Thursday, March 6, 2014

ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၌ွေျမာ္လင့္ရာတစ္မ်က္ႏွာစာသားမ်ားႏွင့္ထာဝရအလင္းတန္း


ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၌ွေျမာ္လင့္ရာ

ဒုကၡကတ္ကလသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်ိန္၌ၾကေရာက္လို႔လာေလျပီ..

ေနရာတိုင္း၌လူတို႔၏မ်က္နွာသည္ရႊင္လန္းမွ ုကင္းလ်က္ေနသည္..မနက္ျဖန္၌နိုးထလာရမည္

ကိုပင္ေၾကာက္ရြံ ့လ်က္ေနၾကသည္..ေငြေၾကးပ်က္သနာ..က်န္းမာျခင္းပ်က္သနာ..

ကိုယ္ေရးကိုတာပ်က္သနား..မိသားစုပ်က္သနာ..

ပ်က္သနာေပါင္း၁၆၀၀၀ႏွင့္ေမ်ာ္လင့္ခ်က္

မဲ့ေနၾကရသည္..ဤျပက္သနာမ်ားကိုဘယ္လိုရွင္ရပါ့မည္နည္း..

ကူညီမည့္သူကိုတမ္းတမိေသာ္လည္း..

ကူညီသူ.ေဖြရွာရင္းေမာလ်က္..ေနသူ..မစိုးရိမ္နင့္..သင္ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၌ွေျမာ္လင့္ရာ ကယ္တင္ရွင္ရွိသည္.

.ခဏအခ်ိန္ယူလ်က္ဤစာသားေလးမ်ားကိုဖတ္ၾကည့္ဘာ..

ကၽြနု္ပ္ရရွိခဲ့သည့္အလင္းတန္းသင့္ကိုဘာျမင္ေစခ်င္သည္..

တစ္မ်က္ႏွာစာသားမ်ားႏွင့္ထာဝရအလင္းတန္း

ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၌ွေျမာ္လင့္ရာ

ဆာလံ ၁၂၁:၁-၄,

၁ငါ့ကိုမစျခင္း အေျကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ ေသာ ေတာင္ရိုးသို့ ငါေမွ်ာ္ျကည့္၏။ ၂ေကာ္းကင္နွင့္ေျမျကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္မွ၊ ငါ့ကို မစျခင္းအေျကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏။၃သင္၏ ေျခကို ေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္ မမူ။ သင့္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ အိပ္ေတာ္မမူ။ ၄အကယ္စင္စစ္ ဣသေရလအမို်းကို ေစာင့္ ေသာသူသည္ ငိုက္မ်ဉ္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း ရိွေတာ္မမူ။

ေယရမိအနာဂတ္တိက်မ္း၂၉:၁၁-၁၃

၁၁တဖန္မိန့္ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သင္တို့ကိုအကို်းနည္းေစျခင္းငွာ ျကံစည္ေသာ အျကံမဟုတ္ဘဲ၊ သင္တို့သည္ ေျမာ္လင့္ေသာ အကို်းကိုရမည္အေျကာင္း၊ ျငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွာသာ၊ သင္တို့အဘို့ ျကံစည္ေသာ အျကံတို့ကို ငါသိ၏။ ၁၂တဖန္မိန့္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို့သည္ ငါ့ကိုေခၚ၍ သြားလာျကလိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းေသာအခါ သင္တို့စကားကို ငါနားေထာင္မည္။ ၁၃ငါ့ကိုရွာေသာအခါ စိတ္နွလံုးအျကြင္းမဲ့နွင့္ရွာလွ်င္ ေတြ့ျကလိမ့္မည္။

ေယရမိျမည္တမ္းစကား ၃:၂၁-၂၃

၂၁ထိုသို့အကြ်နု္ပ္၏ စိတ္နွလံုးသည္ ဆင္ျခင္၍ သတိရေသာအခါ ေျမာ္လင့္စရာအခြင့္ရိွပါ၏။ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္ သနားေတာ္မူ၍ ကရုဏာ ေတာ္သည္ မကုန္ေသာေျကာင့္ ငါတို့သည္ ဆံုးရံႈးျခင္းသို့ မေရာက္ဘဲေနျက၏။ ၂၃နံနက္တိုင္းကရုဏာေတာ္အသစ္ကို ခံရျက၏။ သစၥာေတာ္သည္ ျကီးျမတ္ပါ၏။

ဆာလ ံ၁၄၆:၅-၇

၅ယာကုပ္အမို်း၏ ဘုရားသခင္မစေတာ္မူေသာ သူ၊ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ ၆ထိုဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္၊ ေျမျကီး၊ သမုဒၵရာနွင့္တကြ အရပ္ရပ္၌ ရိွသမွ်တို့ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူ၏။ သစၥာေတာ္ကို အစဉ္အျမဲေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ၇ညွဉ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ သူတို့အား တရားျပု ေတာ္မူ၏။ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို့ကိုေကြ်းေမြးေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ခု်ပ္ထားျခင္းကို ခံရေသာသူတို့ကို လွြတ္ေတာ္မူ၏။

ဆာလံ ၇၁:၁၄-၁၆

၁၄အကြ်နု္ပ္မူကား၊ အစဉ္ေျမာ္လင့္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ခီ်းမြမ္းသမွ်ထက္ သာ၍ ခီ်းမြမ္းပါမည္။ ၁၅ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းနွင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို အကြ်နု္ပ္သည္ ေန့တိုင္းအစဉ္ ညွြန္ျကား ပါမည္။ ေက်းဇူးေတာ္တို့ကို ေရတြက္၍ မကုန္နိုင္ပါ။ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္မ်ားကို အမီွျပု၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုသာ ျပသပါမည္။

ဆာလံ ၄၂:၅

၅အိုငါ့ဝိညာဉ္၊ သင္သည္အဘယ္ေျကာင့္ ညိွုးငယ္ သနည္း။ ငါ့အထဲမွာအဘယ္ေျကာင့္ မျငိမ္းမဝပ္ရိွသ နည္း။ ဘုရားသခင္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနေလာ့။ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရား သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခီ်းမြမ္းေထာမနာျပုရေလအံ့ သတည္း။

ဆာလံ ၃၃:၁၈-၂၂

၁၈ထာဝရဘုရားကို ေျကာက္ရံြ့ေသာ သူတို့နွင့္ ကရုဏာေတာ္ကို ခိုလံႈေသာသူတို့သည္၊ ၁၉ေသေဘးနွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေျကာင္း၊ အစာ ေခါင္းပါးသည္ ကာလ၌ အသက္ရွင္မည္အေျကာင္း၊ သူတို့ကိုျကည့္ရႈလ်က္ ရိွေတာ္မူ၏။ ၂၀ငါတို့၏ဝိညာဉ္သည္ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ လ်က္ေန၏။ ထိုဘုရားသည္ ငါတို့ကို မစေသာသူ၊ ကြယ္ ကာေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၁သန့္ရွင္းေသာနာမေတာ္ကို ခိုလံႈေသာေျကာင့္၊ ငါတို့သည္ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွျက၏။ ၂၂အိုထာဝရဘုရား၊ အကြ်နု္ပ္တို့သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကို ကိုးစားသည္နွင့္အညီ၊ အကြ်နု္ပ္တို့အေပၚမွာ ကရုဏာေတာ္ သက္ေရာက္ပါေစေသာ။

ဘုရားသခင္ထံမွသင့္အတြက္ေျမာ္လင့္ခ်က္

ဆာလံ ၃၁:၂၃-၂၄

၂၃ထာဝရဘုရား၏ သန့္ရွင္းသူအေပါင္းတို့၊ ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္ျကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သစၥာ ရိွေသာသူတို့ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ မာနေထာင္လွြား ေသာသူတို့ကိုကား၊ အျပစ္မ်ားစြာဆပ္ေပးေတာ္မူ သတည္း။ ၂၄ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေသာသူအေပါင္းတို့၊ အာယူ၍ ရဲရင့္ေသာ စိတ္နွလံုးရိွျကေလာ့။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၇:၇-၈

၇ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေသာသူ၊ ထာဝရ ဘုရားကို မိမိကိုးစားရာ အေျကာင္းျဖစ္ ေစေသာ သူသည္ ေကာင္းျကီးမဂၤလာကို ခံအပ္ေသာ သူျဖစ္၏။ ၈ထိုသူသည္ကား၊ ေရရိွေသာ အရပ္၌စိုက္၍ ျမစ္နားမွာ အျမစ္ျဖာသျဖင့္၊ ပူေသာအရိွန္ ေရာက္ ေျကာင္းကို မသိ၊ အရြက္မညိွုးနြမ္း၊ မိုဃ္းေခါင္ေသာ ကာလ၌ စိုးရိမ္စရာမရိွဘဲ၊ အစဉ္အျမဲ အသီးကို သီးတတ္ ေသာ အပင္နွင့္အတူ၏။

ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၅:၁၃

၁၃သင္တို့သည္သန့္ရွင္းေသာဝိညာဉ္ေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါရမီနွင့္ျကြယ္ဝေစျခင္းငွါ၊ ယံုျကည္ေသာစိတ္ရိွ၍ ဝမ္းေျမာက္သက္သာျခင္း အမို်းမို်းတို့နွင့္ျပည့္စံုမည္အေျကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ ျခင္း၏အရွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ ေစေသာ။

ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၂:၁၀-၁၃

၁၁အားထုတ္ျခင္းအရာမွာ ပ်င္းရိျခင္းမရိွဘဲလ်က္၊ စိတ္တန္းသျဖင့္ သခင္ဘုရား၏အလိုေတာ္သို့လိုက္၍ အားထုတ္ျကေလာ့။ ၁၂ေျမာ္လင့္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္ျကေလာ့။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေသာအခါ သည္းခံျကေလာ့။ ဆုေတာင္း ပဌနာျပုျခင္းအမႈကို အျမဲျပုျကေလာ့။ ၁၃သန့္ရွင္းေသာသူတို့သည္ ဆင္းရဲေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္းျကေလာ့။ အာဂႏ ၱဳတို့အား ဧည့္သည္ဝတ္ကို ျကိုးစား၍ျပုျကေလာ့။

ဘုရားသခင္၏နွ ုတ္ပတ္ေတာ္မွသင့္အတြက္ေျမာ္လင့္ရာ

ဆာလံ ၁၁၉:၁၄၆-၁၄၉

၁၄၆ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ပါ၏။ ကယ္တင္ေတာ္ မူပါ။ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို့ကို ေစာင့္ပါမည္။ ၁၄၇မိုဃ္းမလင္းမီွ အကြ်နု္ပ္ ေအာ္ဟစ္တတ္ပါ၏။ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနပါ၏။ ၁၄၈ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို့ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လိုေသာ ငွါ၊ ညဉ့္ယံမလြန္မီွ အကြ်နု္ပ္နိုးတတ္ပါ၏။ ၁၄၉အို ထာဝရဘုရား၊ ကရုဏာေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း အကြ်နု္ပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ စီရင္ ေတာ္မူခ်က္နွင့္အညီ အကြ်နု္ပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္ မူပါ။

ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၅:၄-၆

ငါတို့သည္ က်မ္းစာ၌ပါေသာသည္းခံျခင္း၊ သက္သာျခင္း အေျကာင္းမ်ားကိုအမီွျပု၍ ေျမာ္လင့္ရ ေသာ အခြင့္ရိွေစျခင္းငွါ၊ က်မ္းစာ၌ အထက္ကေရးထားသမွ်သည္ ငါတို့ကို ဆံုးမဩဝါဒေပး၍ ေရးထား သတည္း။ ၅သင္တို့သည္ ငါတို့ သခင္ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ကို တညီ တညြတ္တည္း နႈတ္ျမြက္၍ ခီ်းမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ၆ေယရႈခရစ္၏အလိုေတာ္အတိုင္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္တညီတညြတ္တည္းရိွျကမည္အေျကာင္း၊ သည္းခံ ျခင္း၊ သက္သာျခင္း၏အရွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မ သနားေတာ္မူပါေစေသာ။

ဆာလံ ၁၃၀:၄-၆

၄ကိုယ္ေတာ္ကို ေျကာက္ရံြ့စရာအေျကာင္း ရိွေစ ျခင္းငွါ၊ အျပစ္လွြတ္ျခင္းအခြင့္ကို ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၅ထာဝရဘုရားကို ငါေစာင့္လ်က္ေန၏။ ငါ့ဝိညာဉ္ သည္ ေစာင့္လ်က္ေန၏။ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ငါေျမာ္ လင့္၏။ ၆နံနက္ကိုေျမာ္လင့္ေသာ သူတို့ထက္မက၊ ငါ့ဝိညာဉ္သည္ ဘုရားရွင္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏။ ၇ဣသေရလအမို်းသည္ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္ လင့္ပါေစ။ အေျကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၌ ကရုဏာ ရိွ၏။ မ်ားစြာေသာ ေရြးနႈတ္ျခင္းေက်းဇူးရိွ၏။ ဣသေရလ အမို်းကို ခပ္သိမ္းေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္တို့ အထဲက ေရြးနႈတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

ဆာလံ ၁၁၉:၁၁၄-၁၁၅

၁၁၄ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်နု္ပ္၏ အကြယ္အကာ၊ အကြ်နု္ပ္၏ ဒိုင္းလွြားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနပါ၏။ ၁၁၅ဒုစရိုက္ကို ျပုေသာသူတို့၊ ငါ့ထံမွ ဖယ္သြားျက။ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္တို့ကို က်င့္ေစာင္ မည္။

ကၽြႏု္ပ္ေျမာ္လင့္ရာဘုရားသခင္ထံမွကယ္တင္ျခင္း

ေရာမၾသဝါဒစာ ၅:၅-၈

၅ထိုေျမာ္လင့္ျခင္းသည္ ရွက္ေျကာက္စရာ အေျကာင္းနွင့္ ကင္းလြတ္၏။ အဘယ္ေျကာင့္နည္းဟူမူ ကား၊ ငါတို့အားေပးေတာ္မူေသာသန့္ရွင္းေသာ ဝိညာဉ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတာၱေတာ္ကို ငါတို့ စိတ္နွလံုးထဲသို့ ညွြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။ ၆ငါတို့သည္ အကို်းနည္းရိွစဉ္တြင္ အခိ်န္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို့အတြက္ေျကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ ၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအတြက္ေျကာင့္ အေသခံ မည့္သူရိွခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေျကာင့္ အေသခံ ဝံ့ေသာသူရိွေကာင္းရိွလိမ့္မည္ မွန္ေစေတာ့။ ၈ငါတို့သည္ အျပစ္ရိွစဉ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို့အတြက္ေျကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရား သခင္သည္ ငါတို့ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို့အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။

တမန္ေတာ္ဝထၱဳ ၂၄:၁၄:၁၅

ပညတၱိက်မ္း၊ အနာဂတၱိ က်မ္းတို့၌ စီရင္ေရးထားသမွ်တို့ကို အကြ်နု္ပ္ယံုပါ၏။ ၁၅ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေျဖာင့္မတ္ေသာ သူရိွ သမွ်တို့သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ျကလိမ့္မည္ဟူ၍၊ သူကို့ေျမာ္လင့္သည္နည္းတူ၊ အကြ်နု္ပ္လည္း ဘုရား သခင္ကို အမီွျပု၍ ေျမာ္လင့္ပါ၏။

သုတၱံက်မ္း ၂၃:၁၇-၁၈

၁၇အျပစ္ထင္ရွားေသာ သူတို့ကို ျငူစူေသာ စိတ္မရိွေစနွင့္။ တေန့လံုးထာဝရဘုရားကို ေျကာက္ရံြ့ ေသာသေဘာ ရိွေစေလာ့။ ၁၈အကယ္စင္စစ္ အမွုဆံုးျဖတ္ခိ်န္သည္ ေရာက္ လိမ့္မည္။ သင့္ေျမာ္လင့္ျခင္းအေျကာင္း မပ်က္ရာ

ဆာလံ ၁၄၇:၇-၁၁

၇ဂုဏ္ေတာ္ကိုခီ်းမြမ္းလ်က္ ထာဝရဘုရား ေရွ့ေတာ္၌ သီခ်င္းဆိုျကေလာ့။ ေစာင္းတီး၍၊ ငါတို့၏ ဘုရားသခင္ကို ေထာမနာသီခ်င္းဆိုျကေလာ့။ ၈ေကာင္းကင္ကို မိုဃ္းတိမ္မ်ားနွင့္ ဖံုးလွြမ္းသျဖင့္၊ ေျမျကီးဘို့ မိုဃ္းေရကိုျပင္ဆင္၍၊ ေတာင္မ်ားေပၽမွာ ျမက္ပင္ကိုေပါက္ေစေတာ္မူ၏။ ၉ျမည္တတ္ေသာ ကီ်းကန္းကေလးမွစ၍၊ တိရစာၦန္္မ်ားတို့ကို ေကြ်းေမြးေတာ္မူ၏။ ၁၀ျမင္း၏ခြန္အားနွင့္လူ၏လ်င္ျမန္ျခင္းကို အားရ နွစ္သက္ေတာ္မူျခင္းမရိွ။ ၁၁ေျကာက္ရံြ့ေသာသူနွင့္ ကရုဏေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူတို့ကို ထာဝရဘုရား နွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။

တိတုၾသဝါဒစာ ၂:၁၁-၁၄

၁၁အေျကာင္းမူကား၊ မဂၤလာရိွေသာ ေျမာ္လင့္ရာကို၄င္း၊ ျကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ငါတို့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ ထင္ရွားေပၚထြန္းျျခင္းကို၎း၊ ၁၂ငါတို့သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္၊ ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့ေနျခင္း၊ ေလာကီတပ္မက္ျခင္းကို ပယ္ရွားလ်က္၊ ယခု ဘဝ၌ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ေမြ့ေလွ်ာ္ျခင္းတို့ကို ျပုေနရမည္အေျကာင္း၊ ၁၃ငါတို့ကို ဆံုးမသြန္သင္၍၊ လူအေပါင္းတို့ကို ကယ္တင္တတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထင္ရွား ေပႀ ထြန္းလ်က္ရိွ၏။ ၁၄ထိုသခင္ေယရႈခရစ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ဒုစရိုက္မွ ငါတို့ကို ေရြးနႈတ္ျခင္းငွါ၎၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဘက္၌ စိတ္အားျကီး၍၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အမို်းကိုမိမိအဘို့ စင္ျကယ္ေစျခင္းငွါ၎၊ ကိုယ္ကို ကိုယ္ စြန့္ျကဲေတာ္မူျပီ။

ေယရမိျမည္တမ္းစကား ၃:၂၄-၂၆

၂၄ငါ့ဝိညာဉ္၏ သေဘာဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ ငါ၏အဘို့ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုေျကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ ကို ငါေျမာ္လင့္ပါ၏။ ၂၅ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာသူနွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကို ရွာေသာသူ၏ စိတ္ဝိညာဉ္အား ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးျပုေတာ္မူ၏။ ၂၆ကယ္တင္ေတာ္မူမည္ဟု ေျမာ္လင့္လ်က္၊ ျငိမ္ဝပ္စြာ ေစာင့္၍ ေနေကာင္း၏

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews