Wednesday, March 11, 2015

ထာဝရေကာင္းကင္ဘံုဆိုတာဒီလိုပါ(ပရဒိသုဘံု)


11:28
ထာဝရေကာင္းကင္ဘံုဆိုတာဒီလိုပါ..
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ့နိဗၺာန္ကိုအနည္းအက်င္းအနက္ဖြင့္ေပးျပီးတဲ့ေနာက္မွာ..တဖက္သက္မစန္ရေလေအာင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံအေၾကာင္းကိုပါေရးျပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

ဒီတစ္ခါေတာ့ဒို႔အကြက္ပဲေမလ်ံေမာ္ေရးစိုျပီးဂြင္ေစာင့္ဖန္းေနတဲ့..လူေတြ..လည္းအားရပါးရေကာ္မန္႔ေပးျပီး
နတ္ျပည္.ျဗဟၼာျပည္နဲ႔ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုကိုႏိႈင္းလိုက္ဦးမယ္ဆိုျပီး..ႏိႈင္းမယ္ဆိုလည္း
ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္..နတ္ျပည္ျဗဟၼျပည္ကိုေသခ်ာဂဂဏဏေလ့လာျပီးမွႏိႈင္းေပါ့..မဟုတ္ရင္..ေမလ်ံေမာ္
နိဗၺာန္သည္လည္းအနတၱဆိုျပီးသင္ေပးသလိုျပန္သင္ေပးရရင္မေကာင္းေပဘူး..
အတတ္ႏိုင္ဆံုးနားလည္လြယ္ႏုိင္ေအာင္ေရးေပးထားပါတယ္..
ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားက..ဆုေတာင္းမႈကိုသင္ေပးတဲ့အခါ..ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူ
ေသာကၽြနု္ပ္တို႔၏အဘ..သို႔..ဆိုျပီးလိပ္စာတတ္ဆုေတာင္းခိုင္ဘာတယ္…
လူဘုရား..နတ္ဘုရား..ထာဝရဘုရားဆိုျပီး..ဘုရားသံုးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲမွာ
လူဘုရားကလြဲရင္..နတ္ဘုရား..နဲ႔..ထာဝရဘုရားကေတာ့…ေကာင္းကင္ဘံုးမွာ
ေနၾကဘာတယ္…ခရစ္ေတာ္ဆုေတာင္းခိုင္းတာ..ထာဝရဘုရားသခင္ကိုဘာ..
သမၼာက်မ္းစာက…ေကာင္းကင္သံုးထပ္ရွိေၾကာင္းသြန္သင္ဘာတယ္…
ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ အခန္းၾကီး ၁၂း၁ ငါသည္ ဝါၾကြားျခင္းကို မျပဳသင့္လွ်င္၊ သခင္ဘုရား ျပေတာ္မူေသာ ထူးဆန္းေသာရူပါရံုႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မ်ားကို တဖန္ေျပာဦးမည္။
၂ တဆယ္ေလးႏွစ္အထက္က၊ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ျဖစ္ေသာ လူတေယာက္ကို တတိယ ေကာင္းကင္သို႔တိုင္ေအာင္ ခ်ီေဆာင္သည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ထိုအခါ သူ၌ ကိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူ၏။
၃ ထိုသူသည္ ပရဒိသုဘံုသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၍၊ လူမေျပာအပ္ မေျပာႏိုင္ေသာ စကားကို ၾကားသည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။
၄ ထိုအခါ ကိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူ၏။
ဒီက်မ္းခ်က္ကိုအမွီျပဳျပီးေကာင္းကင္ဘံုးနဲ႔ပတ္သတ္တာကိုေလ့လာၾကမွာျဖစ္ဘာတယ္
တျခိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္ေတြက..ဘုရားစံျမန္းရာေနရာနဲ႔..ပရဒိသုဘံုးဟာမတူဘူး
တျခားစီးဆိုျပီးသြန္သင္ေနၾကတာကိုလဲ..ရွင္းရွင္းလင္းသိရွိသြားျပီးအမွန္ကိုရရွိမွာ
ျဖစ္ဘာတယ္…
ပထမေကာင္းကင္ဘံုးဆိုတာ..
အခုငွက္ေတြပ်ံသန္းေနတဲ့ေကာင္းကင္ျပာျပာေအာက္က..ေလထုၾကီးဘာ..
ဘုရားသခင္ဖန္းဆင္းစအခ်ိန္ကိုျပန္သြားၾကရေအာင္ဗ်ာ
ကမာၻာဦးက်မ္း ၁း၁-၈ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။
မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ကိုလည္း မိုဃ္းေကာင္းကင္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ေခၚေဝၚသမုတ္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ဒုတိယေန႔ရက္ ျဖစ္ေလ၏။
တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေန႔ႏွင့္ညဥ့္ကိုပိုင္းျခားေစျခင္းငွါ မိုဃ္းေကာင္းကင္မ်က္ႏွာၾကက္၌ အလင္းအိမ္ တည္ေစ၊ နိမိတ္လကၡဏာ၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၊ ေန႔ရက္အပိုင္းအျခား၊ ႏွစ္အပိုင္းအျခားဘို႔ျဖစ္ေစ။
ငွက္တို႔လည္း ေျမေပၚမိုဃ္းေကာင္းကင္ မ်က္ႏွာၾကက္ျပင္ဝယ္ ပ်ံေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။
ဒီက်မ္းခ်က္ေတြကိုဖတ္တဲ့အခါ..ေနလ..ၾကယ္ေတြရွိရာေကာင္းကင္နဲ႔…ငွက္ေတြပ်ံဝဲရာေကာင္းကင္ႏွစ္မ်ိဳးကိုေတြ႕ရဘာတယ္…..ပထမေကာင္းကင္ဟာ..ငွက္ေတြပ်ံသန္းတဲ့ေကာင္းကင္..မိုးရြာ..ႏွင္းၾကတဲ့ေကာင္းကင္

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း အခန္းၾကီး ၈

၇ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ၌ က်င္လည္ေသာ ေတာငန္းေသာ္လည္း၊ မိမိအခ်ိန္ကိုသိတတ္၏။ ဥခ်ိဳး၊ တီတီတြတ္၊ ဇရက္ေသာ္လည္း၊ မိမိျပန္ လာခ်ိန္ကို မွတ္တတ္၏။ ငါ၏လူမူကား၊ ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူျခင္းကို နားမလည္တတ္။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မး္အခန္းၾကီး ၁၀း၁၂ ထာဝရဘုရားသည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ပညာေတာ္ အားျဖင့္ ေလာကဓါတ္ကို တည္ေတာ္မူၿပီ။ ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ၾကက္ေတာ္မူၿပီ။

၁၃ အသံေတာ္ ကုိ လႊတ္ေတာ္မူေသာအခါ၊ မိုဃ္းေရအသံဗလံ ျဖစ္တတ္၏။ ေျမႀကီးစြန္းမွ မိုဃ္းတိမ္ကိုတက္ေစေတာ္မူ၏။ မိုဃ္းရြာ သည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစေတာ္မူ၏။ ေလကိုလည္း၊ ဘ႑ာေတာ္တိုက္ထဲက ထုတ္ေတာ္မူ၏။

ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္းအခန္းၾကီး ၅၅း၁၀

မိုဃ္းေရႏွင့္ မုိဃ္းပြင့္တုိ႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေနာက္တဖန္မျပန္၊ ေျမသည္မ်ဳိးေစ့ၾကဲ ေသာ သူအားမ်ဳးိေစ့ကိုင္း၊ အစာစားေသာသူအား အစာကုိင္း၊ ေပးမည္အေၾကာင္း၊ ေျမကိုစိုေစသျဖင့္၊ အပင္ေပါက္ေစ၍၊ အသီးကိုသီးေစသကဲ့သို႔၊

၁၁ ထုိ႔အတူငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အက်ဳိးမရွိဘဲ ငါ့ထံသို႔မျပန္ရ။ ငါ့အလုိကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခိုင္းေသာအမႈ၌ ေအာင္လိမ့္မည္။

ဒီေလာက္ဆိုသေဘာေပါက္လိမ့္မယ္လိုယံုၾကည္ဘာတယ္..ဒီေကာင္းကင္ဟာခရစ္

ေတာ္ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္ၾကြလာတဲ့အခါဖ်က္စီးျခင္းခံရမယ္လို႔က်မ္းစကားကဆိုထားဘာတယ္.ေပတရုဒုတိယေစာင္.၃း၁၀

၁၀ သူခိုးသည္ညဥ့္အခါ လာသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ လာလိမ့္မည္။ ထုိေန႔၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္တကြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ပူအားႀကီး၍ ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးကိုယ္မွစ၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာျပဳလုပ္သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ကြၽမ္းေလာင္ၾကလိမ့္မည္။

ဒုတိယေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္းကိုဆက္ေလ့လာၾကရေအာင္ဗ်ာ

ဆာလံ၈း၁၊၃

၁ အိုအကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားရွင္ထာဝရဘုရား၊ နာမေတာ္ကို ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌အလြန္ ႀကီးျမတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေပၚမွာ တည္လ်က္ရွိပါ၏၊၊

၃ လက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၎၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားကို၎၊ အကြၽႏု္ပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊

ဒါကၾကယ္ေတြလေတြရွိတဲ့…စၾကာဝဋာပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့..နတ္ဘုရားေတြစံျမန္းတဲ့ေန

ရာလည္းဟုတ္တယ္…
အထူးသျဖင့္နတ္ျပည္ျဗဟၼာျပည္ေတြကဒီဒုတိယ..ေကာင္းကင္စရင္ဝင္ျဖစ္ပါတယ္..
အထူးသျဖင့္..ကၽြန္ေတာ္တု႔ိေနမိသားစုဝင္ထည္းမွာပဲ.နတ္ျပည္ျဗဟၼာျပည္ဆိုတာပါဝင္ေနပါတယ္.
ဒီေနရာမွာေတာ့နတ္ျပည္ျဗဟၼာျပည္ေတြကိုထည့္ေရးဖို႔မလိုေသးတဲ့အတြက္.ေကာ္မန္႔ေတြေပၚၾကည့္ျပီး
၃၁ဘံုရွင္းတန္းေရးဖို႔လိုရင္ထက္ေရးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္..

ေယရမိအနာဂတိၱက်မ္း ၄၄း

၁၆ သင္သည္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍၊ ငါတို႔အားေဟာေျပာ ေသာစကားကို ငါတို႔သည္နားမေထာင္။

၁၇ ငါတို႔မွစ၍ ငါတို႔ဘိုးေဘး၊ ရွင္ဘုရင္၊ မႉးမတ္တို႔သည္ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ား၌ ျပဳဘူးသကဲ့သို႔၊ ေကာင္းကင္မိဖုရားအဖိို႔ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳျခင္းငွါ၊ ကိုယ့္အလုိ အေလ်ာက္စီရင္သည္အတိုင္း၊ ဆက္ဆက္ျပဳမည္။ အထက္က ဝစြာစားရၾက သည္။ ေဘးႏွင့္လြတ္၍ ခ်မ္းသာစြာေနရၾက၏။

၁၈ ေကာင္းကင္မိဖုရားအဘို႔ နံ႔သာေပါင္းကို မီးမရိႈ႔၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုမျပဳဘဲေနျပန္ေသာအခါ၊ အလြန္ဆင္းရဲျခင္း၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။

၁၉ ေကာင္းကင္မိဖုရားအဘုိ႔ န႔ံသာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို မျပဳဘဲေနျပန္ေသာအခါ၊ ငါတို႔၏ ေယာက်္ားမပါဘဲ မုန္႔ျပားတို႔ကို လုပ္၍၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳလ်က္ ကိုးကြယ္သေလာဟု ျပန္ေျပာၾက၏။

၂၀ ထိုသို႔ျပန္ေျပာေသာ ေယာက်ာ္းမိန္းမအေပါင္းတို႔အား ေယရမိျပန္ေျပာသည္ကား၊

၂၁ သင္တို႔မွစ၍ သင္တို႔ဘိုးေဘး၊ ရွင္ဘုရင္၊ မႉးမတ္၊ျပည္၊ သူျပည္သားတို႔သည္ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ား၌ မီးရႈိ႔ေသာ နံ႔သာေပါင္း ကို ထာဝရဘုရားသည္ မေအာက္ေမ့၊ ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ေနေတာ္မူသေလာ။

၂၂ သင္တို႔ျပဳ ေသာဒုစရိုက္၊ စက္ဆုပ္ရံြရွာ ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ သည္းခံေတာ္မမူႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔ျပည္သည္၊ ယေန႔၌ျဖစ္သည္ အတိုင္း၊ ေနေသာသူမရွိ၊ လူဆိတ္ညံရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ က်ိန္ဆဲရာ ျဖစ္ေလၿပီတကား။

၂၃ သင္တို႔သည္ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍၊ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ ကိုနားမေထာင္၊ ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊ သက္ေသ ခံခ်က္၊ ပညက္တရားေတာ္လမ္းသို႔ မလိုက္ေသာေၾကာင့္၎၊ ဤေဘးသည္ ယေန႔၌ရွိသည္အတိုင္း၊ သင္တို႔၌ ေရာက္ ေလၿပီတကားဟု ေျပာဆို၏။

၂၄ တဖန္မိန္းမအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔အား ေယရမိေဟာေျပာသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။

၂၅ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္း ကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ႏွင့္သင္တို႔မယားတို႔က ငါတို႔သည္ ေကာင္းကင္မိဖုရား အဖို႔ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္သကၠာျပဳျခင္းငွါ သစၥာဂတိထား သည္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆက္ျပဳမည္ဟု ႏႈတ္ႏွင့္ေျပာ၍ လက္ႏွင့္ျပဳသည္အတိုင္း သင္တို႔သည္ ကိုယ္ထားေသာ သစၥာကတိကို ဆက္ဆက္ေစာင့္၍၊ သစၥာဂတိ ထားသည္အတိုင္း ျပဳၾကလိမ့္မည္

မွတ္ခ်က္…ေကာင္းကင္မိဖုရားဆိုသည္မွာ..လဘုရားမကိုဆိုလိုသည္…

တတိယေကာင္းကင္ဘံုးဘုရားသခင္စံျမန္းရာေနရာ

ဒီေနရာမွာရွင္ေပါလုေရးတဲ့က်မ္းခ်က္ကိုတခါျပန္ဖတ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ

၂ တဆယ္ေလးႏွစ္အထက္က၊ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ျဖစ္ေသာ လူတေယာက္ကို တတိယ ေကာင္းကင္သို႔တိုင္ေအာင္ ခ်ီေဆာင္သည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ထိုအခါ သူ၌ ကိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူ၏။

၃ ထိုသူသည္ ပရဒိသုဘံုသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၍၊ လူမေျပာအပ္ မေျပာႏိုင္ေသာ စကားကို ၾကားသည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။

၄ ထိုအခါ ကိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူ၏။

ပရဒိသုဘံုဆိုတာဘုရားသခင္စံျမန္းရာေနရာျဖစ္တယ္ဆိုတာဘာလို႔ကၽြန္ေတာ္တက္

အပ္ေျပာႏိုင္တာလဲဆိုရင္က်မ္းခ်က္အေထာက္အထားေတြရွိေနလို႔ဘာ

ပရဒိဆိုတဲ့စကားဟား..ပါးရွန္းေတြရဲ့စကားဘာ..အဓိပၸါယ္က..ဥယ်ာဥ္လို႔အဓိပၸါယ္ရဘာ

တယ္…ေဟျဗဲဘာသာစကားလို..ေအဒင္..ဆိုတာလဲ..ဥယ်ာဥ္လို႔ဘဲအဓိပၸါယ္ရဘာတယ္

စကားကြဲေပမဲ့အတူတူဘာဘဲ..

ပရိဒိသုဘံုနဲ႔ပတ္သက္ျပီးက်မ္းစကားေတြရွိဘာေသးေတး..ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာဘာ
ပရဒိဆိုတဲ့စကားကိုသမၼာက်မ္းစာမွာသံုးၾကိမ္သာကၽြန္ေတာ္ရွာေဖြေတြ႔ဘာတယ္..ေပါလုရဲ့အေရးအသားနဲ႔.

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂း၇ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို၊ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ အၾကင္သူသည္ ေအာင္ျမင္၏၊ ထုိသူသည္ငါ၏ ဘုရားသခင္ ပရဒိသု ဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အသက္ပင္၏ အသီးကိုစားေစျခင္းငွါ ငါအခြင့္ေပးမည္။

ရွင္လုကာ၂၃း၄၃ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
..ခရစ္ေတာ္က..လူဆိုးကိုယေန႔ပင္..ပရဒိသုဘံုမွာသင္ငါနဲ႔အတူရွိမယ္ဆိုတဲ့စကားဘာ
ေသျပီးေရာက္တဲ့ေနရာကိုေျပာတာမဟုတ္ဘာဘူး..မင္းကယ္တင္ျခင္းရျပီစိတ္ခ်ေတာ့သေဘာကိုေျပာတာဘာ.ေနာက္တခုက

ခရစ္ေတာ္ခ်စ္သာရွင္ေယာဟန္ေရးတဲ့ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာဘာ..ပရဒိဟာ..ဥယ်ာဥ္ကိုညႊန္ျပေနတဲ့အတြက္..

ဥယ်ာဥ္ကိုအဓိက..သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ဘာတယ္..ပရဒိဥယ်ာဥ္မွာ..အသက္ပင္အသီးရွိတယ္လို႔သခင္ခရစ္ေတာ္က

ရွင္ေယာဟန္ကိုဗ်ာဒိတ္ေပးေျပာထားဘာတယ္..ဒါေၾကာင့္အသက္ပင္အသီးရွိရာေနရာကိုထက္ရွာရမွာျဖစ္ဘာတယ္

ကမာၻဦးက်မ္းကအသက္ပင္ဟာကမာၻာေပၚမွာမရွိေတာ့တဲ့အတြက္..က်မ္းစာကိုသာအားကိုးရမွာျဖစ္ဘာတယ္..ကဲ့

ေတြ႔ဘာျပီး..ဗ်ာဒိတ္က်မ္းရဲ့ေနာက္ဆံုးမွာ.ဥယ်ာဥ္နဲ႔အသက္ပင္အသီး .ဗ်ာဒိတ္၂၂း ၁ တဖန္၊ ေက်ာက္သလင္းကဲ့သို႔ ၾကည္လင္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ထဲက ထြက္ေသာ၊ အသက္ေရစီးရာျမစ္ကို ေကာင္းကင္တမန္သည္ ငါ့အားျပေလ၏။

၂ ၿမိဳ႔လမ္းမအလယ္၌၎၊ ထိုျမစ္ႏွစ္ဘက္၌၎၊ အသက္ပင္ရွိ၏။ ထိုအသက္ပင္သည္ အသီးတဆယ္ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးတတ္၏။ မိမိအသီး ကိုလည္း လတိုင္းေပးတတ္၏။ အရြက္သည္လည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းစရာဘို႔ျဖစ္၏။

၃ ေနာက္တဖန္က်ိန္ျခင္းေဘး တစံုတခုမွ်မရွိ၊ ထိုၿမိဳ႔၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ ရွိ၍၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔သည္ ဘုရားဝတ္ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။

ဒီက်မး္ခ်က္မွာထက္မွန္ေပၚလာတာကေတာ့..ျမိဳ႕နဲ႔..ဘုရားသခင္ႏွင့္သိုးသငယ္ရဲ့ပလႅင္ဆိုတာထက္ပါလာျပန္ဘာတယ္

အသက္ပင္ဟာပရဒိသုဥယ်ဥ္မွာရွိတယ္..အသက္ပင္ဟာ..ျမိဳ႔လမ္းမအလယ္မွာရွိတယ္..ျမိဳ႕လမ္းမအလယ္မွာရွိတဲ့ျမစ္ႏွစ္

ဘက္မွာရွိတယ္..အဲ့ဒီျမိဳ႕အလယ္မွာဘုရားသခင္နဲ႔သိုးသငယ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုလႅင္ရွိတယ္..အဲ့ဒီပလႅင္ကေန..အသက္

ေရစီးထြက္တယ္..အသက္ေရးစီထြက္ရာလမ္းေၾကာင္းျမစ္ျဖစ္တယ္..အဲ့ဒီျမစ္ရဲ့ကမ္းႏွစ္ဘက္မွာ..အသက္ပင္ရွိတယ္..

အသက္ပင္ကတပစ္ပဲ..ဆိုေတာ့က..ျမစ္ကမ္းႏွစ္ဘက္ကိုတဖက္ကေနတဖက္..အကိုင္းၾကေနတဲ့ပုန္းေပၚတယ္ေပါ့ဗ်ာ

ဘုရားသခင္ႏွင့္သိုးသငယ္ရဲ့ပလႅင္ရွိတဲ့ျမိဳ႕ဘယ္ျမိဳ႕လဲ..ဘယ္မွာရွိေနတာလဲ…ေယရႈခရစ္ေတာ္ေျပာတဲ့ျမိဳ႕ကိုသတိယမိ

တယ္.. ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၄

၁ တဖန္တံု ေယရႈက၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုလည္းယံု ၾကည္ၾကေလာ့။

၂ ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းအမ်ားရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။

၃ ငါသည္သြား၍သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁း၁ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကိုလည္း ငါျမင္၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ေရွးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေရွးေျမႀကီးသည္ ေရြ႔သြားၾကၿပီ၊ ထိုအခါမွစ၍ သမုဒၵရာမရွိ။

၂ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သစ္ သည္ မိမိခင္ပြန္းဘို႔ တန္ဆာဆင္ေသာမဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီးကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္သည္ကို ငါျမင္၏။

၃ ေကာင္းကင္မွ ႀကီးေသာအသံကား၊ ဘုရားသခင္၏တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ရိွ၏။ လူတို႔ႏွင့္အတူ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူမည္။ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူတို႔ႏွင့္အတူရွိေန၍ သူတို႔၏ဘုရား သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူမည္။

၄ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏ မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တို႔ကို သုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ေသေဘးမရွိရ။ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလည္းမရွိရ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ေရွးျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔သည္ ေရြ႔သြားၾကၿပီ။

၅ ပလႅင္ ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူေသာ သူကလည္း၊ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကုိ အသစ္ဖန္ဆင္းသည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ တဖန္တံု၊ ေရးထားေလာ့။ ဤစကားသည္ သစၥာစကား၊ ဟုတ္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏ ဟူ၍၎၊

၆ အမႈၿပီးၿပီ။ ငါသည္အာလာဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏။ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏။ ေရငတ္ေသာသူအား အသက္စမ္းေရကို အဘုိးမယူဘဲ ငါေပးမည္။

၇ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ဤအရာတို႔ကိုအေမြခံရလိမ့္မည္။ ငါသည္သူ၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္မည္။ သူသည္လည္းငါ၏ သားျဖစ္လိမ့္မည္။

၈ ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ ရြံရွာဘြယ္ေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔မူကား၊ ဒုတိယေသျခင္း တည္းဟူ ေသာကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာမီးအိုင္ထဲ၌ မိမိတို႔အဘုိကိုရၾကလိမ့္မည္ ဟူ၍၎ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ကဲ့မိတ္ေဆြ..ေကာင္းကင္ဘံုေခၚပရဒိသုဘံုဘယ္မွာရွိလဲဆိုတာသိေလာက္ျပီေပါ႔ေနာ္..အဲ့ဒီေကာင္းကင္မွာ
သြားရမဲ့လူေတြရဲ့စိတ္ဓါတ္..ရွိေနတဲ့သူေတြရဲ့စိတ္ဓါတ္ကို..မသဲ ၅..ေတာင္ေပၚေဒသနာက်မ္းမွာဖက္ရင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္..ေဖၚျပေပးပါ့မယ္..
၃စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏။
၅စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ သူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ျပည္ေတာ္ကိုအေမြခံရၾကလတံ့။
၆ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီကို ဆာငတ္ခင္မြတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဝေျပာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလတံ့။ ၇သနားစံုမက္တတ္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္သနားစံုမက္ျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ၈စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရၾကလတံ့။ ၉သူတပါးခ်င္း ခိုက္ရန္ျပဳျခင္းကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူ တို႔သည္မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏။
၁၂ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌သင္တို႔၏ အက်ိဳးသည္ ႀကီးလွေပ၏။
အျမဲတန္းေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေနၾကပါတယ္.
ျဗဟၼစိုရ္ တရား (၄) ပါးအေပါင္းတို႔နဲ႔ျပည့္စံုေနၾကသူေတြေပါ့
(အပၸမညာလည္းေခၚ၏။)
ျဗဟၼဝိဟာရ တရား (၄) ပါး
၁။ ေမတၱာ - အတိုင္းမသိေသာ သတၱဝါ ပညတ္ကို အာရံုျပု၍ ခ်စ္ခင္ျခင္း။
၂။ ကရုဏာ - ဒုကၡိတ သတၱဝါပညတ္ကို အာရံုျပု၍ သနားျခင္း။
၃။ မုဒိတာ - သုခိတာ သတၱဝါ ပညတ္ကို အာရံုျပု၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း။
၄။ ဥေပကၡာ - ဒုကၡိတ သုခိတ သတၱဝါ ပညတ္ကို အမွ်ျပု၍ လ်စ္လ်ႉရႈျခင္း။
(သၿဂၤ ိဳဟ္)
ဒီလိုေမတၱာပိုင္ရွင္ေတြမ်ိဳးေတြေပါ့
၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။
ဒီလိုဒီလို.. ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ၂၃ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းသေဘာမေနာေတြနဲ႔ေကာင္းကင္သားေတြေပါ့
ျပီးေတာ့..က်န္ေသးတယ္..ကိေလသာတဏာေပမအဆီျပန္ဒါေတြမရွိေတာ့ဘူးေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ
၂၉ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္က်မ္းစာကို နားမလည္၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို မသိေသာေၾကာင့္မွား ေသာအယူကိုယူၾက၏။ ၃ဝထေျမာက္ရာကာလ၌ စံုဘက္ျခင္းကိုမျပဳ၊ ထိမ္းျမား ေပးစားျခင္းကိုမျပဳ။ ၃၁ေကာင္းကင္သားဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။
၁၇ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကို ငါဖန္ဆင္းမည္၊၊ အရင္မိုဃ္းေကာင္းကင္နွင့္ ေျမႀကီး ကို မေအာက္ေမ့ရ၊၊ ႏွလံုးမမွတ္မိရ။ ငါဖန္ဆင္းလာတံ့ေသာအရာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ရႊင္လန္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါဖန္ဆင္း၏၊၊ ၁၉ ငါသည္လည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္မည္၊၊ ငါ၏လူတုိ႔ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းမည္။ ထုိၿမိဳ႔၌ ငုိေၾကြးသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္သံကုိေနာက္ တဖန္မၾကားရ၊၊ ၂ဝထုိၿမိဳ႔၌ အသက္ငယ္ေသာ သူငယ္မရွိရ၊၊ အသက္မျပည့္ စုံေသာလူအုိလည္းမရွိရ၊၊
၂၄ငါသည္ သူတို႔မေခၚမွီ ကပင္ထူးမည္။ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ပင္ ငါနားေထာင္မည္။ ၂၅ေတာေခြးႏွင့္ သိုးသငယ္တုိ႔သည္ အတူက်က္စားၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့သည္ ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစားလိမ့္မည္။ ေျမြမူကား၊ ေျမမႈန္႔ကိုသာ စားရလိ္မ့္မည္။ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တျပင္လံုး၌ အခ်င္းခ်င္း ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရၾကဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၁၅ငါႏွင့္စကားေျပာေသာသူသည္၊ ၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ တံခါးတို႔ကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔ရိုးကို၄င္း တိုင္းျခင္းငွါ တိုင္းစရာ ေရႊက်ဴလံုး ပါ၏။ ၁၆ၿမိဳ႔သည္ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ က်ဴလံုးႏွင့္ၿမိဳ႔ကိုတိုင္း၍ ၿမိဳ႔၏အနံ၊ အလ်ား၊ အျမင့္၊ ယူဇနာတရာႏွစ္စီရွိ၏။ ၿမိဳ႔ရိုးထုကိုတိုင္း၍၊ လူအေတာင္ကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ အေတာင္အားျဖင့္၊ တရာေလးဆယ္ေလးေတာင္ရွိ၏။ ၁၈ၿမိဳ႔ရိုးကိုယ္သည္ နဂါးသြဲ႔ေက်ာက္ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔သည္ လည္း ၾကည္လင္ေသာဖန္ႏွင့္ တူေသာေရႊစင္ျဖစ္၏။ ၁၉ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္တို႔သည္ ေက်ာက္ျမတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏။ ပထမအျမစ္ကား နဂါးသြဲ႔ ျဖစ္၏။ ဒုတိယအျမစ္ကား နီလာ၊ တတိယအျမစ္ကား မဟူရာ၊ စတုတၳအျမစ္ကားျမ၊ ၂ဝပဥၥမအျမစ္ကားေၾကာင္၊ ဆဌမအျမစ္ကား ေက်ာက္နီ၊ သတၱမအျမစ္ကား ခရုသုလိတ္၊ အဌမအျမစ္ကား မ်က္ရြဲ၊ နဝမအျမစ္ကား ဥႆဖရား၊ ဒသမအျမစ္ကား ခရုသုျပတ္၊ ဧကဒသမ အျမစ္ကား ဝါကိသု၊ ဒြါဒသမအျမစ္ကား ေဂၚမုတ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၁တံခါးရြက္ တဆယ္ႏွစ္ရြက္အသီးသီး တို႔သည္ ပုလဲတျပားစီျဖင့္ၿပီး၍ ပုလဲတဆယ္ႏွစ္ျပားျဖစ္ၾက၏။ ၿမိဳ႔လမ္းမသည္ ၾကည္လင္ ေသာဖန္ကဲ့ သို႔ေသာ ေရႊစင္ျဖစ္၏။ ၂၂ၿမိဳ႔ထဲ၌ ဗိမာေတာ္ကို ငါမျမင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္သည္ ထိုၿမိဳ႔၏ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၃ထိုၿမိဳ႔သည္ ေန၏အေရာင္၊ လ၏အေရာင္ကိုအလိုမရွိ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္ေတာ္သည္ ထိုၿမိဳ႔ကိုလင္း ေစ၏။ သိုးသငယ္သည္လည္း ထိုၿမိဳ႔၏ဆီမီးျဖစ္၏။ ၂၄လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔၏အလင္းကိုအမွီျပဳ၍ သြားလာၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ဘုန္းအသေရကို ထိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက လိမ့္မည္။ ၂၅ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကို ေန႔အခ်ိန္၌ အလ်င္းမပိတ္တတ္။ ညဥ့္မူကားမရွိ။ ၂၆လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုန္းအသေရကို ထိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ညစ္ညဴးေသာအရာ၊ စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာအရာ၊ သစၥာပ်က္ေသာအရာ တစံုတခုမွ်မဝင္ရ ဘဲ၊ သိုးသငယ္၏ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းဝင္ေသာသူတို႔သာလွ်င္ ဝင္ရ၏။ ၂၂ငါဖန္ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ တည္သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ ႏွင့္ သင္တို႔၏ နာမသည္လည္း တည္ရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၃ လူသတၱဝါ အေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ လဆန္းေန႔ ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ အစဥ္အတိုုင္း လာၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊
သင္သည္ထုိ႔ျမိဳ႕သို႔ဝင္စားလုိသေလာ..ထုိျမိဳ႔ေတာ္မွာေနထိုင္လိုသေလာ… ၆ေယရႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။
စဥ္စားၾကည့္ေပါ့....
မင္းတို ့အေဖ ေသသြားရင္ မင္းတို ့မိသားစုကေလးတင္
၀မ္းနည္းရမယ္မလားမင္းတို ့ ေဘးအိမ္နားကလူေတြကမင္းတို ့မိသားစုနဲ ့
ထပ္ တူ၀မ္းနည္မယ္ထင္ေနလားအဲဒါမင္းတို ့အေဖက မင္းတို ့မိသားစုေလး တစ္ခုအတြက္ေလာက္ပဲအလုပ္လုပ္ခဲေတာ့... မင္းတို ့ မိသားစုအတြက္ ဆံုးရွံဳး
မွဳ ေပါ့......family lost..... ေပါ့.........။

စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့...
ဆ၇ာႀကီးပီးမိုးႏွင္း၊ ေရွ ြဥေဒါင္း၊ျမိဳ ့မျငိမ္း၊ နန္းေတာ္ေရွ့
ဆရာတင္ စိန္ေဗဒါတို ့လို လူမ်ဳိးေတြ ေသတာၾကေတာ့ မိသားစုတစ္ခု
ေလာက္ပဲ၀မ္းနည္းရတဲ့ဆံုးရံွဳးမွဳမဟုတ္ဘူး..... ယဥ္ေက်းမွဳ တစ္ရပ္ဆံုးရွံဳး
သြားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္culture lost ေပါ့..........။

စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့...
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး... ရွင္အရဟံ၊လယ္တီဆရာ
ေတာ္ဘုရားႀကီး.ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တို ့ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြား
တာၾကေတာ့family lost မဟုတ္၊ culture lost လဲမဟုတ္ေတာ့ဘူး.လူ ့အဖဲြ ့
အစည္းအတြက္ဆံုးရွံဳးမွဳ ့ျဖစ္ေတာ့.community lost ေပါ့........။

စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့....
၁၉၄၇ဇူလိုင္ ၁၉ မွာ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရတာ
ဟာ family lost လား? culture lost လား? community lost လား?
မဟုတ္ဘူး.အမ်ဳိးသားေရးဆံုးရွံဳးမွဳ... national lost.....ေပါ့.......။

စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့....
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေလာက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကုသိႏၵာ
ရံု မွာျမတ္ဗုဒၵၥပရိနိဗၼၥာန္စံ ယူေတာ္မူသြားျခင္းဟာ... family lost လား? culture
lost လား? community lost လား?national lost လား? မဟုတ္ဘူး.... ေလာက
သား ၊ သတၱ၀ါအားလံုးအတြက္ ဆံုးရွံဳးမွဳ....universsl lost ေပါ့.........။

စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့....
ဟုတ္ကဲ့ကၽြန္ေတာ္ေမလ်ံစဥ္စားလိုက္ပါျပီ..

အျဖဴရွိရင္..အမဲရွိတယ္..အထီရွိရင္..အမရွိတယ္..နိဗၺာန္ရွိရင္..ငရဲရွိတယ္..
ဆုံးရွံဳးမွ ုရွိရင္..မဆုံးရွံဳးမွ ုဆိုတာရွိျပန္တယ္.lost..ရွိရင္..hope..ရွိမယ္..
Big..Big hope..eternal hope.. ေလာက
သား ၊ သတၱ၀ါအားလံုးအတြက္..hope..
မျမဲေသာ(အနိစၥ)သေဘာ..မေကာင္ေသာ(ဒုကၡ)သေဘာ..
အခိုင္အမာႏွစ္အသားမရွိေသာ(အနတၱ)သေဘာ..ေတြနဲ ့ျပည့္ေနတဲ့ဒို႔ကမၻာ
လူ႔ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ထဲက..သင္တို႔တစ္ေယာက္စီကိုကယ္တင္ေခၚေဆာင္သြားမဲ့..
HOPE
ကယ္တင္ရွင္ေယရွ ု...ဒို႔အားလံုးအတြက္..hope
Thu Rizza and 14 others like this.
႐ွင္ျပတာေကာင္းလိုက္တာ..
.
ဘိုင္/ စႏိုး
Like · 2 · More · Feb 26
အလုပ္ၿပီးမႇ လာမရ္ဗ်ဳိ႕
Like · 2 · More · Feb 26
မိုက္တယ္ဗ်ာေနာ့
အကိုက ျမန္မာျပည္မွာလားဟင္
တား ပံုျပင္နားေထာာင္ခ်င္လို႕ ပါေနာ္
Like · 1 · More · Feb 26
မိုးကုတ္ လယ္တီ
အရဟံ ေဝဘူ

သူတို႔ျပန္လြန္ေတာ္မူတာက
family lost မဟုတ္
culture lost မဟုတ္

community lost သာျဖစ္တယ္

မွတ္သားေလာက္တယ္ေနာ္
Like · 1 · More · Feb 26
အနိစၥ
ဒုကၡ
အနတၲ ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့
လူ႔ဘဝ အက်ဥ္းေလးထဲမွာ
သင္တို႔တေယာက္ခ်င္းစီကို
ကယ္တင္ဖို႔
ေယရႈ ရွိတယ္

--------------
မျမဲျခင္း
ဆင္းရဲျခင္း
ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ျခင္း
လို႔ထည့္ေျပာရင္က်ေနာ္ေလးစား
မိမွာ
Like · 2 · More · Feb 26
ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄ ပါးက
ပါလိုက္ေသး

ဟိဟိ ခိုးခ်တက္တယ္ေနာ္
Like · 2 · More · Feb 27
ပံုျပင္လဲဆံုးေရာ
က်ေနာ္တို့ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ေရွာသြားပါတယ္
Like · 4 · More · Feb 27
အခ်ိန္ယူဖတ္ရမယ့္စာပါ
thank u for knowledge sharing
တခု အေတြးေလး shareပါရေစ
လူဘုရား နတ္ဘုရား ထာဝရဘုရား ဆိုတဲ့
classification က ဗုဒၶဘာသာမွာ မ႐ွိပါ။ ခရိဘက္မွ အဲလို grouping
လုပ္တာကိုလည္း ေျပာစရာ မရွိပါဘူး
ကိုယ့္ဘာသာနဲ႔ကိုယ္ပါပဲ။ ေဝါဟာရရဲ႕
အနက္အဓိပၸါယ္ကို ကိုယ့္ဘာသာနဲ႔ကိုယ္
သတ္မွတ္သံုးၾကတာပဲေလ၊ ေမလ်ံလိုလူကို
မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပရသလိုေတာင္ျဖစ္ပါ့
သိၿပီးသား နားေထာင္ေပးလိုက္တယ္
သေဘာထားေပးပါေနာ္ ခင္မင္မႈနဲ႔
Like · 3 · More · Feb 27
အ႐ွိန္န႔ဲလိမ့္ပါေစ
လႊတ္ေပးထားလိုက္
Like · 2 · More · Feb 27
ေမာ္ေလးလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပဲဗ်ာ
Like · 1 · More · Feb 27
noti
Like · More · Feb 27
SMillion Maw.မင္းဗုဒၶသာသနာျပဳလုပ္ရင္ေအာင္ျမင္မွေသခ်ာတယ္ မရွိတဲ့ခရစ္ယာန္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္မေနပါနဲ႕ကြာ ေစတနာနဲ႕ေျပာတာ မင္းပံုစံကကတံုးဆိုေတာသကၤန္းျခံဳလိုက္ရင္ေတာ္ေတာ္ႀကည့္ေကာင္းမွာ ဟားးဟား
Like · 1 · More · Feb 27
နီကအဲ့ေလာက္အမ်ားႀကီးတင္ေတာ့..နာကဘီနားကဟာကိုျပန္မန္႔ရမွန္းကိုမသိေတာ့ဘူးဟ..ကိုmillion ရ..   
Like · 2 · More · Feb 27
ပို႔စ္႐ွင္
Like · 1 · More · Feb 27

Like · 1 · More · Feb 27
ကဲ
အကိုေရ..
ဖတ္လို႔ေတာ့ေကာင္းသဗ်..
ဒါေပမ့ဲ
ဗုဒၶဘာသာက်မ္းေတြထဲက ေနာင္ပြင့္မ့ဲအရိေမတၱယ်ဘုရားေလာက္ စိတ္၀င္စားဖို႔မေကာင္းဘူး...
အေၾကာင္းအရာခ်င္း ထူးဆန္းပုံခ်င္းက ခပ္ဆင္ဆင္..
ဟုတ္ေရာ ဟုတ္ပါ့မလား...???
က်ဳပ္ကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဘာသာရဲ႕ေနာင္ပြင့္မ့ဲဘုရားအေၾကာင္းထဲမွာ ထူးဆန္းတာေတြအမ်ားႀကီးပဲ..
ဟုတ္ပါတရ္လို႔ မေျပာဘူး..
အျခားဘာသာျခားကိုလဲ စာဖတ္ၿပီး ျပန္မႂကြားဘူး..
ဘာလို႔လဲသိလား..
လူေပါႀကီးျဖစ္မွာစို႔လို႔...
အခု
အကိုကေတာ့......    
Like · More · Feb 27
အ႐ိေမတၲာယ်ဆိုတဲ႕႐န္သူကိုေတာင္ေမတၱာထားနိုင္တဲ႕ဘု႐ား..ေယ႐ွုအျဖစ္နဲ႕ေပၚထြန္းသြားျပီးပါျပီ
ဗုဒဘာသာဘု႐ားမွာ..႐န္သူဆိုတာ႐ွိလား..႐န္သူ႐ွိတယ္လို့ေျပာလိုက္တာနဲ႕...ဗုဒကဘယ္သူ့ကို႐န္သူလို့သတ္မွတ္လည္းဗုဒ႐ဲ႕႐န္သူဘယ္သူလည္း..ဆိုပါဦး..ဟဟ..
Like · 1 · More · Feb 27
ရွႈပ္ကုန္ျပီေမာ္ေလးရယ္
Like · More · Feb 27
႐ွင္းေအာင္ေျပာဗ်
Like · More · Feb 27
လမ္းနွစ္ခုကို လိမ္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔ ဗ်ာ
Like · More · Feb 27
အကိုဆိုလိုတာက ေယရႈကအရိေမတၱယ်လား..
ေသခ်ာေျပာ..
Like · More · Feb 27


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews