းစာမွာေရႊလင္းယုန္ငွက္ကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး
ဥပမာေပးေရးသားထားတာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္..
ေတာ တရိစာၦန္ သားမ်ိဳး ႏွင့္ ငွက္မ်ား ထံမွ ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔ ဘုရားသခင္မိန့္မွာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္တုိ႔ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ထူးဆန္းအ့ံၾသဘြယ္ သတၱ၀ါမ်ား ထဲတြင္ ေရႊလင္းယုံ ငွက္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေရႊလင္းယုံငွက္၏ ခန္႔ညားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာ ႏွင့္ ထူးကဲေသာ စြမ္းရည္ကုိ ဘုရားသခင္က မၾကာခဏ အသုံးျပဳကာ သူ ၏ လူမ်ားအား အေရးႀကီးသည့္ သမၼာတရားႏွင့္ ပုံေဆာင္ျပသည္။ တမၼာက်မ္း၌ ေရႊလင္းယုံငွက္ ဟုေျပာလွ်င္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ လင္းယုန္ “ ႏွစ္မ်ိဳး ” ကုိ ဆုိလုိသည္။ ပထမ အမ်ိဳးအစားမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္ကဲ့သုိ႔ အသက္ရွင္ပုံ ရွိျခင္းေၾကာင့္ မင္းဧကရာဇ္ လင္းယုန္ ဟုေခၚသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရား ၏ အရည္အေသြး ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရႊလင္းယုန္ ဟုေခၚပါသည္။ ဤငွက္သည္ ေရႊေရာင္ေတာက္ပလွ်က္ရွိ၏ ။
ေရႊလင္းယုန္ငွက္သည္ ေတာင္ပံ ႏွစ္ဘက္ျဖန္႔ထားလွ်င္ ၁၄ ေပ မွ ၁၅ ေပ ရွိသည္ အထိ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပွ်မ္းမွ် အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၃၀ ေလးသည္။ ၎၏ အရြြယ္အစား ႀကီးမားလွသည့္အတြက္ အစြမ္းတန္ခုိး ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကီးျမတ္ျခင္းမ်ားကုိ ပုံေဆာင္ပါသည္။ က်က္သေရရွိျခင္း ၊ လွပျခင္း ႏွင့္ မိမိကုိယ္ ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိျခင္းကုိလည္း ေဖၚျပဆုိလုိပါသည္။ ေရႊလင္းယုံငွက္သည္ ငွက္မ်ား၏ မင္းျဖစ္သည္။ ခံ့ညား ထည္၀ါစြာ ပ်ံ၀ဲ တက္သြားၿပီး ၊ ျမင့္မားသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ၊ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ေနပူ ကုိလည္း မမႈ ၊ ျပင္းထန္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ မုန္တုိင္းကုိလည္း ဂရု မျပဳဘဲ ပ်ံသန္းေနပုံမွာ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ေအာင္ျမင္ သည့္ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပသည္။
ေရႊလင္းယုန္သည္ မိမိ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ အရွင္သခင္ ျဖစ္သူႏွင့္ မိမိ ၏ အေျခအေန ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ သူဟု ဆုိလုိသည္။ ထုိသူသည္ အသက္တာ မုန္တုိင္း ႏွင့္ ဆင္းရဲ ၊ ဒုကၡ ၊ အခက္အခဲ ၊ စုံစမ္းမႈမ်ားအလယ္၌ အေျခအေန၏ အထက္တြင္ အသက္ရွင္အုပ္စုိးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ ႏွင့္ တန္ခုိး ရွိသူျဖစ္သည္။

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews