Thursday, March 6, 2014

ဘုရားသခင္တည္ရွိေတာ္မူျခင္းႏွင့္ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာမ်ား

၁။ မိုးေကာင္းကင္သည္ဘာၾကားေျပာသနည္း

ဆာလံ၁၉း၁ မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ မိုဃ္းမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏။


၂။ ဘုရားသခင္သည္မိမိတည္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းလူတို႔အားဘာသက္ေသ

ေပးထားသနည္း

တမန္ေတာ္၁၄း၁၇

သို႔ေသာ္လည္း၊  သင္တို႔အား ေက်းဇူးျပဳလ်က္၊ အစာအာဟာရႏွင့္ဝ ေျပာ၍ ဝမ္းေျမာက္ေစျခင္းငွါ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွ မိုဃ္းရြာ ေစေတာ္မူ၍၊ အသီးအႏွံတို႔ကို သီးေစတတ္ေသာဥတုကို ေပးေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူသည္ ကို သက္ေသမခံဘဲ ေနေတာ္မမူဟု ေပါလုႏွင့္ဗာနဗသည္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။


၃။ မိမိတည္ရွိေတာ္မူျခင္းႏွင့္ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာေတာ္တည္းဟူေသာမ်က္ျမင္

မရေသာအရာတို႔ကိုအဘယ္သို႔နားလည္ႏိုင္မည္နည္းေရာမ အခန္းၾကီး ၁: ၂၀-၂၃

အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသျဖင့္၊ ထာဝရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာ တို႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ ရွိၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကိုမဖုန္းႏိုင္ရာ။

၂၁ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို သိလ်က္ပင္၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသင့္သည္အတိုင္း မခ်ီးမြမ္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း မသိမမွတ္၊ အခ်ည္းႏွီးေတြးဆျခင္း၊ သတိမရွိေသာ စိတ္ႏွလံုးမိုက္မဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

၂၂ ပညာရွိေယာင္ ေဆာင္ လ်က္ႏွင့္ လူမိုက္အရာ၌ တည္ၾကသည္ျဖစ္၍၊

၂၃ မေဖာက္ျပန္မပ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ ၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ပယ္လ်က္၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ လူ၏ရုပ္တု၊ သားငွက္ အစရွိေသာ တြားတတ္ ေသာ တိရစာၦန္၏ ရုပ္တုတို႔ကို ဘုရားသခင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။

မွတ္ခ်က္။    ေလာကဓါတ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားမိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ကမၻာေျမၾကီးဖန္ဆင္း

ေတာ္မူေသာဘုရားမွန္ကိုညႊန္ျပသည္။အခ်ိန္မွန္မွန္သြားဖို႔ရာအလြန္ေသးငယ္ေသာစက္ကရိယာတို႔ႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသခ်ာစြာျပဳျပင္စီမံ၍ထားေသခါးပိုက္ေဆာင္နာရီကေလး

တစ္လံုးသည္မိမိကိုမ်ားစြာစီမံျပဳလုပ္ေသာသူရွိေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ခံေစသည္မွန္လွ်င္

လူ၏ဥာဏ္ျဖင့္မမီနိုင္ေသာသဘာဝ၏အျပဳအမူတို႔သည္ဘုရားသခင္တပါးတည္းရွိ
ေၾကာင္းသာ၍ဝန္ခံေစမည္မဟုတ္ေလာ။

 ၄။ ဘုရားသခင္သည္ထာဝရတည္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းဘာေျပာထားသနည္း

ဆာလံ၉၀း၁-၂

ဘုရားသခင္၏လူ ေမာေရွျပဳေသာ ပဌနာ။ အို ဘုရားရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကာလအစဥ္အဆက္အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခိုလံႈရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 ေတာင္မ်ားကိုု မေဘာ္၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေလာကဓာတ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မမူမွီ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွစ၍၊ ေနာက္ကမၻာ အဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 ၅။ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိမိအမႈေတာ္တို႔ကိုလူ၏ဥာဏ္သေဘာသည္အၾကြင္းမဲ့နား

လည္ႏိုင္စရာရွိမည္ေလာ

ေယာဘ ၁၁း၇-၁၇

သင္သည္ဘုရားသခင္၏ ဇာတိေတာ္ကုိစစ္၍ ေတြ႔ႏုိင္သေလာ။ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၏ ဇာတိကုိ စစ္၍ အကုန္အစင္ နားလည္ႏုိင္သေလာ၊၊

 မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိမွီသည္ျဖစ္၍ သင္သည္အဘယ္သုိ႔ျပဳႏုိင္သနည္း၊၊ မရဏာ ႏုိင္ငံထက္နက္သည္ျဖစ္၍ သင္သည္ အဘယ္သို႔သိႏုိင္သနည္း၊၊

 အတုိင္းအရွည္သည္ ေျမႀကီးကုိလြန္လ်က္ သမုဒၵရာ ထက္သာ၍ က်ယ္ဝန္းလ်က္ရွိ၏၊၊

၁၀ ဘုရားသခင္သည္ ဘမ္းဆီးခ်ဳပ္ထား၍ စစ္ေၾကာေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူဆီးတား ႏုိင္သနည္း၊၊

၁၁ ဘုရားသခင္သည္ ဆုိးေသာသူတုိ႔၏ သေဘာကုိသိေတာ္မူ၏၊၊ သူတုိ႔အမွတ္တမဲ့ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ကုိ သိျမင္ေတာ္မူ၏၊၊

၁၂ သုိ႔ေသာ္လည္းရုိုင္းေသာ ျမည္းကေလးသည္ လူအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ လူမုိက္သည္ ပညာ သတိရလိမ့္မည္၊၊

၁၃ သင္သည္စိတ္ႏွလုံးကုိ ျပင္ဆင္၍ လက္တုိ႔ကုိဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ဆန္႔လွ်င္င္း၊

၁၄ သင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ ကုိပယ္၍ သင့္အိမ္၌ ဆုိးညစ္ေသာအမႈကုိ လက္မခံလွ်င္

၁၅ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ မ်က္ႏွာကုိ ျပရလိမ့္မည္၊၊ စုိးရိမ္စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ တည္ၾကည္လိမ့္မည္၊၊

၁၆ ခံၿပီးေသာဒုကၡဆင္းရဲကုိ ေမ့ေလ်ာ့လိမ့္မည္၊၊ လြန္သြားၿပီးေသာ ေရတို႕ကဲ့သို႔ ေအာက္ေမ့လိမ့္မည္၊၊

၁၇ သင္၏အသက္သည္ မြန္းတည့္အေရာင္ထက္ ထြန္းလင္းလိမ့္ မည္၊၊

(ေရာမ ၁၁း၃၃ ၊ ေဒသနာက်မ္း ၈း၁၇ )


၆။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အျခားေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားအဘယ္သို႔ျပိဳင္ႏိုင္သနည္း

ေဟရွာယ ၄၆း၉-၁၃

ေရွးကာလ၌ ျဖစ္ဘူးေသာအမႈအရာတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။

၁၀ အဦးမွစ၍ အဆံုးတုိင္ေအာင္င္း၊ ေရွးကာလမွစ၍ မျဖစ္ေသးေသာ အမူအရာ တို႔ကိုင္း ေဘာ္ျပလ်က္ ငါ့အႀကံတည္လိမ့္မည္။ ငါ့အလုိရွိိသမွ်ကို ျပည့္စံုေစမည္ဟုဆိုလ်က္၊

၁၁ ေဝးေသာအရပ္ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ ငါ၏လက္ေထာက္တည္း ဟူေသာငွက္ရဲကို ေခၚလွ်က္ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္တူေသာသူ မည္မွ်မရွိ။ ငါသည္ ႏႈတ္တြက္ အတိုင္းျပဳမည္။ ႀကံသည္အတုိင္း စီရင္မည္။

၁၂ စိတ္ခိုင္မာ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္ ေဝးေသာသူတို႔ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။

၁၃ ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း တရားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အေဝး၌မေနရ။ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးလည္း မဖင့္ႏႊဲ႔ရ

(ေယရမိ ၁၀း၆)

 ၇။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းယံုၾကည္ရန္မည္မွ်ေလာက္

အေရးၾကီးသနည္း

ေဟျဗဲ ၁၁း၆

ယံုၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြြြ႔ႏိုင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္၊ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္ မူသည္ကို၎၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာသူအား အက်ိဳးေပး ေတာ္မူသည္ကို၎၊ ယံုၾကည္ရမည္။

မွတ္ခ်က္။     ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲမွန္ေသာဘုရားသခင္တည္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းမည္သူ

မွ်သေဘာပိုက္ႏိုင္စရာမရွိ။ လူအသီးသီးတို႔အားယံုၾကည္ျခင္းကိုေဝေပးေတာ္မူသည္

(ေရာမ ၁၂း၃)အတြက္ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးလွပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္တည္ရွိေတာ္

မူေၾကာင္းမိမိျပဳေတာ္မူေသာအမႈေတာ္ကထင္ရွားစြာျပစဥ္တြင္မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္း

သာလွ်င္ဇေဝဇဝက္ျဖစ္ေသာစိတ္ကိုပယ္ရွား၍ ဘုရားသခင္သည္ဧကန္အမွန္တည္ရွိ

ေတာ္မူေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

၈။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္အဘယ္သို႔သိကၽြမ္းႏိုင္မည္နည္း

ဧဖက္ၾသဝါဒစာ ၁း၁၃-၁၇

၁၃ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္း ကို ငါသည္ၾကားၿပီးလွ်င္၊

၁၄ သင္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ သင္တို႔အဘို႔ အလိုငွါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ေန၏။

၁၅ ဆုေတာင္းေသာအခ်က္ ဟူမူကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းႀကီးေသာအဘ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို သိျခင္းအလိုငွါ ပညာကို၎၊ ထိုးထြင္း ေသာဥာဏ္ကို၎၊ သင္တို႔အားေပးပါမည္အေၾကာင္း၊

၁၆ ေခၚေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရေသာအရာကား အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကိုင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ခံရေသာ အေမြေတာ္၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကိုင္း၊

၁၇ ယံုၾကည္ေသာငါတို႔၌ ျပေတာ္မူေသာ အလြန္ႀကီး လွစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကိုင္း၊ သင္တို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔၏ဥာဏ္ မ်က္စိကို လင္းေစပါမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။၉။ ဘုရားသခင္၏အသိပညာေတာ္သည္အဘယ္မွ်ေလာက္ၾကီးသနည္း

ဆာလံ၊ ၁၄၇း၅

ငါတို႔၏ ဘုရားရွင္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏၊၊ တန္ခိုးေတာ္လည္းႀကီး၏၊၊  ဥာဏ္ေတာ္သည္ အနႏၱျဖစ္၏၊၊ 

ေဟရွာယ ၄၀း၂၈

ထာဝရဘုရား သည္အစဥ္အျမဲ တည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုင္း၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာေတာ္မူျခင္း၊ ပင္ပန္းေတာ္မူျခင္းမရွိ၊ စစ္၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေၾကာင္းကိုင္း၊ သင္သည္မသိမၾကားဘူးသေလာ။

၂၉ ထိုဘုရားသည္ ေမာေသာသူတို႔အား၊ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ႏြမ္းႏြယ္ေသာ သူတို႔အား၊ အစြမ္းသတိၱႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။


တမန္ေတာ္ ၁၅း၁၈

ဤအမႈအရာတို႔ကို စီရင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ရွိ၏ဟု လာသတည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာဦးမွစ၍ မိမိစီရင္ေတာ္မူသမွ်ေသာ အမႈအရာတို႔ကို သိေတာ္မူသည္။

၁၀။ တန္ခိုး၏မူလအရင္းဘယ္သူနည္း

ဆာလံ ၆၂း ၁၁

ဘုရားသခင္သည္ တစ္ႀကိမ္ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ငါၾကားရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ တန္ခိုးသည္ ဘုရားသခင္၌ရွိ၏၊၊


၁၁။ ဘုရားသခင္သည္ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူသေလာ

       မႆဲ ၁၉း ၂၆

ေယရႈ သည္လည္း၊ သူတို႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ ဤအမႈကို လူမတတ္ႏိုင္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈ တို႔ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၆

တဖန္တံု၊ ဟာေလလုယ။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္၊ ငါတို႔ဘုရား သခင္သည္ စိုးစံေတာ္မူ၏။


၁၂။ ဘုရားသခင္သည္ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တစ္ျပိဳင္နက္ရွိႏိုင္ေတာ္

မူသေလာ

ဆာလံ၁၃၉း၇-၁၂

ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလုိ႔ငွာ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားႏုိုင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလို႔ငွာ အဘယ္အရပ္သို႔ ေျပးႏိုင္ပါမည္နည္း။

 ေကာင္းကင္ သို႔ တက္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ မရဏႏိုင္ငံ၌ အိပ္ရာကိုခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူ၏။ 

 နံနက္ အေတာင္တုိ႔ကို ယူ၍ သမုဒၵရာစြန္း၌ေနလွ်င္၊

၁၀ ထုိအရပ္၌ပင္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ပို႔ေဆာင္လ်က္၊ လက်္ာလက္ေတာ္သည္ ကိုင္လ်က္ရွိပါလိမ့္မည္။

၁၁ အကယ္၍ ေမွာက္မိုက္သည္ ငါကိုဖံုးလႊမ္းမည္ဟု တဖန္ဆိုလွ်င္၊ ညဥ့္သည္လည္း အကြၽႏု္ပ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ အလင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၁၂ အကယ္စင္စစ္ ေမွာင္မိုက္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္အရာကိုမွ် မဖုံးႏိုင္ပါ။ ညဥ့့္သည္ ေန႔ကဲ့သို႔ လင္းပါ၏။ ေမွာင္မိုက္သေဘာႏွင့္ အလင္းသေဘာသည္ တူပါ၏။


ေဟျဗဲ ၄း၁၃

ငါတို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာသူေရွ႔၌ မထင္ရွားေသာ အရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အကြယ္ အကာမရွိဘဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌လွန္ထားလ်က္ရွိၾက၏။

 ၁၃။ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္လကၡဏာကိုအဘယ္ကဲ့သို႔ေဖၚျပထားသနည္း

၁ေယာ ၄း၈

ခ်စ္ျခင္းမရွိေသာသူသည္ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

၁၄။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေရးေသာဆရာတို႔က ဘုရားသခင္၏ထူးျမတ္ေသာဂုဏ္

လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ဘယ္ကဲ့သို႔ေဖၚျပထားသနည္း


ဆာလံ၈၉း၁၄

တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ပလႅင္ေတာ္၏ တည္ရာျဖစ္ပါ၏။ ကရုဏာႏွင့္ သစၥာသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔၌ သြားၾကပါ၏။


ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၄း ၅-၇

ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္ ဆင္းသက္၍၊ ထိုအရပ္၌ ေမာေရွအနားမွာ ရပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ ကို ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။

 ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွေရွ႔၌ ၾကြသြားေတာ္မူလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊  ခ်စ္ျခင္းသနား ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ျပည့္စံု၍ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာ၊ 

 အေထာင္အေသာင္း မ်ားေသာသူတို႔အား သနားျခင္းေက်းဇူး တရားကို ေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း လြန္က်ဴးျခင္း၊ ျဖစ္မွားျခင္းအျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မမူထေသာ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏
၁၅။ သမၼာက်မ္းစာ၌သာလွ်င္ဘုရားသခင္၏ထူးျမတ္ေသာဂုဏ္လကၡဏာ

ေတာ္မ်ားကိုဘယ္ကဲ့သို႔ထင္ေပၚစြာေဖၚျပထားသနည္း

၁ေပ ၁း၁၆

အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾက ေလာ့ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။

ဗ်ာဒိတ္ ၄း၈

ထိုသတၱဝါေလးပါးတို႔၏ ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္၌၊ တပါးတပါးလွ်င္ အေတာင္ေျခာက္ခုစီရွိ၍၊ အတြင္း၌ မ်က္စိႏွင့္ျပည့္ၾက၏။ သူတို႔ကလည္း၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂါတ္ကာလ အစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏ ဟု ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၿငိမ္၍မေနဘဲ ေျပာဆိုၾက၏။

ဗ်ာဒိတ္ ၆း၁၀ သူတို႔ကလည္း၊ သန္႔ရွင္းဟုတ္မွန္၍ အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊

ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁း၄၄-၄၅

ငါသည္ သင္တို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔လည္း ကိုယ္ကိုကိုယ္သန္႔ရွင္ေစ၍ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရၾကမည္။ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာတိရစာၦန္ တစံုတခုအားျဖင့္မွ် သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္မညစ္ညဴးေစရၾက။

၄၅ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏူတ္ေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္သန္႔ရွင္း ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရၾကမည္။


၁၆။ ဘုရားသခင္သည္လူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေသာအခါမိမိ၏ဂုဏ္လကၡဏာေတာ္အဘယ္

ကဲ့သုိ႔ျပထားေတာ္မူသနည္း

ဆာလံ ၈၆း၅၊၁၅

အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာသေဘာ၊ သည္းခံတတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ပဌာနာျပဳေသာ သူအေပါင္းတို႔အား ကရုဏာေတာ္ၾကြယ္ဝပါ၏။

အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာသေဘာ၊ သည္းခံတတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ပဌာနာျပဳေသာ သူအေပါင္းတို႔အား ကရုဏာေတာ္ၾကြယ္ဝပါ၏။

၁ေယာ ၁း၉

ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

ေယာဟန္ ၃း၁၆

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews