Friday, February 6, 2015

သမၼာက်မ္းနဲ႔ပိဋကတ္ေတာ္အားဘယ္အခ်ိန္မွာအဘယ္သူမ်ားကမည္သည့္ဘာသာစကားနဲ႔အဘယ္ေပၚမွာမွတ္တမ္းျပဳေရးသားထားသနည္း(တိုရာက်မ္း၅က်မ္း)


February 4, 2015 at 10:06pm

သမၼာက်မ္းနဲ႔ပိဋကတ္က်မ္းရဲ့အဓပၸါယ္ဟာဘာလည္းဆိုတာအေျခခံသိျပီးတဲ့ေနာက္မွာ
ထိုစာအုပ္နဲ႔ျခင္းေတာင္းကို..ဘယ္အခ်ိန္မွာ..ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔..ဘယ္သူေတြက..ဘယ္အေပၚမွာ
ေရးမွတ္ထားခဲ့ၾကသလည္းဆိုတာကိုဆက္ေလ့လာၾကရေအာင္..
သမၼာက်မ္းစာကိုနႈတ္ရာဇဝင္ကေနတဆင့္စာအုပ္ေပၚခ်ေရးတယ္လို႔..တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကိုဆိုပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့မွားပါတယ္လို႔ေျပာမယ္..သမၼာက်မ္းစာဟာသမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္..အေျဖေပး
ထားျပီးသားျဖစ္ပါတယ္…ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းအခန္းၾကီး၂၄း၄မွာဖက္မယ္ဆိုရင္ေတြ႕ႏိုင္တယ္..
၄ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ အလံုးစံုတို႔ကို ေရးထားၿပီးမွ၊ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ေတာင္ေျခရင္း၌ ယဇ္ပလႅင္ကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး တစ္ဆယ္ နွစ္မ်ိဳးႏွင့္အမွ် ေက်ာက္တိုင္တစ္ဆယ္ ႏွစ္တိုင္ကို၄င္း တည္ေလ၏
ေမာေရွဆိုတဲ့လူဟာဒ႑ာရီလာပုဂိၢဳလ္မဟုတ္ပါဘူး..သူ႔အေၾကာင္းကိုသမိုင္းကအထင္အရွင္းေဖာ္ျပထားျခင္းခံရတဲ့လူပါ
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီပညာေရးဌာန ကထုပ္တဲ့ ကမၻာသမိုင္း၏မွတ္တိုင္မ်ား(ပထမတြဲ)
စာမ်က္ႏွာ၁၂၁မွာဖက္ရင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္..ေမာေရွဟာအသက္၁၂၀မွာေသသူျဖစ္ပါတယ္..သူရဲ့အသက္ကို၃ပိုင္း…ပိုင္းျပီးေလ့လာရင္
ပထမပိုင္းအႏွစ္၄၀ဟာ..အီဂ်စ္အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားတပါးအျဖစ္နဲ႔သာမက..တိုက္တိုင္းေအာင္စစ္ဘုရင္တပါးလည္းျဖစ္ပါတယ္..ေနာက္ဒုတိယႏွစ္၄၀မွာေတာ့သူဟာကႏၱာရထဲကိုနယ္ႏွင္ဒါဏ္ခံရတဲ့သူ..ဘာေကာင္မွမဟုတ္ေတာ့ဘူးသုညဘဝ..ေနာက္တတိယႏွစ္၄၀ပိုင္းဟာထာဝရဘုရားနဲ့ေပါင္းဖက္ျပီးလုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္သုညဘဝကေန..ၾကီးျမတ္သူအျဖစ္နဲ႔
ေသသြားျပီးေနာက္..ေကာင္းကင္ကိုေခၚေဆာင္ျခင္းခံရသူအျဖစ္နဲ႔ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္..
သမၼာက်မ္းစာ၆၆အုပ္လံုးရဲ့အေျခခံအုပ္ျမစ္ဟာ..သူေရးတဲ့..က်မ္း၅က်မ္းျဖစ္ပါတယ္..
ကမၻာဦးက်မ္း..ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း..ဝတ္ျပဳရာက်မ္း..ေတာ္လည္ရာက်မ္း..တရားေဟာရာက်မ္း..တို႔ပါ..တကယ္ေတာ့
ေယာဘဝတၳဳကိုပါသူေရးတယ္လို႔..က်မ္းေလ့လာသူေတြက..အဆိုျပဳၾကပါတယ္..အားလံုးေျခာက္က်မ္းျဖစ္ပါတယ္..
သမၼာက်မ္းကိုစတင္ေရးသားတဲ့အခ်ိန္ကေတာ့..ဘီစီ..before christ..ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ
ႏွစ္၁၄၄၀ေလာက္မွာေမာရွကေနစတင္ေရးတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ကယံုၾကည္ပါတယ္..
သမိုင္းသုေတသီတို႔ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရ..ဘီစီ၁၄၀၀ေလာက္က ဣသေလလူမ်ိဳးမ်ားကို
ေခါင္းေဆာင္ဂ်ိဳးရွဴအာ(ေခၚ)ေယာရႈ(joshua)ကကြပ္ကဲ၍ေဂ်ာ္ဒန္နယ္ကိုျဖတ္ျပီးပါလက္စတိုင္းသို႔ေခၚေဆာင္လာေၾကာင္းသိရတယ္..လို႔ဆိုပါတယ္…သူေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က..
ေတာ္ထဲမွာႏွစ္ေပါင္း၄၀ေနျပီးမွေခါင္းေဆာင္ျဖတ္တာပါ..ဒါေၾကာင့္..သူေခတ္ဘီစီ၁၄၀၀မွာစျဖတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ္ထဲကႏွစ္ေပါင္း၄၀ေနခ်ိန္ကိုေျဖ့ထည့္ရင္..၁၄၄၀ျဖစ္ပါတယ္..ဘီစီကၾကီးရာကေနငယ္တဲ့အတြက္
ေမာေရွနဲ႔သူ႔လူမ်ိဳးေတြအီဂ်စ္ျပည္ကေနစတင္ထြက္ခ်ိန္ဟာဘီစီ၁၄၄၀ျဖစ္ျပီး.
ကမၻာဦးက်မ္းမွစ၍ငါးက်မ္းေျမာက္တရားေဟာရာက်မ္းတိုင္ေအာင္..အႏွစ္၄၀အတြင္းေတာထည္းမွာအျပီးေရးခဲ့တယ္လို
ယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္…
ေယာရႈဦးေဆာင္ျပီးပါလက္စတိုင္းကိုဝင္လာတယ္လို႔ဆိုတဲ့အခ်ိန္ဟာ..ဘီစီ၁၄၀၀အခ်ိန္ကာလျဖစ္သလို
ေယာရႈမွတ္စာကိုေယာရႈကိုယ္တိုင္ေရးဖို႔အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္လို႔ေနပါျပီ..ဒီအခန္းမွာေတာ့
ေမာေရွရဲ့..က်မ္း၅က်မ္းကိုသာအဓိကေျပာလိုတာျဖစ္တဲ့အတြက္..ေနာက္က်မ္းမ်ားကိုေနာက္အခန္းမ်ားမွာ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္..

ဘုရားကေမာေရွကို.သူေျပာသမွ်..ေရးမွတ္ထားဖို႔..အမိန္႔ေပးပါတယ္..
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၁၇း ၁၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤအမႈကို ေအာက္ေမ့စရာဘို႔ စာေရးထား၍ ေယာရႈအား ဘတ္ရြတ္ေလာ့။
၃၄း ၂၇ဤစကားမ်ားကို ေရးထားေလာ့။ ဤစကားမ်ားလာသည္ အတိုင္း သင္မွစ၍ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ငါပဋိိညာဥ္ျပဳသည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ထုိအရပ္မွာ ေမာေရွသည္ အစာကိုမစား၊ ေရကုိမေသာက္ဘဲ၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၌ ေနေလ၏။
တရားေဟာရာက်မ္း၃၁း ၉ဤပညက္တရားကို ေမာေရွသည္ ေရးထား၍ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းေသာ ေလဝိသားယဇ္ပုရာဟိတ္မ်ား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူမ်ား အေပါင္းတို႔၌ အပ္၍၊ ၁ဝမွာထားသည္ ကား၊ ခုနစ္ႏွစ္ေစ့၍ ကြၽန္မ်ားကိုလ¸တ္ျခင္းငွါ ခ်ိန္ခ်က္ေသာႏွစ္၊ သေကေနပြဲခံခ်ိန္ေရာက္မွ၊ ၁၁သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္မူလတံ့ေသာအရပ္တြင္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္ကို ျပျခင္းငွါ လာၾကေသာအခါ၊ ဤပညတ္တရားကိုပရိသတ္အေပါင္း တို႔ေရွ႕မွာ ဘတ္ရြတ္ရမည္။ ၁၂ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္မ်ား၊ တည္းခုိေသာတပါးအမ်ိဳးသားမ်ားတို႔သည္ၾကား၍နားလည္သျဖင့္၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕၍၊ ဤပညတ္တရားစကားအလံုးစံုတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ပရိသတ္တို႔ကို စုေဝးေစၾကေလာ့။ ၁၃ထုိသို႔ျပဳလွ်င္၊ နားမလည္ေသးေသာ သူငယ္တို႔သည္ၾကားသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ ကိုကူး၍ ဝင္စားလတ့ံေသာျပည္၌ ေနသည္ကာလပတ္လံုး၊ သင္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေစျခင္းငွါ သင္ၾကလိမ့္မည္ဟု မွာထားသတည္း။၂၄ေမာေရွသည္ ဤပညတ္တရားစကားေတာ္အလုံးစံု တို႔ကို အကုန္အစင္ ေရးထားၿပီးမွ၊ ၂၅ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ ေလဝိသားကိုေခၚ၍၊ ၂၆ဤပညတၱိက်မ္းစာသည္ သင္တို႔အမ်ိဳးတဘက္၌ သက္ေသျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုစာကိုယူ၍သင္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ အနားမွာတင္ထားၾကေလာ့။
 ၂၇သင္တို႔အမ်ဳိးသည္ ပုန္ကန္တတ္ ေသာသေဘာ၊ ခိုင္မာေသာသေဘာ ရွိေၾကာင္းကိုငါသိ၏။ ငါအသက္ရွင္၍၊ သင္တို႔တြင္ေနစဥ္အခါ၊  ယေန႔ပင္သင္တို႔ သည္ ထာဝရဘုရားကိုပုန္ကန္ၾကၿပီ။ ငါေသေသာေနာက္ ထိုမွ်မကျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၂၈သင္တို႔အမ်ဳိးအႏြယ္ အသက္ႀကီးသူ၊ အရာရွိသူအေပါင္းတို႔ကိုငါ့ထံမွာစုေဝးေစၾကေလာ့။ ဤစကားတို႔ကို သူတို႔အားေဟာေျပာ၍ သူတို႔တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္မည္။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေသေသာေနာက္၊ သင္တို႔သည္ လံုးလံုးေဖါက္ျပန္၍ ငါမွာထားေသာလမ္းမွ လႊဲသြားၾကလိမ့္မည္ကို ငါသိ၏။ ေနာင္ကာလတြင္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ကိုယ္လက္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာအားျဖင့္ အမ်က္ေတာ္ကိုႏႈိးေဆာ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံၾကလိမ့္မည္ဟု သတိေပးေလ၏။
ဒီလိုက်မ္းခ်ပ္သေဘာေတြေၾကာင့္..ေမာေရွကစတင္ေရတယ္လို႔ဆိုေပမဲ့..ဘုရားေျပာသမွ်ကို
မွတ္တန္းျပဳစုသူသာျဖစ္တယ္..တကယ္တန္းက..ဘုရားကိုေတာ္တိုင္သာသမၼာက်မ္းစာကိုေရးသားသူလို႔ယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..တိေမာေသဒုတိယေစာင္၃း ၁၆ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ၁၇ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလုိငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။
ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔ေရးျပီးဘယ္အေပၚမွာေရးမွတ္ထားသလိုဆိုတာကိုေဖာ္ျပရရင္
ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ေရးျပီး..ေက်ာက္ျပားေပၚ၌၎စကၠဴေပၚမွာေသာ္လည္းေကာင္းေရးပါတယ္လို႔ေျပာ
ရမွာျဖစ္ပါတယ္..ေမးစရာရွိလာတာက..စကၠဴေပၚျပီလား..ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္
အီဂ်စ္ေရွးေဟာင္းသမိုင္းကိုရွာေဖြေလ့လာရပါတယ္..ဟုတ္ကဲ့ေတြ႕ပါျပီ..အမွန္တရားသမိုင္းရဲ့သက္
ေသ.. ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီပညာေရးဌာန ကထုပ္တဲ့ ကမၻာသမိုင္း၏မွတ္တိုင္မ်ား(ပထမတြဲ)
စာမ်က္ႏွာ၈၄မွာဖက္ရင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္..

အီဂ်စ္တို႔သည္စာေပဘက္တြင္လည္းထြႏ္းကားခဲ့ျကျပီးလွ်င္စာေရးနည္း၂မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳၾကသည္။တနည္းမွာ
အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာခက္ခဲ့ေသာစာေပမ်ားကိုေက်ာက္တံုးေက်ာက္ျပားေပၚ၌ထုထြင္းေရးနည္းျဖစ္ျပီးလွ်င္
အျခားတနည္းမွာလူအမ်ားသံုးအတြက္က်ဴပင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ စကၠဴေပၚ၌ က်ဴကညစ္တံျဖင့့္ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္
ဒါေၾကာင့္အင္မတန္အေရးၾကီးျပီးအေလးျမတ္ျပဳအပ္ေသာ..ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္လက္ညိဳးေတာ္နဲ႔ေရးသားတဲ့
ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးဟာ..ေက်ာက္ျပားေပၚမွာျဖစ္ျပီးျပီး….တနည္းအားျဖင့္(MORAL LAW)ကိုယ့္က်င့္တရားဆိုင္ရာအေျခခံဥေပေဒ
ဝိနည္းအထံုးအဖြဲဆိုင္ရာနဲ႔ပက္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာ(CEREMONIAL LAW)ေတြကိုေတာ့..စကၠဴေပၚမွာေရးပါတယ္..
ထားတဲ့ေနရာခ်င္လည္းမတူပါဘူး..ေက်ာက္ျပားေပၚမွာေရးတဲ့ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးကိုသတၱာထည္းမွာထည့္ထားပါတယ္
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၄၀း
၂ဝထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သက္ေသခံခ်က္ကို ေသတၱာထဲမွာ သြင္းထား၍၊ေသတၱာကြင္းတို႔၌ ထမ္းဘိုးကိုလွ်ိဳ၍၊ ေသတၱာေပၚအဖံုးကို တင္ၿပီးမွ၊ ၂၁ေသတၱာကို တဲေတာ္၌သြင္း၍ ကြယ္ကာရာအတြင္း ကုလားကာကို ကာထားသျဖင့္၊ သက္ေသခံခ်က္ေသတၱာကို ကြယ္ကာေလ၏။
စာအုပ္စာလိပ္နဲ႔ေရးထားတဲ့ဟာကိုေတာ့..ေသတၱာေဘးနားမွာထားပါတယ္..
တရားေဟာရာက်မ္း၃၁း ၂၆ဤပညတၱိက်မ္းစာသည္ သင္တို႔အမ်ိဳးတဘက္၌ သက္ေသျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုစာကိုယူ၍သင္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ အနားမွာတင္ထားၾကေလာ့။(မွတ္ခ်က္ျမန္မာျပန္မွာထိုစာကိုယူ၍လိုသာသံုးထားသည္
သို႔ေသာ္အဂၤလိပ္စာမွာ..book ဟုသံုးထားသည္..မူရင္းမွာסִפְרָה    סֵפֶר
sêpher    siphrâh
say'-fer, sif-raw'
From H5608; properly writing (the art or a document); by implication a book: - bill, book, evidence, X learn [-ed] (-ing), letter, register, scroll.
သတိထားရမည္မွာစာအုပ္..စာလိပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳရမည္..ေက်ာက္ျပားေပၚမွာေရးထားေသာစာ
မဟုတ္ပါ)
ယေန႔ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေျပာေနၾကပါတယ္..ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမလိုေတာ့ဘူးဆိုျပီးေျပာသံၾကားၾကပါလိမ့္မယ္
အဲ့ဒါအင္မတန္..အျပစ္ၾကီးပါတယ္..က်မ္းစာတအုပ္လုံးရဲ့အုပ္ျမစ္ဟာေမာေရွေရးတဲ့က်မ္း၅က်မ္းျဖစ္ပါတယ္
ဒီက်မ္းဟာ..ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးတာကို..ေမာေရွကျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ဒီက်မ္းေတြကိုမလိုဘူးပယ္မယ္ဆိုရင္..အုပ္ျမစ္ကိုတူးျပီးဖ်က္စီးတဲ့အတြက္..တျခားက်မ္းေတြပါပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္…
ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာလုပ္မယ္ဆိုရင္ေမာေရွေရးထားတဲ့က်မ္း၅က်မ္းကိုပိုင္ႏိုင္မွသာ….က်မး္စာတအုပ္လံုးကိုနားလည္
သေဘာေပါက္ျပီး..သြန္သင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္…
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ပိဋကတ္ေတာ္(ေရႊျခင္းေတာင္)ကိုေတာ့..ဒီအခန္းမွာေရးဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး..
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့..ဘီစီ၁၄၄၀နဲ႔၁၄၀၀ကာလမွာေဂါတမဗုဒၶမပြင့္ေသးတဲ့အတြက္..ပိဋကတ္လည္းမေပၚ
ေသးပါဘူး…ဗုဒၶဟာဘီစီ၆၀၀ဝန္းက်င္ေလာက္မွေမြးဖြားလာသူျဖစ္တဲ့တြက္..ေမာေရွနဲ႔ႏွစ္ေပါင္း၈၀၀ေလာက္ကြာေနပါေသးတယ္..ေမာေရွအခ်ိန္ကာလမွာဗုဒၶဟာ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္က..၄ထပ္ေျမာက္တုသိတာနတ္ျပည္မွာ
ေသတေကတု”မည္ေသာနတ္မင္းအျဖစ္နဲ႔…အၾကယ္ခ်ဳပ္ၾကေနရပါတယ္..(အၾကယ္ခ်ဳပ္လို႔ေျပာရျခင္းက..သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ
၃၁ဘံုဆိုတာဒုကၡမကင္းတဲ့ဘံုမို႔ေျပာတာပါ..နတ္ျပည္ျဖစ္လို႔လူ႔ျပည္ထက္သာတာပဲရွိတာပါ)
အဲ့ဒီသုတိတာနတ္ျပည္ရဲ့နတ္သက္တန္းတစ္ရက္ဟာ..လူျပည္ႏွစ္၄၀၀သက္တန္းနဲ႕ညီပါတယ္..
တြက္ၾကည့္ေသာ္ေမာေရွေသတဲ့အခ်ိန္ဘီစီ၁၄၀၀..ဗုဒၶေမြးတဲ့အခ်ိန္ဘီစီ၆၀၀..ၾကားကာလႏွစ္၈၀၀
သုတိသာနတ္ျပည္၂ရက္နဲ႔ညီေနပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ဗုဒၶေလာင္းလွ်ာ..သုတိသာနတ္ျပည္က..ေသတေကတုနတ္မင္းဟာ
နတ္သက္ေၾကြေသဖို႔၂ရက္သာလို..လူ႔ျပည္မွာေတာ့..ႏွစ္၈၀၀လိုပါေသးေသာေၾကာင့္
ဤအခန္းတြင္းပိဋကတ္ေတာ္ဘယ္အခ်ိန္မွာဘယ္သူကဘယ္အေပၚမွာဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔ေရးေၾကာင္းကိုေရးရန္
အခ်ိန္မၾကေသးပါေၾကာင္းေျပာရင္..
ေနာက္ဆက္တြက္က်မ္းမ်ားကိုဘယ္သူသည္ဘယ္အခ်ိန္မွာဘယ္ဘာသာနဲ႔ဘယ္အေပၚမွာေရးေၾကာင္းကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ဖက္
ရႈ႕အားေပးကာေဝဖန္ၾကပါဦးလို႔..
Like ·  · 
 • Rutha WinJoseph AdorerLamin Lay and 4 others like this.
 • Snow Rar Htoo SMillion Mawမွန္တယ္ ဘုရားကိုယ္တိုင္ႏႉတ္တိုက္ခ်ေပးတဲ့က်မ္းဓမာေဟာင္းကိုပယ္မယ္ဆိုရင္ဘုရားစကားကိုပယ္လ္ုက္တာပဲ ဘာသာေပါင္းစံုဂ႐ုမွာပါသြားတင္လိုက္ပါ
 • SMillion Maw မတင္ျခင္ဘူး..ဇတ္ရႈပ္တယ္..ဒီမွာပဲပြဲေကာင္းေကာင္းလုပ္မယ္....စနိုးေရး
 • Saw Nay Blut ဘာပြဲတံုး.....ေကာင္း၇င္ဖိတ္ဦးေလ....က်ေနာ့“ဥပုသ္ေန.” Group ကိုဝင္လည္ပါဦးလား

  • Saw Myo Lay and 3 others like this.
  • Par Oo ၿပီးက်မွ ေအးေဆးဖတ္တာပါ့
  • Northern Breeze က်ဳပ္တို႕ဝိုင္းေျပာရင္ခရစ္ယာန္ကိုေစာ္ကားတယ္ေျပာဦးမယ္ စေစာ္ကားတာကဒင္းပဲ
  • Thuta Mg ေအးေမာင္ရင္ ငါညက်မွျပန္ေရးမယ္ အခုေတာ့ အလုပ္တဖက္နဲ႔လို႔ ေရးထားေနာ္ျပည့္စုံေအာင္
  • Thuta Mg ငါေမးစရာေတြ႐ွိတာ ေမာင္ရင့္ကို ေမးမယ္ပ
  • Par Oo 2 Timothy 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
  • Par Oo Phophet Moses က God ရဲ႕ Inspiration နဲ႔ ေရးတယ္ဆိုေတာ့ Qu'ran ကို Prophet Muhammad က Allah ပူးဝင္ၿပီး ေရးသလိုမ်ိဳး အတူတူပဲ လို႔ဆိုရမွာေပါ့။
  • Par Oo Books of Genesis , Exodus , Leviticus, Numbers , Deutonomy and Job were written by Moses with inspiration of God. Ok ok ok we'll give you faith without philosophising, contemplating, examining, ..... 😋 Just because we've lost clues in the words " inspiration of God".
  • Par Oo တုသိတာနတ္ျပည္မွာ ေသတေကတုနတ္သား အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတယ္ဆိုေတာ့ကား ၊ ဟုတ္ပါၿပီ လက္ခံရမွာေပါ့ေလ ႐ုပ္ နာမ္ ခႏၶာေတြ မကင္းေသးဘူးကိုး။ ဆိုေတာ့ကား God က. ဘယ္ခႏၶာနဲ႔ေနသလဲ ေမလွ်ံေမာ္ေရးးး....
  • Par Oo Genesis 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမ္ဝိညာဥ္ဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ နာမ္ခႏၶာနဲ႔ပါ။ အားလုံး ႐ုပ္ နာမ္ ဓမၼဟာ သခၤါရ ပါ။ သေဗၺသခၤါရ ဟာ အနိစၥ ဒုကၡပါ။
  • SMillion Mawဘု႐ားသခင္vsဗုဒ..ျက႐င္အေျဖသိ႐လိမ့္မယ္..ပါဦး..မိုဟာမက္ကိုေကာင္းကင္တမန္ကေျပာတာဟ..ပူးကပ္တာမဟုတ္ဘူး..
   ..သမာက်မ္းသည္သမိုင္ေျကာင္းခိုင္လံုပါ၏ေလာျက႐င္..ေမလ်ံေမာ္faith ကိုသိ႐ပါလိမ့္မယ္..ပါဦ
  • Par Oo ခုထိေတာ့ ဘာမွ မဆန္းလွေသးဘူး ႀကိဳးစားႀကိဳးစား
  • Billie Joeအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဗဟုသုတတကယ္ရပါတယ္ဟိုဘာဦးေနာက္မွမရွိတဲ့breezeပါေတာ့ေဆြးေႏြးထားတာေတြကိုဖတ္ရတာေပါ့သြားတယ္
   17 hrs · Like · 1
  • Ye Thu Ra Tun noti...
   16 hrs · Like
  • Northern Breeze Billie Joe လည္း ဖေအကိုတတတ္ေနျပီပဲ မဆိုးပါဘူးးး

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews