Monday, April 25, 2016

သင္၌ရွိေသာေရႊလင္းယုန္(နိဒါန္း)

သင္၌ရွိေသာေရႊလင္းယုန္
ေယာဘ ၁၂း၇ သားမ်ိဳးႏွင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကိုေမးျမန္းေလာ ။
သူတို႔သည္ေဟာေျပာသြန္သင္ၾကလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္အင္မတန္မွႏွင့္သက္တဲ့အျမင့္ပ်ံငွက္တစ္ေကာင္းအေၾကာင္းေလးေဝငွျခင္ပါတယ္
ေရႊလင္းယုန္ငွက္အေၾကာင္းေလးပါ..သမၼက်မ္းစာမွာေရႊလင္းယုန္ငွက္ကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး
ဥပမာေပးေရးသားထားတာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္..
ေတာ တရိစာၦန္ သားမ်ိဳး ႏွင့္ ငွက္မ်ား ထံမွ ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔ ဘုရားသခင္မိန့္မွာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္တုိ႔ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ထူးဆန္းအ့ံၾသဘြယ္ သတၱ၀ါမ်ား ထဲတြင္ ေရႊလင္းယုံ ငွက္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေရႊလင္းယုံငွက္၏ ခန္႔ညားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာ ႏွင့္ ထူးကဲေသာ စြမ္းရည္ကုိ ဘုရားသခင္က မၾကာခဏ အသုံးျပဳကာ သူ ၏ လူမ်ားအား အေရးႀကီးသည့္ သမၼာတရားႏွင့္ ပုံေဆာင္ျပသည္။ တမၼာက်မ္း၌ ေရႊလင္းယုံငွက္ ဟုေျပာလွ်င္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ လင္းယုန္ “ ႏွစ္မ်ိဳး ” ကုိ ဆုိလုိသည္။ ပထမ အမ်ိဳးအစားမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္ကဲ့သုိ႔ အသက္ရွင္ပုံ ရွိျခင္းေၾကာင့္ မင္းဧကရာဇ္ လင္းယုန္ ဟုေခၚသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရား ၏ အရည္အေသြး ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရႊလင္းယုန္ ဟုေခၚပါသည္။ ဤငွက္သည္ ေရႊေရာင္ေတာက္ပလွ်က္ရွိ၏ ။
ေရႊလင္းယုန္ငွက္သည္ ေတာင္ပံ ႏွစ္ဘက္ျဖန္႔ထားလွ်င္ ၁၄ ေပ မွ ၁၅ ေပ ရွိသည္ အထိ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပွ်မ္းမွ် အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၃၀ ေလးသည္။ ၎၏ အရြြယ္အစား ႀကီးမားလွသည့္အတြက္ အစြမ္းတန္ခုိး ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကီးျမတ္ျခင္းမ်ားကုိ ပုံေဆာင္ပါသည္။ က်က္သေရရွိျခင္း ၊ လွပျခင္း ႏွင့္ မိမိကုိယ္ ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိျခင္းကုိလည္း ေဖၚျပဆုိလုိပါသည္။ ေရႊလင္းယုံငွက္သည္ ငွက္မ်ား၏ မင္းျဖစ္သည္။ ခံ့ညား ထည္၀ါစြာ ပ်ံ၀ဲ တက္သြားၿပီး ၊ ျမင့္မားသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ၊ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ေနပူ ကုိလည္း မမႈ ၊ ျပင္းထန္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ မုန္တုိင္းကုိလည္း ဂရု မျပဳဘဲ ပ်ံသန္းေနပုံမွာ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ေအာင္ျမင္ သည့္ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပသည္။
ေရႊလင္းယုန္သည္ မိမိ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ အရွင္သခင္ ျဖစ္သူႏွင့္ မိမိ ၏ အေျခအေန ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ သူဟု ဆုိလုိသည္။ ထုိသူသည္ အသက္တာ မုန္တုိင္း ႏွင့္ ဆင္းရဲ ၊ ဒုကၡ ၊ အခက္အခဲ ၊ စုံစမ္းမႈမ်ားအလယ္၌ အေျခအေန၏ အထက္တြင္ အသက္ရွင္အုပ္စုိးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ ႏွင့္ တန္ခုိး ရွိသူျဖစ္သည္။


ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မုန္တုိင္းမ်ား ၊ ေတာင္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စုိးစံသူမ်ား ( အုပ္စုိးသူမ်ား ) ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယုံၾကည္လက္ခံသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔၀ိညာဥ္ အတြင္း၌ ဘုရင္ အျဖစ္ အုပ္စုိးႏုိင္သည့္ အစြမ္းသတၱိကုိ ထည့္ေပးထားျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊလင္းယုံသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြင္းမွ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ အသက္တာအတြင္း၌ ရွိေသာ ဘုရားသခင္ေပးထားသည့္ အစြမ္းတန္ခုိးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ေရႊလင္းယုံ၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈကုိ ေလ့လာသကဲ့သို႔ အျခားငွက္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိလည္း ၾကည့္ရႈ၍ သူတုိ႔၏အားသာခ်က္ ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားမွ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ပါသည္။
သင္၏၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင့္ ေရႊလင္းယုန္၏ ဘ၀အသက္တာတြင္ တူညီမႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ ေရႊလင္းယုန္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာမ်ား၌ စံနမူနာ ယူသင့္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ လာပါလိမ့္မည္။ 

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews