Tuesday, June 3, 2014

ခမည္းေတာ္ဘုရား+သားေတာ္ဘုရား+သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား=အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ပေရာဖက္အခ်ဳပ္မိုဟာမက္


.ဟာသအရမ္းေျပာတတ္တဲ့လူေတြထဲမွာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြပါမယ္လို႔မထင္ခဲ့မိဘူး..ေပါလုက..ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုတည္ေထာင္သူတဲ့..ခရစ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္သူလူလိမ္လူညာတဲ့....ေတာ္ေသးတာေပါ့ငါ့နဲ႔..ရွင္ေပါလုေရးတဲ့စာေတြကိုတႏွစ္အခ်ိန္ယူျပီးေလ့လာထားလို႔..ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရဘူး..ကိုကိုစလာမ္ေတြလည္းအေရာ့တြက္နဲ႔..ခရစ္ယာန္ေတြကိုလိမ္ညာေနတာ..ေတာ္ေလာက္ျပီကြယ္...ေပါလုလိမ္တာေတာ့ငါမသိဘူး..Allah လိမ္တာေတာ့ငါေကာင္းေကာင္းသိတယ္..သိလို႔ေမးေတာ့ျပန္မေျဖၾကဘူး.Allah 


ကိုယ္တိုင္..မိုဟာမက္ကိုလိမ္တာ..ထင္ရွားေနတယ္မဟုတ္လား..ခရစ္ယာန္ေတြ..ကိုးကြယ္တာ.ခမည္းေတာ္..သားေတာ္..မယ္ေတာ္မာရိစိုျပီး..ျပီးေတာ့ထက္လိမ္ေသးတယ္..ေနာဧသေဘၤာ..ေရၾကတဲ့အခါတင္တဲ့ေတာင္ကဂ်ဴးဒီယာတဲ့..ဟဟ..Allah သာဦးေဆာင္ျပီးအစၥလာမ္ေတြနဲ႔..ေနာဧသေဘၤာသာရွာပံုေတာ္ဖြင့္ရင္ေတာ့..Allah တသက္..ရွာေဖြေတြ႕မွာေတာင္မဟုတ္ဘူး..ေတာ္ေသးတယ္..သမၼာက်မ္းစာက...အာရရတ္ေတာင္လို႔ေျပာထားေပးလို႔..လူေတြရွာေတြ႕တာ..လာျပန္ျပီပုေရာဖက္မိုဟာမက္က..သမၼာက်မ္းစာထဲမွာေဖာ္ျပတဲ့ပုေရာဖက္ေတြထဲမွာအၾကီးဆံုးအျဖစ္ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရတာတဲ့..ေမာေရွကိုတိုင္းဗ်ာဒိတ္ေပးထားျခင္းခံရတဲ့သူနဲ႔တူေသာပုေရာဖက္ဆိုတာ.မိုဟာမက္ကိုေျပာတာတဲ့..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယတ္တိုင္လဲၾကိဳတင္ေျပာတယ္တဲ့သူ႔မရွိေတာ့တဲ့ေနာက္..အျခားတစ္ေယာက္ကိုေစလႊတ္မယ္ဆိုတာ..မိုဟာမက္ကိုေျပာတာတဲ့အယ္ဒီကစ ၥကဟုတ္ျခင္ဟုတ္မွာ..ေျပာလို႔မရဘူး...မိုဟာမက္ကေနာက္ဆံုးပုေရာဖက္ခ်ဳပ္ဆိုတာ..ေမလ်ံေမာ္တို႔..ပုေရာဖက္မိုဟာမက္ကိုစစ္ေဆးေရးမွမလုပ္ရေသးတာ..ေနာ္..ကဲကဲပုေရာဖက္မိုဟာမက္ကိုစစ္ေဆးေရးလုပ္ၾကရေအာင္..ေဟး..အားလံုးပဲစိတ္လႈပ္ရွားေနတယ္ဟုတ္..အထူးသျဖင့္အစၥလာမ္ေတြ..ေမာေရွေျပာတဲ့စကားကဒီမွာရွိတယ္ဗ်တရားေဟာရာက်မ္း၁၈း၁၅သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔အထဲ၌ ငါႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္ တပါးကို သင့္အဘုိ႔ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူမည္။ ထုိပေရာဖက္၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္။ ၁၆ေဟာရပ္အရပ္တြင္ စည္းေဝးၾက ေသာေန႔၌ သင္က၊ ေနာက္တဖန္အကြၽႏု္ပ္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကာေတာ္အသံကို မၾကားရပါေစႏွင့္။ ထုိႀကီးစြာေသာမီးကို မျမင္ရပါေစႏွင့္။ အကြၽႏု္ပ္ေသမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္ဟု သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္ ၌ ေတာင္းပန္သမွ်အတုိင္း၊ ၁၇ထာဝ၇ဘုရားက သူတုိ႔စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ ေပ၏။ ၁၈သူတုိ႔အမ်ဳိးသားျခင္းတုိ႔ အထဲ၌ သင္ႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တပါးကို သူတုိ႔အဘုိ႔ငါေပၚထြန္းေစ၍၊ ထုိပေရာဖက္ႏႈတ္၌ ငါ့စကားကို ငါအပ္သျဖင့္ ငါမွာထားသမွ်တို႔ကို သူတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရလိမ့္မည္။ ၁၉ထုိပေရာဖက္သည္ ငါ့အခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာ ငါ့စကား တို႔ကို အၾကင္သူသည္ နားမေထာင္ဘဲေနအံ့၊ ထုိသူကိုငါစစ္ေၾကာမည္။ ၂ဝငါမမွာထားဘဲ ငါ့အခြင့္ကို ေဆာင္၍ ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္သည္ အေသသတ္ျခင္း ကိုခံရမည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁သင္ကလည္း ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ မမူသည္ကို ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ သိနိုင္သနည္းဟု ေတြးေတာလွ်င္၊ ၂၂ပေရာဖက္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ကို ေဆာင္၍ ေဟာေျပာသည္အတုိင္း အမႈမျဖစ္၊ ေဟာေျပာေသာ စကားမျပည့္စုံလွ်င္၊ ထုိစကားကို ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မမူ။ ပေရာဖက္သည္ ရဲရင့္စြာေဟာေျပာၿပီ။ သူ႔ကိုမေၾကာက္ရ။အစၥ္လာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက..ဒီက်မ္းခ်က္ကိုအျပည့္မယူမဖက္..မေဖာ္ျပဘဲ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔အထဲ၌ ငါႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္ တပါးကို သင့္အဘုိ႔ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူမည္။ ထုိပေရာဖက္၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္။၁၈သူတုိ႔အမ်ဳိးသားျခင္းတုိ႔ အထဲ၌ သင္ႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တပါးကို သူတုိ႔အဘုိ႔ငါေပၚထြန္းေစ၍၊ ထုိပေရာဖက္ႏႈတ္၌ ငါ့စကားကို ငါအပ္သျဖင့္ ငါမွာထားသမွ်တို႔ကို သူတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရလိမ့္မည္။ ၁၉ထုိပေရာဖက္သည္ ငါ့အခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာ ငါ့စကား တို႔ကို အၾကင္သူသည္ နားမေထာင္ဘဲေနအံ့၊ ထုိသူကိုငါစစ္ေၾကာမည္။ဒီအခ်က္ေတြေလာက္ကိုဘဲ..ဗလီဆရာေတြကသူတို႔ဘာသာဝင္ေတြကိုအဓိကထားသင္ေပးတယ္..လို႔ယူစရတယ္.အခန္းငယ္၂၁ကေဖာ္ျပတဲ့က်မ္းခ်က္ကိုပါထည့္တြက္မယ္ဆိုရင္..၂၁သင္ကလည္း ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ မမူသည္ကို ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ သိနိုင္သနည္းဟု ေတြးေတာလွ်င္၊ ၂၂ပေရာဖက္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ကို ေဆာင္၍ ေဟာေျပာသည္အတုိင္း အမႈမျဖစ္၊ ေဟာေျပာေသာ စကားမျပည့္စုံလွ်င္၊ ထုိစကားကို ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မမူ။ဒီမွာ..ပုေရာဖက္ကအနာဂတ္ေဟာကိန္းေျပာတာမျပည္စံုလားျပည့္စံုလားဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔..စမ္းစစ္ရမယ္လို႔တစ္ခါတည္းပါျပီးသားျဖစ္ေနတယ္..မိုဟာမက္ဟာအနာဂတ္ေဟာကိန္းတစ္ခုမွမထုတ္ခဲ့ဘူးဆိုတာ.အစၥလာမ္ဘာသာကိုေလ့လာသူတိုင္းသိတယ္..ဒါေၾကာင့္..ဒီက်မ္းခ်က္နဲ႔တင္မိုဟာမက္ျပဳတ္ေနျပီ..ထားလိုက္..ေမာေရွကိုထာဝရဘုရားကေျပာတယ္..မင္းရဲ့အမ်ိဳးသားခ်င္းထဲကမင္းနဲ႔တူတဲ့ပေရာဖက္တပါးကိုထြက္ေပၚေစမယ္..မိုဟာမက္က..ေမာေရွနဲ႔ဘာအမ်ိဳးေတာ္လည္း...ေမာေရွက..ဣသေရလလူမ်ိဳး၁၂မ်ိဳးထဲက..ေလဝိအမ်ိဳးျဖစ္တယ္...ေလဝိအမ်ိဳးေမာေရွရဲ့အမ်ိဳးသားခ်င္းထဲကဆိုရင္ေတာ့..ဒီ၁၂မ်ိဳးထဲကဘဲေပၚရမယ္..ကဲ့ေျပာပါအံုးမိုဟာမက္ကေမာေရွနဲ႔ဘယ္လိုအမ်ိဳးေတာ္လည္း..အမ်ိဳးစပ္လည္းလုပ္ၾကပါအံုးအရပ္ကတို႔ရဲ့စပ္ေပးၾကပါအံုး..အာရပ္လူမ်ိဳး..မိုဟာမက္က..ဘယ္လိုမ်ားအမ်ိဳးေတာ္တာပါလိမ့္..ေအာ္သိျပီ..အာျဗဟံရဲ့သားႏွစ္ေယာက္မွာဣရွေမလနဲ႔.ဣဇက္ဆိုတဲ့သားႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္..သားၾကီးဣရွေမလကေနအာရပ္လူမ်ိဳး၁၂မ်ိဳးဆင္းလာသလို..သားငယ္ဣဇက္ကေန..ဣသေရလလူမ်ိဳးေမာေရွရဲ႕အႏြယ္ေတာ္၁၂ႏြယ္ဆင္းလာတယ္..ညီအစ္ကိုေျပာေပမဲ့..အေဖတူအေမကြဲ..သားၾကိးက..ကၽြန္မဟာဂရကေနရတာ..သားငယ္ကကၽြန္မရဲ့သခင္မ.စာရဲကေနရတာ..အစၥလာမ္ေတြက..ေျပာတယ္..ဟာဂရက..အီဂ်စ္မင္းသမီးတဲ့..ဘယ္သူကအာျဗဟံကိုေပးစားလိုက္တာလဲမသိဘူး..ထားလိုက္..ဣရွေမလကေနဆင္းလာမဲ့အာရပ္အႏြယ္ေတြနဲ႔ပက္သက္ျပိး..ဘုရားကၾကိဳတင္သတိေပးေဟာကိန္းထုတ္ထားတယ္..ကမၻာဦးက်မ္း၁၇း၂ဝဣရွေမလအမႈ၌ကား၊ သင္၏ စကားကို ငါနားေထာင္၏။ သူ႔ကုိငါေကာင္းႀကီးေပး၏။ သူ႔အႏႊယ္ကို တိုးပြါးေစ၍ သူ႔ကိုအလႊန္မ်ားျပား ေစမည္။ သူသည္ မင္းသားဆယ္ႏွစ္ပါးတို႔၏အဘျဖစ္လိမ့္မည္။ ႀကီးေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွါ လည္း ငါျပဳမည္။ အခန္းၾကီး၂၅း၁၂စာရာ၏ကြၽန္မ၊ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား ဟာဂရ ဘြားျမင္ေသာ အာျဗဟံသား ဣရွေမလ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တည္း ဟူေသာ၊ ၁၃မိမိအမ်ိဳးအႏႊယ္အလိုက္၊ ဣရွေမလ သားမ်ား အမည္ဟူမူကား၊ သားအႀကီးနဗာယုတ္။ ထိုေနာက္ ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊ ၁၄မိရွမ၊ ဒုမာ၊ မာစ၊ ၁၅ဟာဒဒ္၊ ေတမ၊ ေယတုရ၊ နာဖိရွ၊ ေကဒမာတည္း ဟူေသာ၊ ၁၆ဣရွေမလသားတည္း။ ထိုသို႔အမည္ရွိေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိၿမိဳ႔၊ မိမိရဲတိုက္ အလိုက္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မင္းဆယ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သတည္း။  မိုဟာမက္နဲ႔..ဣရွေမလကလည္း..ႏွစ္ေပါင္း၂၆၀၀ေလာက္..မ်ိဳးစပ္ကကြာဟမႈၾကားထဲမွာရွိေနျပန္တယ္..မိုဟာမက္က..ဣရွေမလနဲ႔အမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္စပ္ေၾကာင္ဘာအေထာက္အထားရွိလည္း...မရမကက်ိဳး,စားျပီးစပ္ေပးၾကည့္ပါအံုးမယ္..ဗ်ာ..ေနာ္ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္မွာ..အာရပ္ေတြအေၾကာင္းပါတယ္ဗ်ာေယရမိဆိုတာက..ဘီစီ၆၀၀ေလာက္က..မိုဟာမက္မတိုင္ခင္ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀၀ေက်ာ္ေလာက္ကလို႔ေျပာရမယ္..အခန္းၾကီး၂၅း၂၄အာရပ္မင္းအေပါင္း၊ ေတာ၌ေန၍ အမ်ဳိးမစစ္ေသာ လူမ်ားကုိအစိုးရေသာ မင္းအေပါင္း၊ ၂၅ဇိမရိမင္းထပ္ရွာဖက္လိုက္တခန္းလံုးဗ်ာ..မ်ိဳးႏြယ္ေတြေရာေနတဲ့အာရပ္မ်ိဳးမစစ္ေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္..ဒီေတာ့..မိုဟာမက္က..ဘယ္အမ်ိဳးမွန္ဘာတယ္လို႔သက္ေသျပမလဲ...ေယရမိပေရာဖက္အခ်ိန္မွာေတာင္အာရပ္ေတြမ်ိဳးမစစ္ရွိေနရင္..မိုဟာမက္အထိႏွစ္ေပါင္း၁၂၀၀ၾကားကာလမွာ..မ်ိဳးမစစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားေနျပီ..ဒါေၾကာင့္..မိုဟာမက္အေနနဲ႔အမွတ္စင္သေဘာအရပေရာဖက္အရာကျပဳတ္ျပန္ျပီျပီးေတာ့..ေမာေရွဘုရားနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုးစကားေျပာခြင့္ရတယ္..ေတာလည္ရာက်မ္း၁၂း၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့စကား ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ သင္တို႔တြင္ ပေရာဖက္ရွိလွ်င္၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူ၌ ထူးဆန္းေသာရူပါရံုအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုျပမည္။ သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေပးမည္။ ၇အိမ္ေတာ္တစ္အိမ္လံုး၌ သစၥာေစာင့္ေသာ ငါ့ကြၽန္ ေမာေရွသည္ ထိုသို႔မဟုတ္။ ၈သူ၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာအခါ၊ နက္နဲေသာစကားအားျဖင့္ မေပး၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထင္ရွားစြာဗ်ာဒိတ္ေပးမည္။ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပံုသ႑န္ကိုလည္း ျမင္ရမည္။ ဘုရားကကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေတြ႕ဆံုးတယ္..ေမာေရွနဲ႔..ေမာေရွနဲ႔တူပါတယ္ဆိုတဲ့မိုဟာမက္ပုေရာဖက္ခ်ုဳပ္ၾကီးကေတာ့..ျဖင့္ဘုရားမေျပာနဲ႔ဘုရားအသံေတာင္မၾကားဖူးဘူး..ေကာင္းကင္တမန္ေတာင္သူျမင္ဖူးတာ..ဂါေျဗလတစ္ပါးပဲဂါေျဗလေတာင္အတုလားအစစ္လားသူမသိဘူး..ျပဳတ္ျပန္ျပီတဆင့္..ျပီးေတာ့.ေမာေရွကေ႔သြးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ပိဋိညာဥ္ဖြဲ႔တယ္..ဘုရားနဲ႔သူလူမ်ိဳးေတြၾကားမွာထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၂၄း၆ေမာေရွသည္လည္း၊ အေသြးတဝက္ကို အင္တံု၌ ထည့္၍၊ တဝက္ကိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းေလ၏။ ၇ပဋိိညာဥ္စာကိုလည္း ယူ၍၊ ပရိသတ္မ်ား ေရွ႔မွာဘတ္ၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္တို႔ျပဳ ပါမည္၊ နားေထာင္ပါမည္ ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၈ေမာေရွသည္လည္း၊ အေသြးကိုယူ၍ လူမ်ားအေပၚမွာ ျဖန္းလ်က္၊ ဤအေသြးကား ဤအမႈအရာတို႔တြင္ သင္တို႔၌ ထာဝရဘုရားဝန္ခံေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္၏ အေသြးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို၏။မိုဟာမက္ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူး..ၾကျပန္ျပီ..တဆင့္ေမာေရွ..နိမိတ္လကၡဏာေတြျပတယ္..မိုဟာမက္ဘာတခုမွမျပဘူး..သြားျပန္ျပီးအခ်ဳပ္ဘဝကၾကေမာေရွဟာအနာဂတ္နဲ႔ပက္သက္ျပီးေဟာေျပာတယ္..မိုဟာမက္ၾကိဳတင္ေဟာတာဘာမွမရွိဘူး..ေရးရရင္..ေမာေရွနဲ႔တူတာတကြက္မွမရွိဘူး..မိ္န္းမ၁၁ေယာက္ယူတဲ့ပေရာဖက္..မိုဟာမက္နဲ႔..မိန္းမတစ္ေယာက္ထဲယူတဲ့..ေမာေရွ..ဆီနဲ႔ေရပဲ..ကုရ္အံက်မ္းအေထာက္အကူလဲမိုဟာမက္ဟာေမာေရွနဲ႔တူပါတယ္ဆိုတဲ့သက္ေသျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္းမရွိ..သမၼက်မ္းကေတာ့ရွိတယ္.ေမာေရွနဲ႔တူေသာပေရာဖက္..ဘယ္သူလဲဆိုတာ..တမန္ေတာ္၃း၁၇ယခုလည္း ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔မွစ၍ အစိုးရေသာသူတို႔သည္ မသိဘဲလ်က္ ထိုသို႔ျပဳၾကသည္ကို ငါသိ၏။ ၁၈ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံရမည္ဟု ပေရာက္ဖက္အေပါင္းတို႔သည္ ေဟာေျပာ၍၊ ဘုရားသခင္ေဘာ္ျပေတာ္မူႏွင့္ေသာ အမႈကိုထိုသို႔အားျဖင့္ ၿပီးစီးေတာ္မူၿပီ။ ၁၉ထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ခ်မ္းဧေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လာ၍၊ ၂ဝသင္တို႔အဘို႔အလို႔ငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူႏွင့္ေသာ ေယရႈခရစ္ကို ေစေလႊတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔အျပစ္မ်ားကို ေျပေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့။ ၂၁ကမၻာဦးမွစ၍ သန္႔ရွင္းေသာပေရာဖက္ဆရာတို႔ႏႈတ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူေသာ ထိုကပ္ကာလ၊ အလံုးစံုေသာအရာတို႔ကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ကပ္ကာလ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ခံယူသိမ္းဆည္းရမည္။ ၂၂ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားတို႔ အားလည္း ေမာေရွက၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္တို႔အမ်ိဳးသားအခ်င္းတို႔ထဲ၌ ငါႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တပါးကို သင္တို႔အဘို႔ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူမည္။ ထိုပေရာဖက္ေဟာေျပာသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို သင္တို႔သည္ နားေထာင္ရၾကမည္။ ၂၃အၾကင္သူသည္ ထိုပေရာဖက္၏စကားကို နားမေထာင္ဘဲေနအံ့၊ ထိုသူ သည္မိမိအမ်ိဳးထဲက ပယ္ျခင္းကိုခံရမည္ဟု ေဟာ၏။ ၂၄ပေရာဖက္ရွေမြလမွစ၍ ေနာက္ေဟာေသာပေရာက္ဖက္ ရွိသမွ်တို႔သည္ ဤသည္ေန႔ရက္ကာလကို ေဟာေျပာျပညႊန္ၾကျပီေမာေရွကိုဘုရားကတိုက္ရိုက္စကားေျပာသလို..ေယရႈခရစ္ေတာ္နွစ္ျခင္းမဂၤလာခံတဲ့အခါရယ္..ေသခါနီေတာင္ေပၚမွာဆုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာရယ္..ေကာင္းကင္ကအသံနဲ႔ခမည္းေတာ္ဘုရားကဤသူသည္ငါခ်စ္သက္မ်က္ႏိုးရာငါ၏ခ်စ္သားဆိုျပီးအသိအမွတ္ျပဳအသံေတာ္လာတယ္..သူ႔စကားကိုနားေထာင္ၾကဆိုျပီးသတိေပးတယ္..ေယာဟန္၁၄း၁ဝငါသည္ ခမည္း ေတာ္၌ ရွိသည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္ မူသည္ကို၄င္း မယံုသေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာ စကားကိုကိုယ္အလိုအေလွ်ာက္ငါေဟာေျပာသည္မဟုတ္။ ငါျပဳေသာအမႈတို႔အား ငါ၌တည္ေနေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ျပဳေတာ္မူ၏။ ၁၁ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္မူသည္ ကို၄င္း ယံုၾကေလာ့။ ငါ့စကားကိုမယံုလွ်င္၊ ငါ့အမႈတို႔ကိုေထာက္၌ ယံုၾကေလာ့ေမာေရွဟာဘုရားနဲ႔ေတာင္ေပၚမွာရက္၄၀ေတြ႕ဆံုျပီးစကားေျပာရာကေနျပန္လာတဲ့အခါ..မ်က္ႏွာမွာအလင္းေတြေတာက္ေနလို႔.လူေတြမၾကည့္ရဲၾကဘူးခရစ္ေတာ္ဟာရက္ေပါင္း၄၀အစာေရွာင္ခဲ့တယ္..သူဟာ..မသဲ၁၇း၁ေျခာက္ရက္လြန္ေသာအခါ ေယရႈသည္ေပတရု၊ ယာကုပ္၊ ယာကုပ္ညီေယာဟန္တို‹ကိုေခၚ၍ ျမင့္လွစြာ ေသာ ေတာင္ေပၚတြင္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို‹ေဆာင္ၾကြေတာ္မူ၏။ ၂သူတို‹ေရွ‹၌ထူးျခားေသာ အဆင္းအေရာင္ႏွင့္ ျပည့္စံု သည္ျဖစ္၍။ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ ေနကဲ့သို‹ ထြန္းေတာက္လ်က္၊ အဝတ္ေတာ္သည္ အလင္းကဲ့သို‹ျဖဴလ်က္ရွိ၏။ ၃ေမာေရွႏွင့္ ဧလိယသည္ ထင္ရွား၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စကားေျပာလ်က္ေနၾက၏။ ၄ထိုအခါေပတရုက၊ သခင္၊ ဤအရပ္၌ေနဘြယ္ေကာင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ဘို‹ တဲတေဆာင္၊ ေမာေရွဘုိ‹တေဆာင္၊ ဧလိယဘို‹တေဆာင္၊တဲသုံးေဆာင္ ကိုအလိုေတာင္ရွိလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို‹သည္ေဆာက္လုပ္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၅ထုိသို‹ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ထြန္းလင္းေသာ မိုဃ္းတိမ္သည္ ထိုသူတို႔ကိုလႊမ္းမိုး၍၊ ဤသူသည္ ငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့ဟု မုိးဃ္းတိမ္ကအသံ ေတာ္ျဖစ္ေလ၏။ ၆တပည့္ေတာ္တို‹သည္ၾကား ရလွ်င္၊ျပပ္ဝပ္၍အလြန္ေၾကာက္လန္‹ျခင္းရွိၾက၏ေမာေရွဟာအေသြးနဲ႔ပဋိညာဥ္ဖြဲခဲ့သလို႔သခင္ခရစ္ေတာ္ကလဲလုပ္တယ္..အဲ့ဒီပဋိညာဥ္တရားေတြဟာေမရွိယအေသခံမႈရွင္ျပန္ထိေျမာက္မႈကိုသာပံုေဆာင္တယ္..မႆဲ၂၆း၂၆ထုိအခါစားလ်က္ေနၾကစဥ္တြင္၊ ေယရႈသည္မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကားငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ယူ၍စားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ တပည့္ေတာ္တို႔အားေပးေတာ္မူ၏။ ၂၇ခြက္ကိုလည္းယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ သူတို႔အားေပးေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ ေသာက္ၾကေလာ့။¬ ၂၈ဤခြက္ကားပဋိိညာဥ္တရားသစ္ႏွင့္ဆုိင္၍ လူမ်ားတို႔၏အျပစ္ကိုလြတ္ေစျခင္းငွါ သြန္းေသာငါ၏အေသြးျဖစ္၏။ ၂၉ငါဆိုသည္ကား၊ ဤစပ်စ္ရည္မ်ဳိးအသစ္ကို ငါ့ခမည္းေတာ္၏ႏိုင္ငံ၌ သင္တို႔ႏွင့္အတူငါမေသာက္မွီေန႔ တုိင္ေအာင္ယခုမွစ၍ တဖန္ငါမေသာက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထုိေနာက္သီခ်င္းဆုိၾကၿပီးမွ သံလြင္ေတာင္သို႔ ထြက္သြားၾက၏။မိုဟာမက္ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ဘူး..ေမာေရွၾကီမားတဲ့နမိတ္လကၡဏာအံဖြယ္ေတြလုပ္တယ္.ဘုရားတန္ခိုးနဲ႔မိုဟာမက္မလုပ္ခဲ့ဘူး..ခရစ္ေတာ္သာလုပ္ခဲ့တယ္..ဒါေတြအစၥလာမ္တြသိျပီးသားျဖစ္တယ္..ေယာဟန္၁၁း၉ေက်ာက္ကိုေရြ႔ၾကေလာ့ဟု ေယရႈသည္မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ေသလြန္ေသာသူ၏ႏွမ မာသက၊ သခင္၊ ယခုျဖစ္လွ်င္နံလိမ့္မည္။ ေလးရက္ရွိပါၿပီဟုေလွ်ာက္၏။ ၄ဝေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ယံုလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္၊ ငါေျပာၿပီမဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၁ထိုအခါ ေသလြန္ေသာသူ၏ အခ်ႋဳင္းမွ ေက်ာက္ကိုေရြ႔ၾက၏။ ေယရႈသည္လည္း အထက္သို႔ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္၊ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏။ ၄၂ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္စကားကို အစဥ္မျပတ္နားေထာင္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္ကို ဝန္းရံလ်က္ရွိေသာ ဤလူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ေစျခင္းငွါ သူတို႔၏အက်ိဳးကိုေထာက္၍ ဤသို႔အကြၽႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ပါ၏ဟု မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူၿပီးမွ။ ၄၃လာဇရု ထြက္၍ လာေလာ့ဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ေခၚေတာ္မူ၏။ ၄၄ထိုအခါ ေသလြန္ေသာသူသည္ မိမိေျခလက္၌ ပုဆိုးနံငယ္ႏွင့္ ရစ္ပတ္လ်က္၊ မ်က္ႏွာကိုလည္း ပဝါႏွင့္စည္းလ်က္ထြက္လာ၏။  ေယရႈကလည္း၊ သူ႔ကိုျဖည္၍ လႊတ္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၅ထိုအခါ မာရိဆီသို႔လာေသာ ယုဒလူအမ်ား တို႔သည္ ေယရႈျပဳေတာ္ မူေသာအမႈကိုျမင္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾက၏။ ၄၆အခ်ိဳ႔မူကား၊ ဖာရိရွဲတို႔ထံသို႔ သြား၍ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို ၾကားေျပာၾက၏။၄၇ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲမ်ားသည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ကို စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳလ်က္ေနၾကသနည္း။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာကိုျပ၏။ ၄၈သူ႔ကိုဤသို႔ အလြတ္ ထားလွ်င္ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ၾကလိမ့္မည္။ ေရာမလူတို႔သည္လည္း လာ၍ ငါတို႔အရပ္ဌာနကို၄င္း၊ ငါတို႔အမ်ိဳးကို၄င္း သုတ္သင္ပင္ရွင္းၾကလိမ့္မည္ ဟုေျပာဆိုၾက၏။ အခန္းၾကီး၂၁း၅သူ၏ သက္ေသခံခ်က္မွန္သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရွိေသး၏။ ထိုအမႈအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆ့ံႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းရွိ၏။ေယရႈဟာ..ေမာေရွနဲ႔တူေသာပေရာဖက္သာမကဘူး..သူဟာလူေသကိုရွင္ျပန္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့တန္ခိုးပါရွိတဲ့အတြက္..ဘုရားကိုေတာ္တိုင္လဲျဖစ္တယ္..သူဟာအျပစ္ကိုတိုက္ရိုက္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တယ္..အျပစ္ကိုတိုက္ရိုက္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တာဘုရားကလြဲရင္ဘယ္သူ႔စီမွာမွအခြင့္မရွိဘူး..ဒါေၾကာင့္လဲ..ဂ်ဴးေတြကသူကိုဘုရားျဖစ္ဟန္ေဆာင္သူလို႔ေျပာျပီးသတ္ဖို႔ၾကိဳးစာျခင္းျဖစ္တယ္.အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြလဲ..ခရစ္ေတာ္ကအဲလိုဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ေျပာရင္..သတ္မွာဘဲ..ထင္ရွားတာကေတာခရစ္ယာန္ေတြကိုသတ္တာသူတို႔တမန္ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္သူကိုဘုရားနဲ႔တတန္းထဲထားျပီးကိုးကြယ္လို႔မဟုတ္လား...ေမာေရွက..ပေရာဖက္ျပဳေဟာၾကားခဲ့တာေတြရွိတယ္..မိုဟာမက္မရွိဘူး..ခရစ္ေတာ္သာရွိတယ္..လုကာ၂၁း၅လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ လာ၍ဗိမာန္ေတာ္သည္ တင့္တယ္ေသာေက်ာက္ျပားႏွင့္၄င္း၊ ပူေဇာ္သကၠာမ်ား ႏွင့္၄င္း၊ ဆင္ျပင္လ်က္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၆ကိုယ္ေတာ္က၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔သည္ယခု ျမင္ၾကရ၏။ မၿဖိဳမခ်ဘဲ ေက်ာက္တခုေပၚမွာ တခုမွ်မတည္မေနရေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သူတို႔ကလည္း၊ အရွင္ဘုရား၊ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ အဘယ္ကာလမွ ျဖစ္ပါမည္နည္း။ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ ျဖစ္ခ်ိန္နီးေသာအခါ အဘယ္ပုပၸနိမိတ္ ေပၚထြန္းပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၈ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ လွည့္ျဖားျခင္းသို႔ မလုိက္မပါမည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ အမ်ားေသာသူတို႔က၊ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကာလ လည္းေရာက္လာၿပီဟု ဆိုလ်က္ ငါ၏အေယာင္ကိုေဆာင္၍ ေပၚလာၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔ေနာက္သို႔ မလိုက္ၾကႏွင့္။ ၉သင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းအေၾကာင္းကို သိတင္းၾကားရေသာအခါ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ ထိုအမႈအရာမ်ားသည္ အရင္ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆံုးသည္ အလ်င္အျမန္မျဖစ္ေသး။၁ဝထိုမွတပါး၊ လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး၊ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁၁အရပ္ရပ္တို႔၌ ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ျခင္း၊ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌လည္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအရာႏွင့္ ႀကီးစြာေသာပုပၸနိမိတ္တို႔သည္ ေပၚထြန္း ၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ထိုအမႈအရာမ်ားမျဖစ္မွီ လူမ်ားတို႔သည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကို ဘမ္းဆီးညွင္းဆဲ၍ တရားစရပ္၌၄င္း၊ ေထာင္ထဲ၌၄င္း အပ္ႏွံၾကလိမ့္ မည္။ ရွင္ဘုရင္၊ ဝန္မင္းထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ သက္ေသခံရေသာ အခြင့္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပန္ေျပာရမည္ကို ေရွ႔မဆြကမဆင္ျခင္ျခင္းငွါ သတိထားၾကေလာ့။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ မျငင္းခုံမဟန္႔တားႏိုင္ေသာ ႏႈတ္သတၱိ၊ ဥာဏ္သတၱိကို ငါေပးမည္။ ၁၆သင္တုိ႔မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ေပါက္ေဘာ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ သင္တို႔ကိုအပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔တုိ႔ ကိုလည္း သတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၇လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုမုန္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သို႔ေသာ္ လည္း သင္တို႔ဆံျခည္တပင္မွ် မပ်က္ဆီးရ။ ၁၉သင္တို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ ၾကေလာ့။က်မ္းလာအတိုင္းဘဲ..ကိုယ့္မိန္းမသားသမီးကိုေတာင္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လို႔..သတ္တဲ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအစၥလာမ္မွာဘဲမ်ားမ်ားေတြ႕ရတယ္..ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ.မိုဟာမက္နဲ႔တူတဲ့ပေရာဖက္အျဖစ္သာမကဘူး..သူဟာကိုးကြယ္ထိုက္ေသာဘုရားအျဖစ္နဲ႔ပါထင္ရွားတယ္ေဟျဗဲ၃းထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာေခၚဘိတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုခံရေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔ဝန္ခံေသာတမန္ေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတည္းဟူေသာ ေယရႈ၏ အေၾကာင္းကို ေစ့ေစ့ဆင္ ျခင္ၾကေလာ့။ ၂ေမာေရွသည္ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တအိမ္လံုး၌ သစၥာေစာင့္သကဲ့သို႔၊ ေယရႈသည္ မိမိကိုခန္႔ထား ေတာ္မူေသာသူ၏ အမႈေတာ္၌သစၥာေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ၃အိမ္ကိုေဆာက္ေသာသူသည္ အိမ္ထက္သာ၍ ႀကီးေသာ အသေရရွိသကဲ့သုိ႔၊ ေယရႈသည္ ေမာေရွထက္သာ၍ႀကီးေသာ အသေရကို ခံထုိက္ေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္စရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ၄အိမ္မည္သည္ကား၊ တစံုတေယာက္ေသာသူ ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အလံုးစံုတို႔ကို တည္ေဆာက္ေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၅ေမာေရွသည္၊ ေနာက္ေဟာေျပာလတံ့ေသာ အရာတို႔ကိုသက္ ေသခံျခင္းအလုိငွါ၊ အေစခံကဲ့သုိ႔အိမ္ေတာ္တအိမ္လံုး၌ သစၥာေစာင့္၏။ ၆ခရစ္ေတာ္မူကား၊ သားကဲ့သို႔အိမ္ေတာ္ကို အုပ္စိုး၍ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ကား၊ ရဲရင့္ျခင္း၌၄င္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ ျခင္း၌၄င္း၊ အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္လွ်င္၊ ထုိအိမ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ေဟျဗဲ၁း၁ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘုိးေဘးတို႔အား အထပ္ထပ္အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ဤေနာက္ဆံုးကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အားဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၂ထုိသားေတာ္ကုိ အလံုးစံုတို႔၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္းေလာ ကဓာတ္တို႔ကို တည္ေတာ္မူ၏။ ၃ထုိသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ပံုသ႑န္ျဖစ္၍၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မိမိအမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔ကိုမစေတာ္မူေသာသူျဖစ္ လ်က္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္အားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၿပီးလွ်င္၊ ျမင့္ေသာအရပ္မွာ တန္ခိုးအားႏုေဘာ္ ေတာ္၏ လက္်ာဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ၄ေကာင္းကင္တမန္တို႔ရေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ထူးျမတ္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ငါ့သားျဖစ္၏။ ယေန႔ပင္သင့္ကို ငါျဖစ္ဘြားေစၿပီးဟူ၍၄င္း၊ ငါသည္သူ၏အဘျဖစ္မည္၊ သူသည္လည္းငါ၏သားျဖစ္လိမ့္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ အဘယ္မည္ ေသာေကာင္းကင္တမန္ကို တခါမွ်မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။၆တနည္းကား၊ သားဦးကိုဤေလာကသို႔သြင္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္း တို႔သည္ ထုိသူကိုျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကေစဟု လာသတည္း။ ၇တနည္းကား၊ မိမိတမန္တို႔ကိုေလကဲ့သို႔၄င္း၊ မိမိအေစ အပါတို႔ကုိမီးလွ်ံကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစေတာ္မူထေသာ ဟုေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို ရည္ေဆာင္၍ ဆိုသတည္း။ ၈သားေတာ္ ကိုးကား၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ႏွစ္သက္၍၊ မတရားေသာအမႈကို မုန္းေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ထက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။ေ၇းမယ္ဆို၇င္ေတာ့အမ်ားၾကီးဘဲက်န္ေသးတယ္ဗ်ာဒါေလးကိုလည္းဖက္လက္စနဲ႔ထက္ဖက္ေပးပါအံုး

ႏႈတ္တစ္ရာစာတလံုး..ဘယ္ဟာကိုသင္ယံုမတံုးလို႔ကၽြန္ေတာ္ကေမးရင္..သင္ဘယ္လုိေျဖမလဲ..ႏႈတ္စကားထက္စာစကားကိုလူေတြပိုေလးနက္စြာတန္ဖိုးထားေၾကာင္းကို..ႏႈတ္တစ္ရာစာတလံုးစိုတဲ့ျမန္မာဆို၇ိုးစကားက..ေထာက္ခံေနတယ္မဟုတ္လား..


သမၼာက်မ္းစာမွာ..ပထမဦးဆံုးေသာၠဣသေရလ(israel)လူမ်ိဳး၁၂ မ်ိဳးရဲ့.နဗီပုေရာဖက္ဟာေမာေရွျဖစ္ပါတယ္..ေမာေရွကိုထာဝရဘုရားကသိနေတာင္ေပၚမွာေခၚျပီးကိုတိုင္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာကာ.ဒီလိုမွာထားပါတယ္..ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၃၄း၂၇ ဤစကားမ်ားကို ေရးထားေလာ့။ ဤစကားမ်ားလာသည္ အတိုင္း သင္မွစ၍ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ငါပဋိိညာဥ္ျပဳသည္ဟုေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။၂၈ ထုိအရပ္မွာ ေမာေရွသည္ အစာကိုမစား၊ ေရကုိမေသာက္ဘဲ၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၌ ေနေလ၏။ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ပဋိိညာဥ္စကား၊ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကုိေရးထားေတာ္မူ၏။ဒီလိုနဲ႔..ေခတ္အဆက္ဆက္..စာလိပ္.scroll ေပၚက က..စားသားေတြကိုတန္ဖိုးထားစြာဘုရားစကားေတြကိုကူယူလာခဲ့ၾကတာ..biblos ဂရိအေခၚ.အဂၤလိပ္လို႔ bible အနက္ကစာအုပ္ရယ္လို႔..ယေန႔သမၼာက်မ္းစာအုပ္အျဖစ္ခရစ္ယာန္ေတြကိုင္စြဲေနႏိုင္တဲ့အထိပဲအစၥလာမ္တို႔ရဲ့ေခါင္းေစာင္နဗီခ်ဳပ္ပုေရာဖက္..မိုဟာမက္ၾကေတာ့..ဘုရားကိုတိုင္က..ေခၚယူေတြဆံုျပီး..စကားေျပာတာမဟုတ္ဘူး.ေကာင္းကင္တမန္ဂါေျဗလကလာေ၇ာက္ျပီးေတြ႕ဆံုစကားေျပာတာ..ျပီးေတာ့..ၾကားရသမွ်ကိုခ်ေရးပါလို႔လဲ..အမိန္႔ထုတ္တာမေတြရဘူးဒါေၾကာင့္ဘဲထင္တယ္..ေခတ္အဆက္ဆက္အဂံုေဆာင္မွတ္သားလာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္..ကိုရ္အာန္လို႔အဓိပၸါယ္ေပါက္ေနတာ..ကိုရ္အာန္ရဲ့အနက္က..ကုရ္အာန္” ဟူေသာပုဒ္သည္ မ်ားစြာ႐ြတ္ရေသာက်မ္းဟု (အလြတ္ရြတ္အာဂံုေဆာင္)ဆိုလိုသည္..ဒါေၾကာင့္ႏႈတ္တရာကိုရ္အာန္နဲ႔..စာတလံုးတိုင္းတန္ဖိုးၾကီးတဲ့..bible သမၼာက်မ္းစာအုပ္ရဲ့ေလးနက္မႈတန္ဘိုးေတြက..မိုးေျမကြာဟသလိုကြာတယ္ဗလီဆရာကိုရ္အာန္ကိုဘာသာျပန္သူဦးေဌးလြင္ဦးကေတာ့ဒီလိုေခ်ပဆိုထားပါတယ္..ဤကုရ္အံက်မ္းေတာ္သည္ ေရွးက်မ္းမ်ားမွ အေတြးအေခၚမ်ားကို မီွ၍ အတုခိုးေရးသား ထားျခင္း မဟုတ္ေျကာင္းကို ဤသုတ္ေတာ္မွအတိအက် ေထာက္ျပထားေပသည္။ က်မ္းေတာ္က ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ လက္ျဖင့္ ေရးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ စကားကို ေထာက္၍အစၥလာမ္ သာသနာအား ပုတ္ခတ္လိုသူမ်ားက က်မ္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ လြ န္ျပီး အြဆ္မန္လက္ထက္တြင္မွစာအုပ္အျဖစ္ ရိွလာခဲ့သည္ဟု မအပ္မရာ ပုတ္ခတ္မ်ားကို လည္း ဤသုတ္ ေတာ္ကပင္ ပယ္ခ်ထားေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က်မ္းေတာ္အား မေရးသားေသာ္လည္း ဤသုတ္ေတာ္အား ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ရရိွစဥ္ တြင္ပင္ ေရးမွတ္ မွတ္တမ္းတင္ေနျပီျဖစ္ေျကာင္း ဤသုတ္ေတာ္ပါစာသားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ျကည့္လွ်င္အေျဖထြက္ေနျပီ ျဖစ္ေပသည္။ဒီေခ်ပစကားကအံၾသစရာေတာ့ေကာင္းတယ္..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္..ကိုရ္အာန္မူရင္းက်မ္းအေထာက္အထားမရွိသလို..မူရင္းကိုျပန္ကူးယူတဲ့အေထာက္အထားလဲသမိုင္းမွာမရွိဘူး..အထားကလဲ.သမိုင္းမွာမရွိျပန္ဘူး..ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ရရွိစဥ္တြင္ပင္ေရးမွတ္..မွတ္တမ္းတင္းျပီးသားဆိုတာဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လဲဆိုတာေမးစရာေတာ့ျဖစ္ေနရံုသာမကာ..မွတ္တမ္းတင္စာအုပ္ကေကာ္ဘယ္မွာလဲ..ေသခ်ာတာကေတာ့..ေကာင္းကင္တမန္ရဲ့ႏႈတ္ဖ်ားနဲ႔..မိုဟာမက္ေခါင္းထဲမွာျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္...ဒါ့ျပင္ေရွးက်မ္းမ်ားနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ေျပာတဲ့အတြက္..သမၼာက်မ္းပါအေရးသားေတြနဲ႔လည္းမဆိုင္ဘူးလို႔အတိအလင္းေျပာျခင္းျဖစ္တယ္..ဒါေၾကာင့္..အစၥလာမ္ဗလီဆရာရဲ့အာေဘာ္ေအာက္မွာေနသားက်ေနတဲ့ဘာသာဝင္ေတြက..ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာသူတို႔ဘာသာနဲ႔ဘယ္လိုမွမပတ္သက္ဘူးဆိုတာသိေနျပီး..ဒို႔ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့..အတူတူဘဲလို႔..အသိမွတ္ျပဳေပးေနတာဟာ..ေတာ္ေတာ္ေလးသတိထားေျပာသင့္ပါတယ္..ေတာလည္ရာက်မ္း၁၂း၆၆ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့စကား ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ သင္တို႔တြင္ပေရာဖက္ရွိလွ်င္၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူ၌ထူးဆန္းေသာရူပါရံုအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုျပမည္။ သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေပးမည္။အထက္ပါက်မ္းခ်က္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ပုေရာဖက္နဗီမွန္သမွ်ဟာ..ဘုရားကိုျမင္ဖို႔အခြင့္အေ၇းဘယ္လို႔ရမယ္ဆိုတာ..သြန္သင္ထားပါတယ္မိုဟာမက္.မွာေတာ့..အဲဒီကတိနဲ႔ေဝးေနပါတယ္..သူဘုရားကိုရႈပါရံုအားျဖင့္ေကာ..အိပ္မက္အားျဖင့္ပါျမင့္ခြင့္မရခဲ့ပါဘူးပေရာဖက္ဆိုတဲ့စကားဟာ..ေဟျဗဲဘာသာလို..nabi နဗီလုိ႔ေခၚပါတယ္..အာရဗီအေခၚအေဝၚနဲ့လည္းတူေနပါတယ္...အနက္ကေတာ့..ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူေသာသူ လို႔အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္....ဒီ ေဟျဗဲ..စကား nabi ဟာ..ဗာဗုလံုးနီးယားဘာသာ nabu နဗူဆိုတဲ့စကားနဲ႔..ဆက္ႏြယ္မႈရွိပါတယ္..အထူးသျဖင့္..ၾကီးျမတ္တဲ့နတ္ဘုရားေတြရဲ့ေခၚရူေရြးခ်ယ္ခံရသူကို nibit လို႔..ဗာဗုလံုးနီးယန္းဘာသာစကားကသံုးပါတယ္..နဗီ..ပုေရာဖက္ဆိုတဲ့စကားဟာ..ထာဝရဘုရား..သို႔မဟုတ္..ၾကီးျမတ္ေသာနတ္ဘုရားေတြက..တိုက္ရိုက္ေခၚယူျခင္းခံရသူကိုသာသံုးပါတယ္...အဂၤလိပ္လိုၾကေတာ့..ပေရာဖက္ကို..(prophet) လို႔သံုးပါတယ္..ဂရိစကား(prophetes) မွလာပါတယ္..စကားစပ္ pro=ကိုယ္စား..နဲ႔..phemi= ေျပာသည္..ဆိုတဲ့စကားႏွစ္လံုးကိုေပါင္းစပ္ရာက..prophet =ကိုယ္စားေျပာသူလို႔..အဓိပၸါယ္ေပၚလာပါတယ္..နဗီ..ပုေရာဖက္..ဆိုတာ..ဘုရားကအထူးေရြးခ်ယ္ထားျပီး..သူေျပာေစျခင္တဲ့စကားကို..ဘုရားရဲ့ကိုယ္စား..ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကိုေခၚပါတယ္..အပိုေဆာင္ေျပာဆိုခြင့္မရွိပါဘူး..မိုဟာမက္ကိုဘုရားကိုယ္တိုင္ကတိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပါဘူး...ေကာင္းကင္တမန္ကသာမင္းကိုေရြးခ်ယ္တယ္လို႔လာေျပာျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္.အဲ့ရွင္ေပါလုကိုလိမ္ညာသူပညတ္ကိုေျပာင္းသူအျဖစ္နဲ႔အစၥလာမ္တြကိုဆိုပါတယ္..တကယ္တန္းေျပာင္းတာ..မိုဟာမက္ပါ..ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးကုရ္အံမွာလံုးဝမေဖၚျပထားပါဘူး...ဘုရားကသိနေတာင္ေပၚမွာ..ေမာေရွကိုလက္ညွိဳးနဲ႔ကိုယ္တိုင္ေရးေပးတဲ့ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးကို..ကုရ္အံရဲ့ဘယ္ေဒါင့္မွာရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသလဲ..သိရင္ေဖာ္ျပေပးပါ...ခမည္းေတာ္သားေတာ္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သံုးပါးတစ္စူဘုရားေနရာကိုလည္းေလာဘၾကီးစြာယူထားတာဘယ္သူလဲဆူရာ၄း၆၄အကယ္၍ သူတို့မွ မိမိတို့၏ စရိုက္အား အမိုက္သင့္၍ သင့္ထံသို့ လာလွ်က္ ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ ထံ၌ လြတ္ျငိမ္းခြ င့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္၊  ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ကလည္း  သူတို့အတြက္  လြတ္ျငိမ္းဆုပန္ေသာ္  ပရမတ္ဘုရားရွင္သည္  သင္ပုန္းေခ်ေသာအရွင္ ကရုဏာရွင္ ျဖစ္ေျကာင္း သင္ ေတြ့ရလတၱံ့။ဆူရာ၄း၈၀ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္အား နာခံေသာသူသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင္အား နာခံသည္ မည္၏၊ လဲႊေရွာင္သြားသူ- သူတို့ အတြက္ အသင့္အား ေစာင့္ထိန္းရသူ အျဖစ္ ေစစား ေစစား ေစစားသည္ မဟုတ္ေခ်။မိုဟာကမက္ဟာ..Allah နဲ႔တန္းတူအဆင့္ရွိတယ္လို႔ဒီက်မ္းခ်က္ေတြကသတ္မွတ္လို႔ရတယ္..သမၼာက်မ္းမွာဆုိသခင္ခရစ္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားေတြျဖစ္တယ္ဂ်ဴးေတြက..ဒီစကားမ်ိဳးကိုဘုရားအျဖစ္ဟန္ေဆာင္သူအျဖစ္သတ္မွတ္တယ္..ခရစ္ေတာ္ကိုသတ္တာဒီစကားမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္..အခုေတာ့..ခရစ္ေတာ္ပိုင္စိုင္ေျပာခြင့္ရွိတဲ့အရာေတြကိုမိုဟာမက္ကအကုန္ယူတယ္..ျပီးေတာ့..ခရစ္ေတာ္ကေျပာခဲ့တယ္သူေနာက္မွာအျခားသူတစ္ဦးလႊတ္မယ္လို႔ေျပာတာကို.မိုဟာမက္ကသူ႔ကုိေျပာတယ္လို႔ဆိုတယ္..ဆူရာ၆၁း၆မာရိ၏သား ေယရႈက “အို ဂူ်းလူမို်းတို့၊ ကြ်နု္ပ္သည္ သင္တို့အတြက္ ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္ ျဖ၏။  သင္တို့လက္ဝယ္ရိွ  တိုရာက်မ္းကို  ေျဖာင့္မွန္ေစ၍၊  ကြ်နု္ပ္၏ေနာက္  ပြင့္ေပၚမည့္  ေမတၱာရွင္  မည္ေသာ  ဉာဏ္စဥ္ ေတာ္ေဆာင္အေျကာင္း  သတင္းေကာင္းကို  ပါး၏၊”ဟု  ဆို၏။  သို့ေသာ္  သူသည္  သူတို့ထံသို့  ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားနွင့္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သူတို့က “ဤသည္ ရွင္းလင္းေသာ ပေရာဂအတတ္သာ ျဖစ္၏၊”ဟု ေျပာျက၏။သမၼာက်မ္းစာကဘယ္လိုေရးလဲရွင္းရွင္းေလးဘဲရွင္ေယာဟန္..၁၄း၁၅ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ငါသည္ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍၊ ၁၆ခမည္း ေတာ္သည္သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ၁၅ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ငါသည္ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍၊ ၁၆ခမည္း ေတာ္သည္သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကိုသင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၁၇ထုိဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏုိင္ၾက။ ထုိဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏။ကိုသင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၁၇ထုိဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏုိင္ၾက။ ထုိဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏။ဒီက်မ္းခ်က္ရဲ့သေဘာကိုစာမဖက္တတ္တဲ့မုိဟာမက္နာမလည္ဘူးသူကသူမ်ားစကားနဲ႔ေျပာတာကိုဘဲနားေထာင္ဖူးေတာ့အကုန္ဘယ္မွတ္မိႏိုင္မလဲ..အဲဒီဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ..ေယရႈနဲ႔တပည့္ေတာ္ေတြထဲမွာလုပ္ရွားသြားလာေနျပီးသား..ဒါေပမဲ့ေယရႈွကခမည္းေတာ္ဘုရားထံတတ္မသြားရေသးတဲ့အတြက္အတိအလင္းတန္ခိုးျပလႈပ္ရွားခြင့္မရွိျခင္းသာျဖစ္တဲ့ဒါေၾကာင့္ဒီစကားကိုသံုးထားျခင္းျဖစ္တယ္. ထုိဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏။ရွိေနျပီးသား..ခရစ္ေတာ္ေကာင္းကင္တတ္သြားျပီးရက္ေပါင္း၅၀ၾကာမွတပည့္ေတာ္ေတြအေပၚမွာမီလွ်ာကဲ့သို႔ဆင္းသက္လာျပီးေၾကာက္ေနတဲ့တပည့္ေတာ္ေတြကိုခရစ္ေတာ္ေျပာျပကတိေပးထားတဲ့အတိုင္းျဖည့္ေပးတယ္.အဲ့ဒီသန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္တရက္အတြင္းမွာလူ၃၀၀၀ႏွစ္ျခင္းခံတယ္.ခရစ္ယာန္သာသနာအလွ်င္အျမန္ျပန္႔တယ္ေသမွာေၾကာက္တဲ့တပည့္ေတာ္ေတြေသမွာမေၾကာက္ေတာ့ဘူး..အခုေတာ့ျဖင့္.မိုဟာမက္က.ခမည္းေတာ္နဲ႔လည္းတန္းတူေနရာယူ..သားေတာ္ေနရာယူ.သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားေနရာယူခရစ္ေတာ္ေယရႈကဒီလိုလုကာခရစ္ဝင္က်မ္း၇း၂၈ငါဆိုသည္ကား မိန္းမေမြးေသာသူတို႔တြင္ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္ထက္ ႀကီးျမတ္္ေသာ ပေရာဖက္တေယာက္မွ်မရွိ။ဆိုျပီးေျပာခဲ့ပါရဲ့နဲ႔..မိုဟာမက္ကေပၚတင္လိမ္ျပီးေယရႈခရစ္ကသူ႔ကိုေျပာတာပါတဲ့.ကဲ့အကုန္သာယူလိုက္ပါေတာ့မိုဟာမက္ပေရာဖက္ၾကီးရယ္လိုခ်င္ရင္ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးအားျဖင့္ သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ ျမန္ျမန္ခြာ၍ သင္တို႔သည္ အျခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ခံယူၾကေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၏။ ထိုဧဝံေဂလိတရားသည္ ဧဝံေဂလိ တရားမဟုတ္။ သင္တို႔ကိုေႏွာင့္ရွက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ခ်င္ေသာသူ အခ်ိဳ႔ရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔အား ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္ ၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေျပာေသာ္ ၄င္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ။ တဖန္တံု၊ သင္ တို႔ခံယူၿပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလတရားကို တစံုတေယာက္ေသာသူ ေဟာေျပာလွ်င္၊ ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစဟု ငါတို႔ဆိုခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ယခု ငါထပ္၍ဆိုေသး၏။ ဂလာတိ ၁း၁-၉ဤက်မ္းပိုဒ္ကား ဂလာတိအသင္းေတာ္မ်ားဆီသို႔ တမန္္ေတာ္ရွင္ေပါလုေရးလိုက္ေသာစာျဖစ္သည္။ ဂလာတိ ၃း၁ တြင္လည္း “ပညာမဲ့ေသာဂလာတိလူတို႔ ” ဆိုၿပီးသံုးႏႈံးထားသည္ကိုၾကည့္ေသာ္ စကားလံုး အသံုးအႏႈံးၾကမ္းတမ္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ျပခဲ့ေသာလမ္း ႏွင့္သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏူးညံ့ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ျခင္းမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ရွင္ေပါလုသည္အဘယ္ၾကမ္းတမ္းေသာစကားလံုးမ်ား “က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ” ဆိုၿပီးသံုးရပါသနည္း။ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေမွာက္လွန္ျခင္ေသာသူမ်ား ေဟာေသာတရားကို အျခားေသာဧ၀ံေဂလိတရား ဟုေခၚၿပီး ထိုတရားေဟာေသာသူမ်ားအားလံုး (ေယာက်္ား၊ မိန္းမ)သည္ ဘုရားသခင္ ၏က်ိန္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမွလႊတ္ၿငိမ္းခြင့္ကိုမရႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္အျခားေသာဧ၀ံေဂလိတရားေဟာျခင္းသည္ႀကီးမားေသာအျပစ္ျဖစ္သလို ႀကီးမားေသာျပစ္ဒဏ္ကိုခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက သတိေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွသမၼာက်မ္းစာ ႏွင့္ဧ၀ံေဂလိ၏ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂလာတိ ၁း၁၁-၁၂ တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ-“ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည္ လူတို႔၏တရားမဟုတ္။ လူထံမွာ ငါခံရသည္ မဟုတ္။ ေယရႈခရစ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဥပေဒသကို ငါမခံသည္အေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါၾကားလိုက္၏။” ထို႔ေၾကာင့္ရွင္ေပါလုေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ လူ႔ထံမွလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ထံမွ တိုက္ ရိုက္လာေၾကာင္းထင္ရွား၏။ ဂလာတိ ၁း၂၀ တြင္ - “ဤသို႔ သင္တို႔အား ငါေရး၍ ၾကားလိုက္သည္တြင္ မုသာစကားကို ငါမေျပာမသံုးဟု ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ငါဆို၏။” ဤက်မ္းစကား၏မွန္ကန္မႈသည္ အာမခံ ခ်က္ပါၿပီး ခိုင္ၿမဲမႈကို အငယ္ ၈ တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း “ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေျပာေသာ္ ၄င္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ။” ထို႔ေၾကာင့္သခင္ေယရႈခရစ္ျပခဲ့ေသာ လမ္း၊ရွင္ေပါလုေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွသလို ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေစလႊတ္လွ်က္ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ပုေရာဖက္မိုဟာမက္ကေတာ့ျဖင့္ေျပာင္းလဲလိုက္သည္…ေယရမိ၂၃း၁၆ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပေရာဖက္ျပဳ၍ သင္တုိ႔အားေဟာတတ္ ေသာဆရာတို႔၏ စကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ သင္တို႔အား အခ်ည္းႏွီးေဟာတတ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္သို႔မလုိက္၊ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္ ရူပါရုံကိုျမင္သည္အတိုင္း ေဟာေျပာတတ္ၾက၏။၁၈ ထုိသူတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ တုိင္ပင္ဘက္ျပဳသနည္း။ အဘယ္သူသည္ အမႈေတာ္ကို ၾကားျမင္သနည္း။ အဘယ္သူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္၍ ၾကားသနည္း။စကားကုိ ငါၾကားၿပီ။၂၆ ထုိပေရာဖက္တို႔သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ဤသုိ႔ၾကံစည္ၾကလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔သည္ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာတတ္ ၾက၏။ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး လွည့္စားသည္အတိုင္း ေဟာေျပာတတိၾက၏။၂၈ အိပ္မက္ျမင္ေသာ ပေရာဖက္တို႔သည္ အိပ္မက္စကားကုိ ေျပာပါေလေစ။ ငါ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခံရေသာ သူသည္ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို မွန္ကန္စြာေဟာေျပာပါေလေစ။ အဖ်င္းသည္ စပါးႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆုိင္သနည္းဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။၂၉ ငါ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မီးကဲ့သို႔င္း၊ ေက်ာက္ကို ထုေခ်ေသာ သံတူကဲ့သို႔င္း ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။၃၀ သို႔ျဖစ္၍၊ ငါ့စကားေတာ္ကုိ အိမ္နီးခ်င္းတေယာက္မွတေယာက္ ခိုးေသာပေရာဖက္တို႔ကို ငါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။၃၁ မိမိတို႔အလိုအေလ်ာက္ေဟာေျပာလ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ဆိုေသာပေရာဖက္ တုိ႔ကို ငါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။၃၂ မွားေသာအိပ္မက္ ကို ေဟာေျပာ၍၊ မုသာစကား အခ်ည္းႏွီးစကားအားျဖင့္ ငါ၏လူမ်ဳိးကုိ မွားယြင္းေစေသာ ပေရာဖက္တို႔ကုိ ငါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမည္။ သူတုိ႔ကုိ ငါမေစလႊတ္၊ မမွာထားေသာေၾကာင့္ ဤလူမ်ဳိးသည္ ေက်းဇူးမရွိဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။၁ေယာ၄း၁ခ်စ္သူတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္ဝိညာဥ္တို႔ကုိ မယံုၾကႏွင့္။ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္ မစပ္ဆုိင္သည္ကို စုံစမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိစျၧြာပေရာဖက္အမ်ားတို႔သည္ ဤေလာကသို႔သြားၾကၿပီ။ ၂ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုအဘယ္သို႔သိႏုိင္သနည္းဟူမူကား၊ လူဇာတိအား ျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ကိုဝန္ခံေသာ ဝိညာဥ္မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္၏။ ၃လူဇာတိအားျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ကို ဝန္မခံေသာဝိညာဥ္မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္။ ထိုသို႔ေသာဝိညာဥ္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ၾကားခဲ့ၿပီးသည္အတုိင္း၊ ဤေလာကသုိ႔လာမည္ျဖစ္၍၊ ယခုပင္လာလ်က္ရွိေသာ အႏၱိခရစ္၏ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ ၄ခ်စ္သားတို႔၊ သင္တို႔သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ၾက ၏။ ထုိသူတို႔ကိုလည္းေအာင္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္မူကား၊ သင္တုိ႔ဘက္၌ရွိေသာသူသည္ ေလာကဘက္၌ရွိေသာ သူထက္ သာ၍ႀကီးေတာ္မူ၏။ ၅ထုိသူတို႔သည္ေလာကႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ေလာကီအေၾကာင္း အရာကိုေျပာတတ္ၾက၏။ ေလာကီသားတို႔သည္လည္း သူတို႔စကားကုိနားေထာင္တတ္ၾက၏။ ၆ငါတို႔မူကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ၾက၏။ ဘုရားသခင္ကုိသိေသာသူသည္ ငါတို႔စကားကုိနားေထာင္တတ္၏။ ဘုရား သခင္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာသူသည္ ငါတို႔ စကားကိုနားမေထာင္တတ္။ ထုိအရာကုိ ငါတုိ႔သည္ေထာက္၍၊ သမၼာဝိညာဥ္ကို၄င္း၊ မိစျၧြာန္ဝိညာဥ္ကို၄င္း သိရၾက၏။
Like ·  · 
  • Saw JudeKhin KhinEhler Soe and 4 others like this.
  • Juble Oliver Bomber ဆရာမီလ်ံ ညီအရမ္းေလးစားပါတယ္အခုလိုကြ်န္ေတာ္တို႔အသိအျမင္တိုးတက္လာဖို့ႀကိဳးစားေပးသည့္အတြက္စစ္မွန္သည့္အလင္းတရားကေတာင္းနဲ႔ဖုံးဖိထားလို႔မရဖူးကြ်န္ေတာ္ရွဲမယ္ေနာ္

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews