Tuesday, October 20, 2015

သမၼာက်မ္းစာVsပိဋကတ္က်မ္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကမၻာသက္တန္းဘယ္ေလာက္ရွိျပီလည္း နိဒါန္း


အစၥလာမ္နဲ႔ေဆြးေႏြးျပန္ေတာ့လည္း..facebook account report တင္ခံရလို႔ပ်က္တယ္
အခုဗုဒၶဘာသာနဲ႔ေဆြးေႏြးျပန္ေတာ့လည္း..account hack ခံရျပီးေရးထားသားမွ်စာေတြေဆြးေႏြးသမွ်
စာေတြေကာ္မန္႔ေတြနဲ႔တကြပ်က္သြားျပန္တယ္..
ဒီတခါေတာ့ေကာ္မန္႔မ်ားမပါဝင္ေတာ့ပါ..ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ကမၻာသက္တန္းဘယ္ေလာက္လည္းအေရးမၾကီးေပမဲ့

ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္ဆိုတဲ့စကားက..တဝက္သာမွန္ပါသည္

လူသားအားလံုးအတြက္အေရးၾကီးပါသည္..ေသေရးရွင္ေရးတမွ်အေရးၾကီးပါသည္..

သမၼာက်မ္းစာကကမၻာၾကီး၏သက္တန္းကို..ႏွစ္၆၀၀၀ေက်ာ္သာေဖာ္ျပထားျပီး..


ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္..ပိဋကတ္ေတာ္က်မ္းက..ကမၻာၾကီး၏သက္တန္းကို..ႏွစ္သန္းနဲ႔ခ်ီ၍

ေသာ္လည္းေကာင္း..မေရမတြက္ႏိုင္ေသာႏွစ္ေပါင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္းေဖာ္ျပ

ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္..အထူးသတိထားရမည္းမွာ..ဆင့္ကဲ့ျဖစ္စဥ္ႏွင့္..ပိဋကတ္က်မ္း

ကစၾကာဝဠာႏွင့္သက္ရွိသက္မဲ့အရာဝတၳဳတို႔သည္သူ႔သေဘာသူေဆာင္၍ျဖစ္လာသည္ဟု

သြန္သင္လ်က္ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားမရွိဟုသြန္သင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္..

ထိုသြန္သင္ခ်က္မွန္ပါက..သမၼာက်မ္းစာသည္မွားမည္..သမၼာက်မ္းစာမွန္ပါက..ထိုသြန္သင္ခ်

က္ႏွစ္ခုစလံုးမွားမည္…..ကမၻာၾကီးသက္တန္းနဲ႔ပက္သက္ျပီးအမွန္တရားႏွစ္ခုမရွိ

ႏိုင္ပါ..

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္….ကမၻာသက္တန္းကိုတြက္ရာ၌အေျဖျဖစ္ပါသည္..သမၼာက်မ္းအစအ

ဆံုးသည္..ေယရႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုသာေရးသားထားပါသည္..ထို႔ေၾကာင့္

ေမးခြန္းအားလံုး၏အေျဖသည္..ေယရႈခရစ္ေတာ္သာျဖစ္သည္…

လုကာ၂၄း ၄၄တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေမာေရွ၏ပညတၱိက်မ္းစာ၌၄င္း၊  ပေရာဖက္

တို႔၏က်မ္းစာ၌၄င္း၊ ဆာလံ က်မ္းစာ၌၄င္း၊ ငါ့ကိုရည္မွတ္၍ ေရးထားသမွ်ေသာ အခ်က္

တို႔သည္ ျပည့္စံုရမည္ဟု ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္အခါ သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာ

အေၾကာင္းအရာတို႔ကား ဤအေၾကာင္းအရာ ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၅ထိုအခါ က်မ္း

စာကို နားလည္ေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဥာဏ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၄၆ဤသို႔က်မ္းစာ

လာ၏။ ဤသို႔ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံ၍ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေသျခင္းမွထေျမာက္

ရမည္။

ထို႔အျပင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္..ဤစၾကာဝဠာကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေယေဟာဝါဘုရား

သခင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္..ေကာေလာသဲ(၁း၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာ

င္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပအရာ(မ်က္စိႏွင့္ျမင္ႏိုင္ေသာ)၊ အရႈပအရာ(မ်က္

စိႏွင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ)၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ(ရွင္ဘုရင္..သမတ.)၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အ

ထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာ စက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထို

သခင္အားျဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႔ အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျ

ဖစ္ၾက၏။ ၁၇သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေ

သာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏


ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ေယေဟာဝါဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင့္အ

နည္းငယ္ရွင္းျပလိုပါသည္..ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ညာဏ္မွီမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း

သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ယေန႔ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႔ယံုၾကည္ေနေသာအရာကို

ဗဟုသုတအေနႏွင့္သိရွိခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္..

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ေယေဟာဝါဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိဖို႔ရန္..မူရင္ေဟျဗဲက်

မ္း၏အကူအညီကိုယူရမည္ျဖစ္သည္..သမၼာက်မ္းစာဓမၼေဟာင္းက်မ္းကိုမူရင္းစာေပ

..ေဟျဗဲ..အာရမိ..ဂရိဘာသာအနည္းငယ္နွင့္ေရးသားထားပါသည္..

အမ်ားအားျဖင့္ေဟျဗဲဘာသာစကားျဖစ္ပါသည္..ဓမၼသစ္က်မ္းတစ္အုပ္လံုးအား

ဂရိ(ကြိဳင္)အမ်ားသံုးဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ေရးသားပါသည္..

ပိဋကတ္က်မး္ကိုေတာ့အားျဖင့္..ေဂါတမဗုဒၶေခတ္ကအမ်ားသံုးစကားမာဂဓစကားျဖင့္

ေရးသားပါသည္..ေဂါတမဗုဒၶေခတ္က.. ..စကားသံုးမ်ိဳးေျပာၾကပါသည္…ထီးသံုးနန္းသံုး

စကားကေတာ့..သကၠတဘာသာ

အထက္တန္းလူစားေတြကေတာ့..ျပကာရိတ္ဘာသာ..အရပ္သံုးအမ်ားသံုးလူတန္းစားအား

လံုးသံုးေသာဘာသာစကားကေတာ့..မာဂဓ..ဘာသာစကားျဖစ္တယ္လို႔သိရပါသည္..

ဗုဒၶဟာ..မာဂဓဘာသာစကားနဲ႔တရားေဟာေျပာတယ္လို႔ဆိုပါသည္..

မယာယနဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက..သကၠတဘာသာစကားျဖင့္ဗုဒၶ၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္တ

မ္းတင္ျပဳစုကာ..ဟိနယန(ေခၚ)ေထရဝါဒက..မာဂဓဘာသာစကားျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ပါသ

ည္..ေခတ္ကာလၾကာလာေသာအခါ..မာဂဓဘာသာစကားကို..ပါဠိဟုအမည္တတ္၍..ေထရ

ဝါဒပိုင္ဘာသာစကားျဖစ္..အပိုင္စီးလိုက္ေတာ့သည္..အပိုင္စီးသည္ဆို

ေသာ္စကားကိုမသံုးျခင္ပါသို႔ေသာ္..ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာမွပါဠိစကားလံုးမ်ားကို

ျဖဳတ္ခ်ခိုင္း၍…ဗုဒၶဘာသာပိုင္ယူမသံုးရဟူေသာစာေပစီစစ္ေရးက..အာဏာျပလာေသာေၾ

ကာင့္ဤသို႔ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါသည္..ဘာႏွင့္တူသလည္းဆိုေသာ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဗာမာေျမပံု၌..ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္..ေျမေနရာမရွိပါပဲလ်က္..ေျမေနရာလုပ္ယူ၍ေျမပံု

ကိုျပင္ၾကေသာအာဏျပသူမ်ားႏွင့္တူလ်က္ေနပါသည္..

ေလေၾကာေရွမိသြားေလျပီ..

လိုရင္ျပန္သြားပါမည္..ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္..စၾကာဝဠာကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေယ

ေဟာဝါဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္..

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ေယေဟာဝါဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိဖို႔ရန္..မူရင္ေဟျဗဲက်

မ္း၏အကူအညီကိုယူရမည္ျဖစ္သည္


သမၼာက်မ္းျမန္မာျပန္ကိုဖက္လွ်င္ဘုရားဆိုေသာစကားႏွင့္ပက္သက္ျပီးခြဲျခားေရးထားပါသ

ည္..

ဘုရားသခင္..ထာဝရဘုရား..ဘုရား…ခြဲျခားေရးထားသလို..ရည္ညႊန္းခ်က္အနက္သေဘာလ

ည္းကြာပါသည္

ဘုရားသခင္ကို..အဂၤလိပ္…God လို႔သံုး၍…ထာဝရဘုရားကို..The Lord ဟုသံုးပါသည္

ဘုရားဆိုေသာစကားကိုမူ..god ..gအေသးျဖင့္ေရး၍..တျခားဘုရားမ်ားအတြက္သံုးျပဳသ

ည္..Gအၾကီးျဖင့္ေရးသားေသာအခါ..မည္းေတာ္..သားေတာ္.သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေ

တာ္..သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားထည္းက

တစ္ဦးကိုရည္ညႊန္းလိုေသာအခါ..အသံုးျပဳသည္..က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ထည္းျဖင့္..

အဘယ္္္သူကိုရည္ညႊန္းသည္ကိုမသိႏိုင္ပါ..ထိုေၾကာင့္..Godဆိုေသာစကားလံုးကို

အနက္ျပန္သည့္အခါမွားယြင္းစြာအနက္ျပန္မိဖို႔အလြန္လြယ္သည္..ဓမၼသစ္က်မ္းဂရိလိုဘုရားကရွင္းပါသည္..Theosသီအို႔လို႔သာသံုးပါသည္

ခမည္းေတာ္ဘုရားကိုသာရည္ညႊန္းပါသည္မူရင္းေဟျဗဲဘာသာစကားအားျဖင့္..ဘုရားသခင္..God ကို(eloheem)အီလိုဟင္း(မ္)

လို႔ေရးပါသည္..အနက္က..ဘုရားမ်ားလို႔..အမ်ားကိန္းကိုေဖာ္ျပပါသည္..

ဤနာမေတာ္သည္ သံုးပါးတစ္ဆူဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းစၾကာဝဠာ၏မင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိဖန္းဆင္းေသာ

သတၱဝါတို႔အား ကူညီမစရန္ပဋိညာဥ္(ကတိသစၥာ)ျပဳေၾကာင္းသိရပါတယ္…Elohim နာမအရဘုရားသခင္သည္

ဖန္ဆင္းေသာအရာမ်ားကိုကာကြယ္ျပဳစုလိုေၾကာင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္..မိမိလက္ႏွင့္ဖန္ဆင္းထားေသာလူ

သတၱဝါႏွင့္ တကြတိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကိုခ်စ္ေသာဘုရားျဖစ္ေပသည္ဆိုေသာအနက္အဓိပၸါယ္ရွိဘာတယ္

ထာဝရဘုရားThe Lord ကို Yawah ယာေဝ(ေခၚ)ေယေဟာဝါျဖစ္ပါသည္…
ေယေဟာဝါသည္အစဦး၌ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ထာဝရအသက္ကိုပိုင္ဆိုင္၍ ထာဝရမေျပာင္းလဲေသာမိမိ

ကိုယ္ကိုေဖာ္ျပေသာဘုရားျဖစ္၏။ ေယေဟာဝါသည္ မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းအတိုင္း

အဆမရွိေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ ေယေဟာဝါသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘုရား

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလိုေတာ္မလိုက္ေသာ သူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္သည္

          ေယေဟာဝါအမည္သည္ ေဟျဗဲဘာသာအဓိပါၸယ္ ‘havah’ ဟာဗာမွ

‘ျဖစ္ရန္’ ‘ပုဂိၢဳလ္’ စသည္ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သည္။ ဤအမည္ကိုဓမၼေဟာင္က်မ္း၌ အၾကိမ္ေပါင္း ၆၈၂၃

ၾကိမ္ေတြ႕ရွိရသည္။ Jehovah အမည္ကိုစာလံုးရွစ္လံုးႏွင့္ေဖာ္ျပထားသည္..မိမိကိုယ္ႏွင့္ဗ်ာဒိတ္ေပး

ပဋိညာဥ္ကတိသစၥာျပဳေသာအခါ၌ ဤအမည္မ်ားကိုအသံုးျပဳသည္
ဘုရား..god တျခားဘုရားGod ခရစ္ယာန္ဘုရား..မူရင္းမွာ..el အယ္(လ္)ဘုရား
အနည္းကိန္းကိုသာအသံုးျပဳသည္..elကို(ohem)ေပါင္းထည့္လိုက္လွ်င္..elohem
ျဖစ္လ်က္..ဘုရားမ်ားဟုအနက္ေပၚက..ခမည္းေတာ္သားေတာ္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအျဖစ္ကိုရည္ညႊန္းေသာစကားလံုးျဖစ္လာသည္.
သူ႔el တစ္လံုးထည္းဆိုလ်ွင္..အျခားဘုရားကိုရည္ညႊန္း၍..EL အၾကီးျဖင့္ေရးသားေသာအခါ..သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားထည္းကတစ္ဦးကိုအဓိကထားေဖာ္ျပပါသည္..အထူးသျဖင့္..ခရစ္တို႔လက္ခံေသာသားေတာ္ဘုရားေယရႈေခၚရည္ညႊန္းေသာအခါ..စာလံုးအၾကီးEL ျဖင့္ေရးသား၍ေဖာ္ျပသည္..
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစအလြယ္ဆံုးရွင္းျပေပးမည္

ေယရွ ုခရစ္ေတာ္သည္.ဖန္ဆင္းရွင္.ေယေဟာဝါဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိဖို႔ရန္..
ကမာၻဦးက်မ္း.အခန္းၾကီး(၁)ႏွင့္(၂)ကိုအေျခမခံလွ်င္..နားလည္းဖို႔ရန္ခက္ခဲျပီး..
အေျခခံထား၍ေလ့လာဘာက.နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ကူးေၾကာင္းကို..
ေပးသနားေတာ္မူေသာ..ဥာဏ္အလင္းဆုေက်းဇူးအနည္းငယ္နွင့္သက္ေသထူေပအံ့..
        ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)တစ္ခန္းလံုးနွင့္..အခန္းၾကီး(၂).အငယ္၃.အထိ၌ေတြးရေသာ
ဘုရားသခင္ဟူသည့္နာမသည္..ေဟျဗဲမူရင္းက်မ္း၌..အယ္(လ္)လိုဟင္း(eloheem)ဟုေခၚ
ဆိုဘာသည္.အဓိပၸါယ္မွာ..ဘုရားမ်ားဟုအနက္ရွိသည္.el=God +…heem=s..=Gods
အမ်ားကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း..အနည္းကိန္းကိုသာသံုး၍..God.ဘုရားသခင္ဟုသာအနက္ျပန္
ဘာသည္..
၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔ဟုေခၚဖိတ္ရာ၌..
တို႔ဟူေသာအမ်ားကိန္းကိုေဖၚထားေသာ္လည္း.ဘုရားသခင္(eloheem).အနည္းကိန္းကိုသာသံုးထားသည္ကို
ေတြ႔ရသည္..ျမန္းမာစာသေဘာအရမွာ..တို႔..ေတြ..မ်ား..ဟူေသာအသံုးအႏံုးရွိဘာသည္...တို႔ဆိုေသာေဝါဟာ
ရကို.၃..၄..ဦးထက္မပိုေသာေနရာ၌သံုး၍...ေတြ..ဆိုသည့္ေဝါဟာရသည္အမ်ားစုကိုေဖၚညြႏ္းျပီး..စကားေျပာ
ရာတြင္အသံုးျပဳကာ..မ်ားဆိုေသာေဝါဟရႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္..မ်ား..ကိုေတာ့..စာေရးသားရာတြင္သံုး
သည္..
 ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၂)အခန္းငယ္၄.သို ့ေရာက္မွသာလွ်င္..( ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ )
The Lord God ဟုတြဲသံုးလာသည္ကိုသတိထာမိေပလိမ့္မည္..တစ္ခါတစ္ရံ..
သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝ၇ဘုရား.I am the Lord your God.ဟု
ေရးသားခ်က္မ်ားကို.ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔၌ဖတ္ဖူးဘာလိမ္႔မည္..
(ထာဝရအရွင္ကို The Lord   ..မူရင္းက်မ္း၌..YHOVAH.).ဟုအမည္ေပးထားျပီး
.(ဘုရားသခင္ကိုမူ.God .ELOHEEM)
ဟုအမည္ေပးလ်က္..တြဲသံုးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္..
            ဓမၼသစ္က်မ္းလာေဖၚျပခ်က္မ်ားနွင့္..ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)(၂)တို႔ကိုေျခခံလ်က္
သမၼာက်မ္းစာကိုခ်ံဳငံုေလ့လာအေျဖရွာေသာ္.. ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)ခုလံုးနွင့္
အခန္းၾကီး(၂)မွ.အငယ္၃)အထိတြင္ေဖၚျပေသာ.eloheem..ပုဂၢိဳလ္၃ပါးဘုရားတို႔
တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း.ဖန္းဆင္းျခင္း၌ပါဝင္ၾကေၾကာင္းကိုနားလည္းသိရွိရျပီ..
အခန္းၾကီး(၂)မွအငယ္(၄)တြင္ေဖၚျပေသာ..ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏သေဘာမွာ..
Eloheem ပုဂၢိဳလ္၃ပါးဘုရားမွ..တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ.YHOVAH..(OR)..JEHOVAH.
ဘုရားက..ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကိုတာဝန္ယူဖန္းဆင္းရံုသာမက..သူ၏လက္ႏွင့္.
ရႊံ ႔ကိုယူ၍.လူကိုစနစ္တၾကပံုေဖၚကာ..အသက္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ဘုရားသခင္၏  
ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း..လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱာဝါျဖစ္လာလ်က္.
ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊  ခ်စ္ျခင္းသနား ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ျပည့္စံု၍ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာ၊  ၇အေထာင္အေသာင္း မ်ားေသာသူတို႔အား သနားျခင္းေက်းဇူး တရားကို ေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း လြန္က်ဴးျခင္း၊ ျဖစ္မွားျခင္းအျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မမူထေသာ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဘြဲနာမရွိေတာ္မူေသာ..YHOVAH.. ဖန္းဆင္းရွင္ထာဝရဘုရားကို..ေရွ႕ဦးစြာလူသည္ဖူးေတြ႔ခြင့္
ရျပီးခ်စ္ၾကင္..သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ..အသံကိုလည္းၾကားနားရေလသည္…
  ထိုေၾကာင့္..တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သက္ေသခံစကားဆိုသည္ကား
၁အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ၃ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္ေသာအရာတစံုတခုမွ်မရွိ။ ၄ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ရွိ၏။ ထိုအသက္ သည္လည္း လူတို႔၏အလင္းျဖစ္၏။ ၅ထိုအလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္၌လင္း၍ ေမွာင္မိုက္သည္မခံမယူ။
        ဂ်ဴးက်မ္းတတ္တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကလည္း..ေကာေလာသဲအခန္းၾကီ (၁) အငယ္၁၅-၁၇.ႏွင့္.ေဟျဗဲက်မ္းအခန္းၾကီး၁အငယ္၂/၈-၉္၌ေဖၚျပသက္ေသခံျပန္သည္ကား
             ၁၅ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၱာဝါ အေပါင္းတို႔တြင္လည္း သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပအရာ၊ အရႈပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာ စက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႔ အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၇သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။
               ၂ထုိသားေတာ္ကုိ အလံုးစံုတို႔၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္းေလာ ကဓာတ္တို႔ကို တည္ေတာ္မူ၏။
        ၈သားေတာ္ ကိုးကား၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ႏွစ္သက္၍၊ မတရားေသာအမႈကို မုန္းေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ထက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။
ထို႔ေၾကာင့္နိဒါန္းစကားခ်ီကိုအဆံုးသက္ရေသာ္
ကမၻာေျမၾကီးသက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔အေသအျခာက်ိန္းေသသိႏိုင္သည့္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ..စၾကာဝဠာၾကီးႏွင့္တကြကမၻာေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေသာ
အခ်ိန္ကာလအစအခါထိုေနရာ၌အတူရွိေနခဲေသာ…ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ေယရႈခရစ္
ေတာ္ကကၽြႏု္ပ္တို႔အားႏႈတ္ကပတ္သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းကသာ..အမွန္ကိုေပးႏိုင္မည္းျဖစ္ေပေတာ့သည္.
ကမၻာေျမၾကီးအိုမင္ရင့္ေရာ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ရန္သိပၸံပညာဆိုင္ရာခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမရွိပါ..ကမၻာေျမၾကီးႏုနယ္ပံုအတြက္..သမၼာက်မ္းဆိုင္ရာေသာ္လည္းေကာင္း..ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္…

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews