Thursday, March 30, 2017

အဘယ္ေႁကာင့္သတၲမေန ့ၪပုသ္ကိုက်ႊႏု္ပ္ေစာင့္ထိမ္းပါသနည္းttp://wordpress.org/extend/plugins/unicode-zawgyi-combobox/

သတၲမေန ့ၪပုသ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂိုဏ္းဂနမၽားစြာမွခရစ္ယာန္မၽားအႂငင္းပြားကာသေဘာထားကြဲလြဲလၽက္ရွိႁကပါသည္၊ကြ်ႏု္ပ္အေနနဲ့အဘယ္ေႁကာင့္သတၲမေန ့ၪပုသ္ကိုေစာင့္ထိန္းရသနည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေႂပာႂပပါမည္၊သမၼာကၽမ္းစာတြင္ေဖာ္ႂပထားသည္မွာ (ဘုရားသၡင္သည္မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတို ့ကိုႁကည့္ရႈလွ်င္အလြန္ေကာင္းသည္ကိုႂမင္ေတာ္မူ၍(ကမၻာဦးကၽမ္း ၁း၃၁) (ထိုသို ့ေကာင္းကင္ေႂမႁကီးႏွင့္တကြခပ္သိမ္းေသာတန္ဆာတို ့သည္ႂပီးစီးလၽက္ရွိႁက၏၊) ကမၻာၪီးကၽမ္း ၂း၁၊ဖန္ဆင္းႂခင္းႂပီးသည္ေနာက္လူသားႏွ စ္ၪီးအားအႁကီးမားဆံုးေသာအခြင့္အေရးတစ္ခုကိုေပးခဲ့၏၊ထိုအရာကားၪပုသ္ေန ့ပင္ႂဖစ္၏၊ထိ ုၪပုသ္ေန့တြင္လူသားႏွစ္ၪီးတို ့သည္ဘုရားသၡင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ ့ခြင့္ရ၏၊
                    ၪပုသ္ေန ့သည္ဖန္ဆင္းႂခင္း၏အထိမ္းအမွတ္ႂဖစ္၏၊
အရာခပ္သိမ္းကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဖန္ဆင္းရွင္သည္ဝတ္ႂပဳကိုးကြယ္ရာထိုက္တန္ေႁကာင္းကိုေဖၚႂပ၏၊ဘုရားရွင္သည္အရာခပ္သိမ္းကိုဖန္ဆင္းေသာအရွင္ႂဖစ္ေႁကာင္းကိုႂပန္လည္ေအာက္ေမ့ရန္ၪပုသ္ေန့ကိုဖန္ဆင္းႂခင္းႂဖစ္၏၊ လူသားမၽားအႂပစ္မႂပဳမီကပင္ၪပုသ္ေန ့ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏၊ ထိုၪပုသ္ေန ့သည္လည္းလူးသားမၽားအတြက္အထူးလက္ေဆာင္အႂဖစ္ဘုရားရွင္ေပးထားႂခင္းႂဖစ္၏၊
                              ဘုရားရွင္သည္ၪပုသ္ေန ့တြင္နားေတာ္မူ၏၊
----ထာဝရဘုရားသည္မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ေႂမႁကီးကိုေႃခာက္ရက္တြင္ဖန္ဆင္း၍သတၲမေန့ရက္၌ႃငိမ္ဝပ္စြာေနလၽက္အားႃဖၫ့္ေတာ္မူသည္၊ထြက္ေႃမာက္ရာကၽမ္း ၃၁း၁၇၊ထာဝရဘုရားသည္ပင္ပန္း၍နားေတာ္မူ သည္မဟုတ္ပါ။ဘုရားရွင္ သည္ေမာပန္းႃခင္းဟူသည္မရွိေခၽ၊ ေဟရွာယ ၄၀း၂၈၊ လူသားမၽားထိုေန ့ရက္တြင္ၪပုသ္ေစာင့္ရန္အလို့ငွာသာဘုရားရွင္နားေတာ္မူႃခင္းႃဖစ္၏၊ အမွန္မွာ ထိုလူသားႏွစ္ၪီးသည္လည္းေမာပန္းမည္မဟုတ္ေခၽ။အဘယ္ေႁကာင့္ဆိုေသာ္လူသားကိုဖန္ဆင္းႃပီးေနာက္ တစ္ရက္တြင္ၪပုသ္ေန့ႃဖစ္၏၊ ေႃမႁကီးႏွင့္လူအေပါင္းတို ့သည္ဆဌမေန ့တြင္ႃပီးဆံုးေအာင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ၏၊ ကမၻာၪီးကၽမ္း၂း၁၊သတၲမေန ့ရက္ေရာက္လၽင္ ဘုးရားသၡင္ သည္ဖန္ဆင္းေသာအမႈကိုလက္စသတ္ေတာ္မူခဲ့ႃပီးသည္ႃဖစ္၍----ကမၻာၪီးကၽမ္း ၂း၂ အဓိပၸါယ္ကအဘယ္နည္း၊ဘုးရားရွင္သည္ေႃခာက္ရက္တြင္အရာခပ္သိမ္းကိုဖန္ဆင္းႃပီးေသာ္လည္းၪပုသ္ေန႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မမူေသးပါ၊ သတၲမေန ့တြင္ဘုရားရွင္သည္နားေတာ္မူႃခင္းႃဖင့္မိမိလုပ္ငန္းကိုလက္စသတ္ေတာ္မူေႁကာင္း ဖန္ဆင္းထားလူသားမၽားအားမိတ္သဟာယဖြ ဲ ့ ကာေကာင္းႁကီးေပးေတာ္မူ၏၊သတၲမေန ့ (စေန) ေန ့ကိုသန္ ့ရွင္းေစ၍ ေကာင္းႁကီးေပးကာၪပုသ္ေန ့ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ ၏၊ၪပုသ္ေန ့ကိုဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူႃခင္းၪပုသ္ေန ့ကိုဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည့္အႃပင္ေကာင္းႁကီးလည္ေပးေတာ္မူ၏၊ ထိုေန ့သည္လူအေပါင္းတို ့အားေကာင္းႁကီးမဂၤလာယူေဆာင္လာေပးေသာေန့ႃဖစ္၏၊ သင္သည္ေကာင္းႁကီးမဂၤလာကိုလိုအပ္ပါသလား၊ ဤၪပုသ္ေန ့ကိုေစာင့္ထိမ္းေလာ့၊ၪပုသ္ေန ့ကိုဘုရားရွင္ သန္ ့ရွင္းေစေတာ္မူ၏သန္ ့ရွင္းေစသည္ဆိ ုေသာအဓိပၸါယ္မွာသီးသန့္ဖယ္ထားႃခင္းကဆို လိုပါသည္၊ ဖန္းဆင္းေတာ္မူေသာ လူသားမၽားႏွင့္မိတ္ သဟာယဖြ ဲ ့ကာထိုလူသားမၽားကိုေကာင္းႁကီးေပးရန္ထိုေန့ရက္ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ ၏၊ သန္ ့ရွင္းေတာ္မူ၏၊
                                         သိနာေတာင္မွၪပုသ္ေန႕႔
ႏွစ္ေပါင္း ၄၃၀ ကြ်န္ခံရႃပီးေနာက္(ထြက္ေႃမာက္ရာကၽမ္း ၁၄း၄၀-၄၁) ကၠသေရလမၽားသည္ၪပုသ္ေန ့ကိုေမ့ေလၽာ့ႁကေတာ့ ၏၊ ထိုၪပုသ္ေန့ကိုႂပန္လည္သတိယရန္ မာနမုန္ ့သင္ခန္းစာေပးႂပီးပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို သိနာေတာင္ေပၚတြင္ေပးကာၪပုသ္ေန ့ကိုႂပန္လည္သတိယေစ၏၊ ဂလာတိ၃း၁၇ တြင္--ငါဆိုသည္ကား ခရစ္ေတာ္ကိုရည္မွတ္၍ဘုရားသၡင္တည္ေစေတာ္မူေသာပဠိညာၪ္တရားကိုအႏွစ္ ၄၃၀) လြန္ႃပီးမွ ေနာက္ႃဖစ္ေသာပညတ္တရားသည္မပယ္ႏိုင္၊ ဂတိေတာ္ကိုအခၽည္းအနည္းမႃဖစ္ႏိုင္၊ၪပုသ္ေန ့ႏွင့္မာနမုန္ ့ဘုရားရွင္ ၏ပညတ္ေတာ္သည္သိနာေတာင္မတိုင္မီကပင္ရွိခဲ့၏၊သိနေတာင္ေပၚတြင္ သာရွိသည္မဟုတ္ပါ။ ကမၻာၪီးကၽမ္း ၂၆း၅ တြင္ အါႃဗံဟံသည္ငါ၏စကားကိုနားေထာင္၍ငါစီရင္မွာထားေသာပညတ္တရားအမၽိဳးမၽိဳးတို့ကိုေစာင့္ေရွာက္သတည္းဟုမိန္ ့ေတာ္မူ၏ ဟုေဖၚႃပထား၏၊ ကၠသေရလလူမၽိဳးမၽားအဲဂုတၲဳႃပည္ ကြ်န္ခံစၪ္ၪပုသ္ေစာင့္ခြင့္မရခဲ့၍ၪပုသ္ေန့ကိုေမ့ေပၽာက္ခဲ့ႁက၏၊ ကြ်န္ ဘဝမွလႊတ္ေႃမာက္ေသာအခါတြင္ လည္းၪပုသ္ေန ့ကိုႃပန္လည္သတိမရေသးပါ၊ထြက္ေႃမာက္ရာကၽမ္း ၁၆ တြင္မာနမုန္႔အားႃဖင့္ၪပုသ္ေန႔တြင္ၪပုသ္ေစာင့္ရန္ဘုရားရွင္သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊ မာနမုန္႔ကိုေႂခာက္ရက္တြင္ဘုရားရွင္သြန္းေလာင္းေပးႃပီးသတၲမေန ့တြင္ရပ္ထားေတာ္မူခဲ့၏၊ေႃခာက္ရက္အတြင္းသာမာနမုန္ ့ ကၽေစႃပီးသတၲမေန ့တြင္မကၽသည္မွ၁ရက္သတၲပတ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန့္ရွိခဲ့၏၊ မာနမုန္ ့ သင္ခန္းစာအားႃဖင့္ကၠသေရလမၽားသည္ ေႃခာက္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ႃပီးသတၲမေန ့တြင္ နားေနရေႁကာင္းၪပုသ္ေစာင့္ခဲ့ရေႁကာင္းသိခဲ့ရ၏၊ ထြက္ေႃမာက္ရာကၽမ္း ၁၆း၂၃တြင္-မနက္ႃဖန္ေန ့သည္ ထာဝရဘုရားေရွ့ေတာ္၌သန္ ့ရွင္းေသာၪပုသ္ေန ့။ ႃငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာေန့ႃဖစ္၏မုန္ ့ကိုေပါင္းခၽင္ သည့္အတိုင္း ေပါင္းႁကေလာ့၊ ႃပဳတ္ခၽင္သည့္အတိုင္းႃပဳတ္ႁကေလာ့၊ကၽန္ေသာအရာကို နံနက္တိုင္ေအာင္ေစာင့္၍သိုထားႁကေလာ့။ထာဝရဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူေႁကာင္းကိုႃပန္ေႃပာေလ၏ဟုေဖၚႃပထား၏၊ၪပုသ္ေန ့ႏွင့္ပညတ္ေတာ္ၪပုသ္ေန ့ပညတ္ကိုပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး၏ဗဟိုတြင္ဘုရားရွင္ ထားေတာ္မူ ၏၊ ထြက္ေႃမာက္ရာကၽမ္း ၂၀း၈-၁၁။ယာကုပ္ေဖၚႃပထားသည္မွာ အဘယ္သို ့နည္းဟူမူကားပညတ္တရားအလံုးစံုတို ့ ကိုေစာင့္ေရွာက္သည္တြင္ တစု ံတခု၌မွားမိလၽင္ ပညတ္တရားအလံုးစံုကိုလြန္ကၽဴးေသာအႃပစ္ရွိ၏၊ယာကုပ္ ၂း၁၀၊ၪပုသ္ေန ့ပတ္သက္သည့္ပညတ္သည္ အႃခားပညတ္ေပါင္းတို့ထက္ထူးႃခား၏၊ ထိုေန ့ရက္ကိုေအာက္ေမ့ရန္ဘုရားရွင္ပညတ္ေတာ္မူ ၏၊ဘုရားရွင္၏ဖန္ဆင္းေတာ္မူႃခင္းႏွင့္ၪပုသ္ေန့ကိုသတိရရန္ဘုရားရွင္ အလိုရွိ၏၊ ၪပုသ္ေန ့ကိုေစာင့္ထိန္းႃခင္းႃဖင့္ ဘုရားရွင္သည္အမွန္တကယ္ဖန္ဆင္းရွင္ႃဖစ္ေႁကာင္းႏွင့္ဂုဏ္ေတာ္ခၽီးမြမ္းသင္ ့ေႁကာင္းကိုေဖၚႃပႃခင္းႃဖစ္သည္၊ထို ့ႃပင္မကေသးဘုရားရွင္ႏွင့္လူတို႔စပ္ႁကားလကၡဏာသက္ေသႃဖစ္ေႁကာင္းေဖၚႃပပါသည္၊ထြက္ေႃမာက္ရာကၽမ္း ၂၀း၉ -ေႃခာက္ရက္ပတ္လံုးအလုပ္မၽိဳးကိုႁကိဳးစား၍လုပ္ေဆာင္ေလာ့ဟုေဖၚႃပထား၏၊အဓိပၸါယ္မွာ ခုနစ္ရက္တရက္သည္ၪပုသ္ေန ့ႃဖစ္၍ၪပုသ္ေစာင့္ထိန္းရန္ဘုရားရွင္အလိုရွိ၏၊ ေယဇေကၽလ၂၀း၁၂ တြင္ ဤသို ့ေဖၚႃပထား၏၊ထိုမွတပါးငါထာဝရဘုရားသည္သူတို ့ကိုသန့္ရွင္းေစသည္ဟုသူတို ့သည္သိမည့္အေႁကာင္း။ငါႏွင္ ့သူတို ့စပ္ႁကားမွာလကၡဏာသက္ေသႃဖစ္ေစႃခင္းငွါငါ၏ၪပုသ္ေန့ကိုငါခန္ ့ထား၏၊ အငယ္ ၂၀တြင္လည္း--ငါ၏ၪပုသ္ေန ့တိ ု ့ ကိုလည္းသန္ ့ရွင္းေစႁကေလာ့။ငါသည္သင္ တို ့၏ဘုရားသၡင္ ထာဝရဘုရားႃဖစ္သည္ ဟုသင္တို ့သည္သိမည့္အေႁကာင္းထိုၪပုသ္ တို ့ကိုငါႏွင့္သင္ တို ့စပ္ႁကားမွာလကၡဏာသက္ေသႃဖစ္ေစႁကေလာ့ဟုငါဆို၏
                                  တႏွစ္ တခါၪပုသ္ေန ့မ်ား

တစ္ပတ္တခါ ၪပုသ္ေန ့ႃပီးေနာက္တႏွစ္တခါ ၪပုသ္ေန ့မ်ားလည္းဣရလမၽားအတြက္ ရွိပါသည္၊ဝတ္ႃပဳရာကၽမ္း၂၃တြင္ ကၠဳသေရလမၽားအတြက္ပြဲေတာ္ခုႏွစ္မၽိဳးကိုေတြ႔ရႃပီးထိုပြဲမၽားကိုသမၼာကၽမ္းစာကၪပုသ္ေန့ဟုေခၚထားပါသည္၊ ၄င္းပြဲမၽားမွာ ၁၊ ပႆကာပြဲ (အခန္းငယ္ ၄။၅) ၂၊ အဇုမပြဲခုနစ္ရက္ပတ္လုံးတေဆးမဲ့မုန္ ့ကိုစားရ၏(အငယ္၆) ၃၊ ရက္ငါးဆယ္တိုင္ပြဲ-(အငယ္၁၆) ၄၊ တံပိုးမႈတ္ပြဲ-(အခန္းငယ္၂၅)၅၊အႂပစ္ေႃဖရာေန ့ပြ ဲ-(အခန္းငယ္၂၆) ၆၊ သေကေနပြဲ-(အခန္းငယ္၃၃-၃၄)၇၊ၪီးေသာအသီးအႏွံမၽား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပြဲ-(အခန္းငယ္၃၉)စသည္တို့ႃဖစ္ႁကသည္၊ထိုပြဲမၽားသည္တႏွစ္တြင္ခုနစ္ႁကိမ္ ဘုရားရွင္အတြက္ ကၽင္းပေပးရႁက၏၊ ထိုပြဲေန့မၽားကၽေရာက္ခၽိန္ တႏွစ္ႏွင့္မတူေခၽ၊တခၽိဳ ့ႏွစ္ တြင္ပထမရက္တြင္ ကၽေရာက္ႃပီးတခၽိဳ ့ႏွစ္မၽားတြင္သတၲမေန့တြင္ ကၽမည္၊ တခၽိဳ ့မွာအဌမေန ့တြင္ကၽေပမည္၊ အစရွိသည္ ႃဖင့္မတူညီႁကေခၽ၊ မည္သို ့ဆိုေစထိုပြဲတိုင္းကိုခုနစ္ရက္ ကၽင္းပရပါသည္၊ ထိုခုနစ္ရက္သည္လည္းသန့္ရွင္းေသာေန ့မၽားႃဖစ္ႁက၏၊ (ဝတ္ႃပဳရာကၽမ္း၂၃း၄၁) တြင္ေဖၚႃပထားသည္မွာထိုပြဲမၽား၏လုပ္ေဆာင္ခၽက္အားလံုးသည္ႁကြလာေတာ္မူမည့္ခရစ္ေတာ္ ကိုပံုေဆာင္ပါသည္၊ထိုခရစ္ေတာ္ သည္ လူသားမၽာ၏အႂပစ္အတြက္ကားတိုင္တြင္အေသခံ ကာအႂပစ္မွ ကယ္တင္မည့္သူႂဖစ္၏၊ ေကာေလာသဲ ၂း၁၄ တြင္--ငါတို ့ႏွင့္ဆန့္ကၽင္ဘက္ႂဖစ္ေသာ ဝိနည္းအထံုးအဖြဲ ့ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာလက္မွတ္ကိုေခၽ၍လက္ဝါးကပ္ တိုင္မွာရိုက္ထားလၽက္။ငါတို ့စပ္ ႁကားထဲကပယ္ရွင္းေတာ္မူ ႂပီ ဟုေဖၚႂပထား၏၊ ပြဲေတာ္မၽားသည္ခရစ္ေတာ္ကါးတိုင္ေပၚအေသခံႂပီးသည္ဟူ၍ ႃပီးဆံုးႁကေတာ့ ၏၊ေနာက္ထပ္ကၽင္းပရန္မလိုေတာ့ပါ၊ ထိုၪပုသ္ေန့ပြဲေန ့မၽားသည္တစ္ပတ္တခါေစာင့္ထိမ္းရေသာၪပုသ္ေန ့ႏွင္ ့မတူေပ၊ ထို ့ႂပင္မက(အငယ္ ၁၆။၁၇)တြင္---ထိုေႁကာင့္ စားေသာက္ႂခင္းအမႈပြ ဲေန ့။လဆန္းေန ့ၪ ပုသ္ ေန ့တို ့ကိုေစာင့္ႂခင္းအမႈတြင္သင္တို ့ကို အဘယ္သူမွ်မစစ္ေႁကာမစီရင္ေစႏွင့္၊ ထိုအရာတို ့သည္ေနာင္ႂဖစ္လတံ့ေသာအရာတို ့ ၏အရိပ္ႂဖစ္ႁက၏၊ကိုယ္မူကား ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ႂဖစ္ႁက၏ဟုေဖၚႂပထား၏၊ဤတြင္ပြဲေတာ္၌စားေသာမုန္ ့သည္ခရစ္ေတာ္၏အသားကိုပံုေဆာင္ႂပီး။စပၽစ္ရည္မၽားသည္ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ကိုပံုေဆာင္ႂခင္းႂဖစ္၏၊ထိုအရာမၽားသည္ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္ေပၚအေသခံႂပီးေသာအခါမရွိေတာ့ေပ၊ သမၼာကၽမ္းစာကေဖၚႂပထားသည္ကားခမည္းေတာ္ဘုရားသည္သားေတာ္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ရွိေတာ္မူႂပီးခရစ္ေတာ္သည္လည္းဘုရားရွင္ႂဖစ္ေတာ္မူ၏ဟုဆိ ုထား၏၊ ၁ေကာရိန္ သု ၈း၆ တြင္အႁကင္ ဘုရားသၡင္အထဲက ခပ္သိမ္းေသာအရာႂဖစ္၍။အႁကင္ ဘုရားသၡင္ အဘို ့အလို ့ငွါငါတို ့သည္ႂဖစ္ႁက၏၊ ထိုဘုရားသၡင္တပါးတည္းသာ ငါတို့၌ရွိေတာ္မူ ၏၊ ထိုသၡင္ေယရႉတပါးတည္းသာ ငါတို ့၌ရွိေတာ္မူ၏ဟုဆိုထား၏၊ ေဟႁဘဲ ၁း၁-၂တြင္--ထိုသားေတာ္ကိုအလံုးစံုတို ့၏အေမႊခံ သၡင္အရာ၌ခန္ ့ထားေတာ္မူ ၏၊သားေတာ္အားႂဖင့္လည္းေလာကဓါတ္တို့ကိုတည္ေတာ္မူ၏ဟုဆု ိထား၏၊ ေယာဟန္ ၁း၃ တြင္ လည္းခရစ္ေတာ္အားႂဖင့္သာငါတို ့ႂဖစ္၏ဟုေဖၚႂပထား၏၊ေယာဟန္ ၈း၅၈ တြင္အာႃဗံဟံမႂဖစ္မွီငါႂဖစ္၏ဟုေဖၚႂပထား၏၊ ထြက္ေႂမာက္ရာကၽမ္း ၃း၁၄တြင္ လည္းခရစ္ေတာ္ကေမာေရွအားငါႂဖစ္သည့္အတိုင္းငါႂဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း။ငါႂဖစ္သည္ဟု အမည္ရွိေသာသူသည္။ငါ့ကိုသင္ တို ့ရွ ိရာသို ့ေစလႊတ္ေတာ္မူႂပီဟု႒သေရလအမၽိဳးသာတို ့အားႂပန္ေႂပာေလာ့ ဟူ၍၄င္း။-မိန္ ့ေတာ္မူ၏၊ တရားေဟာရာကၽမ္း ၅း၁၄-၁၅တြင္လည္းသင္ သည္အဲဂုတၲဳႂပည္၌ကြ်န္ခံေႁကာင္း၄င္း။သင္ ၏ဘုရားသၡင္ ထာဝရဘုရားသည္ အားႁကီးေသာလက္ရံုးေတာ္ကိုဆန့္၍။ ထိုႂပည္မွ သင္ ့ကိုႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေႁကာင္းကို၄င္း ေအာက္ေမ့ေလာ့။ထိုအေႁကာင္းေႁကာင့္သင္သည္ၪပုသ္ေန့ကိုေစာင့္ရမည္ဟု သင္ ၏ထာဝရဘုရားသၡင္ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူ ၏၊ ထြက္ေႂမာက္ရာကၽမ္း ၂၀း၁-၂တြင္သင္သည္အဲဂုတၲဳႂပည္တြင္ ကြ်န္ခံခဲ့ေႁကာင္းႏွင့္ထာဝရဘုရားသင့္ကို ကယ္ႏႈတ္ေႁကာင္းတို ့ကိုသတိရေလာ့။ငါမွ တပါးအႂခားေသာဘုရားကိုမကိုးကြယ္ရန္---ဟုေဖၚႂပထားပါသည္၊ရွင္မာကုခရစ္ဝင္ ၂း၂၈တြင္သၡင္ေယရွ ူသည္ၪပုသ္ေန့၏အရွင္ ႂဖစ္၏ဟုဆိုထား၏၊ အငယ္၂၇တြင္ၪပုသ္ေန ့သည္ လူအတြက္ဟုေဖၚႂပထားပါသည္၊ဤအရာမၽားကား ယုဒလူမၽိဳးမၽားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲေလာကလူသားမၽားအားလံုးအတြက္ႂဖစ္၏၊ မသဲ၁၄း၂၀တြင္လည္း-သင္တို ့ေႂပးရေသာအခၽိန္သည္ေဆာင္းကာလမကၽ။ၪပုသ္ေန ့၌လည္းမကၽမည့္အေႁကာင္း ဆုေတာင္းႁကေလာ့၊ဟုေဖၚႂပထား၏၊အေႁကာင္းမွာခရစ္ေတာ္သည္ သူေကာင္းကင္ေပၚႂပန္တက္ႂပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းၪပုသ္ေန ့ကို အစၪ္အတိုင္းေစာင့္ထိန္းေစလိုပါသည္၊ ေယရုရွ လင္ ႂမိဳ ့ ကိုခရစ္ႏွစ္ခုနစ္ဆယ္တြင္တိုင္းတပါးသားသိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္၊ ထိုအခၽိန္ကားေကာင္းကင္ေပၚခရစ္ေတာ္ႂပန္တက္ႂပီး သံုးဆယ္ကိုးႏွစ္ခန္ ့တြင္ႂဖစ္သည္ ၊ခရစ္ေတာ္သည္စႁက္ ာဝဠာႏွင့္အရာခပ္သိမ္းတို့ကိုဖန္ဆင္းႂပီးသတၲမေန ့တြင္နားေနေတာ္မူသည္ထိုသို ့နားေနႂခင္းသည္ ဖန္ဆင္းႂခင္းလုပ္ငန္းႂပီးဆံုးႂခင္းကိုႂပပါသည္၊ဤေလာကရွိအႂပစ္သားမၽားကိုမိမိ၏အေသြးေတာ္ႏွင္ ့ဝယ္ယူႂပီးစီးသကဲ့သို ့ႂဖစ္ပါသည္၊ ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းႁကီးႏ ွ စ္ခုမွတခုကား တစ္ပတ္တာ၏ေႂခာက္ရက္ေန ့မြန္းလြဲပိုင္းတ ြင္ (အမႈႂပီးႂပီ) ဟုသက္ေတာ္မစြန္ ့ မီခရစ္ေတာ္ႏႈတ္ေတာ္မွမိန္ ့ႂမြ က္လိ ုက္ေသာအခၽိန္ပင္ႂဖစ္ပါသည္၊ေယာဟန္ ၁၉း၃၀ ႏွင့္လုကာ ၂၃း၅၃ မၽားတြင္ေဖၚႂပထားသည္မွာ ထိုေန ့ကားအဘိတ္ေန ့ႂဖစ္ႂပီးၪပုသ္ေန့ေရာက္လုနီးခၽိန္ ႂဖစ္သည္၊ ထို ့ေႁကင္ ့ၪ ပုသ္ေန ့ကိုဖန္ဆင္းႂခင္းႏွင္ ့ ကယ္တင္ႂခင္းအထိမ္းအမွတ္ဟုေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္၊သတၲမေန ့တြင္ၪပုသ္ေစာင့္ထိမ္းႂခင္းသည္ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားအႂပစ္မွကယ္တင္ရန္ကားတိုင္ေပၚအေသခံေတာ္မူေသာေႁကာင့္ခရစ္ေတာ္ႏွင္ ့အတူဝမ္းေႂမာက္ႂခင္းကိုေဖၚႂပႂခင္းပင္ႂဖစ္ပါသည္၊
                                 ၪပုသ္ေတာ္ႂမတ္ေန ့ႏွင့္တမန္ေတာ္မၽား
ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္မၽားသည္ၪပုသ္ေန ့ကိုေစာင့္ထိန္းခဲ့ႁကပါသည္၊ဤအႂခ င္းအရာကိုခရစ္ေတာ္ေသဆံုးေသာအခၽိန္ တြင္ေတြ ့ရပါသည္၊လုကာ ၂၃း၅၅။၂၄း၁ တို ့တြင္ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မၽားသည္ခရစ္ေတာ္သတၲမေန ့ၪပုသ္ေစာင့္ေတာ္မူသည္နည္းတူၪပုသ္ေစာင့္သည္ကိုေတြ့ရပါသည္၊ရွင္ေပါလုသည္လည္း သတၲမေန ့တြင္တရားဇရပ္၌ၪပုသ္ေစာင့္ခဲ့ပါသည္၊ တမန္ေတာ္ ၁၃း၁၄။၁၇း၁-၂။၁၈း၄ တို ့တြင္ေဖၚႂပထားသည္မွာ တိုင္းတပါးသားမၽားသည္သတၲမေန့ၪပုသ္ေန ့တြင္ရွင္ေပါလုကိ ုတရားေဟာခိုင္းပါသည္၊ တမန္ေတာ္ ၁၃း၄၂။၄၄။တြင္ေဖၚႂပထားသည့္ဤအႂဖစ္အပၽက္မၽားသည္ခရစ္ေတာ္ရွင္ႂပန္ထေႂမာက္ႂပီး ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေလာက္တြင္ႂဖစ္ပါသည္၊တရားဇရပ္မရွိေသာေနရာမၽားတြင္ရွင္ေပါလုသည္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာတစ္ခုခု ကိုထံုးစံရွိသည့္အတိုင္းဘုရားဝတ္ႂပဳေလ့ရွ ိသည္ ၊ တမန္ေတာ္၁၆း၁၃ တြင္ခရစ္ေတာ္ၪပုသ္ေတာ္ႂမတ္ေန့ကိုေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္နည္းတူ ရွင္ေပါလုသည္ထိ ုနည္းတူႂပဳခဲ့၏၊ လူအခၽိဳ ့တို ့သည္ရွင္ေပါလုတနဂၤေႏြေန့ၪပုသ္ေစာင့္ခဲ့၍ကြ်ႏု္ပ္တို ့ေစာင့္ႁကသည္ဟုဆိုသူလည္းရွိ၏၊ ဤအရာကား မွားယြင္းေသာအရာႂဖစ္၏၊ရွင္ေပါလုမည္သို ့ေသာအခါမွ် တနဂၤေႏြေန ့တြင္ၪပုသ္ေစာင့္ႂခင္းမရွိခဲ့ပါ၊ တမန္ေတာ္၂၀း၇ တြင္ေဖၚႂပထားခၽက္အရ ရွင္ေပါလုတနဂၤေႏြၪပုသ္ေစာင့္သည္ဟု သူတု ိ ့ဆိုခၽင္ပါသည္၊ အမွန္မွာ(တမန္ေတာ္ ၂၀း၇)ေဖၚႂပထားသည္မွာစုရံုးႂပီးမုန္ ့ဖဲ့ႂခင္းသာႂဖစ္ပါသည္၊ မုန္ ့ဖဲ့ႂခင္းေႁကာင့္ ၪပုသ္ေစာင့္သည္ဟုဆိုခၽင္ ႁကပါသည္၊ အမွန္မွာထိုမုန္ ့ဖဲ ့ႂခင္းသည္ေနာက္ရက္တြင္ ရွင္ေပါလုခရီးထြက္မည္ႂဖစ္၍ႏႈတ္ဆက္ပြ ဲႂပဳလုပ္ႂခင္းသာႂဖစ္ပါသည္၊ ထိုအခၽိန္ကားညေနခၽိန္ႂဖစ္၏၊ သမၼာကၽမ္းစာတြင္ေန ့ရက္ေရတြက္ပံုမွာ ေနဝင္သည္မွ ေနဝင္သည္အထိတရက္ႂဖစ္သည္ဟုေရတြက္ပါသည္၊ ဝတ္ႂပဳရာကၽမ္း ၂၃း၃၂ႏွင္ ့ကမBာၪီးကၽမ္း ၁း၅ တြင္ေဖၚႂပထားသည္မွာညၪီးႏွင့္နံနက္သည္တရက္ႂဖစ္၏ဟုေဖၚႂပထားပါသည္၊ဤေလာကလူသားမၽားေရတြက္သည့္နည္းတူညသန္းေခါင္ ယံမွစ၍ ေနာက္ညသန္းေခါင္ ယံတရက္မဟုတ္ပါ၊ထိုေႁကာင့္စေနေန ့ေနဝင္သည္ႏွင္ ့တနဂၤေႏြေန ့တြင္းေရာက္ေတာ့၏၊ အဓိပၸ ါယ္မွာတနဂၤေႏြေန့ညအရင္လာႂပီး မိုးလင္းေသာအခါတနဂၤေႏြမနက္ႂဖစ္ေတာ့၏၊ ရွင္ေပါလုသည္ ေနာက္ရက္မနက္ေစာေစာတြင္ခရီးထြက္စရာရွိ၍စေနေန့ညၪီးပိုင္းတြင္ပြဲလုပ္ခဲ့ႂခင္းႂဖစ္ပါသည္၊ ထိုေန့ညတြင္သူတို ့တေတြညသန္းေခါင္တိုင္သည္ထိ ေထြရာေလးပါးေႂပာဆိုကာမိတ္သဟာယဖြဲ ့ႁကပါသည္၊ ညနက္ခၽိန္ေရာက္ေႁကာင္းသက္ေသတခုမွာ ၪတုခု အမည္ရွ ိလုလင္ တေယာက္သည္အိမ္သု ံးဆင္ ့ႂပူတင္းေပါက္တြင္အိပ္ေပၽာ္လၽက္ေအာက္သို ့ ကၽ၍ေသဆံုးႂခင္းပင္ႂဖစ္သည္၊ တမန္ေတာ္ ၂၀း၉။ ၂း၄၂။၄၆ တို့တြင္ေဖၚႂပထားသည္မွာ မုန္ ့ကိုဖဲ့ႂခင္းပဌနာႂပဳႂခင္းတို ့ကိုအႂမဲေဆာင္ရြ က္သည္ဟုေဖၚႂပထားပါသည္၊တမန္ေတာ္၂၇း၃၅ တြင္လည္းရွင္ေပါလုသည္သေဘၤာေပၚတြင္ လည္းမုန္ ့ကိုဖဲ့ေႁကာင္းေဖၚႂပထား၏၊သေဘၤာေပၚမုန္ ့ဖဲ့ရႂခင္းအေႁကာင္းရင္းမွာသေဘၤာသားမၽားသေဘၤာပၽက္မည္စိုး၍အစာမစားႏိုင္သည္မွာႁကာႂပီႂဖစ္သႂဖင့္မုန္ ့ကိုဖဲ့ေကြ်းႂခင္းပင္ႂဖစ္ပါသည္၊မသဲ၁၄း၁၉။ ၁၅း၃၆။ မာကု ၈း၆။၁၉။၂၀ တို့တြင္လည္းခရစ္ေတာ္ သည္မုန္ ့ကိ ုဖဲ့သည္မွာလူထုေကြ်းေမြးဖို ့ရန္ဟုေဖၚႂပထားပါသည္၊ ထိုမုန့္ကိုခၽိဳးဖဲးႂခင္းတိုင္းသည္ၪပုသ္ေန ့ႏွင္ ့ပြ ဲေတာ္မဂၤလာစား ႂခင္းမဟုတ္ပါေခၽ၊ သမၼာကၽမ္းစာတြင္ပြဲေတာ္မဂၤလာအတြက္မုန့္ခၽိဳဖဲးႂခင္းကိုႂပေသာကၽမ္းခၽက္ေလးခုသာရွိ၇ပါသည္၊ မသဲ၂၆း၂၆။မာကု၁၄း၂၂။ လုကာ၂၂း၁၉။ႏွင့္ ၁ေကာရိန္သု ၁၀း၁၆။၁၁း၂၄ မွေဖၚႂပခၽက္မၽားသည္လည္းၪပုသ္ေန ့တြင္ေဆာင္ရြ က္ႂခင္းမဟုတ္ေခၽ၊အႁကာင္းမူကားခရစ္ေတာ္သည္ေႂခာက္ရက္ေန ့တြင္ကားတိုင္တင္ႂခင္းခံရႂပီးၪပုသ္ေန့တြင္သခၽၤိဳ င္းဂူတြင္ရွ ိကာၪပုသ္ေစာင့္ေတာ္မူ၏၊တမန္ေတာ္မၽားေစာင့္ထိန္းေသာၪပုသ္ေန့ႏွင္ ့ တႏွစ္တခါပြ ဲမၽားသည္မတူႂခားနားႁက၏၊ တႏွစ္တႁကိမ္ကၽင္းပေသာၪပုသ္ေန ့ႏွင့္ပြဲမၽားကိုလည္းေစာင့္ထိန္းရန္မလိုေတာ့ေႁကာင္းကိုလည္း ေဖၚႂပ၏၊ေကာေလာသဲ ၂း၁၄။၁၆-၁၇။ တို ့တြင္ထိုၪပုသ္ပြဲေန့ထံု တမ္းစၪ္လာမၽားသည္ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္ေပၚတက္သည္ႏွင္ ့ထိုအရာမၽားသည္လည္းဖၽက္သိမ္းႂခင္းသို့ေရာက္ေစပါ၏၊သတၲမေန ့ရက္သည္ၪပုသ္ေန ့မဟုတ္ လွ်င္အႂခားေန့ရက္မၽား၌ၪပုသ္ေန ့မေစာင့္ရန္ဘုရားရွင္မိန္ ့ေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ၊ တနဂၤေႏြေန့ၪပုသ္ေစာင့္ရန္ သမၼာကၽမ္းစာတြင္မေဖၚႂပထားပါ၊ ျပန္လည္အသစ္ဖန္ဆင္းေပးမည့္ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမၾကီးသစ္တြင္လည္းသတၲမေန့ၪပုသ္ကိုေစာင့္ထိမ္းရန္ဘုရားရွင္မိန္ ့ေတာ္မူ၏၊ ေဟရွာယ ၆၆း၂၂-၂၃၊ဆက္ရန္ရွိပါေသးသည္.......................No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews