Monday, April 28, 2014

ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားလာမည့္အေၾကာင့္ဂ်ဴးပုေရာဖက္တို႔ၾကိဳတင္ေျပာထားပါသလား

ကဲအားလံုးေသာညီအစ္ကိုမ်ားမဂၤလာပါဗ်ာ..ကို Han Q Zin ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းကိုေျဖေပးလိုက္ပါတယ္..
Han Q Zin အကုိတို႔ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕အေရးအသားကုိ ဖတ္ရတာ ခရစ္ေတာ္ကို God ကိုယ္ေတာ္တုိင္ လူ႔ဇာတိကုိ ခံယူၿပီး လူသားအျပစ္ကုိ ခံယူေပးသြားတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေနတယ္ ထင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဂ်ဴးတမန္ေတာ္ေတြ ဗ်ာဒိတ္ေခြ်ခဲ႔တဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ သားေတာ္ အျပစ္ခံယူဖုိ႔ လႊတ္လုိက္တယ္။ ဘုရားသခင္ သားေတာ္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိဥာဥ္ေတာ္ သံုးပါးတစ္ဆုတည္း စသည္ျဖင္႔ေပါ႔။ ဒါဆုိရင္ ေမးစရာ ရွိတယ္။
ဂ်ဴးတမန္ေတာ္ေတြက God ကိုယ္ေတာ္တုိင္ လူ႔ဇာတိကုိ ခံယူမယ္လုိ႔ ေျပာပါသလား။
ကယ္တင္ရွင္တစ္ပါး ေစလြတ္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႔ ကယ္တင္ရွင္ဟာ God ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ အပ်ဳိစင္က ေမြးဖြားေပးမဲ႔ သားေတာ္ ျဖစ္လိမ္႔မယ္လို႔ ဆုိပါသလား။
ဂ်ဴးတမန္ေတာ္ေတြက The Father, The Son, The Holy Spirit ဆိုတဲ႔ Trinity သံုးပါးတစ္ဆူနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဘာမ်ားေျပာခဲ႔ပါသလဲ။ လက္ခံပါသလား။
က်မ္းကုိးေလးနဲ႔ ရွင္းျပေပးပါလား။
ဖန္ဆင္းရွင္ထြန္းကားတဲ႔ ေနရာေဒသမွာ မည္သူမဆုိ ငါဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ သားေတာ္ပါလုိ႔ သြားေျပာၾကည္႔ပါ။ ခရစ္ေတာ္လုိပဲ ကားစဥ္တင္ခံရမွာပါ။ ဆုိကေရးေတးလည္း ဒီလုိပဲ အသတ္ခံရတာပဲ။

ေမးခြန္းကလြယ္လြန္းလို႔..ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စီစစ္ျပီးဖက္ရလို႔..ဒီေန႔မွတင္ေပးရခ်င္းျဖစ္ပါတယ္..လိုခ်င္တဲ့အေျဖမဟုတ္ေသးဘူးဆိုရင္လညး္ထက္ေမးႏိုင္ပါေသးတယ္..ဟုတ္ကဲ့က်မ္းခ်က္နဲ႔တစ္ကြေျဖဆိုေပးဆိုတဲအတိုင္းေျဖေပးလိုက္ပါတယ္..
GOD ကိုတိုင္လူ႔ဇာတိကိုခံယူမယ္လို႔ေျပာသလိုအပ်ိဳစင္ကေနေမြးဖြားမယ္ဆိုတာလဲေျပာပါတယ္..ဘယ္ေနရာမွာေမြးျပီးဘာေတြလုပ္ဘာေတြျဖစ္မယ္ဆိုတာကအစေျပာပါတယ္..ေမလ်ံေမာ္က..ေလေရွသလိုစာေရွဖက္ျပီးစာေရွေတြလဲေရးတတ္တဲ့တြက္..ေမးသူနဲ႔တကြ..ဒီစာကိုဖက္ေနသူဟာခရစ္ယာန္ဘာသာသြန္သင္ခ်က္ကိုစိတ္မဝင္စားရင္ေတာင္..စာဖက္အင္မတန္ဝါသနာပါတဲ့လူျဖစ္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္..အထူးသျဖင့္ေမလ်ံေမာ္နဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေပါ့ဗ်ာ..ဟီဟီ..စိတ္လဲေရွဖို႔လိုပါတယ္..ဟဲဟဲ..
က်မ္းခ်က္ကေတာ့
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၇း၁ဝတဖန္ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံမွာ နိမိတ္လကၡဏာကုိေတာင္းပန္ေလာ့၊၊၁၁နက္ေသာ အရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ျမင့္ေသာအထက္အရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းပန္ေလာ့ဟု အာခတ္မင္းကုိ မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၂အာခတ္မင္းက ကြၽႏု္ပ္မေတာင္းပန္ပါ၊၊ ထာဝရဘုရားကုိမစုံစမ္းပါဟုျပန္ေျပာ၏၊၊ ၁၃ထုိအခါ ေဟရွာယက၊ အုိဒါဝိဒ္အမ်ဳိးသားတုိ႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ သင္တုိ႔သည္ လူကုိၿငီးေငြ႔ေစသည္သာမက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ၿငီးေငြ႔ေစၾကမည္ေလာ့၊၊ ၁၄ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ နိမိတ္လကၡဏာကုိ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတုိ႔သမီးကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကုိ ဘြားျမင္ လတံ့၊၊ ထုိသားကုိ ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတံ့၊၊
ေဟရွာယ၉း၆အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔အဘို႔သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံံ့ၾသဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိုခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထိုင္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရွိလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ အလိုေတာ္အားႀကီး၍၊ ထိုအမႈကို ၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။
မိကၡာ၅း၂အိုဗက္လင္ဧဖရတ္ၿမိဳ႔၊ အစိုးရေသာ ယုဒၿမိဳ႔တို႔တြင္ သင္သည္ ၿမိဳ႔ငယ္ၿမိဳ႔ယုတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးရေသာသခင္သည္ ငါ့အဘို႔သင္၏အထဲမွာ ေပၚထြန္းလတံ့။ ထိုသခင္သည္ ေရွးကပ္ကမၻာမွစ၍ ေပၚထြန္းေသာသခင္ျဖစ္လိမ့္မည္
ေဟရွာယ၃၅း၅ဒဏ္စီရင္လ်က္ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြလာ၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၅ထုိအခါ မ်က္စိကန္းေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းၾက လိမ့္မည္၊၊ နားပင္းေသာ သူတုိ႔ သည္ နားးပင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၆ေျခဆြံ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ဒရယ္ကဲ့သုိ႔ ခုန္ၾကလိမ့္မည္၊၊ စကားအေသာသူ တုိ႔သည္ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊
ေဟရွာယ၆၁း၁ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကုိၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလုံးေၾကကြဲေသာသူတုိ႔၏ အနာကုိ စည္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကုိျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ႏွင့္၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားေသာ သူတုိ႔အား ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၃စိတ္မသာ ညည္းတြားေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သားတုိ႔အဘုိ႔၊ စီရင္၍ ျပာအရာ၌ ေပါင္းသရဖူ၊ ဝမ္းနည္း ျခင္းအရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီ၊ ညိ‡ဳးငယ္ေသာ စိတ္သေဘာအရာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအဝတ္တန္ဆာကုိ သူတုိ႔အား ေပးေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊
ဆာလံ၂၂း၁၄အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရကဲ့သို႔ သြန္ျခင္းကိုခံရ၍ အရုိးအဆစ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ျပဳတ္ၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးသည္ ဘေယာင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ရင္ထဲမွာ အရည္က်ိဳလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ၁၅အကြၽႏု္ပ္ခြန္အားသည္ အိုးျခမ္းကဲ့သို႔ ခန္းေျခာက္၍ လွ်ာလည္း ပါးရုိး၌ ကပ္လ်က္ရွိပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေသေျမတိုင္ေအာင္ ခ်ေတာ္မူပါၿပီ၊၊ ၁၆ေခြးတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္္ကို ဝိုင္းလ်က္ စုေဝးေသာလူဆိုးတို႔သည္ ဝန္းရံလ်က္ေန၍ အကြၽႏု္ပ္၏ လက္ေျခတို႔ကိုထိုးေဖာက္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁၇ကိုယ္အရုိးရွိ သမွ်တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ေရတြက္ႏိုင္ပါ၏၊၊သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ၾကည့္ျမင္၍ အားရလ်က္ ေနၾကပါ၏၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္ အဝတ္ကို အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္၍ အကြၽႏ္ုပ္အက်ႌကို စာေရးတံခ်ၾကပါ၏၊၊ ၁၉အို ထာဝရဘုရား ၊ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေန ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ခြန္အားဗလ အကြၽႏု္ပ္ကို မစျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ ၾကြလာေတာ္မူပါ၊၊
ေဟရွာယ၅၃း၁ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔၄င္း ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏၊၊ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ မ်က္ႏွာ လကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စံု၊၊ ၃မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ သူတပါးမ်က္ႏွာ လဲႊျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရုိေသၾက၊၊ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ၊၊ ၅ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၆ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ ၈မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုထုတ္သြားၾကသည္၊၊အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ျဖစ္္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္း၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏။ ၉ျပစ္မွားျခင္းကိုမျပဳ၊၊ သူ၏ႏႈတ္၌ မုသားမရွိေသာ္လည္း၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ေသၿပီးမွသူေဌး၌ရွိ၏၊၊၁ဝအေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရဏာႏိုင္ငံ၌ ပစ္ထားေတာ္မမူ၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာသူအားလည္း ပုပ္စပ္ျခင္းကို ရွိေစေတာ္မမူဘဲလ်က္ ၁၁အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို ျပၫႊန္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ အထံေတာ္၌ စံုလင္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ႏွင့္ လက္်ာေတာ္ နားမွာ အစဥ္အၿမဲ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း အခြင့္ ရွိပါ၏၊၊
ကဲ့ဗ်ာ..ပေရာဖကျပဳၾကိဳတင္ေရးထားခ်က္က်မ္းခ်က္ေတြထက္ထုတ္ရမယ္ဆိုေနာက္ထက္ အခု၂၀၀ေက်ာ္က်န္ေသးတယ္..ဒီေတာ့တစ္ခါတည္းရွင္းျပလိုက္မယ္...ဒံေယလအနာဂတၱိက်မ္းကိုအသံုးခ်ျပီး
ရွင္းျပလိုက္မယ္.. ၂၄လြန္က်ဴးျခင္းအမႈကို ဆီးတား၍၊ အျပစ္ကုိတံဆိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ေျဖရွင္း၍ ထာဝရကုသုိလ္ကို သြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံႏွင့္ အနာဂတၱိဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို႔ကုိ တံဆိပ္ခတ္၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ ဌာနကိုလိမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သိတင္းခုနစ္ဆယ္ကုိ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းအဘုိ႔ႏွင့္ သင္၏ သင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔အဘုိ႔ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။ ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဖန္ တည္ေထာင္ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ေန႔မွစ၍၊ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ လက္ထက္တုိင္ေအာင္၊ ခုနစ္သိတင္းႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္သိတင္း ၾကာလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္နားလည္ေလာ့။ အေႏွာင့္အရွက္ခံရေသာ ကာလ၌ ၿမိဳ႔လမ္းကုိတဖန္ တည္ေထာင္ျပဳစုရမည္ ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။ ၂၆ထုိသိတင္းေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ သိတင္းလြန္ၿပီးမွ ခရစ္ေတာ္သည္ အခြင့္မရဘဲ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ထုိေနာက္မွ လာေသာသခင္၏ လူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနကို ၄င္း ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ေရလႊမ္းမိုးေသာအားျဖင့္ ဆံုးရႈံးျခင္းအားျဖစ္လိမ့္မည္။ အဆံုးတုိင္ေအာင္ စစ္တိုက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးရာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၂၇တသိတင္းတြင္ လူအမ်ားတို႔ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ျခင္းရွိ၍၊ ထုိသိတင္းတဝက္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းကို ပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္။ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာ၏ အထြဋိ္ေပၚသို႔ ဖ်က္ဆီးေသာသူသည္ ေရာက္၍၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသည္ ပ်က္စီးအပ္ေသာ သူတို႔ကုိ မလႊမ္းမိုးမွီတိုင္ေအာင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ၾကားေျပာ၏။
ကဲ့စရွင္းမယ္...သတင္းခုႏွစ္ဆယ္..တသီတင္း၇ရက္ဆိုတာငယ္ငယ္ကရြတ္ဖူးမွာေပ့ါေနာ္..သတင္း၇၀ဆိုေတာ့
ရက္ေပါင္း၄၉၀ရွိတယ္..ဘုရားရဲ့လူမ်ိဳးေတာ္ေတြအတြက္ရက္ေပါင္း၄၉၀ကိုအစၥ္ေရးလူမ်ိဳးနဲ႔..သူတို႔ရဲ့ဘုရားေက်ာငး္းဗိမန္အတြက္.တြက္ဖို႔..ဘုရားကဗ်ာဒိတ္ေပးတယ္..ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ေတြကိုတြက္တဲ့အခါ..က်မ္းစာကေပးထားတဲ့တြက္ခ်က္နည္းတုိငး္သာတြက္ရတယ္.. ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄)
၆ထိုေန႔ ရက္ေစ့ၿပီးမွ၊ တဖန္လက်္ာ နံေစာင္းျဖင့္အိပ္၍၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ယုဒအမ်ိဳး၏ အျပစ္ကိုခံဦးေလာ့။ ႏွစ္အ စား၌ ရက္ကိုငါထားၿပီ။ ၇သင္သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ကိုဝိုင္းထားသည့္ အမႈမွာ၊ မ်က္ႏွာထား၍ လက္ရံုးကို ဆန္႔လ်က္၊ ၿမိဳ႔တဘက္၌ ျပဳရမည္။ ၈ငါ သည္သင့္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ ၍ဝိုင္းထားျခင္းအမႈကို ျပဳရေသာကာလမေစ့မွီ၊ သင္သည္တ ဘက္သို႔ မေစာင္းရ။
ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၄)
၃၄ထိုျပည္ကို စူးစမ္းရာေန႔ရက္ေပါင္း အရက္ေလးဆယ္ႏွင့္အညီ၊ တရက္ကိုတႏွစ္ထား၍ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ကိုယ္အျပစ္ကို ေဆာင္လ်က္၊ ငါစြန္႔ျပစ္ျခင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၃၅အကယ္စင္စစ္ ငါ့တဘက္၌ စည္းေဝးေသာ ဤပရိသတ္ဆိုး အေပါင္းတို႔ကို ထိုသို႔ငါျပဳ၍ သူတို႔သည္ ဤေတာ၌ ေသေက် ေပ်ာက္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု ငါထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူ၏။
တရက္ကိုတနွစ္ထားျပီးတြက္ရမယ္..ဒါေၾကာင့္၄၉ရက္ေပါင္းဆိုတာ..ႏွစ္ေပါင္း၄၉ကိုေျပာင္းသြားတယ္..
ႏွစ္ေပါင္း၄၉အတြင္းမွာျဖစ္ပ်က္မဲ့အစၥ္ေရးလူမ်ိဳးနဲ႔သူတို႔ဗိမာန္ေတာ္အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားေပးတယ္..
၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဖန္ တည္ေထာင္ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ေန႔မွစ၍၊ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ လက္ထက္တုိင္ေအာင္၊ ခုနစ္သိတင္းႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္သိတင္း ၾကာလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္နားလည္ေလာ့။
တသိတင္းတြင္ လူအမ်ားတို႔ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ျခင္းရွိ၍၊
အဲ့ဒီအခ်ိန္ဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ..ေယရႈရွလင္ျမိဳ႕ဟာဗာဗုလံုမင္းၾကီးရဲ့ဖ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီေနျပီျဖစ္တယ္
ဗိမာန္ေတာ္လည္းပ်က္စီးေနျပီး..ဒီေတာ့တြက္ဖို႔အစကိုေပးထားတယ္ဘုရားက..ျမိဳ႕ကိုတည္ေထာင္ဖို႔အမိန္႔ေတာ္ရွိတဲ့ေန႔ကေနစျပီးတြက္ရမယ္..တြက္ႏိုင္ရင္ခရစ္ေတာ္ဆိုတဲ့ေမရွိယကယ္တင္ရွင္သခင္ဘယ္ေတာ့ေမြးေမးဆိုတာပါအေျဖရမယ္..၇သိတင္းဆိုတာ(၄၉ရက္)၆၂သိတင္းဆိုတာ..၄၃၄ရက္..တသိတင္းဆိုတာ(၇ရက္)
၄၃၄+၄၉+၇=၄၉၀ရက္..ရက္ကိုႏွစ္နဲ႔အစားထိုးတဲ့အခါ..ျမိဳ႕ကိုစတင္တည္ေထာင္ဆိုတဲ့အမိန္႔စကားၾကတဲ့အခ်ိန္ကေနစျပီးတြက္..ႏွစ္ေပါင္း၄၉၀အဆံုးမွာ..သခင္ခရစ္ေတာ္ေမရွိယကယ္တင္ရွင္ေမြးမယ္လို႔ဒံေယလအားျဖင့္ဘုရားကဗ်ာဒိတ္ေပးထားတယ္...ဘယ္အခ်ိန္မွာျမိဳ႕ကိုတည္ေထာင္ဖို႔အခြင့္ေပးလဲ..ဆိုေတာ့
၁-၅ထိုေနာက္၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္ အာတေဇရဇ္လက္ထက္၌၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး အာရုန္၊ ဧလာဇာ၊ ဖိနဟတ္၊ အဘိရႊ၊ ဗုကၠိ၊ ၾသဇိ၊ ေဇရဟိ၊ ေမရာယုတ္၊ အာဇရိ၊ အာမရိ၊ အဟိတုတ္၊ ဇာဒုတ္၊ ရွလႅဳံ၊ ဟိလခိ၊ အာဇရိ၊ စရာယတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာသူ၊ ၆ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ေမာေရွ၏ ပညတၱိက်မ္းစာကို ေလ့က်က္ေသာဆရာျဖစ္ေသာ သူဧဇရသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွထြက္သြား၏။ ထုိသူေတာင္းသမွ်ကို သူ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၇အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးနန္းစံခုနစ္ ခုႏွစ္တြင္၊ အခ်ဳိ႔ေသာဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္၊ ဘုရားကြၽန္ တို႔သည္လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ လုိက္သြားၾက၏။ ၈ရွင္ဘုရင္နန္းစံခုနစ္ႏွစ္၊ ပဥၥမလတြင္ ဧဇရသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၉ပဌမလတရက္ေန႔တြင္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွထြက္၍ ပဥၥမလတရက္ေန႔တြင္၊ မိမိဘုရားသခင္ တန္ခုိး ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ဧဇရသည္ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ စစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သြန္သင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ သေဘာက်ေသာသူျဖစ္၏။
၁၁ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္စကားႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္တို႔ကုိ ေလ့က်က္ေသာ ဆရာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရအား၊ အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္စာခ်က္ဟူမူကား၊ ၁၂ဘုရင္တို႔၏ ဘုရင္ အာတေဇရဇ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင့္ တရားက်မ္းတတ္ဆရာ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရ၌ ခပ္သိမ္းေသာမဂၤလာျဖစ္ေစေသာဟူ၍ ဤမည္ေသာကာလတြင္ မွာလုိက္၏။ ၁၃ငါ့ႏုိင္ငံ၌ရွိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ သြားခ်င္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ လုိက္သြားရမည္အေၾကာင္း ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ ဘုရားသခင့္ တရားကို သင္ေလ့က်က္သည္ အတုိင္း၊ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တရားအမႈမ်ားကုိ ေမးျမန္းစစ္ေဆးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၁၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္အား၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ အတြင္းဝန္တို႔သည္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ ပူေဇာ္ေသာ ေရႊေငြႏွင့္ တကြ၊ ၁၆ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္အဘုိ႔ အလိုလိုလွဴ၍ ဗာဗုလုန္ျပည္၌ သင္ရႏုိင္သမွ်ေသာ ေရႊေငြကိုေဆာင္သြား ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ အတြင္းဝန္ခုနစ္ပါးေစလႊတ္၏။ ၁၇ထုိေငြကိုယူၿပီးလွ်င္၊ ႏြား၊ သုိးထီး၊ သုိးသငယ္ႏွင့္တကြ၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို အလ်င္အျမန္ ဝယ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရွိေသာ သင္တုိ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၈က်န္ၾကြင္းေသာ ေရႊေငြကုိ သင္ႏွင့္သင့္ညီအစ္ကိုတို႔ ျပဳခ်င္သမွ် အတိုင္း၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီျပဳေလာ့။ ၁၉သင္၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္ ဝတ္ျပဳစရာဘို႔ သင္၌ အပ္ေပးေသာတန္ဆာမ်ားကိုလည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္တြင္ သိုထားေလာ့။ ၂ဝသင္၏ ဘုရားသခင့္ အိမ္ေတာ္ဘို႔ လုိေသးေသာအရာ၊ ဝယ္သင့္သမွ်တို႔ကို ဘ႑ာေတာ္ထဲက ထုတ္၍ ဝယ္ေလာ့။ ၂၁ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင့္တရားကုိ ေလ့က်က္ေသာဆရာ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရေတာင္းသမွ်အတုိင္း၊ ၂၂ေငြအခြက္ တေထာင္၊ ဂ်ဳံဆန္ေကာရ တရာ၊ စပ်စ္ရည္ ဗတ္တရာ၊ ဆီ ဗတ္တရာႏွင့္ တကြ ဆားမည္မွ်မဆို၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ ေနေသာ အခြန္အဝန္အေပါင္းတို႔သည္ အလ်င္အျမန္ေပးရမည္အေၾကာင္း၊ ငါအရွင္ဘုရင္ အာတေဇရဇ္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၃ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္ မွာထားေတာ္မူသမွ်အတိုင္း၊ ထုိဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ အဘုိ႔ ႀကိဳးစား၍လုပ္ေဆာင္ေစ။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္အေပၚသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္သက္ ေရာက္ရသနည္း။ ၂၄ထုိမွတပါး၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္၊ ဘုရားကြၽန္၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈေစာင့္ တစံုတေယာက္၌မွ် ေငြေတာ္ကုိမခဲြေစႏွင့္။ အခြန္ေတာ္အေကာက္ေတာ္ကို မခံမယူေစႏွင့္ဟု ငါမွာလုိက္၏။ ၂၅သင္ဧဇရသည္လည္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ တရားကို နားလည္ေသာ၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္သား အေပါင္းတို႔တြင္၊ တရားမႈကုိစီရင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မသိေသာသူတို႔ကုိ သြန္သင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မင္းမ်ား၊ တရားသူႀကီး မ်ားကို သင္၏ဘုရားသခင့္ ဥာဏ္ႏွင့္ သင္ျပည့္စံုသည္အတိုင္း ခံထားေလာ့။ ၂၆သင္၏ ဘုရားသခင့္တရားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အမိန္႔ေတာ္ကို ျငင္းဆန္ေသာသူမည္သည္ကား၊ အေသသတ္ျခင္း၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ဥစၥာသိမ္းယူျခင္း၊ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားျခင္းတည္းဟူေသာ ရာဇဝတ္တစံုတခုကို အလ်င္အျမန္ခံေစဟု အမိန္႔ေတာ္စာ၌ ပါသတည္း။
သမိုင္းရာဇဝင္အရအမိန္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္ကခရစ္မေပၚမွီ၄၅၇(b.c)မွာျဖစ္တယ္..
ဒါေၾကာင့္.ဘီစီ၄၇၅ကိုအစယူျပီးတြက္ရမွာျဖစ္တယ္.. ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဖန္ တည္ေထာင္ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ေန႔မွစ၍၊ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ လက္ထက္တုိင္ေအာင္၊ ခုနစ္သိတင္းႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္သိတင္း ၾကာလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္နားလည္ေလာ့။
၆၂+၇=၆၉သိတင္းျဖစ္တယ္..တသိတင္း၇ရက္ျဖစ္တဲ့အတြက္..၆၉ကို၇နဲေျမာက္တဲ့အခါ၄၈၃ရက္ရမယ္..ရက္ကိုႏွစ္နဲ႔အစားထိုးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္..၄၈၃ႏွစ္..အဲဒီႏွစ္အဆံုးမွာ..ခရစ္ေတာ္ေမြးမယ္..
ဒီေတာ့၄၈၃ႏွစ္ရဲ့အစဟာ(ဘီစီ ၄၅၇ျဖစ္တယ္.ဒီေတာ့အဲ့ဒီကစျပီးႏွစ္ေပါင္း၄၈၃ၾကာရင္ခရစ္ေတာ္ေပၚထြန္မယ္...ဒါေပမဲ့ခရစ္ေတာ္ေမြးတာကိုဂ်ဴးေတြမသိလိုက္ရဘူးဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့သူတို႔ကခရစ္ေတာ္ကိုဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္မွာၾကီးၾကီးၾကယ္
ၾကယ္ေမြးျပီးစစ္တတ္နဲ႔ေရာမလူေတြလက္ထဲကကယ္မယ္..ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတည္မယ္..လို႔အာရံမိုက္ျပီး
ပေရာဖက္ျပဳက်မ္းခ်က္ေတြကိုေမ့သြားတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္..ခရစ္ေတာ္ဟာေအဒီ၂၇မွာႏွစ္ခ်င္းခံယူျပီး
ေကာင္းကင္ကဘုရားကဤသူသည္အခ်စ္တဲ့ငါ့သားသူစကားကိုနားေထာင္ၾကဆိုျပီးေကာင္းကင္ကအသံနဲ႔ခမည္းေတာ္ဘုရားကိုယ္တုိင္ဘိတ္သိတ္ေပးခဲ့တယ္.ခရစ္ေတာ္ဆိုတဲအဓိပၸါယ္ဆိုတာဘိသိတ္ေပးျခင္းခံရသူလို႔အဓိပၸါယ္ရတယ္..ဒေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သခင္လက္ထက္တိုင္ေအာင္ဆိုတာ..ကေမြးတဲ့ေန႔ကိုဆိုလိုတာမဟုတ္ဘဲေမြးျပီးအရြယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ေကာင္းကင္ဘုရားကဘိသိတ္ေပးျပီးေဟျဗဲလို
ေမရွိယအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခ်ိန္ကာလကိုစိုလိုတယ္..ခရစ္ေတာ္ဆိုတာဂရိဘာသာစကားျဖစ္တယ္..
ေမရွိယဆိုတဲ့ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔အနက္တူတယ္..ဒီေတာ့.ဘုရင္အမိန္ေတာ္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္က၄၅၇ဘီစီ
ကေနစရင္.ေအဒီ၂၇မွာႏွစ္ေပါင္၄၈၃ႏွစ္ျဖစ္တယ္..တသိတင္းမွာပဋိညာဥ္ဖြဲတယ္..ပဋိညာဥ္ဖြဲတည္ဆို
တာကတိသစၥာျပဳတယ္လို႔ေခၚတယ္.သူ႔လူမ်ိဳးနဲ႔..ခရစ္ေတာ္အၾကား..ယံုၾကည္သူမယံုသူ..ခြဲျခားအတည္ျပဳတယ္ေပါ့ဗ်ာ..တသိတင္းဆိုတာ၇ရက္..ရက္ကိုႏွစ္အစားသြင္း၇ႏွစ္.. ထုိသိတင္းတဝက္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းကို ပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္ဆိုတဲ့အတြက္..၇ႏွစ္ကိုထက္ဝက္ပိုင္းရင္း
၃ႏွစ္ခြဲစီရမယ္..ခရစ္ေတာ္ေအဒီ၂၇ႏွစ္အသက္၃၀မွာဘိသိပ္ခံျပီးေမရွိယအျဖစ္သားေတာ္ဘုရားအျဖစ္
ေၾကြးေက်ာ္ျပီး.ပေ၇ာဖက္ေတြေဖာ္ျပထားတဲအတိုင္းလုပ္ျပတာ၃ႏွစ္ခြဲၾကာတဲ့အခါ... ၂၆ထုိသိတင္းေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ သိတင္းလြန္ၿပီးမွ ခရစ္ေတာ္သည္ အခြင့္မရဘဲ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္ဆိုတဲ့အတိုင္းအသတ္ခံရတယ္..အသတ္ခံရတဲ့ေနမွာ..ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းခံရမဲ့သိုးဟာေျမငလွ်င္လုပ္တဲ့အတြက္..လြတ္သြားတယ္..သာမန္လူေတြၾကည့္ခြင့္မရွိတဲ့ဗိမာန္ေတာ္ရဲ့အသန္႔ရွင္းဆံုးခံကို
ကာထားတဲ့ကုလားကာႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္..အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီးယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမလိုေတာ့ဘူးလို႔ဘုရားကဂ်ဴးေတြကိုသတိေပးလိုက္တယ္..တကယ္ယဇ္ေကာင္ခရစ္ေတာ္အေသခံလိုက္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္..ဒါကိုမယံုဘဲဂ်ဴေတြဆက္လုပ္တဲ့အတြက္ေအဒီ၇၀မွာအရမ္းကိုေဒါသထြက္ေနတဲ့ေရာမစစ္သားေတြကဗိမာန္ေတာ္ကိုမဖ်က္စီးဖို႔မွာထားပါသားလ်က္နဲ႔နားမေထာင္ဘဲမီးတုတ္လြတ္ျပီးမီးရႈိ႕ျပစ္လုက္တယ္.အဲဒီအခ်ိန္ကစျပိးယခုအထိယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူး..ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္.ဗိမာန္ေတာ္ၾကီး
ပ်က္စီးရမယ္သူ႔ကိုမယံုၾကည္တဲ့အတြက္..သူ႔ကိုပံုေစာင္တဲ့ဗိမာန္ဟာတကယ့္ဗိမာန္ေယရႈကိုညင္းပယ္ျခင္းအတြက္ပ်က္စီးသြားခဲ့တယ္..ေက်ာက္တစ္ခုေပၚတစ္ခုေတာင္မထက္ေစရဘူးဆိုတဲေယရႈေျပာတဲ့စကာအကုန္ျပည္စံုသြားခဲ့တယ္..မီးေလာင္တဲ့အတြက္ေရႊေတြေက်ာက္ၾကားေတြထဲေပ်ာ္ဝင္သြားတဲ့အတြက္စစ္သားေတြကခြျျပီးအကုန္ယူတာဘဲ..ဒါနမူနာေျပာျပတာပါ..သေဘာတရားေပါ့ဗ်ာဟဲဟဲ
ေနာက္သံုးပါးတစ္စူအယူဝါဒ.. The Father, The Son, The Holy Spirit
သဒၵနည္းမွာ..the ဆိုတာ..တစ္ခုတစ္ေကာင္တစ္ေယာကိုရည္ညႊန္းတယ္ဆိုတာသိမွာပါ..ဒါေပမဲ့..A မသံုးဘဲ
the ကိုသံုးျပဳျခင္းဟာဘာေၾကာင္လဲဆိုေတာ့..သီးသန္႔ခြဲျခမ္းထားျခင္းကိုဆိုရမွာျဖစ္တယ္..
a sun, a moon လို႔မသံုးဘဲ..the sun the moon လို႔သံုးတာသတိထားမိမယ္ထင္တယ္..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္
ဒီကမၻာၾကီးအတြက္..မွာေနတလံုးဘဲသီးသန္႔ရွိတယ္.လတစ္လံုးဘဲသီးသန္႔ရွိတယ္..တျခားဟာမရွိတဲ့အတြက္
the ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္..ဒီလိုဘဲ..The Father,The Son, The Holy Spirit ဆိုတဲအဓိပၸါယ္ဟာ..
သီးခ်ားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဆီသီးသန္႔ရွိတယ္ဆိုတာကိုသေစဖို႔..ရည္ညြန္းပါတယ္...
ဒါေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့တယ္.. ငါသည္ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍၊ ၁၆ခမည္း ေတာ္သည္သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကိုသင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။
၂၆ခမည္းေတာ္ထံမွထြက္လာ၍ သမၼာတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ခမည္းေတာ္ထံမွ သင္တို႔ဆီသို႔ငါေစလႊတ္လတံ့ေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ငါ၏အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလိမ့္မည္။ ၂၇သင္တို႔သည္လည္း ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ငါႏွင့္အတူရွိေနေသာေၾကာင့္ သက္ေသခံရၾကလိမ့္မည္။
၃၁ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ ျပစ္မွားေသာအျပစ္၊ ဘုရားကိုကဲ့ရဲ႔ေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္လြတ္ ေစျခင္း အခြင့္ကို လူတို႔သည္ရႏိုင္ၾက၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုကဲ့ရဲ႔ေသာအျပစ္ႏွင့္လြတ္ေစျခင္းအခြင့္ကို လူတို႔သည္မရႏိုင္ၾက။ ၃၂လူသားကိုႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားေသာသူ၏ အျပစ္ကိုလည္းလႊတ္ႏိုင္၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွား ေသာသူ၏အျပစ္ကို ယခုဘဝေနာင္ဘဝ၌မလႊတ္ႏိုင္။
ကဲ့ဂ်ဴးတမန္ေတာ္ေတြေျပတာထက္..ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္းဘုရားကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့စကားက..ပိုေသခ်ာလိမ့္မယ္ထင္တယ္..ဒါကိုမွလက္မခံဘူးဆုိရင္..က်မ္းခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးအသံုးျပဳျပီးေနာက္တစ္ေခါက္ေရးေပးပါအံုးမယ္
ဖန္ဆင္းရွင္ထြန္းကားတဲ႔ ေနရာေဒသမွာ မည္သူမဆုိ ငါဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ သားေတာ္ပါလုိ႔ သြားေျပာၾကည္႔ပါ။ ခရစ္ေတာ္လုိပဲ ကားစဥ္တင္ခံရမွာပါ။ ဆုိကေရးေတးလည္း ဒီလုိပဲ အသတ္ခံရတာပဲ။
မွားပါတယ္..ဒီစကားက..ဆိုကေရးတီးက..ဖန္ဆင္းရွင္လို႔သူ႔ကိုသူေျပာလို႔အသတ္ခံရတာဟုတ္မဟုတ္ကိုယ့္ဟာကိုသိမွာပါ
ကိုယ့္ကိုကိုဖန္ဆင္းရွင္လို႔ေျပာရဲ့တလူႏွစ္ဦးပဲရွိပါတယ္အရူးနဲ႔..တကယ့္ဖန္ဆင္းရွင္ပါ..ေယရႈဟာအရုးမဟုတ္ဘူးလို႔စာဖက္သူ
ယံုရင္..ဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ရမယ္..ခရစ္ေတာ္ဟာသူ႔ကိုသူေျပာတဲ့အတြက္သတ္ျခင္းခံရတယ္..ေသျပီးျပီးသြားတဲ့က
စၥမဟုတ္ဘဲျပန္၇ွင္လာတဲ့အတြက္..ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာကိုးကြယ္သူအမ်ားဆံုးအျဖစ္နဲ႔..တည္ရွိေနတယ္..ရွင္ျပနျခင္းမရွိရင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာမရွိဘူးဒီေလာက္ပါဘဲ


Like ·
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Ko Million က်မ္းခ်က္ေလးေတြနဲ့ရွငးျပသြားတာ အ၇မ္းျပည့္စုံတယ္

 • တိမ္တိုက္ လို လူ ခနေလး ဖတ္သင့္တာေလး
  ရွာေပးမယ္ ျပီးရင္ ရွင္းေပးေပါ့

 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Ko Million ကက်မ္းခ်က္အေထာက္အထားနဲ့ရွင္းျပေသာ္ လည္း ဤက်မ္းကို လက္ခံနားလည္နိုင္မဲ့သူသာ လက္ခံမွာ တခါမွအတြင္းက်က်မေလ့လာဖူးတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့လက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး ေမးခြန္းျပန္ထုတ္လိမ့္မယ္

 • တိမ္တိုက္ လို လူ For 2,000 years Jews have rejected the Christian idea of Jesus as messiah. Why?by Rabbi Shraga Simmons

  with thanks to Rabbi Michael Skobac, Jews for Judaism

  --( http://www.aish.com/jw/s/48892792.html)--


 • Million Maw ဟဟ..တိမ္တိုက္လိုလူရယ္..ဂ်ဴးခရစ္ယာန္မရိရင္မင္းေျပာတာဟုတ္လိမ့္မယ္..ငါကဂ်ဴးခရစ္ယာန္ေတြစီကသင္ယူခဲ့ျပီးသား..မင္းတင္တာေတြကိုအခ်ိန္မေ၇ြးေခ်ပလို႔ရတယ္မင္းသာဂ်ဴးျဖစ္မယ္ဆိုရင္warmly welcome ေပါ့ကြယ္..သတယ္ဟုတ္..စာေရးတာအမျပင္းတဲ့လူရွင္းျပဆို..ကမၻာဦးက်မ္းကေနဗ်ာဒိတ္အထိအကုန္သံုးျပလိုက္မယ္.ဟိဟိ..

 • တိမ္တိုက္ လို လူ အဓိက ဒီေလးခ်က္ကို
  အေထာက္အထားေတြနဲ႔ေျပာသြားပါတယ္ ရွင္းျပေပးနိုင္ရင္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္


  * Jesus did not fulfill the messianic prophecies.
  * Jesus did not embody the personal qualifications of the Messiah.
  * Biblical verses "referring" to Jesus are mistranslations.
  * Jewish belief is based on national revelation.

 • တိမ္တိုက္ လို လူ အမကလဲ ဇြတ္ပဲ
  က်ေနာ္လာရင္
  သရဲးလာတာက်ေနတာပဲ…… ;-(
  ...See More

 • Million Maw ဟဟ..ဒီေလးခ်က္ကိုမေျပာနဲ႔..နံပတ္၁ဟာကိုရွင္းျပေရးလိုက္ရင္မင္းက်မ္းခ်က္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ဖက္ႏိုင္မလား..မျပည္စံုဘူးဆိုတာဘာနဲ႔ေထာက္လဲ..မျပည့္စံုဘူးမလုပ္နဲ႔..ျပည္စံုလို႔ဂ်ဴးေတြ.ယဇ္ပူေဇာ္လို႔မရတာသက္ေသဘဲ..မင္းနုပါေသးတယ္ကြာမင္နားမလည္တဲ့ဟာေတြကူးမလာနဲ႔..မင္းနားလည္တဲ့ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ငါရွင္ေရးတဲ့အခါသာမင္းေကာ္မန္႔ေပးလဲ့..အခုတင္ထားတဲ့တြက္ခ်က္နည္းမွာမင္းေျပာတဲ့ဂ်ဴးရာဘီေတာင္မညင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာမွတ္ထား

 • Million Maw မင္းတို႔နားလည္ႏိုင္မဲ့အဆင့္ေလာက္ဘဲသံုးထားတာ..ဂ်ဴးဆိုဂ်ဴးအဆင့္နဲ႔သံုးမယ္..အခုေတာ့မင္းအဆင့္နဲ႔မင္းဖက္ျပီးေလ့လာ..ဒါေတာင္မင္းတို႔အဆင့္ေက်ာ္ေနျပီ..

 • တိမ္တိုက္ လို လူ အမွန္တိုင္းေျပာရ ရင္ က်ေနာ္ ဒါေလးပဲဖတ္ဖူးေသးတာ
  ရွင္းျပတာ မဖတ္ရေသးဘူး
  ရွာဖတ္လိုက္ပါဦးမယ္……

  မရွင္းတာေတာ့ လာေမးမယ္ေနာ္

 • Million Maw ဂ်ဴးဘာသာကငါ့အတြက္အခ်ိန္းမေရးရွင္ေရးလို႔ရတယ္..ဒီေလာက္ဘဲ..

 • တိမ္တိုက္ လို လူ ဟုတ္ပါျပီဆ်ာၾကီးရယ္
  ေလေတာ့ေတာ္ေတာ္ၾကီးတယ္ ခင္ဗ်ားက……


  စာဖတ္အားေကာင္းရံုနဲ႔
  ဆ်ာၾကီးလုပ္လို႔မရေသးဘူးဗ်
  ဒီေနရာမွာက်ြန္ေနာ္ ဂ်ဴးေတြ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း
  မသိေသးလို႔ ခင္ဗ်ားေျပာသမ်ွ ျငိမ္ခံေပးလိုက္တာပါ
  ခင္ဗ်ား လဲမရွင္းနိုင္ေသးတာ သိပါတယ္

 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ေတာ္တယ္ Million Maw friend request လုပ္တယ္ confirm ေပးနုိင္မလားးး

 • Million Maw ဘယ္သူဘဲrequest လုပ္လုပ္ကၽြန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္..

 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အယ္ Saw htoo ၇ယ္မင္းကိုေျကာက္စ၇ာလကြယ္ ဒီေလာက္ေခ်ာေနတဲ့ေကာင္ေလးကို အမဆိုလိုခ်င္တာက က်မ္းစာကိုအတြင္းက်က်မေလ့လာတဲ့သူေတြကိုပါ မဟုတ္ဘူးလား ကိုယ္တိုင္မေလ့လာ၇င္ ဘယ္လိုအေထာက္အထားနဲ့ပဲ၇ွင္း၇ွင္း ဘယ္သူကို လက္ခံမွာလဲ

 • Htay Naing ကိုတိမ္တိုက္က ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒ ဟူသမွ်ကို နွိပ္ကြပ္ဘို့ျကိဳးစားေနပံုရပါတယ္၊ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မမူခင္က အနၵိယရွိ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုျငင္းပယ္ေသာဂိုဏ္မ်ားအေျကာငး္ေလ့လာရင္ ဒီလိုအလားတူေမးခြန္းေတြအမ်ားျကီးေတြ့ရပါလိမ့္မည္။ သို့ေသာ္တစ္ခုထူးျခားတာက ျမတ္စြာဘုရာသခင္လိုသဗင္ညဳတဥာဏ္ေတာ္ရေသာ သူပင္ ထိုကဲ့သို့ဖန္ဆင္းရွင္ကိုတိုက္ခိုက္ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးေတာ္မမူခဲ့ပါ။

 • Han Q Zin ကုိ Million Maw ေရ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းက က်ေနာ္သိလုိ႔ ဝင္ေထာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ မသိလုိ႔ကုိ ခရစ္ယာန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေမးဖူးပါတယ္။ ခင္ဗ်ားလုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ စာရွည္နဲ႔ ရွင္းျပတဲ႔သူနဲ႔ေတာ႔ အခုမွ ေတြ႔တယ္။ အဲ႔ဒီ႔ ေမးခြန္းကုိ ေမးတဲ႔ေန႔ကပဲ The Passion Of The Christ 2004 ကာစင္တင္ခန္းကုိ ၾကည္႔လုိက္မိပါေသးတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ အင္မတန္မွ သည္းခံျခင္း ခႏၶီပါရမီ ရွိတဲ႔သူတစ္ေယာက္ပါ။ ခရစ္ယာန္အယူကို လက္မခံေပမယ္႔ ခရစ္ေတာ္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ထူးပုဂၢိဳလ္ျမတ္တစ္ေယာက္ဆုိတာကိုေတာ႔ လက္ခံၿပီးသားပါ။

  ဆုိကေရေတးက ခရစ္ေတာ္လုိ ေသတာ မဟုတ္ဘူး။ ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ မယုံၾကည္မႈ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြကုိ စာရိတၱပ်က္ျပားေစမႈ စတဲ့ စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ မဲေပးစနစ္နဲ႔ ဆုိကေရးတီးကုိ အဆိပ္ေသာက္ ေသဒဏ္ေပးခဲ႔တယ္။ အဲ႔ဒီ႔ေခတ္ အဲ႔ဒီအခါက ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒနဲ႔ ပက္သက္ရင္ အဲ႔ဒီလုိမ်ဳိး ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္လုိ႔ ထင္လုိ႔ ဥပမာ ေပးလုိက္တာပါ။

  ေနာက္တစ္ခုက အကိုေျပာတဲ႔ " ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းရွင္လို႔ ေျပာရဲတဲ႔လူႏွစ္ဦးပဲ ရွိပါတယ္။ အရူးနဲ႔..တကယ့္ဖန္ဆင္းရွင္ပါ။ ေယရႈဟာအရူးမဟုတ္ဘူးလို႔ စာဖတ္သူ
  ယံုရင္..ဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ရမယ္" အဲ႔ဒီ႔ အယူအဆနဲ႔ အေတြးအေခၚကုိေတာ႔ လံုးဝလက္မခံပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ေျပာတဲ႔သူကုိ အရူးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ရံုနဲ႔ ဖန္ဆင္းရွင္လုိ႔ လက္ခံလုိ႔ မရဘူး။

  က်ေနာ္႔အယူအဆကုိ ေျပာျပမယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္လုိ႔ ကိုယ္ကိုယ္ကို ေျပာတဲ႔သူက အရူးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ တကယ္႔ ဖန္ဆင္းရွင္အစစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ျဖစ္ႏုိင္တာက အက်ဴိးတစ္ခုကို လိုလားလုိ႔ အေယာင္ေဆာင္လုိက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္႔စကားကုိ နားေထာင္လာဖို႔က ကိုယ္႔ကို ယံုၾကည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူတို႔ယံုၾကည္လာေအာင္ ယံုၾကည္ၿပီးသားအရာေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ကိုယ္႔ဘက္ပါလာေအာင္ လုပ္သြားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

  တန္ခုိးရွိတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ဆိုပါေတာ႔ က်မ္းစာကို ဖတ္ၿပီး က်မ္းထဲက အတုိင္းလုိက္လုပ္ႏုိင္ရင္ေကာ အဲ႔ဒီ႔လူက ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္သြားမလား။ စာတန္ မလုပ္ႏုိင္တဲ႔အရာ ဘာရွိလဲ။

 • Shwemyan Mar ဆိုကေရးတီးက ဖန္ဆင္းရွင္လို ့ေၿပာလို ့အသတ္ခံရတာဆိုတာေလးကလြဲရင္ကိုယ္ ့ဘာသာကိုခုလိုကာကြယ္ရွင္းလင္းၿပတာမ်ိဳးကေတာ ့ခီ်းက်ဴ းစရာပါ..။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews