Thursday, March 6, 2014

ခရစ္ေတာ္၏အထိန္းအမွတ္မ်ားခရစ္ေတာ္၏အထိန္းအမွတ္မ်ား

၁။ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနတို႔သည္အဘယ္သို႔နည္း

ေကာရိႏၱဳဒုတိယေစာင္ ၁၀း၁
၊ ခရစ္ေတာ္၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေျဖးညွင္းေတာ္မူျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ သင္တို႔ကိုေတာင္းပန္ပါ၏။မႆဲ၁၁း၂၉  ငါ့ထမ္းဘိုးကိုတင္၍ထမ္းၾကေလာ့။ ငါ့ထံ၍ နည္းခံၾကေလာ့။ ငါသည္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္သေဘာရွိ၏။ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္သာျခင္းကို ရလိမ့္မည္။


၂။ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္မွ်ေလာက္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူသနည္း


ဖိလိပၸိ ၂း၈  ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။

၃။ ေျမၾကီးေပၚမွာေနစဥ္အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိအလုပ္၌စိိတ္ႏိွမ့္ခ်ျခင္းကို

ဘယ္ကဲ့သို႔ျပသနည္း

လုကာ ၂၂း၂၇ အဘယ္သူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္သနည္း။ စားပဲြ၌ေလ်ာင္းေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ လုပ္ေကြၽးေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ စားပဲြ၌ ေလ်ာင္းေသာသူ သည္ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္းငါသည္ သင္တို႔တြင္ လုပ္ေကြၽးေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၄။ ကို္ယ္ေတာ္သည္ဤကမၻာေပၚသို႔အဘယ္ေၾကာင့္ဆင္းသက္ေတာ္မူသနည္း

မႆဲ ၂၀း၂၈ သူတပါးအေစကိုခံျခင္းငွာ၎၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူအမ်ားကိုေရြးျခင္းငွာ၎၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ ထိုနည္းတူ သင္တို႔တြင္ အကဲအမႉးျပဳလိုေသာသူကို သင္တို႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တို႔တြင္ အထြဋ္အျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူကိုလည္း သင္တုိ႔ကြၽန္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ႏိွမ့္ခ်ျခင္းမဂၤလာ

၅။ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္သည္မိမိအေစခံတို႔အားဘာႏွိမ့္ခ်ျခင္းအလုပ္ကိုလုပ္ခဲ့ေတာ္မူသနည္း

ေယာဟန္ ၁၃း၄၊ ၅  စားပြဲမွထ၍ ဝတ္လံုေတာ္ကိုခြၽတ္ၿပီးလွ်င္၊ ပဝါကိုယူ၍ ခါးကိုစည္းေတာ္မူ၏။

 ထိုေနာက္မွ ေရကိုအင္တံု၌ ေလာင္း၍တပည့္ေတာ္တို႔၏ေျခကို ေဆးၿပီးမွ ခါး၌စည္း ေသာပဝါႏွင့္ သုတ္ေတာ္မူ၏။၆။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံျခင္းငွာကိုယ္စိတ္ကိုႏွိမ့္ခ်ရမည့္အေၾကာင္းေပတရုအား

ဘယ္ကဲ့သို႔ဆံုးမသြန္သင္ေတာ္မူသနည္း

ေယာဟန္ ၁၃း၈ ပတရုကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ေျခကို အလ်င္းေဆးေတာ္ မမူရဟုေလ်ာက္၏။ ေယရႈကလည္း၊ သင့္ကိုငါမေဆးရလွ်င္ သင္သည္ငါႏွင့္ မဆက္ဆံရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။


၇။ ဤႏွိမ့္ခ်ျခင္းပံုပမာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ယံုၾကည္ဖို႔သာမဟုတ္ျပဳလုပ္ဖို႔လည္းျဖစ္သေလာ

ေယာဟန္ ၁၃း၁၄  ငါသည္ သခင္ျဖစ္လ်က္၊ အရွင္ဘုရားလည္းျဖစ္လ်က္ႏွင့္ သင္တို႔၏ေျခကိုေဆးလွ်င္ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတို႔၏ေျခကို ေဆးရမည္။


၈။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ဤႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ခရစ္ေတာ္သည္ပံုသက္ေသေပးသေလာ

ေယာဟန္ ၁၃း၁၅  ငါသည္ သင္တို႔၌ျပဳသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ျပဳေစျခင္းငွါ ပံုသက္ေသကို ျပခဲ့ၿပီ။


၉။ ဤမွ်ေလာက္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ကိုယ္ေတာ္၏ကၽြန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ေတာ္သင့္သေလာ

ေယာဟန္ ၃း၁၆  ငါအမွန္အကန္ဆို သည္ကား၊ ကြၽန္သည္ သခင္ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္။ တမန္သည္ လည္း ေစလႊတ္ေသာသူထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္

၁၀။ ဤကဲ့သို႔ျပဳၾကလွ်င္ဝမ္းနည္းျခင္းျဖစ္မည္ေလာ

ေယာဟန္ ၁၃း၁၇ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔သိ၍ သိသည္အတိုင္း က်င့္လွ်င္ မဂၤလာရွိၾက၏။


ပြဲေတာ္မဂၤလာ


၁၁။ အပ္ႏွံျခင္းခံမည့္ညတြင္ကိုယ္ေတာ္သည္မည္ကဲ့သို႔စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေသာမဂၤလာမ်ား

ထားခဲ့သနည္း

ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္ ၁၁း၂၃-၂၅  အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔၌ ငါေပးအပ္ေသာအရာကို သခင္ဘုရားထံ၌ ငါခံရၿပီ။ ခံရေသာအရာ ဟူမူကား၊ သခင္ေယရႈသည္ ရန္သူလက္သို႔ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေသာေန႔ညမွာ မုန္႔ကိုယူ၍၊

၂၄ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကို ဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကား၊ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ခ်ိဳးဖဲ့ေသာငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ယူ၍စားၾကေလာ့။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ ထိုနည္းတူ၊ ညစာစားၿပီးမွ ခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကား ငါ၏အေသြး၌ တည္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ျဖစ္၏။ ဤခြက္ကို ေသာက္ေသာအခါ၊ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ေသာက္ၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။


၁၂။ မုန္႔ႏွင့္စပ်စ္ေရတို႔သည္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကဲ့သို႔ခံယူအပ္ၾကသေလာ

ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္၁၁း၂၄-၂၅ ၂၄ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကို ဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကား၊ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ခ်ိဳးဖဲ့ေသာငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ယူ၍စားၾကေလာ့။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ ထိုနည္းတူ၊ ညစာစားၿပီးမွ ခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကား ငါ၏အေသြး၌ တည္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ျဖစ္၏။ ဤခြက္ကို ေသာက္ေသာအခါ၊ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ေသာက္ၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။၁၃။ မုန္႔ႏွင့္စပ်စ္ေရတို႔သည္အဘယ္အရာကိုအထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေစသနည္း

ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္၁၁း၂၆  အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ထိုမုန္႔ကိုစား၍ ထိုခြက္ကိုေသာက္ေသာအခါခါ၊ သခင္ဘုရား အေသခံေတာ္မူျခင္းကို ၾကြလာေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္ျပၾက၏။

၁၄။ ဤပြဲေတာ္မဂၤလာသည္အဘယ္ကာလတိုင္ေအာင္ျပဳရမည္နည္း

ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္ ၁၁း၂၆ ၾကြလာေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္


၁၅။ မထိုက္မတန္ေသာသူသည္အဘယ္အရာကိုျပစ္မွားရာေရာက္သနည္း


ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္ ၁၁း၂ ထိုေၾကာင့္ သခင္ဘုရား၏ မုန္႔ႏွင့္ခြက္ကို မထိုက္ မတန္ဘဲ စားေသာက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ သခင္ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အေသြးေတာ္ကို ျပစ္မွားရာေရာက္၏။၁၆။ အဘယ္သို႔မထိုက္မတန္ျပဳသနည္း

ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္ ၁၁း၂၉  အေၾကာင္း မူကား၊ မထိုက္မတန္ဘဲ စားေသာက္ေသာသူသည္ သခင္ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ကုိ ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္၊ မိမိအေပၚသို႔ အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ စားေသာက္ေသာသူျဖစ္၏။၁၇။  အျပစ္မေရာက္ေစျခင္းငွာလူသည္အဘယ္သို႔စစ္ေၾကာရမည္နည္း

ေကာရိ ႏၱဳပထမေစာင္ ၁၁း၃၂  စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾကေသာအခါ၊ ေလာကီသားတို႔ႏွင့္အတူ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ မည္အေၾကာင္း ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾက၏။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews