Tuesday, March 25, 2014

Allah(Vs)YAHWEH( ALLAH ဘယ္သူလည္း)မဂၤလာဘာ.ဒီကေန႔ကေတာ့ျဖင့္..Ahlla ဘယ္သူလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ပက္သက္ျပီး

ေဆြးေႏြးေရးသားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္…သမၼာက်မး္စာကိုေလ့လာေလေလ..ပို၍ထင္ရွား

စြာသိေလေလ…ကေတာ့..Ahlla ဟာ တစ္စူထဲေသာဘုရားရဲ့နာမ..မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို

ဘာ…

မိုဟာမက္ပုေရာဖက္ရဲ့ဖခင္နာမည္ကိုသင္သိပါသလား..`Abd Allah တဲ့

သူ႔ရဲ့အေဖရဲ့ညီရဲ့သား..သူ႔ရဲ့ညီးအစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္သူနာမည္က..`Abd Allah ibn `Abbas ေသခ်ာတာက
ေတာ့..Allah ဆိုတဲ့နာမည္..ဟာ..အစၥလာမ္ဘာသာမေပၚခင္ကတည္းကရွိေနျပီးသားနာမည္ပါ..

မိုဟာမက္ပုေရာဖက္ ဆင္းသက္လာရာ..မိသားစုအဆင့္ဆင့္ပံုုစမ္ကိုဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္
http://en.wikipedia.org/wiki/Family_tree_of_Muhammad
ဒါေၾကာင့္Allah ဟာ..သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပတဲ့ဘုရားနဲ႔မသက္ဆိုင္တာေတာ့ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနပါတယ္..

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔နဲ႔..ေယေဟာဝါ..ဘာသာဝင္တို႔သံုးစြဲေလ့ရွိတဲ့..

သမၼာက်မ္းလာ..က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုရွိပါတယ္…

တရာေဟာရာက်မ္း ၆း၄အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

Deu 6:4  Hear,H8085 O Israel:H3478 The LORDH3068 our GodH430 is oneH259 LORD:H3068

ဒီက်မ္းပိုဒ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာမူရင္းက်မ္းေရးသားတဲ့အတိုင္းမေလ့လာဘူးဆိုရင္ေတာ့

အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ေယေဟာဝါသက္ေသေတြေျပာတာမွန္ေနသလို႔ျဖစ္ျပီး…သံုးပါး

တစ္စူဘုရားအယူဟာ..စာတန္ရဲ့လိမ္လည္မႈ႕လို႔ေျပာတာကို..လက္ခံရမလိုျဖစ္သြား

ႏိုင္ပါတယ္…ကၽြန္ေတာ္တို႔ခရစ္ယာန္ေတြကသံုးပါးတစ္စူအယူကိုရွင္းျပတဲ့အခါ..

ဒီက်မ္းခ်က္နဲ႔ေထာက္သမွ်ကိုအခ်ားက်မ္းခ်က္ေတြကိုသံုးျပီးျပန္လည္ေခ်ပတတ္ပါ

တယ္….ယေန႔သင့္အတြက္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာသတင္းစကားရွိပါတယ္..

ဒါကေတာ့..ဒီက်မ္းခ်က္ဟာသံုးပါးတစ္စူဘုရားရဲ့အမည္နာမကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့

သတင္းေကာင္းပါဘဲ…ဒါေၾကာင့္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔..ေယေဟာဝါဘာသာဝင္တို႔ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ျပီး…Ahlla နဲ႔ ေယေဟာဝါ ဘုရားကိုေသေသခ်ာခ်ာ

နာလည္သိျမင္ကိုးကြယ္ႏိုင္ပါေစလို႔အီစာခရစ္ေတာ္ရဲ့နာမကိုအမွီျပဳျပီးဆုေတာင္းေပး

လိုက္ပါတယ္…


 

ကဲ့စတင္ေလ့လာၾကရေအာင္…

Deu 6:4  Hear,H8085 O Israel:H3478 The LORDH3068 our GodH430 is oneH259 LORD:H3068

ျမန္မာျပန္မာေတာ့

တရာေဟာရာက်မ္း ၆း၄အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ေဟျဗဲက်မ္းအသံထြက္အေရးသားမွေတာ့

Hear (שׁמע  shâma‛)O Israel (ישׂראל yiśrâ'êl)The LORD (יהוה yehôvâh)

Our God(אלהים  'ĕlôhı̂ym)is one(אחד  'echâd) LORD (יהוה yehôvâh)

အစၥလာမ္ေတြကေတာ့. O Israel ကိုသံုးမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး..သူတို႔က..မၾကိဳက္ဘူးေလးအစၥေရးကို..

ဒီမွာစတင္ခြဲခ်မ္းစိတ္ဖ်ာၾကရေအာင္…ေယေဟာဝါဘုရားတစ္ပါးတည္းရွိတယ္လို႔

ဆိုေနပါတယ္..အစၥလာမ္ေတြကေတာ့..ေယဟာဝါေနရာမွာ Ahlla ကိုအစားသြင္းႏိုင္ပါတယ္…ဒီေနရာမွာ.our God ဟာ အီလိုဟင္း (eloo heem)

တိုက္ရိုက္အသံထြက္နဲ႔ေရးတာပါ….ဘုရားမ်ားလို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္..

Exo 20:3  Thou shalt haveH1961 noH3808 otherH312 godsH430 beforeH5921 H6440 me.

တျခားဘုရားေတြကိုရည္ညႊန္းတဲ့အခါမွလဲ..ဒီ..အီလိုဟင္းကိုဘဲသံုးပါတယ္…

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္..အျခားေသာဘုရားကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ဒီစကားလံုးသံုးပါတယ္.ဘုရားတပါးထဲကိုသီးသန္႔ရည္ညႊန္းေျပာဆိုတဲ့အခါၾကေတာ့

အယ္(လ္)ဆိုတဲ့စကားတစ္လံုးကိုဘဲသံုးတာေလ့လာေတြ႕ရတယ္ဗ်ာ..

Isa 14:13  For thouH859 hast saidH559 in thine heart,H3824 I will ascendH5927 into heaven,H8064 I will exaltH7311 my throneH3678 aboveH4480 H4605 the starsH3556 of God:H410 I will sitH3427 also upon the mountH2022 of the congregation,H4150 in the sidesH3411 of the north:H6828

ျမန္မာျပန္ဖက္ၾကည့္ပါ.. ၁၃ သင္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ငါတက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တုိ႔အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကုိ ငါေျမွာက္မည္၊၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္၊၊

မူရင္းမွေတာ့..ဘုရားကိုဘဲအဓိကေျပာေတာ့မယ္..

 

 

H410

אל'..êl ..ale

နံပတ္စဥ္ကိုၾကည့္ေပါ့ေနာ္…God နံပတ္က H410

အယ္(လ္)နဲ႔ အီလိုဟင္းကိုတလည့္စီတြဲသံုးတတ္ပါတယ္…

အယ္(လ္)ကခမည္းေတာ္ဘုရားကိုရည္ညႊန္းေျပာတာျဖစ္ျပီး..အယ္လိုဟင္းက

ခမည္းေတာ္ဘုရား..သားေတာ္ဘုရား..သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား..ပုဂိၢဳလ္သံုးပါး

တစ္လံုးတစ္ဝထဲရွိေၾကာင္းကိုရည္ညႊန္းေျပာတဲ့ေနရာမွာသံုးပါတယ္…

ဘာေၾကာင့္အဲ့လိုေျပာႏိုင္လဲဆိုရင္..ေဟျဗဲအသံုးအနံုးမွာ One ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ

ႏွစ္လံုးရွိဘာတယ္..တစ္ခုက..အခုရွင္းေနတဲ့က်မ္းပိုဒ္မွသံုးတဲ့ (אחד  'echâd)

ျဖစ္ျပီး…ေနာက္တစ္လံုးကေတာ့…. יחיד   yâchı̂yd

Gen 22:2  And he said,H559 TakeH3947 nowH4994 (H853) thy son,H1121 (H853) thine onlyH3173 son(H853) Isaac,H3327

 

Only ဆိုတဲ့တစ္ခုတည္းေသာ one ကို..ကိုယ္စားျပဳတဲ့စကား….

Echad ဆိုတဲ့ one ကိုဘယ္လိုေနရာမွာအသံုးျပဳလဲေလ့လာၾကရေအာင္

ပထမဦးဆံုး echad စကားလံုးကို Gen 1:5  And GodH430 calledH7121 the lightH216 Day,H3117 and the darknessH2822 he calledH7121 Night.H3915 And the eveningH6153 and the morningH1242 wereH1961 the firstH259 day.H3117

မွာစတင္ေတြ႔ရပါတယ္…ဒီေနရာမွာေတာ့..one လို႔မသံုးပါဘူး…the first ကိုသံုပါတယ္.

အဲ့ဒီ the first ဆိုတဲ့..ပထမ..ဟာ…echad ဘဲျဖစ္ပါတယ္…နံပတ္ကိုၾကည့္ပါ

H259(H259אחד'echâd ')ဒီ အီခတ္ ကိုသံုးတဲ့ေနရာမွာ…ႏွစ္ခုေပါင္းမွတစ္ခုသေဘာမ်ိဳး

ဘာ..ညဦးနဲ႔နံနတ္ႏွစ္ခုေပါင္းခ်င္းကို..(တစ္) ရက္လို႔ေခၚပါတယ္…

တျခားဆက္ၾကည့္ရေအာင္…

Gen 2:24  ThereforeH5921 H3651 shall a manH376 leaveH5800 (H853) his fatherH1 and his mother,H517 and shall cleaveH1692 unto his wife:H802 and they shall beH1961 oneH259 flesh.H1320

ျမန္မာျပန္က်မ္းခ်က္ကိုဘာတြဲသံုးမယ္.. ၂၄ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္မိဘကိုစြန္႔၍၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း၌ မွီဝဲသျဖင့္၊ ထိုသူတို႔သည္ တသားတကိုယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။

ေယာက္်ားသည္..ခင္းပြန္း မိန္းမ နဲ႔..လက္ထပ္တဲ့အခါ..ႏွစ္ဦးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ..တစ္သားထဲတေသြးထဲ

တစ္စိတ္သေဘာထဲျဖစ္ရမယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္..မိန္းမနဲ႔ေယာက္်ားႏွစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့..တစ္ဦး(one) လို႔သက္မက္

ရမယ္လို႔က်မ္းစာကသြန္သင္ပါတယ္…အဲ့ဒီ(one) ကိုသံုးတဲ့စကားလံုးဟာ..echadဆိုတဲ့စကားလံုးဘဲျဖစ္ပါတယ္..

 

ႏွစ္ခုမေပါင္းဘဲ..တစ္ခုထဲ..တစ္ဦးထဲသီးသန္႔ရွိေနရင္ေတာ့..က်မ္းစာက echad ကိုဘယ္ေတာ့မွမသံုးပါဘူး

yâchı̂yd 

Gen 22:2  And he said,H559 TakeH3947 nowH4994 (H853) thy son,H1121 (H853) thine onlyH3173 son(H853) Isaac,H3327 whomH834 thou lovest,H157 and getH1980 thee intoH413 the landH776 of Moriah;H4179 and offerH5927 him thereH8033 for a burnt offeringH5930 uponH5921 oneH259 of the mountainsH2022 whichH834 I will tellH559 thee of.H413

ဒီက်မ္းခ်က္ကေတာ့..ေတာ္ေတာ္ေလးနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ကူညီေပးႏိုင္ပါ

တယ္….ျမန္မာျပန္နဲ႔တြဲေလ့လာမယ္..

သင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သားဣဇာက္ကိုယူ၍၊ ေမာရိျပည္သုိ႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတံ့ေသာေတာင္ေပၚမွာ၊ သူ႔ကိုမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အဂၤလိပ္အေရးသာကိုမွီျပီး..အနက္ျပန္မွထိေရာက္မွျဖစ္ပါတယ္..

Only  son. အာျဗံမွာ..အေမြစားအေမြခံတစ္ေယာက္ဘဲရွိပါတယ္..သူ႔နာမည္ကေတာ့

ဣဇာက္..ဘဲျဖစ္ပါတယ္…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကေတာ့ကိုအာန္က်မ္းမွာ..အာျဗံရဲ့ကၽြန္မကေမြးတဲ့သား

ဣရွေမ..ကို.. ဣဇာက္ေနရာမွာအစားထိုးလိုက္ပါတယ္…ျပီးေတာ့ေျပာေသးတယ္..ဂ်ဴးေတြက..က်မ္းစာကိုျပင္လိုက္တာတဲ့….

သခိုးကလူျပန္ဟစ္တယ္..ဒညင္းသီးအီးတျပံ..ငါးဖယ္က..ဇြန္းကိုျပန္ခုန္ျခစ္တယ္…

Only יחיד   yâchı̂yd ဆိုတာ..ႏွစ္ေယာက္မရွိဘူး..တစ္ဦးထဲသီးသန္႔..ဘယ္ႏွစ္ဦးထဲက..တစ္ဦးဆိုတာကိုရည္ညႊန္းေျပာတာမဟုတ္ဘဲ..တစ္ဦးထဲသီးသန္႔ရွိတယ္လို႔ဆိုလိုပါတယ္…

 one of the mountains ဒီမွာျမင္ရတဲ့ one ကိုေတာ့..echad ဆိုျပီးသံုးပါတယ္…ေတာင္အမ်ားၾကီးထဲကတခုလို႔အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္တာကို..ေျပာျပစရာမလိုဘဲ..ကၽြန္ေတာ္

အဂၤလိပ္စာမကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတာင္နားလည္ေနပါတယ္…..

ဒါေၾကာင့္.သမၼာက်မ္းစာထဲကေနေဖာ္ျပတဲ့

 

Deu 6:4  Hear,H8085 O Israel:H3478 The LORDH3068 our GodH430 is oneH259 LORD:H3068

ျမန္မာျပန္မာေတာ့

တရာေဟာရာက်မ္း ၆း၄အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ေဟျဗဲက်မ္းအသံထြက္အေရးသားမွေတာ့

Hear (שׁמע  shâma‛)O Israel (ישׂראל yiśrâ'êl)The LORD (יהוה yehôvâh)

Our God(אלהים  'ĕlôhı̂ym)is one(אחד  'echâd) LORD (יהוה yehôvâh)

တစ္ဆူ(သို႔မဟုတ္)one (သိုမဟုတ္) echad ဆိုတဲ့စကားဟာ…သီးသန္႔တစ္ခုထဲကိုပဲရည္ညႊန္းေျပာတာမဟုတ္ပဲ..အမ်ားထဲက..တစ္ခုကိုရည္ညႊန္းေျပာတာျဖစ္ပါတယ္…ဒီက်မ္းခ်က္ဟာ..အျခားဘုရားမ်ားကိုရည္ညႊန္းတဲ့က်မ္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ..အီလိုဟင္း..ဆိုတဲ့..ခမည္းေတာ္ဘုရား..သားေတာ္ဘုရား..သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား..ကိုသာရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး echad (one)or(unity)

တစ္..သို႔မဟုတ္(တစ္ဆူ) ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ.သံုးပါးထဲက..တစ္ပါးကိုရည္ညႊန္းထား

ျခင္းျဖစ္ျပီး..ေယေဟာဝါဘုရားလို႔အမည္ရွိပါတယ္…အီလိုဟင္း.ဘုရားမ်ားလို႔..အမ်ား

ကိန္းသံုးထားေပမဲ့..တစ္စိတ္တစ္သေဘာထဲ..(unity) တစ္စည္းတစ္လံုး..တစ္လံုးတစ္ဝထဲရွိတဲ့အတြက္..အနည္းကိန္းဘုရားတစ္ပါးအျဖစ္ကိုသာ..နားလည္ဖို႔..သမၼာက်မ္းကသြန္သင္ပါတယ္..တျခားနတ္ဘုရားေတြကိုရည္ညႊန္းတဲ့

တဲ့အခါမွာလည္းဒီ အီလိုဟင္း..ကိုသာအသံုးျပဳပါတယ္..သို႔ေသာ္အမ်ားကိန္းအျဖစ္နဲ႔

သာနားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..

ဥပမာၾကည့္ရေအာင္… Exo 20:3  Thou shalt haveH1961 noH3808 otherH312 godsH430 beforeH5921 H6440 me.

ျမန္မာျပန္မာေတာ့…ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ ႏွင့္။gods က အီလိုဟင္းကိုဘဲအသံုးျပဳဘာတယ္…

သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္မွာ…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကဘဲျဖစ္ျဖစ္…ေယေဟာဝါသက္ေသခံေတြကဘဲျဖစ္

ျဖစ္.. တရာေဟာရာက်မ္း ၆း၄အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ဆိုျပီး..ဘုရားသံုးပါးမဟုတ္..တစ္ပါးထဲသာျဖစ္တယ္လို႔ဒီက်မ္းခ်က္ကိုေထာက္ျပီး..ခရစ္ယာန္ေတြကိုမွားေန

တယ္လို႔ဆိုရင္ေတာ့..ဆိုလာသူေတြသာ..မွားေနပါလိမ့္….အီလိုဟင္း…အမည္ဟာ..ဘုရားနာမည္မဟုတ္ပါဘူး..

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာေဖာ္ျပတဲ့စကားလံုးသာျဖစ္ပါတယ္…သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပတဲ့ဘုရားရဲ့

နာမည္ဟာ..ေယေဟာဝါသာျဖစ္ပါတယ္…ဒါဆိုေယေဟာဝါဘုရားဆိုတာဘယ္သူလဲ…ခမည္းေတာ္လား

သားေတာ္လား..သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားလား…ခဏထားျပီး..

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရား..Allah ကိုေလ့လာရေအာင္…

Allah ဆိုတဲ့ဘုရားနာမည္ဟာ..သမၼာက်မ္းစာထဲမွာမရွိပါဘူး…ကိုအာရ္က်မ္းထဲမွာ..ေတာ့….မ်ားျပားစြာအသံုးျပဳထားတာေတြ႕ရပါတယ္..အာရဗီ..ဘာသာစကားနဲ႔အသံုးျပဳထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္…

AL+ILAH ႏွစ္ခုေပါင္းျခင္းမွ…ALLAH ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္…Al ဆိုတာ the ကိုရည္ညႊန္းျပီး..Ilah ကေတာ့..ဘုရားဆိုျပီးအဓိပၸါယ္ရပါတယ္…Al ilah (the God) သမၼာက်မး္စာကသြန္သင္သလိုဘဲ..ဘယ္ဘုရားမွမရွိ..ျပိဳင္ဘက္ကင္းတဲဘုရားတပါးအျဖစ္နဲ႔သာသိျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..ဒီလိုေရးမယ္ဆိုရင္ေတာ့.အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကၾကိဳက္ျခင္မွၾကိဳက္မွျဖစ္တဲ့အတြက္..တန္ခိုး

ေတာ္အစံုဘုန္းေတာ္အနႏၱ…ျပည့္ဝတဲ့ဘုရား..Allah ဆိုျပီး..ေခၚဆိုေပးပါမယ္….

  La Ilah ill Allah အာလာမွတပါးအဘယ္ဘုရားမွမရွိလို႔အာရဗီလိုေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္…

ဒီစကားအသံုးျပဳပံုမ်ိဳးဟာသမၼာက်မ္းစာမွာလဲအသံုးျပဳထားတာေတြရွိပါတယ္…

 

ဓမၼရာဇဝင္ဒုတိယေစာင္ ၇း ၂၂ သုိ႔ျဖစ္၍ အုိထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ၾကားသမွ်အတိုင္း ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဘုရားမည္မွ်မရိွပါ။

ျမန္မာျပန္နဲ႔တင္းတိမ္လို႔မရပါဘူး….

2Sa 7:22  WhereforeH5921 H3651 thou art great,H1431 O LORDH3068 God:H136 forH3588 there is noneH369 like thee,H3644 neitherH369 is there any GodH430 besideH2108 thee, according to allH3605 thatH834 we have heardH8085 with our ears.H241

O LORD ဆိုတာ..ေယေဟာဝါျဖစ္ျပီး…GOD မွေတာ့..adonay ဆိုျပီးသံုးပါတယ္..

ေနာက္..GOD တစ္လံုးကို..eloheem သံုးျပဳပါတယ္…

ေအဒိုေန..ဆိုတဲ့ ဘုရားနာမ..ဟာ..ေယေဟာဝါကိုရည္ညႊန္းတဲစကားလံုးျဖစ္ပါတယ္..ဂ်ဴးေတြဟာ

ဘုရားနာမည္ၾကီးျမတ္သန္႔ရွင္းလြန္းတဲ့အတြက္…ေအဒိုေန..အရွင္သခင္အျဖစ္..ေျပာင္းေခၚပါတယ္…

 

ေနာက္က်မ္းခ်က္တစ္ခု ၂၂း၃၂ မွရွိပါတယ္.. ၃၂ ထာဝရဘုရားမွတပါးအဘယ္ ဘုရားသခင္ ရွိသနည္း။ ငါတို႔ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္မည္ေသာေက်ာက္ရွိသနည္း။

2Sa 22:32  ForH3588 whoH4310 is God,H410 saveH4480 H1107 the LORD?H3068 and whoH4310 is a rock,H6697 saveH4480 H1107 our God?H430

ဒီအထက္ပါက်မ္းခ်က္မွာေတာ့..GOD ဆိုတဲ့စကားလံုးကို el (အယ္လ္)ဆိုျပီးတလံုးထဲသံုးပါတယ္..

အယ္လ္ ဆိုတဲ့ဘုရားနာမဟာ…တစ္ပါးကိုသာရည္ညႊန္းထားပါတယ္..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုရည္ညႊန္းတဲ့

ခမည္းေတာ္ဘုရားကိုရည္ညႊန္းတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့ေပမယ္…ေနာက္ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ

ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုရည္ညႊန္းတာမွန္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သိခြင့္ရလာပါတယ္…ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

Isa 45:21  TellH5046 ye, and bring them near;H5066 yea,H637 let them take counselH3289 together:H3162 whoH4310 hath declaredH8085 thisH2063 from ancient time?H4480 H6924 who hath toldH5046 it from that time?H4480 H227 have notH3808 IH589 the LORD?H3068 and there is noH369 GodH430 elseH5750 besideH4480 H1107 me; a justH6662 GodH410 and a Saviour;H3467 there is noneH369 besideH2108 me.

ေဟရွာယ၄၅း၂၁ ၂၁ သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။ လူမ်ားကိုအနီးသို႔ေခၚခဲ့၍ တိုင္ပင္ၾကပါေစ။ ဤအမႈကိုေရွးကာလမွစ၍ အဘယ္သူ ေဘာ္ျပသနည္း။ အထက္က အဘယ္သူေဟာေျပာသနည္း၊၊ ငါထာဝရဘုရားေဟာေျပာသည္မဟုတ္ေလာ။  ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ မရွိ။

 ျမန္မာက်မ္စာဖတ္ရတာ..ျပသနာတစ္ခုေတာ့ရွိတယ္..အျပည့္အဝမျပန္ဘဲ..အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာနဲ႔ျပန္လိုက္တဲ့

အတြက္..ဒကယ့္ေနရာေတြတခ်ိဳ႕မွာ..အေရးၾကီးတာေတြ..က်န္ခဲ့ကုန္တယ္..ဗ်ာ…

; a justH6662 GodH410 and a Saviour;H3467 there is noneH369 besideH2108 me.

 

အထက္ပါျပန္ဖို႔က်န္ခဲ့တဲ့က်မ္းပိုဒ္မွာ…God ကို el ဆိုျပီးသံုးတယ္..ျပီးေတာ့ Saviour ကယ္တင္ရွင္..ကေတာ့

yâsha‛(yaw-shah')

လို႔ေခၚတယ္..ေယရႈခရစ္ေတာ္နာမည္..ကေဟျဗဲလို… yâsha‛(yaw-shah')

အထက္ပါတအတိုင္းျဖစ္တယ္…သမၼာက်မ္းစာကသခင္ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔သာေဖာ္ျပတယ္..

ေနာက္ထက္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

Isa 9:6  ForH3588 unto us a childH3206 is born,H3205 unto us a sonH1121 is given:H5414 and the governmentH4951 shall be uponH5921 his shoulder:H7926 and his nameH8034 shall beH1961 calledH7121 Wonderful,H6382 Counsellor,H3289 The mightyH1368 God,H410 The everlastingH5703 Father,H1 The PrinceH8269 of Peace.H7965

ေဟရွာယ ၉း၆ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔အဘို႔သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံံ့ၾသဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိုခံေတာ္မူလိမ့္မည္။

ဒါက်မ္းခ်က္ဟာ..ေနာင္ပြင့္မယ့္ကယ္တင္ရွင္ေမရွိယကိုရည္ညႊန္းတဲ့က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္တယ္.ဆိုတာ..ခရစ္ယာန္တိုင္း

ခရစ္ယာန္က်မ္းစာကိုေလ့လာသူတိုင္းသိတယ္…သို႔ေသာ္မသိတာက..ဒီေမရွိယကယ္တင္ရွင္ဟာဘယ္သူလဲဆို

ျငင္းခုန္ေနၾကတာဘဲ..ဒီမွာေျပာျပတဲ့..တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရား..The mighty God မွာ..God ဟာ el အယ္လ္ကို

အသံုးျပဳထားတာပဲ..အယ္လ္ဟာသမၼာက်မ္းစာမွာအသံုးနည္းေသာ္လည္း..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုရည္ညႊန္းတဲ့

စကားလံုးျဖစ္တယ္…

ေမာေရွရဲ့လက္ေထာက္ေယာရႈ..နာမည္ဟာလည္း..ေယေဟာဝါကယ္တင္ျပီးလို႔အမည္ရေပမဲ့..သူဟာေမရွိယကယ္တင္ရွင္ေယရႈကို..ကိုစားျပဳတဲ့သူမဟုတ္ဘူး…

ေရးရင္းနဲ႔..ALLAH ကိုေမ့က်န္ခဲ့ေတာ့မယ္..ေတာင္ပန္ပါတယ္..စာဖတ္သူတို႔ကို

 ဆိုေတာ့က..  La Ilah ill Allah အာလာမွတပါးအဘယ္ဘုရားမွမရွိ

ဆိုတဲ့အသံုးျပဳပံုကသမၼာက်မ္းစာထဲကအသံုးျပဳပံုမ်ိဳးနဲ႔ႏိုင္ရွင္မယ္ဆိုရင္ရင္..AHLLA ဟာ..အယ္လ္(el)

လို႔ေဟျဗဲဘာသာလို႔အသံထြက္ျပီး..ျမန္မာလို႔ဘုရားတပါးကိုသာရည္ညႊန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့…ဒါဟာ

ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုသာရည္ညႊန္းပါတယ္..အီလိုဟင္း..(eloheem) နဲ႔တူတယ္ဆိုရင္ေတာ့..သံုးပါးတစ္ဆူ

ဘုရားကိုရည္ညႊန္းးတာျဖစ္ပါတယ္…ALLAH ဘုရားဟာ..နာမည္မဟုတ္ပါဘူး..အစၥလာမ္ေတြရဲ့ဘုရားဟာ

ALLAH ဆိုျပီးကၽြန္ေတာ္တို႔နာမည္တစ္ခုအေနနဲ႔သိခဲ့တာမွားပါတယ္..အစၥလာမ္ဘုရားဟာနာမည္မဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္

နာမည္မရွိတဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ဘုရားကိုနာမည္ေပးဖို႔လိုေနပါတယ္…..

ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္..ဗ်.. La Ilah ill Allah

La ဆုိတာ..(no) Ilah ဆိုတာ..(god) ill ဆိုတာ ( except) ALLAH (or) AL + ILAH (the GOD)

ျမန္မာျပန္ရင္.အာလာမွတစ္ပါးအျခားဘုရားမရွိ..အာရဗီဘာသာရဲ့…ဂရမ္မာ..သေဘာကိုမသိပါဘူး

ဒီေနရာမွာလည္းသိစရာမလိုေလာက္ေအာင္ရွင္းေနတာက…ALLAH ဆိုတာ..နာမည္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ

ပါဘဲ..ေျပာပါတယ္..အာလာဟာနာမည္ ၉၉ ခုရွိတယ္တဲ့..ဒီလိုနဲ႔ရွာျပီးဖတ္လိုက္ပါတယ္..

ဥပမာ ၾကည့္ပါ

99 NAMES OF ALLAH WITH DEFINITION & BENEFITS

Ar Rehman

(The Beneficent)

One who recites this name 100 times will get sharp memory.Ya ‘Adl

(The Just)

One, who eats the bread after writing this name Friday night, will obey his order.Ya ‘Afuw

(The Pardoner)
One who recites this name frequently, his sins will be pardoned.

Ya ‘Aziz

(The Mighty)

Recite this name 40 times after fajr (morning) prayers for 40 days to be independent from need from others.

ေလးခုဘဲေဖၚျပပါ့မယ္..ဒါနာမည္မဟုတ္ပါဘူး..နာမဝိေသသန..နာမ္ကိုအထူျပဳတဲ့အမည္ေတြဘာ

The mighty God ဆိုရင္ဘယ္လိုေရးမလဲ..ဒီလိုေရးမွာလား Ya ‘Aziz AllAH

The mighty GOD(Or) The mighty ALLAH ဒါပဲ..ဒါနာမည္မဟုတ္ဘူး..

ျပီးေတာ့ အာရဗီ..ဘာသာစကားမွာဘုရားနဲ႔ပက္သက္ျပီးေခၚတာသံုးမ်ိဳးေတြ႕ရတယ္

၁ ALLAH

၂ ILAH

၃ ALLAHUM

အဂၤလိပ္ျပန္ရင္ဘယ္လိုျပန္မလဲ..ကၽြန္ေတာ့ဟာကၽြန္ေတာ္ျပန္တာေနာ္..ALLAH (the GOD)

ILAH (god)…ALLAHUM (Gods)

ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျပန္သလဲဆိုရင္..ေဟျဗဲစကားလံုးကိုအေျခခံထားျပီးျပန္လိုက္တာပါ

Eloheem (the God)Or(Gods)

El  (God)

ALLAHU (the God) Or (Gods) Eloheem ရဲ့အစားကိုသံုးပါတယ္က်မ္းစာက…

သမၼာက်မ္းစာကိုအေျခခံျပီးျဖစ္လာတဲ့က်မ္းျမတ္ကိုအာန္ကေဖာ္ျပတဲ့..ALLAH ကို…သံုးသပ္ေသာ္

သံုးပါးတစ္စူနာမ..သို႔မဟုတ္..ခရစ္ေတာ္ကိုရည္ညႊန္းတဲ့..EL တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုဘဲ..ေပါ့..

သံုးပါးတစ္ဆူနာမဆိုရင္လဲ..ေယေဟာဝါအမည္ကိုသာလက္ခံျပီးကိုးကြယ္ရမွာျဖစ္တယ္..ေယေဟာဝါဆိုတာကလဲခရစ္ေတာ္ဘဲ..ဘယ္ေျပးမလဲအစၥလာမ္ဗလီဆရာ…မဟုတ္ပါဘူးညင္းရင္ေတာ့..

ကဲ့လာျပီး..ေနာက္တခု…

Isa 14:12  HowH349 art thou fallenH5307 from heaven,H4480 H8064 O Lucifer,H1966 sonH1121 of the morning!H7837 how art thou cut downH1438 to the ground,H776 which didst weakenH2522 H5921 the nations!H1471

Isa 14:13  For thouH859 hast saidH559 in thine heart,H3824 I will ascendH5927 into heaven,H8064 I will exaltH7311 my throneH3678 aboveH4480 H4605 the starsH3556 of God:H410 I will sitH3427 also upon the mountH2022 of the congregation,H4150 in the sidesH3411 of the north:H6828

Isa 14:14  I will ascendH5927 aboveH5921 the heightsH1116 of the clouds;H5645 I will be likeH1819 the most High.H5945

Isa 14:15  YetH389 thou shalt be brought downH3381 toH413 hell,H7585 toH413 the sidesH3411 of the pit.H953

ျမန္မာျပန္ ၁၂ အုိနံနက္သား၊ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္၊ သင္သည္ ေကာင္းကင္က က်ေလၿပီတကား၊၊ အျပည္ျပည္တုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္ေသာသင္သည္၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ခုတ္လွဲျခင္းကုိ ခံရေလၿပီတကား၊၊

၁၃ သင္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ငါတက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တုိ႔အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကုိ ငါေျမွာက္မည္၊၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္၊၊

၁၄ မုိဃ္းတိမ္ထိပ္ေပၚသုိ႔ငါတက္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာ ဘုရားကဲ့သုိ႔ ငါေနမည္ဟု စိတ္အႀကံ ရွိေလၿပီ။

၁၅ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္မရဏာႏုိင္ငံ၊ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲသုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိခံရေလၿပီ၊၊

 

ဒီက်မ္းခ်က္မွာ..ဘုရားဆိုတာ..အယ္လ္(EL)ကိုသံုးတယ္…နံနတ္သားမိုးေသာက္ၾကယ္ဆိုတဲ့ေကာင္းကင္တမန္

ေတြထဲမွာအၾကီးဆုံုးဟာ..အယ္လ္(EL)ရဲ့ေနရာ..သားေတာ္ဘုရားေယရႈရဲ့ေနရာကိုလုဖို႔က်န္စီတယ္…

ေနာက္တစ္ခု

Eze 28:12  SonH1121 of man,H120 take upH5375 a lamentationH7015 uponH5921 the kingH4428 of Tyrus,H6865 and sayH559 unto him, ThusH3541 saithH559 the LordH136 GOD;H3069 ThouH859 sealest upH2856 the sum,H8508 fullH4392 of wisdom,H2451 and perfectH3632 in beauty.H3308

Eze 28:13  Thou hast beenH1961 in EdenH5731 the gardenH1588 of God;H430 everyH3605 preciousH3368 stoneH68 was thy covering,H4540 the sardius,H124 topaz,H6357 and the diamond,H3095 the beryl,H8658 the onyx,H7718 and the jasper,H3471 the sapphire,H5601 the emerald,H5306 and the carbuncle,H1304 and gold:H2091 the workmanshipH4399 of thy tabretsH8596 and of thy pipesH5345 was preparedH3559 in thee in the dayH3117 that thou wast created.H1254

Eze 28:14  ThouH859 art the anointedH4473 cherubH3742 that covereth;H5526 and I have setH5414 thee so: thou wastH1961 upon the holyH6944 mountainH2022 of God;H430 thou hast walked up and downH1980 in the midstH8432 of the stonesH68 of fire.H784

Eze 28:15  ThouH859 wast perfectH8549 in thy waysH1870 from the dayH4480 H3117 that thou wast created,H1254 tillH5704 iniquityH5766 was foundH4672 in thee.

Eze 28:16  By the multitudeH7230 of thy merchandiseH7404 they have filledH4390 the midstH8432 of thee with violence,H2555 and thou hast sinned:H2398 therefore I will cast thee as profaneH2490 out of the mountainH4480 H2022 of God:H430 and I will destroyH6 thee, O coveringH5526 cherub,H3742 from the midstH4480 H8432 of the stonesH68 of fire.H784

Eze 28:17  Thine heartH3820 was lifted upH1361 because of thy beauty,H3308 thou hast corruptedH7843 thy wisdomH2451 by reason ofH5921 thy brightness:H3314 I will castH7993 thee toH5921 the ground,H776 I will layH5414 thee beforeH6440 kings,H4428 that they may beholdH7200 thee.

Eze 28:18  Thou hast defiledH2490 thy sanctuariesH4720 by the multitudeH4480 H7230 of thine iniquities,H5771 by the iniquityH5766 of thy traffick;H7404 therefore will I bring forthH3318 a fireH784 from the midstH4480 H8432 of thee, itH1931 shall devourH398 thee, and I will bringH5414 thee to ashesH665 uponH5921 the earthH776 in the sightH5869 of allH3605 them that beholdH7200 thee.

 

ျမန္မာျပန္

၁၁ တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊

၁၂ အခ်င္းလူသား၊ တုရုရွင္ဘုရင္အတြက္ ျမည္တမ္းေသာစကားကို ျမြက္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္သည္ ထူးဆန္းေသာတံဆိပ္ျဖစ္၏။ ပညာႏွင့္ျပည့္စံု၍ တင္တင္ျခင္းအသေရလည္း စံုလင္လ်က္ရွိ၏။

၁၃ ဧဒင္အရပ္၊ ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ေနၿပီ။ သင္၏ေခါင္းေပၚမွာ ေက်ာက္နီ၊ ဥႆဖရား၊ စိန္၊ မ်က္ရြဲ၊ ေၾကာင္၊ နဂါးသြဲ႔၊ နီလာ၊ ျမ၊ ပတၱျမားအစရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေဆာင္ေလ၏။ ေရႊျဖင့္လုပ္ေသာပတ္သာ၊ ပုေလြတို႔သည္လည္း၊ သင္ဘြားေသာေန႔၌ပင္ သင့္အဘို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾက၏။

၁၄ သင္သည္ ဖ်က္၍လႊမ္းမိုးေသာ ေခရုဗိမ္ျဖစ္လ်က္၊ ငါ့အခြင့္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာေတာင္ေပၚမွာ ေနရာက်၍ မီးေတာက္ေသာ ေက်ာက္တို႔တြင္ သြားလာရ၏။

၁၅ ဘြားေသာေန႔မွစ၍ သင့္အျပစ္ထင္ရွားေသာေန႔ တိုင္ေအာင္၊ ျပဳေလရာရာ၌ စံုလင္လ်က္ရွိ၏။

၁၆ သို႔ရာတြင္၊ ကုန္သြယ္ျခင္း မ်ားျပားေသာအားျဖင့္၊ အဓမၼအမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ျမစ္မွားေသာအျပစ္ ေရာက္ေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ဆိုးယုတ္ေသာသူကဲ့သို႔၊ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေတာ္ေပၚက ႏွင္ထုတ္မည္။ အိုလႊမ္းမိုးေသာေခရုဗိမ္၊ မီးေတာက္ေသာေက်ာက္တို႔အထဲက သင့္ကိုငါပယ္ရွင္းမည္။

၁၇ သင္သည္ ကိုယ္၌ တင့္တယ္ျခင္းအသေရေၾကာင့္ ဝါၾကြားေသာစိတ္ ရွိလ်က္ ဂုဏ္ထြန္းေတာက္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ပညာသည္ ေဖာက္ျပန္လ်က္ရွိေလၿပီ။ ငါသည္ သင့္ကို ေျမတိုင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်မည္။ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ သင့္ကိုၾကည့္ရႈ႔၍ ဝမ္းေျမာက္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔ေရွ႔မွာ သင့္ကိုငါခ်ထားမည္။

၁၈ သင့္အျပစ္သည္ မ်ားျပား၍ ကုန္သြယ္ျခင္း အဓမၼအားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနတို႔ကို ညစ္ညဴးေစေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကိုမီးရႈိ႔ဘို႔ သင့္အလယ္၌ မီးကိုငါညွိမည္။ သင့္ကိုျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ၊ သင္၏ျပာကို ေျမေပၚသို႔ငါခ်ထားမည္။

 

အရွင္ထာဝရဘုရား(the Lord God) ဟာ..ေယေဟာဝါ..လို႔သံုးထားျပီး

က်န္တဲ့..ဘုရားဆိုတဲ့နာမည္ေတြကေတာ့..အယ္လိုဟင္း(eloheem)

ဆိုျပီးသံုးပါတယ္…

စာတန္ျဖစ္လာမဲ့ေကာင္းကင္တမန္အၾကီးဆံုးဟာ…အယ္လ္(EL) သို႔မဟုတ္(yehôvih)

ေယေဟာဝါဘုရားကိုတိုက္လန္မႈျပဳပါတယ္…ဒါဟာ.သူကိုဖန္ဆင္းတဲ့

တလံုးတဝတည္းျဖစ္တဲ့..(ELOHEEM)

သံုးပါးတစ္ဆူ..ျဖစ္ေသာခမည္းေတာ္ဘုရား..သားေတာ္ဘုရား..သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား

တို႔ကိုအတိအလင္းစိန္ေခၚလိုက္ျခင္းေၾကာင့္..သူဟာက်ဆံုးေသာေကာင္းကင္တမန္မင္းစာတန္မာရ္နတ္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္…

သူဟာအစၥလာမ္ဘာသာထဲမွာ..ALLAH ဆိုတဲ့အမည္မဲ့ဘုရားအျဖစ္နဲ႔…အယ္လ္ဆိုတဲ့ဘုရားလည္းသူ

အယ္လိုဟင္းဆိုတဲ့သံုးပါတစ္ဆူဘုရားဆိုတာလဲသူပဲဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔…ခက္ၾကမ္းၾကမ္းဇရိုက္နဲ႔..

၉၉ခုေသာဘြဲနာမည္ေကာင္းေကာင္းေတြသံုးျပီး..တစ္ကမၻာလံုးကလူသားေတြသူ႔ကိုမကိုးကြယ္ရင္..

သတ္ျပစ္ဆိုတဲ့အမိန္႔ကိုထုတ္ထားေလပါတယ္..

အာလာဘယ္သူလဲဆိုတာအခုသိေလာက္ျပီျဖစ္ပါတယ္..

ေယေဟာဝါဘုရားဟာ..ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေအာက္မွာဆက္ဖက္ျပီးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္…

ရိုးရိုးေလးယုံၾကည္ဘာဟူေသာစကားသည္..မိရိုးဖလာ..ရိုးရိုးသားသားယံုၾကည္ေနေသာ

ေပါက္သင္ညိုလို..ခရစ္ယာန္တို႔အတြက္သာျဖစ္၍..

ကၽြန္ေတာ့အတြက္ရိုးရိုးေလးယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ..ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားနွင့္ခံစား

သိနားလည္ျပီးမွ…အို..ဒီလိုလား..ရွင္းေနတာဘဲ.ဟူ၏..

      ေယရွ ုခရစ္ေတာ္သည္.ဖန္ဆင္းရွင္.ေယေဟာဝါဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိဖို႔ရန္..

ကမာၻဦးက်မ္း.အခန္းၾကီး(၁)ႏွင့္(၂)ကိုအေျခမခံလွ်င္..နားလည္းဖို႔ရန္ခက္ခဲျပီး..

အေျခခံထား၍ေလ့လာဘာက.နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ကူးေၾကာင္းကို..

ေပးသနားေတာ္မူေသာ..ဥာဏ္အလင္းဆုေက်းဇူးအနည္းငယ္နွင့္သက္ေသထူေပအံ့..

        ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)တစ္ခန္းလံုးနွင့္..အခန္းၾကီး(၂).အငယ္၃.အထိ၌ေတြးရေသာ

ဘုရားသခင္ဟူသည့္နာမသည္..ေဟျဗဲမူရင္းက်မ္း၌..အယ္(လ္)လိုဟင္း(eloheem)ဟုေခၚ

ဆိုဘာသည္.အဓိပၸါယ္မွာ..ဘုရားမ်ားဟုအနက္ရွိသည္.el=God +…heem=s..=Gods

အမ်ားကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း..အနည္းကိန္းကိုသာသံုး၍..God.ဘုရားသခင္ဟုသာအနက္ျပန္

ဘာသည္..

၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔ဟုေခၚဖိတ္ရာ၌..

တို႔ဟူေသာအမ်ားကိန္းကိုေဖၚထားေသာ္လည္း.ဘုရားသခင္(eloheem).အနည္းကိန္းကိုသာသံုးထားသည္ကို

ေတြ႔ရသည္..ျမန္းမာစာသေဘာအရမွာ..တို႔..ေတြ..မ်ား..ဟူေသာအသံုးအႏံုးရွိဘာသည္...တို႔ဆိုေသာေဝါဟာ

ရကို.၃..၄..ဦးထက္မပိုေသာေနရာ၌သံုး၍...ေတြ..ဆိုသည့္ေဝါဟာရသည္အမ်ားစုကိုေဖၚညြႏ္းျပီး..စကားေျပာ

ရာတြင္အသံုးျပဳကာ..မ်ားဆိုေသာေဝါဟရႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္..မ်ား..ကိုေတာ့..စာေရးသားရာတြင္သံုး

သည္..

 ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၂)အခန္းငယ္၄.သို ့ေရာက္မွသာလွ်င္..( ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ )

The Lord God ဟုတြဲသံုးလာသည္ကိုသတိထာမိေပလိမ့္မည္..တစ္ခါတစ္ရံ..

သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝ၇ဘုရား.I am the Lord your God.ဟု

ေရးသားခ်က္မ်ားကို.ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔၌ဖတ္ဖူးဘာလိမ္႔မည္..

(ထာဝရအရွင္ကို The Lord   ..မူရင္းက်မ္း၌..YHOVAH.).ဟုအမည္ေပးထားျပီး

.(ဘုရားသခင္ကိုမူ.God .ELOHEEM)

ဟုအမည္ေပးလ်က္..တြဲသံုးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္..

            ဓမၼသစ္က်မ္းလာေဖၚျပခ်က္မ်ားနွင့္..ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)(၂)တို႔ကိုေျခခံလ်က္

သမၼာက်မ္းစာကိုခ်ံဳငံုေလ့လာအေျဖရွာေသာ္.. ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)ခုလံုးနွင့္

အခန္းၾကီး(၂)မွ.အငယ္၃)အထိတြင္ေဖၚျပေသာ.eloheem..ပုဂၢိဳလ္၃ပါးဘုရားတို႔

တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း.ဖန္းဆင္းျခင္း၌ပါဝင္ၾကေၾကာင္းကိုနားလည္းသိရွိရျပီ..

အခန္းၾကီး(၂)မွအငယ္(၄)တြင္ေဖၚျပေသာ..ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏သေဘာမွာ..

Eloheem ပုဂၢိဳလ္၃ပါးဘုရားမွ..တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ.YHOVAH..(OR)..JEHOVAH.

ဘုရားက..ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကိုတာဝန္ယူဖန္းဆင္းရံုသာမက..သူ၏လက္ႏွင့္.

ရႊံ ႔ကိုယူ၍.လူကိုစနစ္တၾကပံုေဖၚကာ..အသက္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ဘုရားသခင္၏  

ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း..လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱာဝါျဖစ္လာလ်က္.

ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊  ခ်စ္ျခင္းသနား ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ျပည့္စံု၍ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာ၊  ၇အေထာင္အေသာင္း မ်ားေသာသူတို႔အား သနားျခင္းေက်းဇူး တရားကို ေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း လြန္က်ဴးျခင္း၊ ျဖစ္မွားျခင္းအျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မမူထေသာ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဘြဲနာမရွိေတာ္မူေသာ..YHOVAH.. ဖန္းဆင္းရွင္ထာဝရဘုရားကို..ေရွ႕ဦးစြာလူသည္ဖူးေတြ႔ခြင့္

ရျပီးခ်စ္ၾကင္..သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ..အသံကိုလည္းၾကားနားရေလသည္…

  ထိုေၾကာင့္..တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သက္ေသခံစကားဆိုသည္ကား

၁အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ၃ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္ေသာအရာတစံုတခုမွ်မရွိ။ ၄ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ရွိ၏။ ထိုအသက္ သည္လည္း လူတို႔၏အလင္းျဖစ္၏။ ၅ထိုအလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္၌လင္း၍ ေမွာင္မိုက္သည္မခံမယူ။

        ဂ်ဴးက်မ္းတတ္တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကလည္း..ေကာေလာသဲအခန္းၾကီ (၁) အငယ္၁၅-၁၇.ႏွင့္.ေဟျဗဲက်မ္းအခန္းၾကီး၁အငယ္၂/၈-၉္၌ေဖၚျပသက္ေသခံျပန္သည္ကား

             ၁၅ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၱာဝါ အေပါင္းတို႔တြင္လည္း သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပအရာ၊ အရႈပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာ စက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႔ အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၇သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။

               ၂ထုိသားေတာ္ကုိ အလံုးစံုတို႔၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္းေလာ ကဓာတ္တို႔ကို တည္ေတာ္မူ၏။

        ၈သားေတာ္ ကိုးကား၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ႏွစ္သက္၍၊ မတရားေသာအမႈကို မုန္းေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ထက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။

ဒီပံုကေတာ့..ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာေယေဟာဝါဘုရားသခင္ျဖစ္တဲ့ဆိုတဲ့သက္ေသျပဳစကားေတြကို

ေဖၚျပတဲ့..ခရစ္ေတာ္ကိုဗဟိုျပဳစက္ဝိုင္းျဖစ္ဘာတယ္... 

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews