Thursday, March 6, 2014

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္

 

၁။ သမၼာက်မ္းရွိသမွ်သည္အဘယ္နည္းအားျဖင့္ျဖစ္လာသနည္း။

တိေမာေသၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ အခန္းၾကီး ၃:၁၆-၁၇

ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊

 

၂။ က်မ္းစာသည္ဘုရားသခင္၏လူအားအဘယ္သို႔ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကိုျပဴသနည္း။

၁၄ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလုိငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။

 

၃။ သမၼာက်မ္းစာသည္ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဠ္တရားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင့္အဘယ္သို႔ျခားနားေသာ

လကၡဏာမ်ားထင္ရွားသနည္း။

 

ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၄: ၁၂

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ အသက္ႏွင့္စိတ္ဝိညာဥ္ကို၎၊  အရုိးဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကို၎ ပိုင္ျခား၍ ထုတ္ခ်င္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးအၾကံ အစည္မ်ားကိုလည္း သိျမင္တတ္၏။

 

၄။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုးတည္ေတာ္မူမည္နည္း။

ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၁: ၂၃

မေဖာက္ျပန္ မပ်က္ ဆီးတတ္ေသာ မ်ိဳးေစ့တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္၍ အစဥ္အၿမဲတည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္


 

၅။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကိုခံယူဖို႔အဘယ္နည္းမ်ားရွိ၍ထိုနည္းမ်ားအတိုင္းခံယူလွ်င္အဘယ္ကဲ့သို႔အက်ိဳးခံစာရ

မည္နည္း။

သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၂: ၁၃

ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို သင္တို႔သည္ ခံယူၾကေသာအခါ၊ လူ၏ႏႈတ္ ထြက္စကားကို မခံမယူဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အမွန္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သင္တို႔အထဲ၌ ျပဳျပင္ေသာဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ခံယူၾကသည္ အေၾကာင္းအရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၆။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္သည္အဘယ္မွ်ေလာက္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူပါသနည္း။

ဆာလံ၁၂:၆

ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိ၍ ေျမႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ မိုက္၌ ခုႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေသာ ေငြကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏၊

ဆာလံက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁၉:၁၄၀ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ အလြန္စင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊

သုတၱံက်မ္း အခန္းၾကီး ၃၀:၅-၆ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏။ ခိုလႈံေသာသူအေပါင္းတုိ႔၌ ဘုရားသခင္သည္ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၆ စကားေတာ္တို႔၌ထပ္၍ မသြင္းႏွင့္။ သို႔ျပဳလွ်င္ အျပစ္တင္ေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ မုသာသံုးေသာ သူျဖစ္လိမ့္မည္။

 

၇။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္သည္ဘယ္မွ်ေလာက္ဟုတ္မွန္သနည္း။

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၇:၁၇

ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏။


 

၈။ ဘုရားသခင္၏သက္ေသခံခ်က္ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္သည္အစဥ္အျမဲတည္သေလာ။

ဆာလံက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁၉: ၁၅၂

သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အစဥ္အၿမဲ ထားေတာ္မူေၾကာင္းကို ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။

၉။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္သေလာ။

တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၄:၁-၂

အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္၍၊ သင္တုိ႔ဘုိးေဘးကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေတာ္မူေသာျပည္ကို ဝင္စားမည္အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔က်င့္စရာဘုိ႔ ငါသြန္သင္ေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တုိ႔ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။

၂ ငါမွာထားေသာစကား၌ သင္တုိ႔သည္အသစ္ မသြင္းရ။ အလွ်င္း မနုတ္မပယ္ရ။ ငါမွာထားသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ ရၾကမည္။

တရားေဟာရာက်မ္းအခန္းၾကီး၁၂: ၃၂ ငါမွာထားသမွ်တုိ႔ကို က်င့္အံ့ေသာငွာေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊ ထပ္၍မပိုရ၊ ႏႈတ္၍မေလ်ာ့ေစရ

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၂၂:၁၈-၁၉

ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔အား ငါသက္ေသခံသည္ကား၊ အၾကင္သူ သည္ ဤအရာတို႔၌ ထပ္၍အသစ္သြင္း၏၊ ဤစာေစာင္၌ ေရးထားေသာေဘးဒဏ္တို႔ကို ထိုသူအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။

၁၉ အၾကင္သူသည္ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကား အခ်ိဳ႔ကို ႏႈတ္ပယ္၏။ ဤစာေစာင္၌ေရးထားေသာ အသက္ပင္ႏွင့္၎၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္၎၊ ထိုသူစပ္ဆိုင္ေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ပယ္ေတာ္မူမည္။

 

၁၀။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္၌ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာတန္ခိုးအာနိသင္ရွိသနည္း။

 

ေဟရွာယအခန္းၾကီး၅၅: ၁၀ မိုဃ္းေရႏွင့္ မုိဃ္းပြင့္တုိ႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွဆင္းသက္၍ ေနာက္တဖန္မျပန္၊ ေျမသည္မ်ဳိးေစ့ၾကဲ ေသာ သူအားမ်ဳးိေစ့ကိုင္း၊ အစာစားေသာသူအား အစာကုိင္း၊ ေပးမည္အေၾကာင္း၊ ေျမကိုစိုေစသျဖင့္၊ အပင္ေပါက္ေစ၍၊ အသီးကိုသီးေစသကဲ့သို႔၊

၁၁ ထုိ႔အတူငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အက်ဳိးမရွိဘဲ ငါ့ထံသို႔မျပန္ရ။ ငါ့အလုိကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခိုင္းေသာအမႈ၌ ေအာင္လိမ့္မည္။ 

၁၁။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကိုခံယူေသာသူတို႔အား ႏႈတ္ကပါဠ္တရားေတာ္က အဘယ္သို႔ျပဳသနည္း။

          တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး၂၀: ၃၂ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ယခုငါသည္ သင္တို႔ကို ဘုရားသခင္၌အပ္ႏွံ၏။ သင္တို႔ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၎၊ သန္႔ရွင္းေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ သင္တို႔အားအေမြေပးျခင္းငွါ၎၊ တတ္ႏိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္တရား၌လည္း သင္တို႔ကိုငါအပ္ႏွံ၏။

တိေမာေသဒုတိယၾသဝါဒစာ၃:၁၅-၁၇  ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊

 ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလုိငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။

 

၁၁။ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ျမဲျမံသနည္း။

ဆာလံအခန္းၾကီး၁၁၉:၈၉  အိုထာဝရဘုရား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘံု၌အစဥ္အျမဲတည္ပါ၏။

မႆဲ၁၄:၃၅ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမတည္ ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္။

၁၂။ ဘုရားသခင္သည္ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကတိေတာ္ကိုအဘယ္မွ်ေလာက္ဂရုျပဳ၍ေထာက္ထားေတာ္မူသနည္း။

ဆာလံအခန္းၾကီး၁၃၈:၂  သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳလ်က္ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္၍၊ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ေၾကာင့္ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကတိေတာ္ကို သိတင္းေတာ္ ရွိသမွ်ထက္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူၿပီ။

 

  

၁။ အနာဂတိၱစကားတည္းဟူေသာ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကိုေဟာေျပာဖို႕ရန္ ေရွးပုေရာဖတ္မ်ားတို႕အား
အဘယ္သို႔ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းသနည္း
၂ေပ၊ ၁း၂၁ အေၾကာင္းမူကား၊ အနာဂတၱိစကားသည္ လူအလိုအားျဖင့္ ျဖစ္ဘူးသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၍ေဟာ ေျပာၾက၏။
၁ေပ၊၁း၁၀-၁၁
၁၀ ထိုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ပေရာဖက္တို႔သည္ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာေမးျမန္းရွာေဖြ၍၊ သင္တို႔ခံရ ေသာေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာၾကၿပီ။
၁၁ ခရစ္ေတာ္ခံေတာ္မူရေသာ ဆင္းရဲကို၎၊ ဆင္းရဲခံၿပီးမွ ဝင္စားေတာ္မူရေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၎၊ သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္သည္ သက္ေသခံႏွင့္ေသာ အခါ၊ အဘယ္မည္ေသာသူကို၎၊ အဘယ္သို႔ေသာအခ်ိန္ကာလကို၎ ဆိုလိုေတာ္မူ သည္ဟု ေမးျမန္ရွာေဖြၾက၏။
အာမုတ္၃း၇
 အကယ္စင္စစ္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ပေရာဖက္တို႔အား မေဘာ္မျပဘဲ အဘယ္အမႈကိုမွ် စီရင္ေတာ္မမူ။
၂။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကို ပုေရာဖတ္မ်ားအားျဖင့္ အဘယ္သူေဖၚျပထားသနည္း
တမန္ေတာ္၁း၁၆
ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေယရႈကိုဘမ္းဆီးေသာသူတို႔အား လမ္းျပေသာ ယုဒရွကာရုတ္ကို ရည္မွတ္၍ သန္႔ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္မင္း၏ ႏႈတ္ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူႏွင့္ေသာ က်မ္းစာခ်က္အတိုင္း မျပည့္စံုဘဲ မေနရ။
တမန္ေတာ္၊၃း၂၁
ကမၻာဦးမွစ၍ သန္႔ရွင္းေသာပေရာဖက္ဆရာတို႔ႏႈတ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူေသာ ထိုကပ္ကာလ၊ အလံုးစံုေသာအရာတို႔ကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ကပ္ကာလ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ခံယူသိမ္းဆည္းရမည္။
ေဟျဗဲ၊ ၃း၇
ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့တို႔အားသက္ေသေပးေတာ္ မူသည္မွာ၊
ေဟျဗဲ ၁၀း၁၅
ထုိေၾကာင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယေန႔တြင္ သင္တို႔သည္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အသံ ကိုၾကားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍
၃။ သို႕ျဖစ္လွ်င္စင္စစ္ေဟာေျပာသူ အဘယ္သူနည္း
ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၁: ၁
 ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘုိးေဘးတို႔အား အထပ္ထပ္အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ဤေနာက္ဆံုးကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အားဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ေပးေတာ္မူၿပီ။
ေဟာေရွအနာဂတၱိက်မ္း ၁၂၊၁၀
၁၀ ငါသည္ ပေရာဖက္တို႔၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးၿပီ။ မ်ားစြာ ေသာရူပါရံုတို႔ကိုျပၿပီ။ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ပံုပမာတို႔ကိုထားၿပီ။
၄။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကိုအဘယ္သို႔ေခၚသနည္း
ဧဖက္ ၆း၁၇
၁၇ ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို၎၊ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ထားကို၎ ယူၾကေလာ့။ 
၅။ က်မ္းစာကိုအဘယ္သို႔ေခၚေလ့ရွိသနည္း
တမန္ေတာ္ ၁၃း၄၄
၄၄ ေနာက္ဥပုသ္ေန႔၌ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို နားေထာင္အံ့ေသာငွါ တၿမိဳ႔လံုးကုန္မတတ္ စည္းေဝးၾက၏။
(တမန္ေတာ ၁၉း၂၀။ ၁၂း၂၄။ ၁၈း၁၁။ ၂ေကာ၄း၁၊၂။ ေရာမ ၉း၆။ ၁သက္ ၊ ၂း၁၃။ ၂တိ ၂း ၉၊၁၅။ တမန္ေတာ္ ၂၀း၃၂။ ေယာဟန္ ၅း၃၉။ ၂ေပ၊ ၁း၁၉၊၂၀။)
၆။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္တည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္သည္အသက္ရွင္ (ေဟျဗဲ၊ ၄း၁၂)ေသာေၾကာင့္
ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း
တမန္ေတာ္ ၁၂း၂၄
ဘုရားသခင္၏သာသနာေတာ္သည္ တိုးပြားမ်ားျပားေလ၏။
၁၉း၂၀
ထိုသို႔ ဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္သည္ တန္ခိုးႏွင့္တိုးပြား၍ ေအာင္ျမင္ေလ၏။
၇။ ေယရႈသည္မိမိစကားေတာ္ကိုဘာေျပာသနည္း
ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၆း၆၃
၆၃ ိ၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကုိယ္ကာယသည္ အလွ်င္းမတတ္ႏုိင္။ ငါေျပာေသာစကားသည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ အသက္ လည္းျဖစ္၏။
၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ေဖၚျပခ်က္ကိုမွန္ကန္စြာသံုလွ်င္အဘယ္သို႔ေသာအက်ိဳးရမည္နည္း
ဆာလံ၁၁၉း၁၁
ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ၊၊
၁၇း၄
လူျပဳတတ္ေသာ အမႈမ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာသူ၏ လမ္းတို႔ကို ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ေရွာင္ပါၿပီ၊၊
မႆဲ ၄း၁-၁၀(စံုစမ္းျခင္းကိုေအာင္ႏုိင္မည္)
 ထိုအခါမာရ္နတ္၏ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံေစရမည္အေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ေယရႈကို ေတာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၍၊
 ေယရႈသည္ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုးအစာအဟာရကိုမသံုးေဆာင္ဘဲေနၿပီးမွ မြတ္သိပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။
 ထိုအခါ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ေသာသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ မွန္လွ်င္၊ ဤေက်ာက္ခဲတို႔ကိုမုန္႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။
 ေယရႈကလည္း၊ လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာအသက္ကိုေမြးရမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာ လာသည္ဟုျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။
 ထိုအခါမာရ္နတ္သည္ ေယရႈကိုသန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ေဆာင္သြား၍ ဗိမာန္ေတာ္၏အထြဋိ္၌ တင္ထား ၿပီးလွ်င္၊
 က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သင့္အဘို႔မွာထားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္၏ေျခကို ေက်ာက္ႏွင့္မထိမခိုက္ေစျခင္းငွါ သူတုိ႔သည္သင့္ကိုလက္ႏွင့္မစခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္ ဟု လာ၏။ ထိုေၾကာင့္ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္မွန္လွ်င္ ကိုယ္ကိုေအာက္သို႔ခ်လိုက္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။
 ေယရႈကလည္း သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားကို သင္သည္အစံုအစမ္းမျပဳရဟု က်မ္းစာလာျပန္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
  တဖန္ မာရ္နတ္သည္ေယရႈကို အလြန္ျမင့္လွစြာေသာေတာင္ေပၚသို႔ေဆာင္၍၊ ဤေလာက၌ ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို၎၊ ထိုတိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၎ ျပညြန္၍၊
 ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုၫြတ္ျပပ္ကိုးကြယ္လွ်င္ ယခုျပေလသမွ်တို႔ကိုငါေပးမည္ဟုဆိုေလ၏။
၁၀ ေယရႈကလည္း အခ်င္း စာတန္၊ ငါ့ေနာက္သို႔ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထိုဘုရားသခင္ကို သာဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

၉။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္၌ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာတန္ခိုးရွိသည္
ဆာလံ၊ ၃၃း၈၊၉
 ထာဝဘုရားကို ေျမႀကီးတျပင္လံုး ေၾကာက္ရြံ႕ေစ၊၊ ေလာကီနုိင္ငံ သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ရုိသေလးျမတ္ၾကေစ၊၊
 အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားျမြက္ဆို၍ ျမြက္ဆိုေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္၏၊၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း တည္လ်က္ေန၏၊၊
၂ေပ၊ ၃း၅
 ေရွးကာလ၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ၎၊ ေရထဲကထြက္၍ ေရျဖင့္တည္ေသာ ေျမႀကီးကို၎၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေစေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္၊
၁၀။ ထိုတန္ခိုးသည္အနာေရာဂါတို႔ကိုေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၌လည္းထင္ရွားသေလာ
ဆာလံ ၁၀၇း၂၀
၂၀ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လႊတ္သျဖင့္ သူတို႔အနာကို ၿငိမ္းေစ၍ ဖ်က္ဆီး ျခင္း အရာမ်ားထဲကႏႈတ္ယူေတာ္္မူ၏၊၊
မႆဲ ၈း၅-၁၃
  ထိုေနာက္မွ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ၾကြဝင္ေတာ္မူလွ်င္၊ တပ္မႉးတေယက္သည္အထံေတာ္သို႔လာ၍၊
 သခင္၊ ကြၽန္ေတာ္၏ငယ္သားတေယာက္သည္ လက္ေျခေသသည္အနာႏွင့္ျပင္းစြာ ခံရ၍အိမ္တြင္တံုးလံုး ေနပါသည္ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။
 ေယရႈကလည္း ငါလာ၍ခ်မ္းသာေပးမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊
 တပ္မႉးက၊ သခင္၊ ကြၽန္ေတာ္၏ အိမ္မိုးေအာက္သို႔ၾကြဝင္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကိုကြၽန္ေတာ္မခံထိုက္ပါ။ အမိန္႔ေတာ္တခြန္းရွိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္၏ ငယ္သားသည္ခ်မ္းသာရပါလိမ့္မည္။
 ဥပမာကား၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ မင္းေအာက္၌ကြၽန္ခံေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စစ္သူရဲမ်ားကိုအုပ္စိုး၍၊ တဦးကိုသြားေခ်ဟုဆိုလွ်င္သြားပါ၏။ တဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလွ်င္လာပါ၏။ ကြၽန္ကိုလည္း ဤအမႈကိုလုပ္ေတာ့ဟုဆိုလွ်င္လုပ္ပါ၏ ဟုတပ္မႉး ေလွ်ာက္ေလ၏။
၁၀ ထိုစကားကိုေယရႈသည္ၾကားလွ်င္အံ့ၾသျခင္း ရွိ၍၊ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ဤမွ်ေလာက္ ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ပင္ငါမေတြ႔ဘူးေသး။
၁၁ ငါဆိုျပန္သည္ ကား၊လူမ်ားတို႔သည္၊ အေရွ႔အရပ္၊ အေနာက္အရပ္မွလာ၍၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္ တို႔ႏွင့္တကြေလ်ာင္းရၾကလတံ့၊
၁၂ ႏိုင္ငံေတာ္သားတို႔သည္လည္းငိုေၾကြးျခင္း၊ အံသြားခဲႀကိတ္ျခင္းရွိရာ၊ ျပင္အရပ္ ေမွာင္မိုက္ထဲသို႔ ႏွင္ခ်ျခင္းကိုခံရၾကလတံ့ဟု ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ေသာသူတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊
၁၃ တပ္မႉးအား သင္သြားေလာ့။ ယံုၾကည္သည္ႏွင့္အညီသင္၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္သူ၏ ငယ္သားသည္ အနာ ေရာဂါကင္း၍သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ေလ၏။
၁၁။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္ေလွ်ာက္သြားရာလမ္းႏွင့္အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း
       ဆာလံ ၁၁၉း၁၀၅
၁၀၅ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္ ၍ အကြၽႏ္ုပ္လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏၊
တရားေဟာရာက်မ္း၄း၆
 သို႔ျဖစ္၍ ထုိပညတ္တရားတုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ ထုိပညတ္တရား ရွိသမွ်တုိ႔ကိုၾကားရေသာ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႔မွာ၊ သင္တုိ႔၏ ဥာဏ္ပညာသည္ထင္ရွားလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ကလည္း၊ ဤႀကီးျမတ္ ေသာလူမ်ဳိးသည္ အကယ္စင္စစ္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အမ်ဳိးျဖစ္၏ဟု ဆုိၾကလိမ့္မည္။
၁၂။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ကိုအကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ဂရုျပဳ၍ေထာက္ထား
ရသနည္း
ေယရမိအနာဂတိၱက်မ္း ၁၅း၁၆
၁၆ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတြ႔ေသာ ႏႈတ္ကပတ္စကားကို ခံယူပါၿပီ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါ၏။ နာမေတာ္ျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေခၚေဝၚ ပါ၏။
ေယာဘ၂၃း၁၂
ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တုိ႔ကုိ ငါမပယ္၊၊ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားတုိ႔ကုိ ငါရင္ခြင္၌သုိထားပါ၏၊၊
၁၃။ ခရစ္ေတာ္လက္ထက္၌ႏႈတ္ေတာ္ထြက္တရားေတာ္ကိုအဘယ္နည္းျဖင့္ပယ္ၾကသနည္း
မႆဲ ၁၅း၃-၆
ကုိယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္အဆက္ဆက္ခံ ေသာနည္းဥပေဒသကို အမွီျပဳ၍ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ လြန္က်ဴးၾကသနည္း။
 ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကား၊ မိဘကိုရိုေသစြာျပဳေလာ့။ အၾကင္သူသည္မိဘကို ႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွား၏၊ ထိုသူသည္ အေသသတ္ျခင္း ကိုခံေစဟုလာသတည္း။
 သင္တို႔မူကား၊ အၾကင္သူသည္ ကိုယ္မိဘကို၊ သင္တို႔အသံုးရႏိုင္သမွ်ေသာ ငါ၏ဥစၥာသည္  အလႉဝတၳဳျဖစ္ေစဟုဆို၏၊
 ထိုသူသည္ကိုယ္ မိဘကိုယ္ပင္ရိုေသစြာမျပဳရဟုဆိုၾက၏။ ထိုသို႔သင္တို႔သည္အဆက္ဆက္ ခံေသာဥပေဒသအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကိုပယ္ၾက၏
မာကု ၇း၅-၉

၁၄။ ႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္၍ ေပါလုသည္တိေမာေသအားအဘယ္သို႔သတိေပးဆံုးမသနည္း
တိေမာေသၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ ၄း၂
 ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကိုေဟာေျပာေလာ့။ အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့။ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပေလာ့။ ဆံုးမျခင္းကိုျပဳေလာ့။ အလြန္ရွည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ၾသဝါဒမ်ဳိးကိုေပး၍ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ ေလာ့။
၁၅။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္တရားစကားေတာ္ကိုေျပာင္းလဲေသာသူတို႔သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာအျပစ္ဒဏ္ကို
ခံရၾကမည္နည္း
ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၈-၁၉
၁၈ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔အား ငါသက္ေသခံသည္ကား၊ အၾကင္သူ သည္ ဤအရာတို႔၌ ထပ္၍အသစ္သြင္း၏၊ ဤစာေစာင္၌ ေရးထားေသာေဘးဒဏ္တို႔ကို ထိုသူအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။
၁၉ အၾကင္သူသည္ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကား အခ်ိဳ႔ကို ႏႈတ္ပယ္၏။ ဤစာေစာင္၌ေရးထားေသာ အသက္ပင္ႏွင့္၎၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္၎၊ ထိုသူစပ္ဆိုင္ေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ပယ္ေတာ္မူမည္။

 

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews