Thursday, March 6, 2014

ကယ္တင္ျခင္းခံစားရန္ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္


Smiley face
ကယ္တင္ျခင္းခံစားရန္ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္
၁။ ဘုရားသခင္သည္လူကိုဘယ္သို႔ေသာအျဖစ္ႏွင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသနည္း
ေဒသနာက်မ္း ၇း၂၉ ငါေတြ႔ေသာ အရာတခုတည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ လူကို ေျဖာင့္မတ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ္လည္း၊ လူတုိ႔သည္ မ်ားျပားေသာ အႀကံအစည္တို႔ကို ရွာေဖြႀကံစည္ၾကၿပီ။
ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂၇၊၃၁
ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသဏၭာန္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမ ကို ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္၊
ဘုရားသခင္ သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈလွ်င္၊ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္ သည္ ဆဌမေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏၂။ လူ၏စံုလင္ခ်မ္းသာေသာအျဖစ္သည္ ယခုကဲ့သို႔အျပစ္ရွိေသာအျဖစ္သို႔အ
ဘယ္သို႔ေျပာင္းလဲသနည္း
ေရာမၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၅း၁၂
ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္၍၊ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။
ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၆၊၁၇-၁၉
ထိုအပင္သည္ စားဘြယ္ေကာင္း၏၊ အဆင္းလည္း လွျခင္း၊ ပညာတိုးပြားေစလိုေသာငွါ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အပင္ျဖစ္ျခင္းကို မိန္းမသည္ ျမင္လွ်င္၊ အသီးကိုယူ၍စား၏။ မိမိခင္ပြန္းအားလည္း ေပး၍ သူသည္လည္းစား၏။
၁၇ ေယာက်္ားကိုလည္း၊ ထုိအပင္၏အသီးကိုမစားရဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ မယား၏စကားကိုနားေထာင္၍ စားမိေသာေၾကာင့္၊ ေျမသည္သင္၏ အတြက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ေျမ၏အသီးကုိ တသက္ပတ္လံုး ပင္ပန္းစြာစားရမည္။
၁၈ ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္း သင္အဘုိ႔ေျမေပါက္ေစမည္။ လယ္၌ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကုိ သင္စားရမည္။
၁၉ သင္ထြက္ရာေျမသို႔မျပန္မွီတိုင္ေအာင္၊ သင္၏မ်က္ႏွာမွ ေခြၽးထြက္လ်က္ အစာကိုစားရမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍၊ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
 ၃။ လူသည္ေဖါက္ျပန္ေသာေၾကာင့္အဘယ္အရာကိုဆံုးရႈံးျခင္းခံရသနည္း
အေျဖ။    (က) သန္႔ရွင္း၍ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာ။ ေရာမ ၅း၁၉
             (ခ) ကမာၻေျမၾကီးကိုအုပ္စိုးျခင္း။ ဆာလံ ၈း၄-၈။ ေဟျဗဲ ၂း၈
၄။ အျပစ္မွဘာျဖစ္ေသးသနည္း
ေရာမ ၆း၂၃
အျပစ္တရား၏အခကေသျခင္းေပတည္း။
ယာကုပ္ ၁း၁၅
တပ္မက္ေသာစိတ္သည္ ပဋိိသေႏၶ ယူ၍ ဒုစရုိက္ ကိုဘြားတတ္၏။ ဒုစရုိက္သည္လည္းျပည့္စံုလွ်င္ ေသျခင္းကိုဘြားတတ္၏။
 ၅။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္သည္လူ၏အျပစ္ကိုအဘယ္ကဲ့
သို႔ေဖၚျပသနည္း
ေယရမိအနာဂတိၱက်မ္း ၁၇း၉စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏။ အလြန္ယိုယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးသေဘာကုိ အဘယ္သူသိႏုိင္သနည္း။
၁၀ ငါထာဝရဘုရားသည္ လူအသီးအသီးတို႔အား မိမိတို႔အက်င့္ အတုိင္း၊ မိမိတို႔ခံထုိက္ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ကို ေပးျခင္းငွါ၊ ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္တို႔ကုိ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာတတ္၏။
ေရာမ ၆း၁၆
အၾကင္သူ၏ အထံ၌အေစခံ ကြၽန္ျဖစ္ျခင္းငွါ သင္တို႔ဝင္၌အေစခံ၏၊ ထုိသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာအျပစ္တရားျဖစ္ေစ၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ယွဥ္ေသာနားေထာင္ျခင္း တရားျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔သည္ သခင္ျဖစ္သည္ကိုမသိၾကသေလာ။
၂ေပ ၂း၁၉လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရွိသည္ဟု ဝန္ခံလ်က္ပင္၊ ကိုယ္တိုင္ပုပ္ပ်က္ျခင္း၏ ကြၽန္ျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ လူကိုႏုိင္ေသာအရာသည္ လူ၏သခင္ျဖစ္၏။
၆။ လူသည္မိမိခြန္အားတန္ခိုးႏွင့္အျပစ္၏ကၽြန္အျဖစ္မွလြတ္ကင္းဖို႔ရာ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိသေလာ့
ဧဖက္ ၂း၁၂ထိုအခါ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမသိ၊ ဣသေရလအေပါင္း အသင္း၌ မဝင္၊ ဂတိေတာ္ပါေသာ ပဋိိညာဥ္တရားတို႔ႏွင့္မဆိုင္၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိ၊ ေလာက၌ ဘုရားမဲ့ေနၾက သည္ကို၎၊ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။
 ေယရမိ ၂း၂၂သင္သည္ ေပါက္ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရခ်ဳိး၍၊ ခ်က္ေသာဆပ္ျပာအမ်ားကုိ သံုးေသာ္လည္း၊ သင္၏အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔မွာထင္ရွားသည္ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ေယရမိ ၁၃း၂၃အဲသေယာပိ လူသည္ မိမိအေရ၏ အဆင္းကုိ၎၊ က်ားသစ္သည္ မိမိအကြက္အက်ားတို႔ကုိ၎ ေျပာင္းလဲႏုိင္သေလာ့။ ေျပာင္းလဲႏုိင္လွ်င္၊ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလ့ရွိေသာသူတို႔သည္ သုစရုိက္ကုိျပဳျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္။
ေယရမိ ၁၇း၅-၆ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူကုိကုိးစား၍ လူသတၱဝါကုိ အမွီျပဳသျဖင့္၊ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ထြက္သြားေသာသူသည္ က်ိန္အပ္ေသာသူျဖစ္၏။
ထုိသူသည္ လြင္ျပင္၌ရွိေသာ သစ္ပင္ေျခာက္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းက်ဳိးေရာက္ေၾကာင္းကုိမသိရ။ အဘယ္သူမွ်မေနေသာဆားေျမ၊ ေသြ႔ေျခာက္ ေသာလြင္ျပင္၌ ေနရလိမ့္မည္။
 ၇။ အဘယ္နည္းအားျဖင့္သာကယ္တင္ျခင္းကိုရႏိုင္သနည္း
ဧဖက္ ၂း၈ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလို အလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။
တိတု ၃း၅ ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း ကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၎၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။
တမန္ေတာ္ ၄း၁၀-၁၂ သင္တို႔သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္၍၊ ဘုရားသခင္ သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ဤသူသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ က်မ္းမာလ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔မွစ၍ ဣသေရလူအေပါင္းတို႔ သိမွတ္ၾကေလာ့။
၁၁ ထိုသခင္ကား၊ သင္တို႔သည္ တိုက္ကိုတည္လုပ္ေသာအခါ ပယ္ထား၍၊ ေနာက္တဖန္တိုက္ေထာင့္ အထြဋ္ဖ်ားသို႔ ေရာက္ျပန္ေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္မွတပါး အဘယ္သူမွ်ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို မတတ္ႏိုင္။
၁၂ ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတရုသည္ ထိုသူတို႔အား ျမြက္ဆို၏။
၈။ လူသည္ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ရန္ဘုရားသခင္သည္အဘယ္သို႔ၾကံစည္ေတာ္
မူသနည္း
ေယာဟန္ ၃း၁၆  ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။
၁ေယာ ၄း၉-၁၀ သားေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္အသက္ရွင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ တပါးတည္ေသာ သားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌၊ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ေမတၱာေတာ္သည္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။
၁၀ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္ၾကသည္ဟု မဆုိ။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိခ်စ္၍ ငါတို႔၏အျပစ္ ေျဖစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိ၏။
၉။ ဤၾကံစည္ေတာ္မူခ်က္ အဘယ္သို႔ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္သနည္း
မႆဲ ၁း၂၁ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခြၽတ္မည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။
ဂလာတိ ၄း၄-၅ အခ်ိန္ကာလေစ့ေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္သား၏ အခြင့္အရာကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊
ပညတ္တရားလက္၌ ရွိေသာ ငါတို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေစျခင္းငွါ၊ မိန္းမဝမ္း၌ ပဋိိသေႏၶယူ၍ ပညတ္တရားေအာက္၌ ဘြားျမင္ရေသာသားေတာ္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။
၁၀။ ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖို႔အဘယ္အျဖစ္ကိုယူသနည္း
ေကာရိန္သုဒုတိယေစာင္ ၅း၂၁ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။
ဂလာတိ ၃း၁၃ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ပညတ္တရားအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ႏုိင္ဟု ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ သစ္တိုင္၌ ဆဲြထားျခင္းကို ခံရေသာသူတုိင္း က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာ သူျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ ေၾကာင့္က်ိန္ျခင္း ကိုခံရေသာသူျဖစ္၍၊ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။
ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း ၅၃း၅-၆ ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊
ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊
၁၁။ ေယရႈခရစ္၌ယံုၾကည္ျခင္းမွတပါးအျခားေသာနည္းအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္း
ကိုရႏိုင္သေလာ
       တမန္ေတာ္ ၄း၁၂
၁၂ ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတရုသည္ ထိုသူတို႔အား ျမြက္ဆို၏။
 ေယာဟန္ ၃း၃၆ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကိုမေတြ႔ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ တည္ေနသည္ဟု ေယာဟန္ေဟာ ေျပာေလ၏။
၁၂။ ခရစ္ေတာ္၏ကုသိုလ္ေတာ္အားျဖင့္ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို
အဘယ္သို႔ရႏိုင္သနည္း
ေရာမ ၅း၁ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လွ်င္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အား ျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုခံစားၾက၏။
ဂလာတိ ၂း၁၆၊ ၂၀
ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ငါတို႔သည္ ႀကိဳးစားလ်က္ပင္၊ အျပစ္ထင္ရားေသာသူျဖစ္ေသးသည္မွန္လွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္တရားကုိ ျပဳစုေသာသူျဖစ္သေလာ။ ထုိသုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ရာ။
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါမပယ္။ ပညတ္တရားကို အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီးအေသခံေတာ္မူၿပီ။
၁၃။ ကယ္တင္ျခင္းခံစားဖို႔ရန္ဘုရားသခင္ၾကံစည္ေတာ္မူခ်က္သည္ဘယ္
ေလာက္တတ္ႏိုင္သနည္း
ေဟျဗဲ ၇း၂၅ ထုိေၾကာင့္၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္အထံ ေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏၊ ထုိသူတို႔၏အမႈကိုကိုယ္ေတာ္သည္ ေစာင့္လ်က္၊ ကာလအစဥ္အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္၊၊ သူတို႔ကိုအစဥ္ကယ္တင္ျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။
ေယာဟန္ ၃း၁၆-၁၇ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။
၁၇ ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။
ေယာဟန္ ၁း၁၂ ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။
၁၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အလိုမ်ားကိုသိေတာ္မူသည့္အေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ယံုမွားျခင္းမရွိဘဲအဘယ္သို႔သိႏုိင္သနည္း
ေဟျဗဲ ၄း၁၅-၁၆ ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာ သူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။
၁၆ ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ သနားျခင္း ကရုဏာကို၎၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို၎ ခံရမည္အေၾကင္း၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူး ပလႅင္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၾကကုန္အံ့။
ေဟျဗဲ ၂း၁၇-၁၈ ထုိေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ လူတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာ အေၾကာင္းကို စီရင္၍၊ ဘုရား သခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာတို႔၌ ကရုဏာႏွင့္ ၎၊ သစၥာႏွင့္၎ ျပည့္စံုေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးျဖစ္အံ့ေသာငွါ၊ မိမိညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္ လံုးလံုးတူရေသာအေၾကာင္းရွိ၏။
၁၈ ထုိသုိ႔စံုးစမ္း ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ခံ၍ ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္း၌ က်င္လည္ေသာေၾကာင့္၊ စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအမႈႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာသူတို႔ကို မစျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။
၁၅။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းခံစားဖို႔ရန္ၾကံစည္ေတာ္မူခ်က္ ၌မည္
သည့္အရာပါဝင္သနည္း
လုကာ ၁၉း ၁၀ လူသားသည္ ေပ်ာက္ေသာ သူတို႔ကိုရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ၾကြလာသတည္းဟု ဇကၡဲကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။
မိကၡာအနာဂတၱိက်မ္း အခန္းၾကီး ၄း၈ အိုဧဒါလင့္စင္၊ ဇိအုန္သတို႔သမီးေနရာကုန္း၊ သင္သည္ အစိုးရလိမ့္မည္။ အရင္တည္ေသာ အာဏာတည္ျပန္လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ေယရုရွလင္သတို႔သမီးလက္သို႔တဖန္ ေရာက္လိမ့္မည္
၁၆။ လူထဲကေရြးႏုတ္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔သည္ အဘယ္အျဖစ္သို႔ေရာက္မည္နည္း
ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း ၆၀း၂၁ သင္၏ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ ျပည္ေတာ္ကုိ အစဥ္အျမဲ အေမြခံသျဖင့္ ငါ၏ဘုန္းပြင့္ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိယ္တုိင္စုိက္၍ျပဳစုေသာ ပ်ဳိးပင္ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊
ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၂၂-၂၇ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ဗိမာန္ေတာ္ကို ငါမျမင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္သည္ ထိုၿမိဳ႔၏ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
၂၃ ထိုၿမိဳ႔သည္ ေန၏အေရာင္၊ လ၏အေရာင္ကိုအလိုမရွိ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္ေတာ္သည္ ထိုၿမိဳ႔ကိုလင္း ေစ၏။ သိုးသငယ္သည္လည္း ထိုၿမိဳ႔၏ဆီမီးျဖစ္၏။
၂၄ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔၏အလင္းကိုအမွီျပဳ၍ သြားလာၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ဘုန္းအသေရကို ထိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက လိမ့္မည္။
၂၅ ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကို ေန႔အခ်ိန္၌ အလ်င္းမပိတ္တတ္။ ညဥ့္မူကားမရွိ။
၂၆ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုန္းအသေရကို ထိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။
၂၇ ညစ္ညဴးေသာအရာ၊ စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာအရာ၊ သစၥာပ်က္ေသာအရာ တစံုတခုမွ်မဝင္ရ ဘဲ၊ သိုးသငယ္၏ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းဝင္ေသာသူတို႔သာလွ်င္ ဝင္ရ၏
ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း ၃-၄ ေနာက္တဖန္က်ိန္ျခင္းေဘး တစံုတခုမွ်မရွိ၊ ထိုၿမိဳ႔၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ ရွိ၍၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔သည္ ဘုရားဝတ္ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။
မ်က္ႏွာေတာ္ကိုျမင္ရ၍၊ သူတို႔နဖူး၌လည္း နာမ ေတာ္ေရးထားလ်က္ရွိလိမ့္မည္။
ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၄ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏ မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တို႔ကို သုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ေသေဘးမရွိရ။ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလည္းမရွိရ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ေရွးျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔သည္ ေရြ႔သြားၾကၿပီ
၁၇။ ဤညစ္ညဴးေသာေလာကဓါတ္အစား ဘုရားသခင္သည္အဘယ္အရာကိုေပးေတာ္
မူမည္နည္း
ေဟရွာယအနာဂတ္ိၱက်မ္း ၆၅း ၁၇ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကို ငါဖန္ဆင္းမည္၊၊ အရင္မိုဃ္းေကာင္းကင္နွင့္ ေျမႀကီး ကို မေအာက္ေမ့ရ၊၊ ႏွလံုးမမွတ္မိရ။
ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကိုလည္း ငါျမင္၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ေရွးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေရွးေျမႀကီးသည္ ေရြ႔သြားၾကၿပီ၊ ထိုအခါမွစ၍ သမုဒၵရာမရွိ။
ေပတရုဒုတိယေစာင္ ၃း၁၃ ယခုရွိသမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ပ်က္ရေသာ္လည္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား တည္ေနရာ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ ကိုငါတို႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ေျမာ္လင့္ ၾက၏။
၁၈။ ကယ္တင္ျခင္ခံစားဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ၾကံစည္ေတာ္မူခ်က္သည္အျပစ္ႏွင့္ ေပ်ာ္
ေမြ႕ေနေသာ အျပစ္သားတို႔ကို အဘယ္သို႔ျဖစ္ေစမည္နည္း
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁း၈ ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ ရြံရွာဘြယ္ေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ေသာသူ၊သစၥာပ်က္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔မူကား
၊ဒုတိယေသျခင္း တည္းဟူ ေသာကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာမီးအိုင္ထဲ၌ မိမိတို႔အဘုိကိုရၾကလိမ့္မည္ ဟူ၍၎ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။
မာလခိအနာဂတိၱက်မ္း ၄း၁ မီးဖို၌ မီးေလာင္သကဲ့သုိ႔ ေလာင္ေသာေန႔ရက္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ မာနႀကီးေသာသူႏွင့္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အမႈိက္ေျခာက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူတို႔အရင္းအဖ်ားမွ် မက်န္ႂကြင္းေစျခင္းငွါ ထုိေန႔ရက္သည္ ေလာင္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ဗ်ာဒိတ္ ၅း၁၃ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ ေျမႀကီးေအာက္၊ သမုဒၵရာအထဲ၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတို႔က၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာသူႏွင့္ သိုးသငယ္သည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၊ အစြမ္းသတၱိရွိေတာ္မူ ေစသတည္းဟု ေျပာဆိုၾကသည္ကို ငါၾကားေလ၏။
၁၈။ ကယ္တင္ျခင္းခံစားဖို႔ရာ ဘုရားသခင္၏ၾကံစည္ေတာ္မူခ်က္ကိုအဘယ္မွာေတြ႔၍
သင္ၾကားႏုိင္သနည္း
ေရာမ ၁း၁၆-၁၇ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုတရားသည္ ေရွ႔ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ ယံုၾကည္သမွ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္၏။
၁၇ အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းဘို႔ အလိုငွါ ဧဝံေဂလိ တရားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။
 ေယာဟန္ ၅း၃၉ က်မ္းစာအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ကို ရမည္ဟုစိတ္ထင္ႏွင့္ သင္တို႔သည္က်မ္းစာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ ရႈၾက၏။ ထိုက်မ္းစာပင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္၏။
တိေမာေသၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ ၃း ၁၅
သင္သည္အဘယ္သူထံ၌ နည္းခံခဲ့ၿပီးသည္ကို၎၊ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း အလုိငွါ ပညာကိုေပးႏုိင္ေသာဓမၼက်မ္းစာကုိ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ေလ့က်က္သည္ကုိ၎ သိမွတ္သည္ႏွင့္၊ အထက္ ကသင္၍ ႏွလံုးသြင္းမိေသာအယူဝါဒ၌ တည္ေနေလာ့။
၁၃ ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊
၁၄ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလုိငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews