Monday, April 25, 2016

ေရႊလင္းယုန္ငွက္၏ အသုိက္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ သုိးသူငယ္ယဇ္(အခန္း၂)

ေရႊလင္းယုန္မိဘမ်ားသည္ ေလာကထဲသို႔ေမြးလာမည့္ ေရႊလင္းယုန္ ငွက္ကေလးမ်ားအတြက္မည္သို႔အသိုက္ျပင္ဆင္ၾကသနည္း၊
ေရႊလင္းယုန္ သည္ ျမင့္ေသာအရပ္ကိုသာအစဥ္အျမဲေရြးခ်ယ္ပါသည္၊သစ္ပင္ျမင့္သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ
ေက်ာက္ေတာင္အစြန္းကိုေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါသည္။ သူသည္ လြင္ျပင္ သို႔မဟုတ္ က်ီးကန္းမ်ားႏွစ္သက္သည့္သစ္ပင္မဲ့
ကြင္းျပင္ၾကီးမ်ားတြင္ အသိုက္မေဆာက္ေပ။စိတ္အားရံု ပ်ံ႕လြင့္ေစေသာ ေနရာမ်ားဆူညံသံမ်ား၊လူအုပ္မ်ားႏွင့္
ေဝးကြာရာေတာေတာင္ထူထပ္ေသေဒသကို ေရြးခ်ယ္ကာ ျမင့္ေသာအရပ္၊သီးသန္႔ေနရာမ်ားကိုရွာေဖြ၍
အသိုက္ေဆာက္လုပ္ပါသည္။
သင္စီရင္ေသာေၾကာင့္ ေရႊလင္းယုန္သည္အထက္သို႔ တက္၍ ျမင့္ေသာ အရပ္၌ အသိုက္ကိုလပ္တတ္သေလာ။ သူသည္ ေက်ာက္ေပၚမွာေန၍ ေတာင္ထိပ္ႏ်င့္ေက်ာက္ငူေပၚမွာ ေနရာက်တတ္၏
ထိုအရပ္က ၾကည့္၍ကိုက္စားစရာအေကာင္ကိုအေဝးကပင္ျမင္တတ္၏
ေယာဘ ၃၉း၂၇-၂၉
ေရႊလင္းယုန္ ငွက္သည္ သူ၏ အသိုက္ကို ေသခ်ာစြာဂရုတစိုက္ေဆာက္ပါသည္။ အသိုက္ေဆာက္လုပ္ရန္
အၾကိမ္ၾကိမ္ခရီးထြက္ျပီးသစ္ကိုင္းရွာေဖြေရြးခ်ယ္သည္။ အသိုက္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္အျခားအရာဝတၳဳ
မ်ားမွာ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ အညႊန္႕အခက္မ်ားႏွင့္ရြက္ေလွ အပိုင္းအစမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤ အရာမ်ားေၾကာင့္အသိုက္မွာသက္ေတာင့္သက္တာမရွိေနထိုင္ဘုိ႔မေကာင္းသည့္အတြက္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေန
ပါသည္။ အဓိက အေျခခံအသိုက္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသြားသည့္အခါေရႊလင္းယုန္ငွက္မသည္က်န္လိုအပ္ေသာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအလုပ္ကို ငွက္ဖိုအားလုပ္ေစပါသည္။
သူမ မွာမူ အသိုက္အားရဲတိုက္ သဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကားမွာအထပ္ထပ္စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္
ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္လံုးလံုးဆန္႔က်င္သည့္ ငွက္မွာဠင္းတငွက္ျဖစ္၍ သူသည္မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ေပၚ
တြင္သစၥာမရွိေပ။ ဠင္းတငွက္ဖိုသည္ အသုိက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) အသုိက္ေနရာယူျခင္းမ်ား၌
ပါဝင္ကူညီမႈမရွိေပ။ ဠင္းတငွက္မကထိုတာဝန္ဝတၱရားအားလံုးကိုယူရသည္ ။ ဠင္းတငွက္မ်ားသည္ အသို္က္
ေဆာက္လုပ္ျခင္းထက္စားေသာက္ျခင္းျဖစ့္သာအခ်ိန္ကုန္လြန္ေစသည္။ ထုိသို႔အစားႏွင့္အခ်ိန္ကုန္လြန္ျခင္း
ေၾကာင့္ ငွက္မ ဥ ဥရန္ ေနရာမရွိ၍ အသိုက္ေဆာက္လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းနားလည္လိုက္သည့္အခါအလြန္ေနာက္
က်သြားေျပီ။ ဥ ဥခ်ိန္ေရာက္မွ ဠင္းတငွက္မသည္ ေဒါသအေခ်ာင္းေခ်ာင္းထက္ကာ သစ္ပင္အို(သို႔မဟုတ္)လဲ
ျပိဳေနေသာ သစ္လံုး(သို႔မဟုတ္)အဆိုးဆံုး ေနရာျဖစ္သည့္ျမက္ထူေသာကြင္းျပင္၌ ဥ ဥေတာ့သည္။
ေရႊလင္းယုန္ငွက္မ်ားသည္ စံုဖက္ျခင္း ကို ယံုၾကည္သူဘုရားသာသမီးမ်ားအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဠင္းတငွက္မ်ားစံုဖက္ျခင္းကို ေလာကီသားမ်ား၏သစၥာမဲေသာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
ႏွင့္လြယ္ကူစြာ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
ျမင့္ေသာ ေတာင္ေပၚ၌ ေရႊလင္းယုန္ငွက္မ်ား၏ အသုိက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္ဘုရားသခင္
၏လူမ်ားေတာင္ေပၚ၌ေတြ႔ဆံုျခင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ေမာရိေတာင္ေပၚ၌ ဣဇက္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ အာျဗံဟံအား
ဘုရားသခင္မိန္႔မွာခဲ့ျခင္းျဖင့္ယံုၾကည္ျခင္းစမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ထိုေတာင္သည္ ဗိမၼာန္ေတာင္တည္ရွိရာ
ဇိအုန္ ေတာင္ျဖစ္လာပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ေမာေရွအားသိေနာင္ေတာင္ေပၚသို႔ေခၚျပီးေတြ႕ဆံုမိတ္သဟာယ
ဖြဲ႔ကာပညတ္ေတာ္၁၀ပါးကိုေပးခဲ့သည္။ ဧ ဗသလ ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္ အဖို႔ေယာရႈ ယဇ္ပုလႅင္တည္
ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဧလိယႏွင့္ဗာလ ပေရာဖက္မ်ားရင္ဆိုင္ရန္ကရေမလေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္ကစုေဝးေစခဲ့
သည္။ ေတာင္ေပၚ၌ ေယရႈတရားေဒသနာေဟာၾကားခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းခံခဲ့သည္။
ေယရႈေတာင္ေပၚတြင္ထူးျခားေသာအဆင္းအေရာင္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ ဘုန္းအသေရေတာ္ထြန္းေတာက္ေတာ္မူခဲ့
သည္။ ေတာင္ေပၚတြင္ေယရႈအေသခံခဲ့သည္။ မွန္ပါသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေခၚ
ေတာ္မူျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဖိလိပၸိ ၃း၁၄ ၌ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အထက္အရပ္မွ
ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆုကို ရျခင္းငွာပန္းတံုးတိုင္သို႔ငါလိုက္ေျပး၏။
  ေဟျဗဲ ၃း၁ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေရႊလင္းယုန္ငွက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္စပ္ဆိုေသာ ေခၚဘိတ္
ျခင္းျဖင့္ဘုရားသခင္ေခၚသည္။
 ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာေခၚဘိတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကိုခံရေသာသူသန္႔ရွင္ေေသာညီအစ္ကို
တို႔ ငါတို႔ဝန္ခံေသတမန္ေတာ္ ႏွင့္ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းတည္းဟူေသာ ေယရႈ၏ အေၾကာင္းကိုေစ့ေစ့ဆင္ျခင္ၾကေလာ့။
ေရႊလင္းယုန္ခရစ္ယာန္၏စစ္မွန္ေသာလကၡဏာတစ္ခုမွာဘုရားသခင္ႏွင့္သာ၍ ျမင့္ရာအထက္အရပ္သို႔ တက္ရန္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေကာင္းကင္ဘံု၌ ေနထိုင္လိုသည့္အတြင္းစိတ္ ဆႏၵျပင္းျပမႈရွိပါသည္။
ေရႊလင္းယုန္ခရစ္ယာန္သည္ ေနစရာ အသုိက္ကို သစ္ပင္ ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)သားသမီးမ်ားကို
ေျမျပင္ေပၚ၌ ေမြးဖြားျပဳစုဘို႔စိတ္ေက်နပ္မႈ မရွိေပ။ ေက်ာက္(ေယရႈ) ေပၚ၌ ခိုးနားရာ ကိုေသခ်ာစြာရွာေဖြျပီး သူ႔ဘဝ
တသက္တာလံုး လံုျခံဳစိတ္ခ်ဘို႔ျပင္ဆင္သည္
၁ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ကြယ္ကာရာ ဌာနေတာ္၌္ ေနေသာသူသည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အရိပ္ကုိ ခိုရလိမ့္မည္။
၂ ထာဝရဘုရားသည္ ငါခုိလံႈရာ၊ ငါ၏ရဲတိုက္၊ ငါကိုးစားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ငါေျပာဆို၏။
၃ အကယ္စင္စစ္ မုဆိုး၏ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္၎၊ ေသတတ္ေသာအနာႏွင့္၎၊ သင့္ကိုကင္းလြတ္ ေစေတာ္မူမည္။
၄ အေတာင္ေတာ္ အေမြးႏွင့္ဖံုးအုပ္ေတာ္မူ၍၊ အေတာင္ေတာ္ေအာက္၌ သင္သည္ လံုၿခံဳစြာ ေနရလိမ့္မည္။ သစၥာေတာ္ သည္ သင္၏ ဒိုင္းလႊားျဖစ္လိမ့္မည္။
၅ ညဥ့္အခါ ျဖစ္တတ္ေသာ ေဘးကို၎၊ ေန႔အခ်ိန္၌ ပစ္ေသာျမ‡ားကို၎၊
၆ ေမွာင္မိုက္ ထဲမွာ လည္ေသာ ကာလနာကို၎၊ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဥပဒ္ကို၎၊ သင္သည္ မေၾကာက္ရ။
၇ သင္၏အနားမွာ လူတေထာင္၊ သင္၏လက်္ာ ဘက္မွာ လူတေသာင္း လဲေသာ္လည္း၊ သင့္ကို မထိမခိုက္ရ။
၈ သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္၍၊ မတရားေသာ သူတို႔၌ ေရာက္ရေသာအျပစ္ ကို ျမင္ရံုမွ်သာရွိလိမ့္မည္။
၉ ထာဝရဘုရားသည္ ငါခုိလံႈရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု သင္သည္ဆို၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၌ ေနရာက်ေသာေၾကာင့္၊
၁၀ သင္၌ မေကာင္းေသာ အနိဌရုပ္မကပ္မေရာက္။ သင့္ေနရာသို႔ ေဘးဥပဒ္မခ်ဥ္းရ။
ဆာလံ ၉၁း ၁-၁၀
အသိုက္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသြားသည့္အခါေရႊလင္းယုန္ငွက္သည္ေလထဲတြင္စတင္ပ်ံဝဲကာသိုးသူငယ္ကိုရွာေဖြသည္။ ေရႊလင္းယုန္တြင္ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေသာေတာင့္တင္းသန္မာည့္ၾကြက္သားရွိျပီး မိမိ၏
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ သားေကာင္ ကို သူ၏ ေျခသည္းမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
 ျမင့္မားစြာပ်ံသန္းလ်က္အစာလိုက္လံရွာေဖြးရင္းသိုးသူငယ္ တစ္ေကာင္ ကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ ထိုသိုးသူငယ္၏
ေျခသည္မ်ားျဖင့္ကုတ္ခ်ီကိုင္ဖမ္း၍ အသိုက္ဆီသုိ႔ သယ္ေဆာင္ သြားျပီးသတ္ျဖတ္ဆြဲျဖဲသည္။ သားေကာင္း၏
အသားကိုစား၍ အေသြးကိုေသာက္သည္ ထိုေနာက္ ထုိသိုးသူငယ္ ၏ သားေရ ကိုအသိုက္၌ ျဖန္႔ခင္းလိုက္ရာ
အသိုက္မွာသက္ေတာင့္သက္သာ ႏွင့္ေနျခင္စဖြယ္ျဖစ္လာပါသည္။
ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္သိုးသငယ္သည္ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္အပူေဇာ္ခံရေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ အသိုက္ထဲသို႔ဘဝအသက္တာသစ္တစ္ခုေရႊလင္းယုန္ငယ္မေမြးဖြားလာခင္သိုးသငယ္အေသြးကိုသြန္း၍
သူ၏ခႏၶာကိုယ္ခ်ိဳးဖဲ့ခံခဲ့ရပါသည္။
ရွင္ေယာဟန္၆း ၅၃ ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ လူသား၏ အသားကိုမစား၊ အေသြးကိုမေသာက္လွ်င္ သင္တို႔၌အသက္မရွိ။
၅၄ ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အေသြးကိုလည္း ေသာက္ေသာ သူသည္ ထာဝရအသက္ကိုရ၏။ ထုိသူကို ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ငါထေျမာက္ေစမည္။
၅၅ ငါ၏ အသားသည္ စားစရာေကာင္း၏။ ငါ၏အေသြးလည္း ေသာက္စရာေကာင္း၏။
၅၆ ငါ၏အသားအေသြးကို ေသာက္စားေသာ သူသည္ ငါ၌တည္၏။ ထုိသူ၌လည္းငါတည္၏။
၅၇ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူ၍၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္သည္နည္းတူ၊ ငါ့ကိုစားေသာသူသည္ ငါ့အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။
၅၈ ဤမုန္႔ကား၊ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ မုန္႔ျဖစ္၏။ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားသည္ မႏၷကိုစားလ်က္ ေသရသကဲ့သို႔ မဟုတ္။ ဤမုန္႔ကိုစားေသာသူသည္ အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္
ေရႊလင္းယုန္ငွက္ကေလးမ်ား(ယံုၾကည္သူဝိညာဥ္သာသမီးမ်ား) ေမြးဖြားလာဖို႔လုိအပ္သည္ဟုဘုရာသခင္ဆံုးျဖတ္စီမံထားပါသည္။ ေရႊလင္းယုန္ငွက္ကေလမ်ား၏
ပံုေဆာင္ခ်က္မွာေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ ေနမည့္၊ အတူပ်ံဝဲမည့္ယံုၾကည္သူေယာက်္ား ၊ မိန္းမ
မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။ ခဲယဥ္းက်ဥး္ၾကပ္လွသည့္အသိုက္(ဘဝအသက္တာ) အတြင္းရွိကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နာက်င္မႈမ်ားကိုဘုရားသခင္ျမင္ေတာ္မူ၍ သိုးသူငယ္၏ သားေရ ျဖင့္ ခင္းေပးရန္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ မိမိ၏ အသိုက္( ဘဝအသက္တာ) တြင္အလိုဆႏၵ မျပည့္စံုႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ
မရွိျခင္းမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ေနၾကပံုကိုဘုရားသခင္ျမင္ေတာ္မူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြသူ
ငယ္ခ်င္းမ်ား ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ဘဝခရီး၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုရႈတ္ေထြးစိတ္ပ်က္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဘယ္မွ်ေလာက္ ဒုကၡေသာေရာက္ေနသည္ကို ဘုရားရွင္ျမင္ေတာ္မူပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနအခက္အခဲမုန္းတိုင္းမ်ားကိုရဲရင့္စြာ ရင္ဆိုင္ကာ၊ေတာင္းတန္းမ်ား
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ားကို အုပ္စိုး ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည့္(အရွင္)ဘုရင္မ်ားေမြးထုတ္ဖို႔ဘုရားသခင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤဝိညာဥ္သားသမီး၊ ေရႊလင္းယုန္ ခရစ္ယာန္ကေလးမ်ား မေမြးဖြားခင္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဤေလာကသို႔
ဦးစြာလာ၍ သိုးသူငယ္အျဖစ္ အေသခံ ကာ အေသြးသြန္းေလာင္းလ်က္အသက္ကိုစြန္႔ေပးခဲ့သည္။
ထိုသိုးသူငယ္ေတာ္ေယရႈသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခဲယဥ္းက်ဥ္းၾကပ္မႈမ်ားကိုယူေဆာင္သြားရန္ ဤေလာကသို႔ၾကြဆင္းလ်က္သူ၏ကိုယ္ခႏၶာ ကိုခ်ိဳးဖဲ့ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အခန္း(၃) ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာသတၱဝါမ်ား
ဆက္လက္ကူးေရးတင္ေပးပါဦးမည္

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews