Tuesday, July 1, 2014

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ေျပာတဲ့သမၼာက်မ္းထဲမွ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ဆိုတာဒါလား
Pho La Pyae
3 hrs
သမၼာက်မ္းထဲမွ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္
---------------------------------------
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားခင္ဗ်ား... သူငယ္ခ်င္းတို ့ရဲ ့သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ပြင့္ေပၚေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘယ္လို ၿဗာဒိတ္ေပးထားတယ္ဆိုတာနဲ ့ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ဟာ ကမၻာ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု တရပ္လံုးထံသို ့ေစလႊတ္ေတာ္မူၿခင္းခံရတဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ တမန္ေတာ္ဘယ္လိုၿဖစ္လာရတယ္ဆိုတာကို သမၼာက်မ္းရဲ ့ဓမၼာေဟာင္းနဲ ့ဓမၼာသစ္က်မ္းတို ့ကို ကိုးကားရည္ညႊန္းၿပီး ေဖာ္ၿပေပးပါမယ္..


ဟုတ္ကဲ့ေဖာ္ျပေပးပါ..ဖက္ၾကည့္ရေအာင္..
၁။ The Prophet who will come from the "East" - အေရွ ့အရပ္မွ ပြင့္ေပၚလာမည့္ တမန္ေတာ္
( သမၼာက်မ္းမွ "အေရွ ့အရပ္" ဆိုသည္မွာ အာေရးဗီးယားအရပ္ေဒသကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ သမၼာက်မ္းတြင္ အစၥမာအီလ္ (Ishmael)၏ သားေတာ္မ်ားၿဖစ္ၾကေသာ (Kedar)ကီဒါ ႏွင့္ (Tema)ေတမာ တို ့၏ နယ္ေၿမ (ယခုေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏိုင္ငံ) အၿဖစ္လည္း ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။)
၂။ The Prophet who will come from "Arabia" - အာေရးဗီးယား အရပ္ေဒသမွ ပြင့္ေပၚေတာ္မူမည့္ တမန္ေတာ္
၃။ The Prophet who will come from the lands and "tents of Kedar" and "lands of Teman". Kedar and Teman (also called "Tema" in the Bible) are two of Ishmael's sons: Genesis 25:13-15. - ကီဒါႏွင့္ေတမာတို ့၏ နယ္ေၿမမွ ပြင့္ေပၚလာမည့္ တမန္ေတာ္
ဒီက်မ္းခ်က္လား..ကမၻာဦးက်မ္း ၂၅း၁၃-၁၅..ဒါက..တမန္ေတာ္မိုဟာမက္အေၾကာင္း..မေနာက္နဲ႔ေနာ္..
ကိုယ္တိုင္ေတာင္က်မ္းခ်က္ကိုမဖက္ဖူးဘဲကူးခ်လာတဲ့အလုပ္ေတြသိပ္မလုပ္နဲ႔..ကိုကိုစလာမ္မမစလာမ္တို႔ေရး…
ဘာေရးထားလဲဆိုတာျပန္ဖက္ေသေသခ်ာခ်ာ.. ၁၁အာျဗဟံေသေသာေနာက္၊ သားဣဇာက္ကို ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ဣဇာက္ သည္ ေဗရလဟဲေရာၿမိဳ႔မွာ ေနသတည္း။ ၁၂စာရာ၏ကြၽန္မ၊ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား ဟာဂရ ဘြားျမင္ေသာ အာျဗဟံသား ဣရွေမလ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တည္း ဟူေသာ၊ ၁၃မိမိအမ်ိဳးအႏႊယ္အလိုက္၊ ဣရွေမလ သားမ်ား အမည္ဟူမူကား၊ သားအႀကီးနဗာယုတ္။ ထိုေနာက္ ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊ ၁၄မိရွမ၊ ဒုမာ၊ မာစ၊ ၁၅ဟာဒဒ္၊ ေတမ၊ ေယတုရ၊ နာဖိရွ၊ ေကဒမာတည္း ဟူေသာ၊ ၁၆ဣရွေမလသားတည္း။ ထိုသို႔အမည္ရွိေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိၿမိဳ႔၊ မိမိရဲတိုက္ အလိုက္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မင္းဆယ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သတည္း။ ၁၇ဣရွေမလသည္ အသက္တရာသံုးဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ အသက္ခ်ဳပ္၍ ေသသျဖင့္၊ မိမိလူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၁၈သူတို႔သည္လည္း၊ အာရႈရိျပည္သို႔ သြားရာ လမ္း၊ ဟဝိလၿမိဳ႔မွစ၍ အဲဂုတၱဳျပည့္အေရွ႔၊ ရႈရၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ေနၾက၏။ ထိုသို႔ ဣရွေမလ၏ေနရာသည္ မိမိညီအစ္ကို အေပါင္းအနား၌ က်သတည္း။
ဘယ္မွာလည္းဒီက်မ္းခ်က္ကအေပၚေအာက္ေသခ်ာဖက္ရွင္းေနတာဘဲ..ဒီက်မ္းခ်က္ကိုဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့က်မ္းလို႔မေခၚဘူးဟ
ေအးေလ..ကုရ္အံက်မ္းမွာဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့အနာဂတ္ေဟာကိန္းေတြမပါေတာ့..ဘယ္စာအေရးသားက.ဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့ဟာ
ဟုတ္တယ္..ဗ်ာဒိတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ.ေကာင္းေကာင္းမေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တာအစမ္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..သင္ေပးရမွာေပါ့..ဒီမွာဖက္ေဟ.ဗ်ာဒိတ္ေပးအနာဂတ္ေပးတဲ့က်မ္းခ်က္မ်ိဳးစိုတာဒါမ်ိဳးကိုေခၚတာ…..ေသေသခ်ာခ်ာဖက္..
ဒါမ်ိဳးမွအနာဂတ္ေဟာကိန္းဣရွေမလကေနဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာတဲ့မင္းတို႔အာရပ္အစၥလာမ္ေတြကိုလူေတြဘယ္လိုသ
ေဘာထားမလဲဆိုတာက်ိဳးတင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ဗ်ာဒိတ္..မွန္လားမွားလားေသေသခ်ာခ်ာဖက္ျပီးျပန္ဆင္းစား….
ကမၻာဦးက်မ္း၁၆း
၇ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ရႈရိၿမိဳ႔သို႔သြားရာေတာလမ္း၌ရွိေသာ စမ္းေရတြင္းနားမွာ ဟာဂရကုိ ေတြ႔လွ်င္၊ ၈စာရဲကြၽန္မဟာဂရ၊ အဘယ္ကလာသနည္း။ အဘယ္အရပ္သို႔သြားမည္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ကြၽန္မသည္ သခင္မစာရဲထံမွ ေျပးလာပါသည္ဟု ဆုိေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္ကလည္း၊ သင္၏ သခင္မထံသုိ႔ျပန္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္းကုို ခံေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁ဝတဖန္ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကို မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္၊ ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၁သင္သည္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ျဖစ္၍၊ သားေယာက်္ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိ ဣရွေမလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္သင္၏ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ၾကားသိေတာ္ မူၿပီ။ ၁၂သူသည္လူရုိင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ လူအေပါင္းတို႔ကို ရန္ဘက္ျပဳလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုလည္း လူအေပါင္းတို႔သည္ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ မိမိညီအစ္ကို အေပါင္းတို႔၏ အပါး၌ ေနရလိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း ျမြက္ဆိုေလ၏။ ၁၃ထုိသုိ႔မိန္႔ျမြက္ေတာ္ မူေသာ ထာဝရဘုရားကုိ၊ အာေတာဧလေရာဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚ၍၊ ငါ့ကိုျမင္ေတာ္မူေသာသူကို ဤအရပ္၌ပင္ ငါဖူးျမင္ရသည္ တကားဟု ဟာဂရဆုိေလ၏။ ၁၄ထုိအေၾကာင္းကုိ အစဲြျပဳ၍၊ ထုိေရတြင္းကုိ ေဗရလဟဲေရာဟု သမုတ္ၾက၏။ ကာေဒရွၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဗရက္ၿမိဳ႔၏ စပ္ၾကားမွာ ရွိသတည္း။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္..ဣရွေမလအႏြယ္ေတြလူရိုင္းလိုဘဲဆိုတာ..မွန္လားမွားလား..ဒီအႏြယ္ေတြနဲ႔..
ကမၻာမွာရွိတဲ့..ဘယ္လူမ်ိဳးဘယ္ဘာသာဝင္ေတြက..တည့္တာရွိလည္း..ယေန႔အစၥလာမ္ဘာသာဝင္..အာရပ္အမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းနဲ႔ရန္မျဖစ္တဲ့လူမ်ိဳးႏြယ္စု
ကမၻာမွာရွိေသးရဲ့လား..ဒါမွဗ်ာဒိတ္ေတာ္စစ္စစ္..မိုဟာမက္သာအစၥလာမ္ဘာသာကိုမတည္ေထာင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္. မင္းတို႔ဟာမင္းတို႔နတ္ဘုရားကိုးကြယ္ေနရင္ေတာင္ဘယ္သူမွမင္းမင္းတို႔နဲ႔ရန္ျဖစ္မွာေတာ့မဟုတ္ဘူး....အခုေတာ့..အာလာဆိုတဲ့တဆူထည္းသူသတင္းစကားကိုေဟာေျပာတဲ့မိုဟာမက္တမန္ေတာ္ေၾကာင့္မင္းတို႔အခုသမၼာက်မ္းစာရဲ့ဗ်ာဒိတ္အတိုင္းျပည့္စံုျပီ..
သမၼာက်မ္းစာကမိုဟာမက္နဲ႔ပက္သက္ျပီးေပးတဲ့ဗ်ာဒိတ္ဆိုတာဒါဘဲ..မင္းတို႔ေျပာတဲ့က်မ္းခ်က္မဟုတ္ဘူး..သေဘာေပါက္တယ္ဟုတ္..
၄။ The Prophet who will "crush the idols of the deserts of Kedar" - ကီဒါရဲ ့ ကႏၱာရေဒသမွ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ေခ်မႈန္းမည့္ တမန္ေတာ္
ဘယ္မွာလည္းက်မ္းခ်က္..ပစပ္ေျပာေတြမလာနဲ႔
၅။ The Prophet who will "fight the idol worshipers" in the deserts of Kedar - ကီဒါရဲ ့ ကႏၱာရေဒသအတြင္းရွိ ရုပ္တုဆင္းတုနတ္ဘုရားကိုးကြယ္သူမ်ားကိုတိုက္ခိုက္မည့္ တမန္ေတာ္
ဘယ္မွာလည္းက်မ္းခ်က္..ပစပ္ေျပာေတြမလာနဲ႔
၆။ The people of Kedar will Glorify GOD Almighty, and GOD will Glorify His Holy Temple "in Kedar" - ကီဒါရဲ ့လူမ်ား ဘုရားသခင္ရဲ ့ ဂုဏ္သေရကို တည္ေစေသာ္၀္၊ ကီဒါရဲ ့ အရပ္ေဒသမွာ ဘုရားသခင္သည္မိမိ၏ ေက်ာင္းေတာ္ အား
ဂုဏ္သေရ တည္ေစအံ့
ဘယ္မွာလည္းက်မ္းခ်က္..ပစပ္ေျပာေတြမလာနဲ႔
ရ။ "Arabia will rejoice and blossom" - အာရဗ္ေဒသအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ဖံြ ့ၿဖိဳးမႈ တည္ေစအံ့
ဘယ္မွာလည္းက်မ္းခ်က္..ပစပ္ေျပာေတြမလာနဲ႔..ေပ်ာ္လားမေျပာလားမေျပာနဲ႔…အရပ္ေဒသကိုစြန္႔ျပီးအေမရိက
ကိုေျပးေနၾကတာတပံုၾကီဘဲ…မင္းတို႔ဖြင့္ျဖိဳးသမွ်ဟာ..အၾကမ္းဖက္ေတြကိုေထာက္ပံပို႔ေငြညစ္ေတြဘဲ..
၈။ "The Prophet who will come from the "Desert" - သဲကႏၱာရ အရပ္ေဒသမွ ပြင့္ေပၚေတာ္မူမည့္ တမန္ေတာ္။ ဒီေနရာမွာလည္း သမၼာက်မ္းဟာ သဲကႏၱာရ ကို အာေရးဗီးယားေဒသ အၿဖစ္၊ ကီဒါနဲ့ ေတမာတို ့ရဲ ့အရပ္ေဒသ အၿဖစ္ ထပ္မံ ဖြင့္ဆိုထားပါေသးတယ္
ဘယ္မွာလည္းက်မ္းခ်က္..ပစပ္ေျပာေတြမလာနဲ႔
၉။ "The Prophet of the "New Law" & "New Covenant", whom the Jews "must not fear" - ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားတို ့ ၿငင္းဆန္မည္ ့ တရားေဒသနာေတာ္ အသစ္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ အသစ္ကို ေဆာင္ယူလာမည့္ တမန္ေတာ္။ (သခင္ေယရႈ (တမန္ေတာ္အီစာ(အလိုင္ဟင္စလာမ္)) သည္ တရားေတာ္ အသစ္ကို ေဆာင္ယူလာခဲ့ၿခင္းမရွိပါ။)
ဟဟ..new law new covenant ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဆိုတာေလ့လာလိုက္အံုး..သမၼာက်မ္းစာထဲကဘုရားသခင္ဆိုတာမ
ေျပာင္းလဲတဲ့ဘုရား..ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၃၁း ၃၁-၃၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ဤလူမ်ဳိး၏ ဘိုေဘးတုိ႔ကုိ လက္ဆဲြ၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္သြားေသာအခါ၊ သူတို႔၌ ငါေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားႏွင့္ ျခားနားေသာ ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသား၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါေပးေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ အရင္ငါေပးဘူးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကုိ သူတို႔သည္ ဖ်က္၍၊ ငါသည္လည္း သူတို႔ကုိရြံရွာ၏။ ၃၃ေနာင္ကာလအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါေပးအံ့ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ပညတ္တရားကုိ သူတို႔အတြင္းထဲသို႔ သြင္းမည္။ သူတို႔ႏွလံုး ေပၚမွာ ေရးထားမည္။ ငါသည္သူတို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္က်မ္းခ်က္မွာ.. ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ဆိုတာမ်ိဳးက.သမၼာက်မ္းကေဖာ္ျပထားတဲ့ပညတ္ေတာ္ေတြကိုဘယ္ေတာ့မွမေျပာင္းလဲဘူး..ပိုျပီးတည္ေစတယ္…ေက်ာက္ေပၚမွာစာအုပ္ေပၚမွာမဟုတ္ဘူး..ႏွလံုးသားေပၚမွာသြင္းေပးတာ
ဒါေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ေျပာတာ..ငါကပယ္ဖ်က္ဖို႔လာတာမဟုတ္ဘူး..ပိုျပီးတည္ေစျပည္ဆံုေစဖို႔ဘဲ..မင္းတို႔တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးဘယ္မွာသြားေဖ်ာက္ထားလဲ..ျပီးေတာ့.. ပဋိိညာဥ္တရားေဟာင္းတရားသစ္ဆိုတာ..အေသြးနဲ႔ဆိုင္တယ္..ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တယ္..တရားေဟာင္ကိုတရားသစ္အျဖစ္နဲ႔လူေတြရဲ့ႏွလံုးသားထဲမွာဘယ္လိုဝင္ေစလဲ..ခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္က..တရားေဟာင္းကေတာင္းဆိုတဲ့ယဇ္ေကာင္းအျဖစ္နဲ႔ကိုယ္တိုင္ကိုက်..ယဇ္အျဖစ္သူ႔ကိုသူ.ကားတိုင္မွာအေသခံအေသြးသြႏ္းသြန္းျခင္းျဖင့္..ခရစ္ေတာ္ကိုယံုတဲ့သူတိုင္းဟာနွလံုးသားထဲအကုန္ေရာက္ကုန္တယ္…ပညတ္ေတာ္ေတြဆိုတာ..ေယရႈကိုခ်စ္မွႏွလံုးသားနဲ႔ေစာင့္လို႔ရတာ..ဒါေၾကာင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ပညတ္တရား၏ျပည္စံုရာျဖစ္တယ္တဲ့..
ခရစ္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားေလးဖက္ၾကည့္လိုက္ပါအံုးnew covenant လုကာခရစ္ဝင္၂၂း ၁၅ငါသည္အေသ မခံမွီ ဤပသခါပဲြကိုသင္တုိ႔ႏွင့္အတူစားျခင္းငွါ အလြန္အလိုရွိေလၿပီ။ ၁၆ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရာသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ပသခါပဲြမျပည့္စံွမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ ဤပဲြကိုတဖန္ ငါမစားရဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ၁၇ခြက္ဖလားကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ၊ ဤခြက္ကိုယူ၍အခ်င္းခ်င္းေဝၾကေလာ့။ ၁၈ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ မတည္မွီတိုင္ေအာင္ယခုမွစ၍ စပ်စ္ရည္ကိုတဖန္ ငါမေသာက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထုိအခါ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကား သင္တို႔အဘုိ႔အလို ငွါစြန္႔ေသာငါ၏ ကုိယ္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရာ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထုိနည္းတူညစာစား ၿပီးမွခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကားသင္တို႔အဘုိ႔အလိုငွါ သြန္းေသာငါ၏အေသြး၌ တည္ေသာပဋိိညာဥ္ တရားသစ္ျဖစ္၏။ ၂၁သို႔ေသာ္လည္းငါ့ကို အပ္ႏွံေသာသူ၏ လက္သည္ ဤစားပဲြေပၚမွာ ငါ့လက္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ၂၂ခဲြခန္႔မွတ္သားေတာ္မူသည္အတုိင္းလူသားသည္ သြားရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားကို အပ္ႏွံေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိ၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထုိအမႈကို အဘယ္သူျပဳအံ့နည္းဟု အခ်င္းခ်င္းေမးျမန္းၾက၏။
သခင္ခရစ္ေတာ္ေသတဲ့ေန႔က..အျပစ္ေျဖရာေန႔ပသခါပြဲက်င္းပတဲ့ေန႔..အဲ့ဒီေနမွာယဇ္ပူေဇာ္ခံရမဲ့သိုးဟာမေသဘဲလြတ္သြားတယ္..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္..ရိုးရိုးသာမာန္လူျမင္ခြင့္မရတဲ့ဗိမာန္ေတာ္ရဲ့အသန္႔ရွင္းဆံုးကုလားကာၾကီးအထက္ကေနေအာက္ကြဲသြားတဲ့အတြက္..ျဖစ္တယ္..ဒါဟာဂ်ဴးသမိုင္းမွာညင္းမရတဲ့အမွန္တရားျဖစ္တယ္..ခရစ္ေတာ္ကိုေသမေသလွံနဲ႔ထိုး
စန္းတဲ့ေရာမစစ္ဗိုလ္ေလးလဲ..ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတယ္..သူကေနတဆင့္ေရာမအရာရွိပိုင္းေတြဟာ..ခရစ္ယာန္ဘာသာကို
စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္..လူသိလာတယ္..လက္ခံလာတယ္..ဒါေတြဟာခရစ္ယာန္ျပင္ပသမိုင္းမွာရွိေနတယ္..
၁၀။ "The Prophet who is "like Moses". ေမာရွည္(တမန္ေတာ္မူဆာ(အလိုင္ဟင္စလာမ္)) ကဲ့သို ့ေသာ တမန္ေတာ္။ (တမန္ေတာ္ေမာရွည္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ မုုိဟာမက္(ဆြ) တို့္ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တရားေတာ္(တရားစည္းမ်ဥ္း) အသစ္ ကို အသီးသီး ေဆာင္ယူလာခဲ့ၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းတစ္ခုလံုးသည္ တမန္ေတာ္ ေမာရွည္၏ တရားစည္းမ်ဥ္းအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အစၥလာမ္သာသာသည္ ကုရ္အာန္က်မ္း၏ တရားစည္းမ်ဥ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထား ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။)
ေမာေရွက..သူ႔ကိုပိုင္ေလာကိုဘုရားအခြင့္မပါဘဲထုတ္လို႔မရဘူး..ဘုရားကိုယ္တိုင္က..ေတြ႕ျပီးစကားေျပာတဲ့လူ
မိုဟာမက္တမန္ေတာ္..ဘုရားအသံေတာင္ၾကားဖူးလား..ျမင္ဖို႔မေျပာနဲ႔..ေမာေရွကဘုရားကိုကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်ျမင္ရ
တဲ့သူ..ေမာေရွျမင္တဲ့ဘုရားဆိုတာခမည္းေတာ္မဟုတ္ဘူး..သားေတာေယရႈကိုျမင္ဖူးတာ..သားေတာ္ေယရႈဆိုတာသိ
နေတာင္ေပၚမွာပညတ္ေတာ္၁၀ပါးေမာေရွကိုေတြ႕ဆံုေပးတဲ့သူ
ေယရႈကိုယ္တိုင္အတိုအလင္းေျပာထားတဲ့က်မ္းခ်က္တခါမွမဖက္ဖူးဘူးလား..ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါ့ပညတ္ကိုေစာင့္တဲ့
ေယာဟန္၁၄း၁၅မွာ..ဘာပညတ္မွမေပးဘူးလို႔အစၥလာမ္္ေတြေျပာတာအံ့ပါရဲ့..ဘာပညတ္မွမေပးရင္ဒီလိုေျပာမလား
ခရစ္ေတာ္ပညတ္တဲ့ပညတ္ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ၃၈ခုရွိတယ္..အဲ့ဒါေတြအားလံုးဓမၼေဟာင္းပညတ္ကိုပယ္တာမဟုတ္ဘူး
ပိုျပီးေတာ့ေတာင္တည္ေစတာ..ဥပမာ..လူ႔အသတ္ကိုမသတ္၇လို..ဓမၼေဟာင္မွာဆိုတယ္..ခရစ္ေတာ္ကစိတ္ဆိုးရင္ေတာင္လူ႔အသတ္ကိုသတ္တယ္လို႔ပညတ္တယ္..ပယ္တာလား..အသစ္ေပးတာလား..ပိုျပီးေတာင္တင္းက်ပ္လိုက္ေသးတယ္..
ခရစ္ေတာကဓမၼေဟာင္းကိုမျပဳျပင္ဘူး.ျပဳျပင္တာ..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ေခါင္းေဆာင္မိုဟာမက္တမန္ေတာ္ဘဲ..
ဘုရားကိုစန္႔က်င္တယ္..ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးကိုေဖ်ာက္ထားတယ္..ကုရ္အံမွာရွာၾကည့္တေနရာမွမေတြ႕ရဘူးပညတ္ေတာ္၁၀ပါးဘယ္မွာလည္း…ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာေမရွိယသခင္ရဲ့ေမြးဖြားလာမဲ့အေၾကာင္းအေသခံမဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔ျပည့္ေနတယ္..ဘယ္မွာလည္းကုရ္အံမွာေမရွိယသခင္အေၾကာင္း…အစားအစာပညတ္မွာ..ခြာကြဲစျမဳပ္ျပန္တာစားရမယ္..ေျခေလးေခ်ာင္းဆို..ေရထည္းကငါးဆိုရင္..အေၾကးခြန္ပါမွ.အစၥလာမ္ေတြငါးဆိုအေၾကးခြန္မပါလည္းစလို႔ရတယ္..ၾကည့္ရတာ
ငါးမေပၚတဲ့ေဒသကလူေတြမို႔..ငါးစိုအကုန္စားကြာ..ပညတ္ေတာ္တိုင္းမလိုက္နဲ႔..ငါးစားရခဲတယ္အဲလိုထင္တယ္.
အသားဆိုေတာ့ေပါတယ္..ပညတ္အတိုင္းလိုက္..မစားလဲရတယ္..ငါးကေတာ့ရွားပါးစိုေတာ့..ဒို႔ကႏၱာရေဒသလူအာရပ္ေတြအတြက္ေရႊဘဲငါးက..အကုန္စားၾက..ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ေျပာတယ္..ဥပမာေပးရင္ေတာင္..မသဲ၁၃း၄၇တနည္းကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပင္လယ္၌ခ်၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာငါးတို႔ကိုအုပ္မိေသာ ပိုက္ကြန္ ႏွင့္တူ၏။ ၄၈ငါးႏွင့္အျပည့္ရွိေသာအခါ တံငါတို႔သည္ကုန္းေပၚ သို႔ဆြဲတင္၍ထိုင္လ်က္၊ ေကာင္းေသာငါးကိုျခင္းထဲသို႔ ေရြးခ်ယ္ထည့္ထား၍၊ မေကာင္းေသာငါးကိုျပင္သို႔ပစ္လိုက္ၾက၏။
ေတြ႕လားဘယ္ငါးကမေကာင္းတဲ့ငါးလည္းေရထည္းမွအရွင္လက္လက္
ဂ်ဴးေတြအဖို႔မေကာင္းတဲ့ငါးဆိုတာအေၾကးခြန္မပါတဲ့ငါကိုေျပာတာ..ခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္းကအေၾကးခြန္မပါတဲ့ငါးမစားဘူး..မင္းတို႔ရဲ့တမန္ေတ္ာမိုဟာမက္နဲ႔မင္းတို႔ဘဲစားတာအဲဒီကတည္းက..မင္းတို႔အစၥလာမ္ေတြလည္းသမၼာက်မ္းကိုလိုတိုပိုေလွ်ာ္လုပ္တဲ့သူေတြ..ဖ်က္ဆီးတဲ့လူေတြထဲမွာပါတယ္..
၁၁။ သမၼာက်မ္း၏ ဓမၼာသစ္က်မ္းတြင္ ခရစ္ေတာ္က ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားတို ့အား မိန္ ့ဆိုခဲ့သည္မွာ -
"So [For this reason; Therefore] I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to people [a nation] who do the things God wants in his kingdom [will produce its fruit]." (Matthew 21:43). သခင္ေယရႈဟာ ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ သူမ်ား အေၾကာင္းမိန္ ့ၾကားခဲ့ၿခင္းပါ။ ဒီေနရာမွာ "kingdom of God" ဆိုတာ ဘုရားသခင္ဟာမိမိရဲ ့ တရားေတာ္နဲ့ သာသနာေတာ္ကို အရပ္ေဒသ တစ္ခုသို ့ ေၿပာင္းလဲမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္းဆိုထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဘာလဲ..အစၥလာမ္ဘာသာကိုေျပာခ်င္တယ္ထင္လို႔လားဒီက်မ္းခ်က္က..ဖက္ၾကည့္ဦး
၄၃ထုိေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သင္တို႔မွ ႏႈတ္၍ႏုိင္ငံေတာ္၏အသီးကိုသီးအံ့ေသာလူမ်ဳိးအား ေပးရလတံ့။ ၄၄အၾကင္သူသည္ထုိေက်ာက္အေပၚသို႔က်၏၊ ထုိသူသည္က်ဳိးလတံ့၊ အၾကင္သူ၏ အေပၚသို႔ ထုိေက်ာက္သည္က်၏၊ ထုိသူသည္ညက္ညက္ေၾကလတံ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၅ထုိဥပမာစကားကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ၾကားရလွ်င္၊ မိမိတို႔ကိုရည္ေဆာင္၍ ေဟာေျပာေတာ္ မူသည္ကိုသိၾက၏။ ၄၆ကိုယ္ေတာ္ကို ဘမ္းဆီးျခင္းငွါရွာ ၾကံေသာ္လည္း၊ စုေဝးေသာသူမ်ားကိုေၾကာက္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ပေရာဖက္ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ၾက၏။
ေယရႈကသူ႔ကိုသူငါဟာေမရွိယအျဖစ္ဗ်ာဒိတ္ေပးထားျခင္းခံထားရတဲ့သူ..ကယ္တင္ရွင္လို႔ေျပာတာကိုညင္းဆိုတဲ့ဂ်ဴးေတြအတြက္..ဘုရားသခင္ရဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ဟာမင္းတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ဆိုတာအသိသာၾကီး..လက္ခံတဲ့သူ.ေတြရွိရာေနရာမွာႏိုင္ငံေတာ္
တည္မယ္..သတင္းစကားကိုတျခားလူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင့္ျပန္ေစမယ္.စာသားကရွင္းရွင္းေလ..ႏိုင္ငံေတာရဲ့အသီးကိုသီးေစမဲ့လူေတြလက္ထဲကိုအပ္မယ္..ဥပမာ..ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံယူၾကည္သူတိုင္းကယ္တင္ျခင္းရမယ္..ဆိုတဲ့သတင္းစကားကိုလက္ခံတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေမလ်ံေမာ္အားျဖင့္..တျခားလူေတြကိုလည္းသိေစမယ္...ဒါမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပတဲ့က်မ္းခ်က္..အေထာက္ေအာက္ဆံုေအာင္ေလးဖက္ဦး..က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ထဲနဲ႔လာယူျပီးျပမေနန႔ဲ..ဒီက်မ္းခ်က္ေတြကမိုဟာကိုေဖာ္ျပတဲ့က်မ္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္..ဆိုတဲ့စကား..တလြဲစီဘဲ..ဘာနဲ႔ဘယ္လိုနဲ႔မွဆက္လို႔မရဘူး
သင္တို႔သြား၍လူမ်ိဳးတစ္ကာတို႔ကိုငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလွ်က္ခမည္းေတာ္သားတာ္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏နာမ၌ဗတိၱဇံကို
ေပးၾကေလာ့တ.ဲ့ငါသည္ကပ္ကမၻာကုန္းဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္သင္တို႔နဲ႔အတူရွိမယ္လို႔..ေယရႈမိန္႔မွာခဲတယ္..ဒီစကားကရွင္းတယ္..ကမၻာဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္..ခရစ္ယာန္သာသနာအျပင္..အျခားသာသနာဆက္ႏြယ္ေနတာမရွိဘူး….မင္းတို႔ကေျပာတယ္..ကုရ္အံက..သမၼာက်မ္းရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲျပီးျပည့္ဆံုတဲ့က်မ္း..သမၼာက်မ္းေနာက္ဆက္တြဲမွန္ရင္..ခရစ္ေတာ္ကိုသာဦးစားေပးရမယ္..သမၼာက်မ္းတရားအတုိင္းတာသာျဖစ္ရမယ္..ခရစ္ေတာ္သည္ဖန္ဆင္းရွင္ေယေဟာဝါဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းလက္ခံရမယ္..အျပစ္ေၾကြးကိုေပးစပ္ကယ္တင္သူျဖစ္ေၾကာင္းလက္ခံရမယ္….အစၥလာမ္ေတြ..
တျခားဟာေလးရွိရင္ေပးပါအံုးကိုစလာမ္မမစလာမ္တို႔ရယ္..
LikeLike · 
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အမွန္တရားပဲ ေယရွူကိုဘု၇ားမဟုတ္ဘူးလို့ အခ်ိန္ျပည့္ ေျပာေနတဲ့သူေတြ လာဖက္လိုက္ပါအုံး
  23 hours ago · Like · 3
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ခရစ္ေတာ္ ဆိုတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုျငင္းေနတဲ့သူေတြ ဘာကိုကိုးကြယ္ေနတာလဲ
  23 hours ago · Like · 2
 • စစ္တလင္း စစ္တလင္း စစ္တလင္း တခုေလာက္ေမးခ်င္ တယ္ ရမလား
 • Million Mawေမးပါ..လြတ္လပ္စြာေမးသာေမးပါ..ေမလ်ံေမာ္ကိုေမးခ်င္တယ္ဆိုရင္..အားမနာနဲ့စိတ္ထဲရွိတာအကုန္ေမးအကုန္ေရး..
  22 hours ago · Edited · Like · 4
 • စစ္တလင္း စစ္တလင္း စစ္တလင္း သခင္ေယရႈ့ကမုတ္စိတ္ထားတာကုိေတြ႔ရပါတယ္ ခရစ္ယာန္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကဘာလုိ႔မုတ္စိတ္မထညးက်ပါသလည္း ဒီအခ်က္ကုိႀကည့္ျပီးခရစ္ယာန္သူငယ္ခ်င္းမ်ားဘုရားသခင္ ကုိခ်စ္တယ္ဆုိတာကြ်န္ေတာ္မယုံပါko million maw ဆုိဂတုံးေတာင္ တုံးထားေသးတယ္သူဆုိဘုရားသခင္ ကုိပုိျပီးမခ်စ္ဘူးလုိ႔ျမင္ လုိ႔ရပါတယ္ဟုတ္ပါသလား
  22 hours ago · Like · 1
 • စစ္တလင္း စစ္တလင္း စစ္တလင္းပ်ားရည္ကတော့နံရုိးကဖန္ဆင္းထားတဲ႔အတြက္ေယာက္က်ားေတြရဲ့ေနာက္ကနေရပါမည္ ုတ္တယ္ဟုတ္
  22 hours ago · Like · 2
 • Million Mawဟဟ..မုတ္စိတ္ထားတာ..ယံုတင္မကဘူး..အေရးျပားပါလွီတယ္လို႔ေျပာပါအံုးလား..ကိုစစ္တင္လင္းရ..
  22 hours ago · Like · 1
 • Million Mawမေနာက္နဲ႔ေနာ္..မုဆိတ္ထားတာ..ဘာေၾကာင့္လည္းလုပ္ပါအံုးသိရင္..သမိုင္းေၾကာင္းေလး..အေရးျပားလွီရျခင္းေကာသိရင္.ေျပာျပပါအံုးအရင္ေပါ့...ျပီးမွေဝဖန္ပါအံုးကိုစစ္တလင္းရဲ့ကၽြန္ေတာ့္မွာကအေျဖရွိျပီးသားကိုစစ္တင္လင္းအရင္ဆံုးအစၥလာမ္ရႈ႕ေထာက္ေလးသိပါရေစ..
  22 hours ago · Like · 3
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ေယရွူကို ျမင္ဖူးပါသလား ကိုစစ္တလင္း က်မ္းစာမွာ ဘု၇ားကို သစၥာနဲ့ နာမ္နဲ့ကိုးကြယ္၇မယ္လို့ ေျပာျပီးသားေနာ
  22 hours ago · Like · 4
 • Million Maw အခ်စ္ကမုတ္စိတ္နဲ႔ဆိုင္ရင္..ဆိတ္ကိုခ်စ္ျပရေတာ့မယ္..
  22 hours ago · Like · 4
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ကိုဏ္တလင္းေရ ေဆြးေနြးတာလား ဘာလဲ  အကိုက
  22 hours ago · Like · 2
 • ကိုရင္လူထြက္ ငပိခ်က္ မိုဟာမက္ေျပာေသာကိုရမ္က်မ္းသည္ က်န္ဘာသာဝင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခိုင္းျခင္း က်န္ဘာသာဝင္တရားေဟာဆရာ ဘုန္းၾကီးမ်ားကိုေစာ္ကားထားသည္မွာ အထင္အရွားရွိေလ၏
  22 hours ago · Unlike · 2
 • Million Mawလူမိန္းမကိုလူေယာက္က်ားရဲ့နံရိုးကေနဖန္ဆင္းတယ္ဆိုတာမိတ္ထားပါရွင္းျပမယ္..အစၥလာမ္းအယူဝါဒကဘယ္လိုသေဘာယူလဲမသိဘူး..ခရစ္ယာန္အယူဝါဒက..နံရိုးစိုတာ..အတြင္းကလီစာကိုကာကြယ္ထားတယ္...ေယာက္က်ားရဲ့နံရိုးကေနမိန္းမကိုဖန္းဆင္းတဲ့အတြက္..မိန္းမဆိုတာ..ေယာက္က်ားရဲ့နံရိုးျဖစ္တဲ့...See More
  22 hours ago · Like · 5
 • Million Maw ကိုရင္အရမး္မတင္နဲ႔ေနာ္..ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဝင္မေဆြးေႏြးဘဲေနအံုးမယ္..
  22 hours ago · Like · 1
 • ကိုရင္လူထြက္ ငပိခ်က္ ဟုတ္ကဲ႔ပါ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာရံုသက္သက္ပါ
  22 hours ago · Unlike · 2
 • Million Maw ဒီသံုးလကအစၥလာမ္ဘာသာဝင္နဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔လုပ္ထားတာ..
  21 hours ago · Like · 3
 • Si Thu Nyein Chan မွိတ္ဆိတ္ရွိတိုင္းသာျမင့္ျမတ္တယ္ဆိုရင္ေ့ ဆိတ္သိုးၾကီးေတြ ျမင့္ျမတ္ေနေတာ့မွာဘဲ ဗ်ာ ...
  19 hours ago · Like · 1
 • Pho La Pyae ကို Si Thu Nyein Chan အာၿဗာဟမ္ယံုၾကည္မႈမ်ားလို ့ သတ္မွတ္တဲ့ အစၥလာမ္၊ခရစ္ယာန္ နဲ ့ဂ်ဴး ဘာသာ၀င္တို ့ရဲ ့ တမန္ေတာ္ မ်ားအားလံုး (တမန္ေတာာ္ အာဒမ္ကစလို ့ ၊ ေနာဧ၊ေမာရွည္အပါအ၀င္)မုတ္ဆိတ္ထားၾကပါတယ္..
  9 hrs · Like
 • Pho La Pyae ကိုေမလ်ံေမာ္ အကို ေရးထားတာေတြကို ဖတ္ရတာ ပိုၿပီးရႈပ္ေထြးသြားေစပါတယ္.. သမၼာက်မ္းခ်က္မ်ားကို ၿမန္မာဘာသာ အစား အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္သာ ညႊန္းေပးေစခ်င္ပါတယ္. ၿမန္မာက်မ္းထဲမွာ လူအမည္နဲ့ အရပ္ေဒသ အမည္ေတြဟာ က်ေနာ္ ဖတ္ရတာ အဆင္မေၿပလို ့ပါ..ၿပီးမွ အကို ထင္ရာကို ေကာက္ခ်က္...See More
  9 hrs · Like · 1
 • Pho La Pyae(ဒါမ်ိဳးမွအနာဂတ္ေဟာကိန္းဣရွေမလကေနဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာတဲ့မင္းတို႔အာရပ္အစၥလာမ္ေတြကိုလူေတြဘယ္လိုသ
  ေဘာထားမလဲဆိုတာက်ိဳးတင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ဗ်ာဒိတ္)အာၿဗာဟံရဲ ့ သားေတာ္ ဣရွေမလ (Ishmael) ဟာ တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္ဆင္းသက္လာတဲ့ အထက္ အႏြယ္ ဆိုတာ အတည္ၿပဳေပးတဲ့ အတြက္ လည္း ေက်းဇူးပါ.. အမ်ားသူငွာ သဲသဲကြဲကြဲ သိရတာေပါ့
  9 hrs · Like · 1
 • Pho La Pyae (ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ရႈရိၿမိဳ႔သို႔သြားရာေတာလမ္း၌ရွိေသာ စမ္းေရတြင္းနားမွာ ဟာဂရကုိ ေတြ႔လွ်င္၊ ၈စာရဲကြၽန္မဟာဂရ၊ အဘယ္ကလာသနည္း။ အဘယ္အရပ္သို႔သြားမည္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ကြၽန္မသည္ သခင္မစာရဲထံမွ ေျပးလာပါသည္ဟု ဆုိေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္ကလည္း၊ သင္၏ သခင္မထံသုိ႔ျပန္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္းကုို ခံေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁ဝတဖန္ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကို မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္၊ ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၁သင္သည္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ျဖစ္၍၊ သားေယာက်္ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိ ဣရွေမလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္သင္၏ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ၾကားသိေတာ္ မူၿပီ။ ) ဒါက ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိရဲ ့ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္ၿပီး ကၽြန္မ ဟာဂရ (ဒီေနရာမွာ အစၥလာမ္ေတြကေတာ့ ဟာေဂ်ရာ သခင္မ အၿဖစ္ ဂုဏ္ေပးေခၚေ၀ၚပါတယ္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ဂုဏ္ေပးၿခင္းခံရတဲ့ သူမြန္ အမ်ိဳးသမီးပါ) ကို သားဦးေယာက်ာ္းေလး ဖြားၿမင္မယ္ ဆိုတာနဲ့ အမည္ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ က မွည့္ တြင္ေစခဲ့ၿခင္း အားၿဖင့္ ခ်ီးေၿမွာက္ခဲ့တဲ့ က်မ္းခ်က္ကို တင္ေပးတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးပါ..
  9 hrs · Like · 1
 • Pho La Pyae(ဣရွေမလအႏြယ္ေတြလူရိုင္းလိုဘဲဆိုတာ..မွန္လားမွားလား..ဒီအႏြယ္ေတြနဲ႔..
  ကမၻာမွာရွိတဲ့..ဘယ္လူမ်ိဳးဘယ္ဘာသာဝင္ေတြက..တည့္တာရွိလည္း..ယေန႔အစၥလာမ္ဘာသာဝင္..အာရပ္အမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းနဲ႔ရန္မျဖစ္တဲ့လူမ်ိဳးႏြယ္စု
  ကမၻာမွာရွိေသးရဲ့လား..ဒါမွဗ်ာဒိတ္ေတာ္စစ္စစ္..မိုဟာမက္သာအစၥလာမ
  ္ဘာသာကိုမတည္ေထာင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္. မင္းတို႔ဟာမင္းတို႔နတ္ဘုရားကိုးကြယ္ေနရင္ေတာင္ဘယ္သူမွမင္းမင္းတို႔နဲ႔ရန္ျဖစ္မွာေတာ့မဟုတ္ဘူး....အခုေတာ့..အာလာဆိုတဲ့တဆူထည္းသူသတင္းစကားကိုေဟာေျပာတဲ့မိုဟာမက္တမန္ေတာ္ေၾကာင့္မင္းတို႔အခုသမၼာက်မ္းစာရဲ့ဗ်ာဒိတ္အတိုင္းျပည့္စံုျပီ..
  သမၼာက်မ္းစာကမိုဟာမက္နဲ႔ပက္သက္ျပီးေပးတဲ့ဗ်ာဒိတ္ဆိုတာဒါဘဲ..မင္းတို႔ေျပာတဲ့က်မ္းခ်က္မဟုတ္ဘူး..သေဘာေပါက္တယ္ဟုတ္..) တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ မပြင့္ေပၚခင္ အရင္မွာ အာရဗ္ကမၻာ ရဲ ့ ရိုင္းစိုင္းမႈေတြ ၊ ရက္စက္မႈေတြ၊ အယူလြဲမွား နတ္ဘုရား ကိုးကြယ္မႈေတြနဲ့ အေမွာင္ အတိဖုံးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အၿပည့္စံုဆံုး ေဖာ္ၿပခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ သာသနာ ဟာ အစၥလာမ္ပါ.. တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ပြင့္ေပၚၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ကို လက္ခံၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အာရဗ္ေတြဟာ ကမၻာတခုလံုးက အတုယူစံထားခဲ့ရတဲ့ တရားမွ်တ မႈ နဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းမြန္မႈေတြ ကို ၿပသခဲ့ၾကပါတယ္...ကိုေမလ်ံေမာ္ကို နာက္ထပ္ေက်းဇူးတင္စရာတစ္ခုကေတာ့ အဲလို အေမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ေခတ္မွာ အလႅာဟ္ရွင္ ဆိုတဲ့ တစ္ဆူတည္းေသာ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ကို အာရဗ္ေတြ အေပၚ သတင္းစကား ေပးခဲ့တဲ့ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ဆိုၿပီး အတည္ၿပဳေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ပါ..အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္တိုင္းနဲ့ ရန္မၿဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးႏြယ္စု ကမၻာမွာ ရွိလားဆိုေတာ့ က်ေနာ္ၿမင္သေလာက္ကေတာ့ အာရဗ္ေတြနဲ ့ ကင္းလို ့ မရတဲ ့ ကမၻာၾကီးကိုသာ ညႊန္းရမွာပါ..
  8 hrs · Like · 1
 • Pho La Pyae ဒီပို့စ္က က်ေနာ္ တင္ခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ ကိုေမလ်ံေမာ္ အကိုက အခုမွ reply လုပ္ၿပီး ၿပန္ေဆြးေႏြးတာပါ.. မူရင္း ပိုစ့္ကိုရွာၿပီး ၿပန္တင္ေပးပါမယ္ ေကာမန့္ေတြ ပါ မိတ္ေဆြေတြ ၿပန္ဖတ္လို ့ရေအာင္..
  8 hrs · Like · 1
 • Million Mawအာရပ္နဲ႔ကင္းလို႔မရတာေကာင္းတာကင္းလို႔ရတာလားမေကာငး္တာကင္းလို႔ရတာလား..ကမာၻ႕ဘဏ္ေတြကေတာ့..ဂ်ဴးေတြနဲ႔ကင္းလို႔မရ..တာေတာ့က်ိန္းေသဘဲ...
  1 hr · Like · 3
 • Million Mawဒီမွာမင္းတင္ထားတဲ့ပို႔တစ္ခုဒါလည္းေဆြးေႏြးဖို႔က်န္ေသးတယ္..မင္းတို႔ေရးတာကိုျပန္တုန္႔ျပန္ေရးျပီးရင္..ကုရ္အံပါအခ်က္အလက္ေတြကိုေရးျပီးဆက္ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့အခုေတာ့မင္းတို႔တင္ထားတဲ့ပို႔ျပန္အရင္ဖက္ထားဦးhttps://www.facebook.com/groups/404948659530773/permalink/890608290964805/
  သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘိုင္ဘယ္(လ္) က်မ္း မွ သက္ေသၿပခ်က္မ်ား (၁) ----...See More

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews