သူမ်ားေရးထားေျဖေပးထားတာကို..ျပန္လည္ကူးယူတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္
၁. ပဌမရႈေထာင့္
သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ အျမင္ (Biblical View)
၁) လုကာ ၂း၄၉… ညိဳးငယ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ႏွင့္ မိဘတုိ႔သည္ ေမာင့္ကိုရွာၾကျပီဟု ဆိုေသာ္ ေယရႈက မိဘသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္အကၽြန္ပ္ကို ရွာပါသနည္း၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အဘ၏အိမ္၌ ေနရသည္ကို မသိပါသေလာဟု ေျပာဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ ထိုစကားကို နားမလည္ၾက။ ထို႔ေနာက္ ေယရႈသည္ မိဘတို႔ႏွင့္အတူသြားသျဖင့္ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ သူတို႔စကားကို နားေထာင္လွ်က္ေနေလ၏။
ထိုအေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကို မယ္ေတာ္သည္ ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္က်ံဳးေလ၏။ ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္း ၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလွ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ လူတို႔ေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရေတာ္မူ၏…..
အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္အရ သိရသည္မွာ…