Sunday, June 8, 2014

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရွိေၾကာင္းသက္ေသမ်ား (အစၥလာမ္ဘာသာရႈ႕ေထာက္)

ဤစာမ်က္ႏွာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တစ္ဦး၏...အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသနိမိတ္လကၡဏာမ်ား..သက္ေသခံခ်က္မွျပန္လည္ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္..သူ႔၏အေရးအသားမ်ားသည္..
ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္းယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္.အေထာက္အကူျပဳေသာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္..ကၽြန္ေတာ္မွ
ျပန္လည္..ကူယူတင္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္..သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကိုလံုးဝျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ..သူ႔မူရင္းအတိုင္းျပန္လည္တင္ျပေပးထားပါသည္..မူရင္လင့္..https://www.facebook.com/dawah.mm
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသနိမိတ္လကၡဏာမ်ား
=====================================


ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သိပၸံေခတ္ကိုေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆိုသလို တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဖန္ဆင္းရွင္၏လက္ရာမ်ားကို ပို၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္လာသည္။ Evolution Theory အရ အရာရာသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုဆိုသူ ဒါဝင္ ၏အယူအဆကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လက္ခံထားၾကသည္။ ဒါဝင္ ေခတ္ကုန္၍ ႏွစ္(၁၀ဝ)ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ မ်ားစြာေသာ သိပၸံ၏ပညာရပ္မ်ား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရရွိလာၾကသည္။ အသစ္ရရွိလာေသာ သိပၸံပညာရပ္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ပို၍ ယံုၾကည္ေစလာသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာစူးစမ္းမိသမွ် ၿခံဳငံုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းခံ(၇)ခုကို ေတြ႕ထားပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းခံ (၇)ခုသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိ ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာယံုၾကည္ရန္ တြန္းပို႔ေပးေနပါသည္။

ပထမအေၾကာင္းခံ
-------------------
ပမာအားျဖင့္ဆိုၾကပါစို႔။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ပိုက္ဆံ အေၾကြေစ့ ဆယ္ေစ့ကိုယူၿပီး တစ္ေစ့စီ၌ (၁)မွ (၁၀) အထိ နံပါတ္မ်ားတပ္၍ အိတ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ထည့္ လိုက္ပါ။ တစ္ဖန္ ထိုအိတ္ကိုေကာင္းစြာလႈပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ (၁)မွ (၁၀)အထိ နံပါတ္အစဥ္လိုက္ ျပန္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ အမွတ္စဥ္(၁) တပ္ထားေသာ အေျြကေစ့သည္ ပထမဦးဆံုး ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ သခ်ၤာနည္းအရၾကည့္လွ်င္ (၁၀)ႀကိမ္ခန္႔ ႏိႈက္ၿပီးမွ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

အကယ္၍ အမွတ္ စဥ္(၁)အေျြကေစ့ၿပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္း အမွတ္ စဥ္(၂) အေျြကေစ့ေပၚထြက္ လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ အႀကိမ္တစ္ရာ ခန္႔ျပန္ႏိႈက္မွ တိုက္ဆိုင္ ႏိုင္မည္ဟု ထင္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ နံပါတ္(၁)၊ နံပါတ္(၂)၊ နံပါတ္(၃) တို႔အစဥ္လိုက္ထြက္လာရန္ ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ အႀကိမ္ (၁၀ဝ၀)ခန္႔မွ တစ္ႀကိမ္တိုက္ဆိုင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ရသည္။

နံပါတ္(၁)မွ (၁၀)အထိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု နံပါတ္စဥ္ လိုက္မလြဲဘဲ ထြက္လာဖို႔ဆိုသည္မွာ အႀကိမ္ဆယ္သန္းမွ တစ္ႀကိမ္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္။

အထက္ပါသေဘာတရားကို ေကာင္းစြာနားလည္လွ်င္ လူ႔ဘဝတစ္ခုကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ ဘဝ၏အေသး တကာ့အေသးဆံုး ျဖစ္အင္ကေလးသည္ပင္ တိုက္ဆိုင္၍ ျဖစ္ပ်က္သည္မဟုတ္၊ ယင္း၏ေနာက္ကြယ္၌ စနစ္တက် ဖန္တီးထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရွိေနပါသည္။

လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စနစ္တက် ျဖည့္ဆည္းလႈပ္ရွားေနမႈမ်ားမွာ သဘာဝ အေလ်ာက္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္း၏ေနာက္ကြယ္၌ အခိုင္အမာဖန္တီးထားေသာ တန္ခိုးရွင္၏လက္ရာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၁၀ဝ၀)ႏႈန္းျဖင့္ မိမိဝင္႐ိုးအေပၚ လည္ပတ္ေနသည္။ အကယ္၍ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၁၀ဝ) ႏႈန္းျဖင့္ ေလ်ာ့၍လည္ပတ္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ လံုးဝ ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔ႏွင့္ညမွာ ဆယ္ဆပို၍ အခ်ိန္မ်ားလာမည္။ ေန႔တာရွည္လ်ားလြန္းသည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လယ္ယာမ်ားသည္ ၾကာရွည္စြာ ေနပူဒဏ္ခံရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလာင္ကြ်မ္းကုန္မည္ ျဖစ္သည္။ ညအခ်ိန္ ရွည္လ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ အေစ့မွအေညႇာင့္ထြက္လာမည့္အပင္ငယ္မ်ားသည္ ဆက္လက္မထြက္ႏိုင္ေတာ့ ဘဲ တစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ရပ္ တန္႔သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကမၻာ၏ေနမင္းႀကီး ၏ မ်က္ႏွာျပင္ အပူရွိန္မွာ ၁၂၀ဝ၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနမင္းႀကီး၏ အပူရွိန္ႏွင့္ အလင္းေရာင္ သည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ္ျငားလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကမၻာ ေျမႀကီးအတြက္ လိုအပ္သေလာက္သာ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူရွိန္ရရွိႏိုင္မည့္အကြာအေဝး၌ ထားရွိထားသည္။ ထိုအတိုင္းအတာထက္ပို၍ နီးကပ္ျခင္းလည္းမရွိ။ ေဝးကြာ ျခင္းလည္းမရွိပါ။

အကယ္၍ လက္ရွိေနမင္းမွရရွိေနသည့္ အပူရွိန္ အား ၅၀% ေလ်ာ့ခ်လိုက္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ေရခဲတံုး ကဲ့သို႔ ခဲသြားမည္။ အပူရွိန္ကို ၅၀%တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ေလာင္ကြ်မ္းၿပီး ျပာျဖစ္သြားမည္။

ကမၻာႀကီးသည္ မိမိဝင္႐ိုးေပၚတြင္ ၂၃ ၁/၂ ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္း၍ လည္ပတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုမ်ား သာယာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔တိမ္းေစာင္း ျခင္းမရွိပါက ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ား၏ ေရလိႈင္းတံပိုး မ်ားႏွင့္ေရျမႇဳပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ ဘက္သို႔ တက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ေတာင္ ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္၌ရွိေသာ ေရခဲမ်ားသည္ အတိုင္း မသိၿပိဳဆင္းလာ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးသြားမည္ျဖစ္ သည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ေနရသည့္ လသည္ ယခုတည္ရွိေနသည့္ အကြာအေဝးမွ မိုင္ငါးေသာင္း အကြာအေဝးသို႔ နီးကပ္စြာေရာက္ရွိလာလွ်င္ ကမၻာေပၚ ၌ ဒီေရအတက္အက်ျပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ကမၻာေျမႀကီးသည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီေရမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ တက္၊ က် သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ေရစီးအား ျပင္းထန္စြာ႐ိုက္ခတ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔၏အေဆာက္အဦမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ နံရံတံတိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာေတာင္ႀကီးမ်ားပါ အစိတ္အစိတ္အျမႊာျမႊာ ေၾကမြ၍ ေမ်ာပါကုန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ပင္လယ္ သမုဒၵရာ၏ ၾကမ္းျပင္ အနက္ သည္ လက္ရွိတည္ရွိေန သည့္အနက္မွ ေပအနည္း ငယ္ ပိုမ်ားလာမည္ဆိုလွ်င္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္တို႔ ေရာေႏွာ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအတိုင္းပင္ အပင္မ်ားတိုးတက္ႀကီးထြားမႈ၊ သီးပြင့္မႈတို႔သည္လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကမၻာေျမႀကီး၏ အေပၚယံေျမလႊာ သည္ ယခုတည္ရွိေနသည့္ အထူမွ ၁၀ ေပထပ္၍ ထူသြားမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာေပၚ၌ ေအာက္ဆီဂ်င္ ကုန္ခန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္မရွိလွ်င္ ကမၻာေပၚ၌ သက္ရွိတို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ေကာင္းကင္ေလထုလႊာသည္ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပို၍ပါးလႊာသြားမည္ဆိုလွ်င္ အာကာသဟင္းလင္းျပင္၌ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ၾကယ္၊ ဥကၠာခဲမ်ားသည္ ကမၻာ့ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အႏွံ႔အျပားအေပၚ က်ေရာက္လာ၍ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ေတာက္ေလာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အျခားေျမာက္ျမားစြာ ေသာအခ်က္မ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္၍ ပို၍နားလည္သိရွိ လာၾကရသည္။ စၾကဝဠာႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ စီမံကိန္းႀကီးမွာ သဘာဝအေလ်ာက္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အတိအက် ျဖစ္ပ်က္ေနရျခင္းပါဟု ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ထင္မွတ္ႏိုင္ရန္ အပံုဆယ္သိန္းပံုတစ္ပံုခန္႔မွ်ပင္ မျဖစ္ႏိုင္စေကာင္းပါ။

ဒုတိယအေၾကာင္းခံ
---------------------
သက္ရွိတိုင္းသည္ မိမိအသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျဖည့္ဆည္းၾကရသည္။ ထိုသို႔ ရွာေဖြျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ စြမ္းအားသည္ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းမဟုတ္ဘဲ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲ၊ ဉာဏ္ေတာ္ အနႏၲႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဖန္တီး စီမံေပးေနမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ သက္ရွိ တို႔၏ {အသက္ရွင္ျခင္း}ဆို သည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဤ{အသက္ရွင္ျခင္း}၏ နက္႐ိႈင္းမႈကို ယေန႔အထိ မည္သူမွ် အတိအက် သိရွိ ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။
ဤ{အသက္ရွင္ျခင္း}ဆိုသည္မွာ အလြန္နက္႐ိႈင္း ၍ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေသာ ကိစၥႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သက္ရွိတို႔၏ အသက္ရွင္သန္ေနမႈမွာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး သက္သက္ပင္မဟုတ္ပါ။ သက္ရွိတို႔အတြင္း၌ အံ့ဖြယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိေသာ စြမ္းအင္တစ္ခုရွိေနပါသည္။

ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိေသာ အပင္တစ္ပင္၏အျမစ္ သည္ ေက်ာက္ေျမကိုပင္ခြဲပစ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္စြမ္းအားမွာ အံ့ဩဖြယ္မဟုတ္ပါသေလာ။ အပင္သည္ မိမိအသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ တို႔အေပၚ လိုအပ္သလို လႊမ္းမိုးထားသည္။
ဤသည္ကား တန္ခိုးေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏လက္ရာေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရွင္ သည္ကား သက္ရွိတို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ဟူသေရြ႕ကို စီမံဖန္တီးေပးေတာ္မူသည္။
ထိုအရွင္သည္ကား သက္ရွိတို႔၏ အဆင္း သဏၭာန္ကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးေသာ အႏိႈင္းမဲ့ဗိသုကာ ျဖစ္သည္။ သစ္ရြက္တစ္ရြက္ကိုပင္ အတုမခိုးႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ အလြန္အဆင့္ျမင့္ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္ထားေသာ အႏိႈင္းမဲ့ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ပန္းပြင့္မ်ားကို အလြန္လက္ရာေျမာက္စြာ အေရာင္အဆင္း ျခယ္သထားသည့္ အႏိႈင္းမဲ့ပန္းခ်ီဆရာပင္ျဖစ္သည္။ ငွက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားအား သာယာ ေသာအသံမ်ားခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ အႏိႈင္းမဲ့သံစဥ္ဖန္တီးသူ ျဖစ္သည္။ အသီးမ်ား၌ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္ အရသာေပါင္းစံုကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးသည့္ အႏိႈင္းမဲ့ရသာဖန္တီးရွင္ျဖစ္သည္။
ပန္းမ်ား၌ ေမႊးရနံ႔မ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကံပင္၌ ခ်ိဳေသာ အရသာကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးထားသည္။
ထိုအပင္မ်ားသည္ပင္ သက္ရွိတို႔ အသက္႐ွဴ ႏိုင္ရန္ ေအာက္ဆီဂ်င္ရရွိရာ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေနသည္။

သက္ရွိတို႔ အသက္ ရွင္ေနသည့္ မူလ ပင္မ ျဖစ္ သည့္အရာ Protoplasm တည္းဟူေသာ အလြန္ ေသးငယ္သည့္အရာအား microscope ကဲ့သို႔ အဏု ၾကည့္မွန္ဘီလူးျဖင့္သာ ျမင္ရပါသည္။ ထိုအရာသည္ လႈပ္ရွားႏိုင္မႈႏွင့္ ေနမွ စြမ္းအင္ကို စုပ္ယူႏိုင္သည္။ ဆဲလ္အတြင္း၌ ထိုအရာသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အသက္ ရွင္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအရာကိုပင္ သက္ရွိတို႔ အသက္ရွင္ေနရသည့္အေၾကာင္းခံ {ဘဝအသက္} ဟုေခၚသည္။ ဤသည္ေသာအရာကိုပင္ သက္ရွိတိုင္း ကိုယ္စီကိုယ္စီရရွိထားေသာေၾကာင့္ အံ့ဖြယ္ အသက္ဆက္ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ Protoplasm တည္းဟူ ေသာ ေသးငယ္ေသာအရာ၏ စြမ္းအားသည္ သစ္ပင္၊ တိရစၦာန္၊ လူမ်ားထက္ပင္ ပို၍အံ့ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သက္ရွိတိုင္းသည္ ဤအရာ ျဖင့္သာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ေသာ သက္ရွိတို႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ ေနသည့္ျဖစ္အင္ႀကီးသည္ သဘာဝအေလ်ာက္တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ အတိအက် ျဖစ္ပ်က္ေနရျခင္းပါဟု ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ထင္မွတ္ႏိုင္ရန္ အပံုဆယ္သိန္းပံုတစ္ပံု ခန္႔မွ်ပင္ မျဖစ္ႏိုင္စေကာင္းပါ။
တတိယအေၾကာင္းခံ
----------------------
တိရစၦာန္မ်ားတြင္Instinct ႏိႈးဆြ ထိန္းေၾကာင္း ေပးေနေသာ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ ရွိေနျခင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိရစၦာန္ မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ေစ့ေဆာ္ေပးေနေသာပင္ကိုယ္ အသိဉာဏ္ကို အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ခ်ီးျမႇင့္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ ၎တို႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ အလြန္မွပင္ ခက္ခဲသြားပါလိမ့္ မည္။

Salmon ဟူေသာ ပင္လယ္ငါးသေလာက္မ်ိဳး သည္ သားေပါက္အရြယ္ကပင္ ေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔လႊတ္ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ႏွစ္၊ လ ၾကာေညာင္းသည္အထိ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္း၌ ေနထိုင္က်က္စားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းျပသူတစ္စံုတစ္ဦးမပါဘဲ ေဝးလံသည့္ ၎၏ေမြးရပ္ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားၾကသည္မွာ အလြန္မွပင္ အံ့ဩဖြယ္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုငါးသည္ မိမိေမြးရပ္ေဒသကို ျပန္လာရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ပင္လယ္လိႈင္းတံပိုးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရင္း ျမစ္ငယ္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည္။ ထိုျမစ္သည္ ၎၏ေမြးရပ္ေဒသကိုသြားရာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ ထိုငါးကို ဖမ္း၍ အျခားေဝးလံေသာ ျမစ္တစ္ခုသို႔ သြားလႊတ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သူသည္ ေမြးရပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုထက္ပို၍ eel ဟူေသာငါးရွဥ့္မ်ိဳးသည္ ပို၍ ပင္အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ မိမိေနထိုင္သည့္ ျမစ္သို႔မဟုတ္ ေရကန္မ်ားမွ ထြက္ခြာ၍ မိုင္ေထာင္ခ်ီ၍ေဝးေသာ ဗာျမဴဒါကြ်န္းအနီး နက္႐ိႈင္းေသာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္၌ ေနထိုင္က်က္စားၾက သည္။ ထိုပင္လယ္ေအာက္၌ပင္ ဥခ်၍ သားေပါက္ ၾကသည္။
ငါးရွဥ့္ႀကီးမ်ားမွာမူ ထိုေနရာ၌ပင္ ေသဆံုး ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏သားေပါက္ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏မိဘမ်ား စြန္႔ခြာခဲ့သည့္ ဇာတိေျမေနရာကို သိရွိ ႏိုင္ရန္ မည္သည့္ပစၥည္းအကူအညီမွ်မပါဘဲ အလြန္က်ယ္ ဝန္းေသာ ပင္လယ္ႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ မိဘတို႔ ေနထိုင္၍ ထြက္ခြာလာခဲ့ သည့္ျမစ္၊ ေရကန္သို႔ တည့္တည့္မတ္မတ္ေရာက္ရွိ သြားၾကသည္။ ထိုငါးရွဥ့္ သားေပါက္မ်ား ျဖတ္သန္း လာသည့္ခရီးမွာ မည္မွ်တိက်မွန္ကန္သည္ဟူမူ ယေန႔ အထိ မည္သူကမွ် အေမရိကငါးရွဥ့္ကို ဥေရာပ၌ မေတြ႕ဘူးပါ။ ထိုနည္းတူစြာ ဥေရာပငါးရွဥ့္ကိုလည္း အေမရိက၌ မေတြ႕ဘူးၾကပါ။
ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အံ့ဩဖြယ္ အစီအမံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးထားေသးသည္။ ငါးရွဥ့္ခ်င္း တူပါလ်က္ ဥေရာပငါးရွဥ့္ကို တစ္ႏွစ္သားအရြယ္က်မွ အရြယ္ေရာက္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကထက္ ဥေရာပခရီးက ပို၍ေဝးသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အေမရိကငါးရွဥ့္ေရာ ဥေရာပငါးရွဥ့္ပါ မိမိတို႔ မိဘမ်ား၏ေမြးရပ္ေျမကို အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔အံ့ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ငါးရွဥ့္ သားေပါက္မ်ား မိမိတို႔ မိဘေမြးရပ္ေျမကို ေရာက္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို မည္သူကဖန္တီးေပးပါသနည္း။

Wasp ဟူေသာနက်ယ္ေကာင္သည္ အဆိပ္ ဆူးျဖင့္ထိုးတတ္ေသာ ပိုးေကာင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ နက်ယ္ ေကာင္သည္ အလြန္ကြ်မ္းက်င္စြာျဖင့္ ႏွံေကာင္ကို အဆိပ္ ဆူးထိုး၍ဖမ္းသည္။ ထိုသို႔ဖမ္းရာ၌ ႏွံေကာင္သတိလစ္ ေမ့ေျမာသြားေလာက္ေအာင္သာ အဆိပ္ကိုထိုးႏွံသည္။ ထို႔ေနာက္ အရွင္လတ္လတ္သတၲဝါ၏အသားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္စားႏိုင္ရန္ ေျမႀကီး၌တြင္းတူး၍ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိပ္ ထိုးသြင္းခံရ၍ ေသဆံုးသြားေသာ အေသေကာင္အသား ကိုစားလွ်င္ ၎ကိုယ္တိုင္ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။
ထိုထက္ပို၍အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ သားေပါက္မ်ား ေပါက္လာသည္ႏွင့္ မိခင္သည္ ထို သားေပါက္မ်ားကိုစြန္႔လႊတ္၍ ထြက္ခြာသြားပါသည္။ သားေပါက္မ်ားမွာ နက်ယ္မ်ိဳး႐ိုး၏ အက်င့္ဓေလ့မ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးခြင့္မရၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ၎သားေပါက္မ်ား မွာ မည္သည့္ နက်ယ္ တစ္ေကာင္ေကာင္ကမွ် သင္ၾကားေပးျခင္းမရွိဘဲ နက်ယ္မ်ိဳး႐ိုး၏ အက်င့္ဓေလ့ အျပည့္အဝတို႔ျဖင့္ ႀကီးျပင္း က်က္စားတတ္ၾကပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ေမးလိုသည္မွာ မည့္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္က ၎ကို ဤနည္းပညာႏွင့္ အက်င့္ဓေလ့မ်ားကို သင္ၾကား ေပးလိုက္ပါသနည္း။
ဤသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္ဓေလ့ မဟုတ္ဘဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ခ်ီးျမႇင့္သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ အက်င့္ဓေလ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ သက္ရွိတို႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ ေနသည့္ျဖစ္အင္ႀကီးသည္ သဘာဝအေလ်ာက္တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ အတိအက် ျဖစ္ပ်က္ေနရျခင္းပါဟု ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ထင္မွတ္ႏိုင္ရန္ အပံုဆယ္သိန္းပံုတစ္ပံု ခန္႔မွ်ပင္ မျဖစ္ႏိုင္စေကာင္းပါ။
စတုထၴအေၾကာင္းခံ
--------------------

လူ၏အတြင္း၌ အသိဉာဏ္တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္မွတ္ဉာဏ္တည္ရွိေနပါသည္။

လူသား၏အတြင္း၌ရွိေသာအသိဉာဏ္မ်ိဳးကို အျခားသတၲဝါမ်ား၌ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ပါ။
အျခားေသာ သက္ရွိမ်ားတြင္ တစ္မွ တစ္ဆယ္အထိေရတြက္ႏိုင္ ေလာက္သည့္ အသိဉာဏ္အရည္အေသြးမ်ိဳး၊ သို႔မဟုတ္ ကိန္းဂဏန္း၏တန္ဖိုး၊ အဓိပၸာယ္တို႔ကို နာလည္ႏိုင္သည့္အသိဉာဏ္မ်ိဳး လံုးဝမရွိေၾကာင္း ကမၻာ့သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါသည္။

လူမွအပ အျခားေသာ အဖန္ဆင္းခံသတၲဝါမ်ားကို Instinct အ အလိုအေလ်ာက္ ႏိႈးဆြ ထိန္းေၾကာင္းေပးေနေသာ ပင္ကိုယ္ ဗီဇဉာဏ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အလွဆင္ထားပါသည္။

ပမာဆိုရေသာ္ အသံအနိမ့္အျမင့္မရဘဲ အတြင္း၌အလႊာတစ္ခုသာတပ္ဆင္ထားသည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းအသံထြက္သည့္ တူရိယာႏွင့္တူပါသည္။

လူ၏ဦးေဏွာက္ဉာဏ္မွာ အလႊာမ်ိဳးစံုတတ္ထားၿပီး သံစဥ္မ်ိဳးစံုကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္း ထုတ္ႏိုင္သည့္ တူရိယာႏွင့္တူပါသည္။

ဤသည္ကိုအျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရွင္းလင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ နိစၥထာဝရ အၿမဲတည္ရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ အႏိႈင္းမဲ့(ႏူရ္)ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားမွ အလင္းတန္းမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေပၚ ထူးျခားစြာသက္ေရာက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။
ပဥၥမအေၾကာင္းခံ
------------------

သက္ရွိတိုင္း၏အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈသည္ Phenomena ဟုေခၚသည့္ သဘာဝျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ယေန႔အခါမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည့္ျပည့္ဝ၀သိရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အယူအဆကို ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဒါဝင္မွာ ထိုအခန္းက႑ကို မသိရွိခဲ့ပါ။ ဥပမာ မ်ိဳးဗီဇသယ္ေဆာင္ထားသည့္ Genes မ်ား၏အံ့ဖြယ္ထူးဆန္းမႈမ်ား၊ အဆိုပါ Genes မ်ားသည္ မည္မွ်ပါးလႊာ၍ အႏုစိပ္က် ေသးႏုပ္သနည္းဟူမူ ေလာက၌ရွိသမွ်ေသာသက္ရွိမ်ား၏ Genes မ်ားကို စုစည္းလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းစာထက္ေသးငယ္ေသာေနရာမွာပင္ စုစည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Genes မ်ားကို အလြန္အားေကာင္းေသာ အႏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ပင္ ခက္ခက္ခဲခဲေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၎၏အေဖာ္ျဖစ္သည့္ Chromosomes ခ႐ိုမိုစုန္းမ္မ်ားသည္လည္း သက္ရွိတိုင္း၏ဆဲလ္မ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ လူႏွင့္တိရစၦာန္မ်ား၏ ဘိုးေဘးမ်ိဳးဗီဇအက်င့္ဓေလ့မ်ားကို သယ္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ဤအႏုစိပ္အရာေလးမ်ားတြင္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ဘိုးေဘးအစဥ္အဆက္တို႔၏အက်င့္အမူ၊စိတ္ေနသေဘာတရားမ်ားကိုပါ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အဘယ္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းသယ္ေဆာင္လာပါသနည္း။

အလြန္အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ လူ၏ဆဲလ္အတြင္းရွိ Genes မ်ားသည္ သိန္းသန္းခ်ီေသာ ပိုးမ်ားကဲ့သို႔တည္ရွိ ၿပီး အလြန္ႏုနယ္ေသးငယ္ေသာ ေနရာေလးမ်ားတြင္ေနရာယူ၍ လူ႔ဘဝျဖစ္အင္ႀကီးမ်ားကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူေနျခင္းမွာ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အလြန္အဆင့္ျမင့္မားေသာတန္ခိုးေတာ္၏လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္းကို မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္ပါ။

လူသည္ ဆဲလ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သက္ရွိျဖစ္ပါသည္။ ဆဲလ္တိုင္းတြင္ မ်ားစြာေသာ ခ႐ိုမိုစုန္းမ္မ်ားရွိၾကသည္။ ခ႐ိုမိုစုန္းမ္မ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာေသာ Genes မ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ ဘိုဘြားတို႔၏ အက်င့္စ႐ိုက္တိုင္းသည္ ဂ်င္း တစ္ခုစီ၌ ရွိေနပါသည္။ ထိုဂ်င္း မ်ားထဲမွ ပို၍အားေကာင္းေသာမ်ိဳးဗီဇ ဂ်င္း မွာ ထိုသူ႕အေပၚလႊမ္းမိုးသြားသည္။ ထိုအားေကာင္းေသာ ဂ်င္းမ်ိဳးဗီဇအတိုင္း ထိုသူ၏ အက်င့္စ႐ိုက္ ႐ုပ္သြင္ျပင္၊ အသားအေရာင္စသည္တို႔ ျဖစ္တည္ၾကပါသည္။

ဆဲလ္မ်ားမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔၍ မ်ိဳးစံုလွေသာ အစြမ္းသတၲိမ်ားစုစည္းရာေနရာ ျဖစ္သည္။ ထိုဆဲလ္မ်ားကို အပင္မ်ား သက္ရွိသတၲဝါမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လူသည္လည္း ထိုသို႔ဆဲလ္မ်ားေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ အလြန္အဆင့္ျမင့္ေသာသက္ရွိတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆဲလ္မ်ားအတြင္း အံ့မခန္းဂုဏ္သတၲိမ်ားသြတ္သြင္း၍သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွာ တိုက္ဆိုင္၍ျဖစ္ေနရပါသည္ဟု ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ထင္မွတ္ႏိုင္ရန္ အပံုဆယ္သိန္းပံုတစ္ပံု ခန္႔မွ်ပင္ မျဖစ္ႏိုင္စေကာင္းပါ။

ဆဌမအေၾကာင္းခံ
-------------------

ဒီေလာကႀကီးမွာ သက္ရွိမ်ားရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ေဂဟစနစ္ကုိ အံ့မခန္းက်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ မွ်တစြာဖန္တည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းဟာ မုခ် စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေနတယ္ဆုိတာ တစ္ထစ္ခ်ယုံၾကည္လက္ခံေစပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီေဂဟစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားတာနဲ႔ သက္ရွိတုိ႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာ ယခင္က ဆူးရွိတဲ့ရွားေစာင္းပင္ေတြဟာ ေတာႀကီးေတြလုိ ေနရာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံစတင္ထူေထာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ေျမက်ယ္ျပန္႔သေလာက္ ဒီရွားေစာင္းပင္ေတြဟာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ တုိးပြားလာပါတယ္။ အေျခခ်ေနထုိင္သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လယ္ေျမေတြ၊ အိမ္ေျမေတြကုိလည္း လႊမ္းမုိးသြားတဲ့အတြက္ ရွင္းမႏုိင္ေတာ့ဘဲ ရြာေတြကုိ စြန္႔ခြာသြားၾကရတယ္။

တစ္ဖက္မွာ ဒီရွားေစာင္းပင္ကုိပဲအစာအျဖစ္စားတတ္တဲ့ပုိးတစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒီပုိးေတြမရွိတဲ့အတြက္ ဒီအပင္ေတြအထိန္းအကြပ္မဲ့ တုိးပြားေနတာပါ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပညာရွင္ေတြဟာ အျခားေနရာကေန ရွားေစာင္းပင္စားတဲ့ပုိးေတြကုိ ယူလာၿပီးလႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ မ်ားမၾကာမီမွာပဲ ပုိးေတြဟာ ရွားေစာင္းပင္ေတြကုိအႏုိင္ရသြားပါတယ္။ လူေတြလည္း ရွားေစာင္းပင္ဒုကၡကေန လြတ္ေျမာက္သြားၾကပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ရွားေစာင္းပင္ေတြရွင္သန္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပုိးအနည္းငယ္ပဲလုိပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ အဲဒီလုိ အျပန္အလွန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဂဟစနစ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ၊ တိရစၧာန္ေတြ၊ သစ္ပင္ေတြ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အကာအကြယ္နဲ႔ ထိန္းကြပ္မႈေတြ ေဂဟစနစ္အျဖစ္စီမံထားမႈေတြကုိ ဒီကမၻာႀကီးမွာ ေနရာအႏွံ႔ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ပုိးမႊားေတြဟာ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ အေကာင္ေရမ်ားစြာ အလ်င္အျမန္ေပါက္ဖြားၿပီး တကမၻာလုံးကုိ လႊမ္းမုိးသြားႏုိင္တဲ့အေျခအေနရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီပုိးမႊားေတြဟာ တကမၻာလုံးကုိ ဘာေၾကာင့္မလႊမ္းမုိးသြားရတာလဲ။
တန္ခုိးေတာ္ရွင္ဟာ ဒီကမၻာအတြက္ ေဂဟစနစ္ကုိ ခ်မွတ္ထားတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ပုိးမႊားေတြကုိ လူေတြလုိ အသက္႐ႈဖုိ႔အဆုတ္မေပးထားပါဘူး။ ပုိးမႊားေတြဟာ ေလျပြန္တစ္ခုတည္းနဲ႔အသက္႐ႈရပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာသေလာက္ ေလျပြန္ကလုိက္၍မႀကီးပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပုိးမႊားေတြဟာ အရြယ္အစားႀကီးမားမႈမရွိၾကသလုိ မ်ားစြာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈလည္းမရွိေတာ့ပါ။

အကယ္၍ တန္ခိုးေတာ္ရွင္က အဲဒီလုိစီမံထားေပးျခင္းမရွိပါက လူေတြဒီေလာကမွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဘာမဟုတ္တဲ့ ပုိးမႊားေလးတစ္ေကာင္ဟာ ျခေသၤ့ေတြ က်ားေတြလုိ အေကာင္းႀကီးေတြျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕လ်င္ျမန္တဲ့ေပါက္ဖြားမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ တကမၻာလုံးကုိ လႊမ္းမုိးသြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒီကမၻာႀကီးမွာ အဲဒီလုိေဂဟစနစ္နဲ႔ သက္ရွိတုိ႔အေပၚစီမံခန္႔ခြဲထားမႈဟာ သဘာ၀အေလ်ာက္တုိက္ဆိုင္၍ျဖစ္ေနရပါတယ္လုိ႔ ဒြိဟစိတ္နဲ႔ ထင္မွတ္ႏိုင္ရန္ အပံုဆယ္သိန္းပံုတစ္ပံုခန္႔မွ်ပင္ မျဖစ္ႏိုင္စေကာင္းပါ။
သတၱမအေၾကာင္းခံ
-------------------

လူသားဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း စဥ္းစားေတြေခၚႏုိင္တဲ့သက္ရွိအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ လူသားကုိယ္တုိင္က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း အခုိင္အမာဆုံးအေထာက္အထားပင္ျဖစ္ပါတယ္။

လူဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ျခင္းဟာလည္း အျခားသတၱ၀ါမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ အထူးျခားဆုံး အရည္အခ်င္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရည္အခ်င္းကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လူရဲ႕ဗီဇအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းေပးထား ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ လူသားေတြအေပၚ ခ်ီးျမွင့္ထားတဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအရည္အခ်င္းနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈတုိ႔ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက လြယ္လြယ္ကူကူပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ သိရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လူ႕ရဲ႕အေတြးအေခၚနဲ႔ မျမင္ႏုိင္တဲ့အရာမ်ားစြာ တည္ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေတြးအေခၚကုိပဲအျခခံၿပီး အျခားေသာနည္းပညာလမ္းစမ်ား မ်ားစြာေပၚထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီအေတြးအေခၚေၾကာင့္ပဲ ညဏ္ရွိသူေတြဟာ ကမၻာေျမအတြင္းမွာရွိတဲ့အရာေတြ၊ ကမၻာ့ျပင္ပမွာရွိေနတဲ့အရာေတြ ယုတ္စြအဆုံး ရွိရွိသမွ်ေသာအရာအားလုံးဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ လက္ရာမ်ားသာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိၾကရပါတယ္။

အားလုံးမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕သက္ေသနိမိတ္လကၡဏာမ်ား ရွိေနပါတယ္။

အဲဒီအရွင္ဟာ လူသားတုိ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားနဲ႔အလြန္မွနီးကပ္စြာရွိေနပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရရင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားရဲ႕ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္စကားမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာနဲ႔ ဒီစၾက၀ဌာႀကီး လည္ပတ္ရွင္သန္ေနျခင္းဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕အစီအမံေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။
အရွင္ျမတ္ရဲ႕အစီအမံ အလုိေတာ္အရ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေျမရဲ႕ ေနရာအႏွံ႔အပ်ားမွာရွိေနတဲ့ အရာတုိင္းဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသခံလ်က္ရွိပါတယ္။ မုိးေကာင္းကင္မွာရွိေနတဲ့ ၾကယ္၊ နကၡတ္တာရာေတြဟာလည္း အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ တန္ခုိးေတာ္ေတြနဲ႔ တုႏုိင္းမဲ့ စြမ္းအားေတြသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေက်ာ္သက္ေသခံလ်က္ရွိေနပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews