Tuesday, March 25, 2014

နဗီပုေရာဖက္..မိုဟာမက္နဲ႔..သမၼာက်မ္းလာပုေရာဖက္တို႕ကြာခ်ားခ်က္


နဗီပုေရာဖက္..မိုဟာမက္နဲ႔..သမၼာက်မ္းလာပုေရာဖက္တို႕ကြာခ်ားခ်က္
ႏႈတ္တစ္ရာစာတလံုး..ဘယ္ဟာကိုသင္ယံုမတံုးလို႔ကၽြန္ေတာ္ကေမးရင္..သင္ဘယ္လုိေျဖမလဲ..
ႏႈတ္စကားထက္စာစကားကိုလူေတြပိုေလးနက္စြာတန္ဖိုးထားေၾကာင္းကို..ႏႈတ္တစ္ရာစာတလံုးစိုတဲ့
ျမန္မာဆို၇ိုးစကားက..ေထာက္ခံေနတယ္မဟုတ္လား..

သမၼာက်မ္းစာမွာ..ပထမဦးဆံုးေသာၠဣသေရလ(israel)လူမ်ိဳး၁၂ မ်ိဳးရဲ့.နဗီပုေရာဖက္ဟာေမာေရွျဖစ္ပါတယ္..
ေမာေရွကိုထာဝရဘုရားကသိနေတာင္ေပၚမွာေခၚျပီးကိုတိုင္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာကာ.ဒီလိုမွာထားပါတယ္..
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၃၄း၂၇ ဤစကားမ်ားကို ေရးထားေလာ့။ ဤစကားမ်ားလာသည္ အတိုင္း သင္မွစ၍ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္
ငါပဋိိညာဥ္ျပဳသည္ဟု
ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၂၈ ထုိအရပ္မွာ ေမာေရွသည္ အစာကိုမစား၊ ေရကုိမေသာက္ဘဲ၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၌ ေနေလ၏။
ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ပဋိိညာဥ္စကား၊ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကုိေရးထားေတာ္မူ၏။
ဒီလိုနဲ႔..ေခတ္အဆက္ဆက္..စာလိပ္.scroll ေပၚက က..စားသားေတြကိုတန္ဖိုးထားစြာဘုရားစကားေတြကိုကူယူလာခဲ့ၾကတာ..
biblos ဂရိအေခၚ.အဂၤလိပ္လို႔ bible အနက္ကစာအုပ္ရယ္လို႔..ယေန႔သမၼာက်မ္းစာအုပ္အျဖစ္ခရစ္ယာန္ေတြကိုင္စြဲေနႏိုင္တဲ့အထိပဲ
အစၥလာမ္တို႔ရဲ့ေခါင္းေစာင္နဗီခ်ဳပ္ပုေရာဖက္..မိုဟာမက္ၾကေတာ့..ဘုရားကိုတိုင္က..ေခၚယူေတြဆံုျပီး..စကားေျပာတာမဟုတ္ဘူး.
ေကာင္းကင္တမန္ဂါေျဗလကလာေ၇ာက္ျပီးေတြ႕ဆံုစကားေျပာတာ..ျပီးေတာ့..ၾကားရသမွ်ကိုခ်ေရးပါလို႔လဲ..အမိန္႔ထုတ္တာမေတြရဘူး
ဒါေၾကာင့္ဘဲထင္တယ္..ေခတ္အဆက္ဆက္အဂံုေဆာင္မွတ္သားလာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္..ကိုရ္အာန္လို႔အဓိပၸါယ္ေပါက္ေနတာ..
ကိုရ္အာန္ရဲ့အနက္က..ကုရ္အာန္” ဟူေသာပုဒ္သည္ မ်ားစြာ႐ြတ္ရေသာက်မ္းဟု (အလြတ္ရြတ္အာဂံုေဆာင္)ဆိုလိုသည္..
ဒါေၾကာင့္ႏႈတ္တရာကိုရ္အာန္နဲ႔..စာတလံုးတိုင္းတန္ဖိုးၾကီးတဲ့..bible သမၼာက်မ္းစာအုပ္ရဲ့ေလးနက္မႈတန္ဘိုးေတြက.
.မိုးေျမကြာဟသလိုကြာတယ္
ဗလီဆရာကိုရ္အာန္ကိုဘာသာျပန္သူဦးေဌးလြင္ဦးကေတာ့ဒီလိုေခ်ပဆိုထားပါတယ္..
ဤကုရ္အံက်မ္းေတာ္သည္ ေရွးက်မ္းမ်ားမွ အေတြးအေခၚမ်ားကို မီွ၍ အတုခိုးေရးသား ထားျခင္း မဟုတ္ေျကာင္းကို ဤသုတ္ေတာ္မွ
အတိအက် ေထာက္ျပထားေပသည္။ က်မ္းေတာ္က ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ လက္ျဖင့္ ေရးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ စကားကို ေထာက္၍
အစၥလာမ္ သာသနာအား ပုတ္ခတ္လိုသူမ်ားက က်မ္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ လြ န္ျပီး အြဆ္မန္လက္ထက္တြင္မွ
စာအုပ္အျဖစ္ ရိွလာခဲ့သည္ဟု မအပ္မရာ ပုတ္ခတ္မ်ားကို လည္း ဤသုတ္ ေတာ္ကပင္ ပယ္ခ်ထားေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္
က်မ္းေတာ္အား မေရးသားေသာ္လည္း ဤသုတ္
ေတာ္အား ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ရရိွစဥ္ တြင္ပင္ ေရးမွတ္ မွတ္တမ္းတင္ေနျပီျဖစ္ေျကာင္း ဤသုတ္ေတာ္ပါ
စာသားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ျကည့္လွ်င္
အေျဖထြက္ေနျပီ ျဖစ္ေပသည္။
ဒီေခ်ပစကားကအံၾသစရာေတာ့ေကာင္းတယ္..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္..ကိုရ္အာန္မူရင္းက်မ္းအေထာက္အထားမရွိသလို..
မူရင္းကိုျပန္ကူးယူတဲ့အေထာက္အထားလဲသမိုင္းမွာမရွိဘူး..
အထားကလဲ.သမိုင္းမွာမရွိျပန္ဘူး..ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ရရွိစဥ္တြင္ပင္ေရးမွတ္..မွတ္တမ္းတင္းျပီးသားဆိုတာဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လဲဆိုတာ
ေမးစရာေတာ့ျဖစ္ေနရံုသာမကာ..မွတ္တမ္းတင္စာအုပ္ကေကာ္ဘယ္မွာလဲ..ေသခ်ာတာကေတာ့..ေကာင္းကင္တမန္ရဲ့ႏႈတ္ဖ်ားနဲ႔..မိုဟာမက္
ေခါင္းထဲမွာျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္...ဒါ့ျပင္ေရွးက်မ္းမ်ားနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ေျပာတဲ့အတြက္..သမၼာက်မ္းပါအေရးသားေတြနဲ႔လည္းမဆိုင္ဘူးလို႔
အတိအလင္းေျပာျခင္းျဖစ္တယ္..ဒါေၾကာင့္..အစၥလာမ္ဗလီဆရာရဲ့အာေဘာ္ေအာက္မွာေနသားက်ေနတဲ့ဘာသာဝင္ေတြက..ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ဟာသူတို႔ဘာသာနဲ႔ဘယ္လိုမွမပတ္သက္ဘူးဆိုတာသိေနျပီး..ဒို႔ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့..အတူတူဘဲလို႔..အသိမွတ္ျပဳေပးေနတာဟာ..ေတာ္ေတာ္
ေလးသတိထားေျပာသင့္ပါတယ္..
ေတာလည္ရာက်မ္း၁၂း၆၆ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့စကား ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ သင္တို႔တြင္
ပေရာဖက္ရွိလွ်င္၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူ၌
ထူးဆန္းေသာရူပါရံုအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုျပမည္။ သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေပးမည္။
အထက္ပါက်မ္းခ်က္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ပုေရာဖက္နဗီမွန္သမွ်ဟာ..ဘုရားကိုျမင္ဖို႔အခြင့္အေ၇းဘယ္လို႔ရမယ္ဆိုတာ..သြန္သင္ထားပါတယ္
မိုဟာမက္.မွာေတာ့..အဲဒီကတိနဲ႔ေဝးေနပါတယ္..သူဘုရားကိုရႈပါရံုအားျဖင့္ေကာ..အိပ္မက္အားျဖင့္ပါျမင့္ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး
ပေရာဖက္ဆိုတဲ့စကားဟာ..ေဟျဗဲဘာသာလို..nabi နဗီလုိ႔ေခၚပါတယ္..အာရဗီအေခၚအေဝၚနဲ့လည္းတူေနပါတယ္...
အနက္ကေတာ့..ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူေသာသူ လို႔အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္....ဒီ ေဟျဗဲ..စကား nabi ဟာ..ဗာဗုလံုးနီးယားဘာသာ nabu နဗူ
ဆိုတဲ့စကားနဲ႔..ဆက္ႏြယ္မႈရွိပါတယ္..အထူးသျဖင့္..ၾကီးျမတ္တဲ့နတ္ဘုရားေတြရဲ့ေခၚရူေရြးခ်ယ္ခံရသူကို nibit လို႔..ဗာဗုလံုးနီးယန္းဘာသာစကား
ကသံုးပါတယ္..နဗီ..ပုေရာဖက္ဆိုတဲ့စကားဟာ..ထာဝရဘုရား..သို႔မဟုတ္..ၾကီးျမတ္ေသာနတ္ဘုရားေတြက..တိုက္ရိုက္ေခၚယူျခင္းခံရသူကိုသာ
သံုးပါတယ္...အဂၤလိပ္လိုၾကေတာ့..ပေရာဖက္ကို..(prophet) လို႔သံုးပါတယ္..ဂရိစကား(prophetes) မွလာပါတယ္..
စကားစပ္ pro=ကိုယ္စား..နဲ႔..phemi= ေျပာသည္..ဆိုတဲ့စကားႏွစ္လံုးကိုေပါင္းစပ္ရာက..prophet =ကိုယ္စားေျပာသူလို႔..အဓိပၸါယ္ေပၚလာ
ပါတယ္..နဗီ..ပုေရာဖက္..ဆိုတာ..ဘုရားကအထူးေရြးခ်ယ္ထားျပီး..သူေျပာေစျခင္တဲ့စကားကို..ဘုရားရဲ့ကိုယ္စား..ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ကိုေခၚပါတယ္..အပိုေဆာင္ေျပာဆိုခြင့္မရွိပါဘူး..
သမၼာက်မ္စာထဲမွာ..ပထမဦးဆံုးပေရာဖက္နဗီဆိုတာ..အာျဗဟံဘာ..သူ႔ကိုသူပေရာဖက္လို႔..ေျပာတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး..ဘုရားကိုယ္တိုင္က..
အာျဗဟံဟာ..သူ႔ရဲ့ပေရာဖက္ျဖစ္တယ္လို႔...အသိေပးနာမည္တက္ေပးတာပါ..
ကမၻာဦးက်မ္း၂၀း၆-၇
ထုိအိပ္မက္၌ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ မွန္ေပ၏။ သင္သည္ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပဳသည္ကို ငါသိ၏။ သင္သည္ငါ့ကိုမျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၊
သင့္ကုိငါဆီးတားၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိမိန္းမႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ရေသာ အခြင့္ကုိငါမေပး။
၇ ယခုမွာ၊ သူ၏မယားကုိ သူ႔အားျပန္ေပးေလာ့။ သူသည္ ပေရာဖက္ျဖစ္၏။
သင့္အဘုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ သင္သည္ အသက္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ ျပန္၍မေပးဘဲေနလွ်င္၊ သင္မွစ၍၊ သင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ
သူအေပါင္းတို႔သည္ ဧကန္အမွန္ ေသမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ျပီးေတာ့အာျဗဟံကိုဘုရားက..အနာဂတ္မွာဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကိုေပးသိပါတယ္..
ကမၻာဦးက်မ္း ၁၅း၇တဖန္၊ ငါသည္ဤျပည္ကို သင္းအေမြခံစရာဘုိ႔၊ သင္အားေပးလုိေသာငွါ၊
ခါလဒဲျပည္သား တို႔ေနေသာ ဥရၿမိဳ႔မွ သင့္ကုိထုတ္ေဆာင္ေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၈အရွင္ထာဝရ ဘုရား၊ ဤျပည္ကို အကြၽႏု္ပ္အေမြခံရမည္ကို အဘယ္သို႔ သိရပါအံ့နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။
၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သံုးႏွစ္အသက္ ရွိေသာႏြားမတေကာင္၊ သံုးႏွစ္အသက္ရွိသာ ဆိတ္မတေကာင္၊
သံုးႏွစ္အသက္ရွိေသာ သိုးထီးတေကာင္၊ ခ်ိဳးတေကာင္၊ ခုိသငယ္တေကာင္တုိ႔ကုိ ငါဘို႔ယူေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္
မူသည္အတုိင္း၊ ၁ဝထုိတိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ ကိုယူ၍၊ တေကာင္တေကာင္ကိုထက္ဝက္စီ ခဲြၿပီးလွ်င္၊ ခဲြေသာ
အေသားတို႔ကုိ တဘက္တခ်က္၌ ထားေလ၏။ ငွက္ေကာင္တို႔ကုိ မခဲြ။ ၁၁ငွက္ရဲတို႔သည္ အေသေကာင္တို
႔ အေပၚသို႔ဆင္းလာေသာအခါ၊ အာျဗံသည္ႏွင္ေလ၏။ ၁၂ေနဝင္ေသာအခါ၊ အာျဗံသည္ႀကီးေသာ အိပ္ျခင္းျဖင့္
အိပ္ေပ်ာ္လ်က္၊ ထူေသာေမွာင္မိုက္ႏွင့္ ေတြ႔၍၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊
သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္၊ သူတပါးပိုင္ေသာျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ၾက သျဖင့္၊ သူတပါးတို႔၌ ကြၽန္ခံျခင္း၊
ႏွိပ္စက္ျခင္း ည‡ဥ္းဆဲျခင္းကို အႏွစ္ေလးရာပတ္လံုးခံရၾကလိမ့္မည္ကို အမွန္သိမွတ္ ေလာ့။
၁၄သူတို႔ကုိ ေစခုိင္းေသာလူမ်ဳိးကုိလည္း ငါစီရင္မည္။ ထုိေနာက္မွ၊ သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာဥစၥာႏွင့္
ထြက္ ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅သင္သည္ဘိုးေဘးတို႔ထံသုိ႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားလိမ့္မည္။ အသက္ႀကီးရင့္လ်က္
သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္ မည္။ ၁၆လူမ်ဳိးေလးဆက္လြန္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ဤျပည္သို႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။
အာေမာရိအမ်ဳိးသားတို႔၏ ဒုစရုိက္ အျပစ္သည္ မစံုလင္ေသးဟု အာျဗံအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။
ဒီက်မ္းခ်က္ဟာ..အစၥေရးလူမ်ိဳးေတြ..ႏွစ္ေပါင္း၄၀၀..ဖါေရာဘုရင္ထံမွာ..ကၽြန္ခံရျခင္းျဖင့္ျပည့္စံုခဲ့ပါတယ္..
ေမာေရွဦးေဆာင္ျပီး..ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္..အာျဗဟံကိုဘုရားကတိေပးထားတဲ့ေျမေနရာဟာ..ယခု..ပါလစၥတိုင္း..ပါ..
ဒီေျမဟာ..ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္..အာေမာရိလူေတြဆိုတာ..ယခု..ပါလစၥတိုင္းမွာအေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့တဲ့..သူေတြပါ..
ဒီလူေတြဟာ..ဇရိုက္စိုးပါတယ္..ယခုအာရပ္ႏြယ္ဖြားအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ့ဘိုးေဘးၾကီးဟာ..အာျဗဟံရဲ့မိန္းမ..ကၽြန္မဟာဂရ
အီဂ်စ္သူနဲ႔..ရတဲ့ကေလး..ဣရွေမလ..နဲ႔..အာေမာရိလူမ်ိဳးမိန္းမေတြကေနေပါက္ဖြားလာတဲ့မ်ိဳးႏြယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္..ဘုရားက
အာျဗဟံကိုသူရဲ့အေမြခံ..ဣဇကေနေပါက္ဖြားလာမဲ့မ်ိဳးေႏြးေတြကိုသာေပးမဲ့လို႔ကေတိေပးထားတဲ့ေျမေနရာဟာယခုပါလစၥတိုင္း
ပါ.အာျဗဟံရဲ့အေမြခံစစ္ဟာဘယ္လိုဒုကၡအႏွစ္၄၀၀ခံရမယ္ဆိုတာဘုရားကၾကိဳတင္ေျပာျပထားတဲ့အတြက္..မိုဟာမက္ပေရာဖက္ဘာေတြ
ဘဲေျပာေျပာ..အာရပ္လူမ်ိဳးေတြဟာအႏွစ္၄၀၀သူမ်ားစီမွာကၽြန္ခံျပီး..လြတ္ေျမာက္လာျခင္းသမိုင္းမရွိပါဘူး..
ပေရာဖက္မွန္သမွ်ဟာ..ဣသေရလလူမ်ိဳးႏြယ္ေတြထဲကဘဲထြက္ပါတယ္..ပေရာဖက္မွန္သမွ်...ကိုထာဝရဘုရားကိုယ္တိုင္ကသာ
ေခၚပါတယ္..အိပ္မက္အားျဖင့္ရူပါရံုအားျဖင့္အေတြ႕ခံပါတယ္..ေကာင္းကင္တမန္ကေနတဆင့္မေခၚပါဘူး.ႏွစ္ေပါင္း၁၆၀၀
လံုးလံုးေရးလာခဲ့ရတဲ့သမၼာက်မ္းမွာ..ပုေရာဖက္ေတြဟာ..တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္..ကေပးတဲ့သတင္းစကားေတြဟာ..ညီတူညီမွ်ျဖစ္ျပီး
သေဘာကဲြလြဲျခင္းမရွိၾကပါဘူး..ဒါေၾကာင့္မို႔လဲ.စာအုပ္၆၆အုပ္ျဖစ္ေပမဲ့..တစ္အုပ္အထဲျဖစ္သတ္မက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ဘုရားေခၚယူတဲ့ပုေရာဖက္ေတြရဲ့စိတ္ထားေတြဟာ..ႏူးညံ့ၾကပါတယ္..ခက္ထန္တဲ့လူမရွိၾကဘူး..သမၼာက်မ္းမွာဖက္ရင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္
မိုဟာမက္ပုေရာဖက္ရဲ့စိတ္ဓါတ္နဲ႔လံုးဝကြာလားမကြာလား..ကိုယ့္ဟာကိုဘဲ..သံုးသပ္ၾကပါ..
ပုေရာဖက္ေတြအားလံုးအနာဂါတ္ကိုၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ၾကပါတယ္..မိုဟာမက္ပုေရာဖက္အနာဂတ္ေဟာကိန္းတစ္ခုမွမထုတ္ပါဘူး..အထူးသျဖင့္အာျဗဟံရဲ့တူေလာတကိုသမၼာက်မ္းမွာ
ပုေရာဖက္အျဖင့္ဘုရားကေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပါဘူး..ေလာတကိုတမန္ေတာ္အျဖစ္လဲမေခၚမခန္႔ပါဘူး
ေလာတအေၾကာင္းကိုသမၼာက်မ္းမွထည့္ထားရျခင္းဟာ..လူမ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္စုရဲ့ဖခင္ၾကီးအျဖစ္သိေစဖို႔
သာရည္ရြယ္ပါတယ္...သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္ဟာ..အဲ့ဒီေခတ္က..စိုးရြားလြန္းလို႔မီးနဲ႔ဖ်က္စီးခံလိုက္ရတဲ့..ေသာဒံုေဂါမရအက်င့္ကိုို..မွန္ကန္စြာနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ..အမွန္စရက္လို႔ထင္ျပီး..အေဖနဲ႔ျပန္အိပ္ျပီးမ်ိဳးႏြယ္ေစာင့္ခဲ့တဲ့အက်င့္စိုးေၾကာင့္..ေမာဘလူမ်ိဳးနဲ႔
..အမၼဳန္လူမ်ိဳးဆိုတာေပၚေပါက္လာပါတယ္..ေမာဘလူမ်ိဳးေတြတကယ္မရွိခဲ့ဘူးလို႔တခ်ိန္ကသုေတသီေတြက..ထင္ခဲ့ပါတယ္..မိုဘိုင္းစတုန္း(ေမာဘေက်ာက္တံုးကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိတူးေ်ဖာ္ရတဲ့အခါ..မွာ
သမၼာက်မ္းစာဟာ..ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးေတြကိုရွာေဖြဖို႔ေျမပံုေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာလူေတြယံုၾကည့္စိတ္ခ်စြာသေဘာေပါက္လာပါတယ္..ေမာဘလူမ်ိဳးနဲ႔အမၼဳန္လူမ်ိဳးေတြဟာ..ကေလးေတြယဇ္ပူးေဇာ္ျခင္း..ကာမနတ္ဘုရားေတြပူေဇာ္ပသျခင္းလုပ္တဲ့ဓေလ့စိုးေတြရွိပါတယ္..ဟိႏၵဴဘာသာမွာကာမဘုရားဆိုတာရွိတယ္..အဲ့ဒီကအယူေတြပါ..ဒါကေလာတကိုက်မ္းစာထဲထည့္ေရးရျခင္းအေၾကာင္းပါ
တမန္ေတာ္အျဖစ္ေရြးထားလို႔ထည့္ေရးထားတာမဟုတ္ပါ..

ကိုအာန္ကိုဖက္ၾကည့္ပါ..ေကာင္းကင္တမန္ကလာေပးတဲ့သတင္းစကာကို..ဘုရားကတိုက္ရိုက္ေျပာတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေရးထားတယ္.
သမၼာက်မ္းမွာ..ပုေရာဖက္ေတြဟာ..ေကာင္းကင္တမန္က..ဘုရားစကားကိုယူလာတဲ့အခါ..ေကာင္းကင္တမန္ကဒီလိုမ်ိဳးေျပာတယ္ဆိုတဲ့
ပံုမ်ိဳးကိုသာေရးျပီး..ဘုရားကေျပာတဲ့အခါ..ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကားဆိုျပီးသံုးပါတယ္..ပံုစံကြဲေရးပါတယ္..
မိုဟာမက္ပုေရာဖက္ရဲ့ကိုအာန္က်မ္းကေတာ့.ဘုရားနဲ႔တိုက္ရိုက္မေတြ႕ဘဲ..ၾကားခံေကာင္ကင္တမန္ကလာေျပာတဲ့စကားကို..ဘုရားနဲ႔တိုက္
ရိုက္ေတြ႕တဲ့လူပံုစံမ်ိဳးနဲ႔..ေျပာတာကို..ကိုရ္အာန္ဖက္ရင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒီေလာက္နဲ႔ဘဲနားလိုက္ပါ့မယ္ဘာေတြကြဲျပာလဲဆိုတာနားလည္ေလာက္ျပီလို႔ထင္ပါတယ္..
ေနာက္ပိုင္းေရးသားခ်က္ေတြမွာ..ပိုျပီးသေဘာေပါက္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္..ကိုရ္အာန္တစ္အုပ္လံုးကသြန္သင္တဲ့ကြဲျပားခ်က္ေတြကို
ကၽြန္ေတာ္ A ကေန Z အထိေခါင္းစဥ္ေပးေ၇းသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္..ကြဲျပားမႈေတြကိုပိုျပီးနားလည္လာၾကမွာပါ
ေနာက္ပုိ႔ကေတာ့..Abraham အာျဗဟံအေၾကာင္းပါ..
 • Alphaborn Omega It's obvious mo mo is just a false pevert only Arab prophet.
 • Carol Naw ေက်းဇူးပါ
 • Hein Zaw အကိုမသိလို့ေမးတာေနာ္ ေအဗရာဟင္နဗီရဲ့ တူေလားတၾကီးက သူ့သမီးနဲ့အိပ္တာ ဟာလူ့မ်ိဳးဆက္မၿပတ္ေအာင္ဘုရားအမိန့္လို့က်ေတာ္ ကို ဓမဆရာတစ္ေယာက္ေၿပားဘူးတယ္ ဗ်
 • Million Maw ဘုရားအမိန္႔မဟုတ္ဘူးငါ့ညီ...သူ႔သမီးေတြကသူတို႔ဟာသူတို႔အေဖကိုအရက္တိုက္ျပီး..မေကာင္းတဲ့ဒေလ့ထံုးစံအတိုင္းကိုအဟုတ္ထင္ျပီးလုပ္တာ..ဒါေၾကာင့္..ၾကီးမွားတဲ့ျပသနာေတြျဖစ္လာတယ္..ဒါကိုသတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ေလာတအေၾကာင္းကိုထည့္ေရးထားတာ..သမၼာက်မ္းစာမွာ..ဘုရားအမိန္႔လို႔တခ်က္မွမသံုးဘူး.
 • Hein Zaw အကိုေတာင္ဘာသာေတြအားလံုးကဟိႏဴဘာသာကေနဆင္းသက္လာေၾကာင္းလက္ခံ လာတတ္ၿပီကိုေနာက္ဆိုက်ေတာ္ ဒီထက္ ေကာင္းေအာင္ေရးၿပမယ္ ၿမတ္ဗုဒြေဟားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြပါထည့္ေရးေပးမယ္
 • Million Maw ဟိႏၵဴဘာသာကဆင္းတယ္လို႔ကိုယ္မေရးဘူး..ဟိႏၵဴဘာသာက..ဒါေတြကိုအတုရတာလို႔ကိုေရးတာ..ေနာက္မွသမိုင္းေၾကာင္းကိုဆက္ေပးမယ္..
 • Hein Zaw ဟဲဟဲ ေလားတၾကီးကို မၿပစ္မွားပါနဲ့ ညီအကိုတို့ရာသူ့သမီးေတြနဲ့သာၿပန္မဆက္ဆံရင္ယေန့လူသားေတြရွိမွာမဟုတ္ေလာက္ေတာ့ဘူး ေနာ္ က်ေတာ္က တမန္ေတာ္ေတြထဲမွာ ေလားတကိုသေဘားအက်ဆံုးဗ်
 • Million Maw ငါ့ညီက်မ္းစာကိုဖက္ၾကည့္ပါ..ေလာတနဲ႔သူ႔သမီးေတြဇတ္လမ္းျပည့္မွေျပာပါ၂၈ ေလာတသည္ ေဇာရၿမိဳ႔မွ ထြက္၍၊ သမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္တကြ ေတာင္ေပၚမွာ ေန၏။ ေဇာရၿမိဳ႔၌ မေနဝံ့၍၊ သမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တကြဥမွင္၌ ေန၏။
  ၂၉ သမီးအႀကီးက၊ ငါတို႔အဘအုိၿပီ။ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႔၏ ဘာသာအတိုင္
  ...See More
 • Thangbu Naing ေလာတကတမန္ေတာ္လည္းမဟုတ္ဘဲ။ဘယ္အခ်က္ကုိသေဘာက်တာလဲ
 • Hein Zaw တမန္ေတာ္မဟုတ္ရင္ သူကိုဘာလို့ ကန့္မီးကေနကယ္ခဲ့လဲ
 • Million Maw ေအာ္ခက္တာဘဲ..မင္းကိုေယရႈဘုရားအျဖစ္နဲ႔သူလာကယ္တာကိုမင္းကလက္မခံေပမဲ့ေလာတကလက္ခံတာကို..
 • Hein Zaw ေအာ္ ဒါဆိုေယရွုကဘုရားဆိုေသားသက္ေသကိုဘာနဲ့ၿပမွာလဲ
 • Million Maw ဘာနဲ႔လိုခ်င္လဲ..သက္ေသ..
 • Hein Zaw ဘုရားဆိုသည္မွာက်ေတာ္တို့လက္ခံထားတာ သဗဓေမအလံုးစံုေသားတရားကို သိေသားသူ သခါၤရ ၀္ိကာရ လကဏာ ပညတ္ ေဟာဒါဖသ ေဟာ့ဒါေ၀ဒနာ ေဟ့ဒါဧကတစ္ဒဏ္ ေဟာ့ဒါမဏသီကာရ အိုနာေသလြတ္ေအာင္ လမ္းၿပမွဘုရား ဘလိုင္းၾကီးကယ္တယ္ကယ္တယ္ ကယ္တယ္ဆို တာလက္မခံဘူး
 • Hein Zaw တစ္ခ်ိဳ့ခရစ္ယာန္ေတြ၇ွိပါေသးတယ္ က်ေတာ္တို့ရဲ့အၿပစ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္က လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာခံၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အၿပစ္ဆိုတာဘာအၿပစ္လဲေမးေတာ့
 • Million Maw အိုေကေလ..ေနာက္ေတာ့သိလာမွာေပါ့..အတင္းလက္မခံခိုင္းပါဘူး..ငါ့ညီးမင္းေသေသခ်ာခ်ာမွမေလ့လာရေသးတာမင္းေျပာတဲ့စကားေတြအားျဖင့္ထင္ရွားတယ္..
 • Hein Zaw ဘုရားသခင္စကားကို အာဒံနဲ့ဧ၀ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့အၿပစ္နဲ့ မိမိလုပ္တဲ့အၿပစ္တဲ့
 • Hein Zaw အာဒံနဲံဧ၀ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့အၿပစ္က က်ေတာ္တို့လူသားေတြ လုပ္တာမ်မဟုတ္တာ မေဖာက္ဖ်က္ေစခ်င္ရင္ အစတည္းက အသက္ပင္ကို ဘာလို့ဖန္ဆင္းလဲ
 • Million Maw အသက္ပင္မဟုတ္ဘူးငါ့ညီေနာက္ေတာ့ဆက္ေျပာက်တာေပါ့ေရးထားပါ..ေနာက္ေတာ့ရွင္းျပပါ့မယ္..
 • Hein Zaw ေၿပားရင္ ကန့္လန့္ေၿပားရင္ကန့္လန့္ေၿပားတတ္တယ္ က်ေတာ္တို့လဲ စိတ္ေတြနဲ့ပဲ ခ်စ္ခင္ မွုပဲေကာင္းပါတယ္ ၿမတ္ဗုဒြေၿပားသလို ပဲ ခြင့္မွုနဲ့ၿငိမ္းေအးၿခင္းက အၿမတ္ဆံုးပါ ေဘာ္ဒါၾကီး
 • Chui B Cherry ဘုရာတကာတုိ့၏ဘုရင္ ဘုရားတကာတုိ့၏ဘုရား ထာဝရအသက္ရွင္ေတာ္မူထေသာဘုရားသခင္ ကုိယ္ဖန္ဆင္းေသာ ကုိယ္ေတာ္၏သား Hein Zaw ကုိေကာင္းျကီးေပးေတာ္မူပါ လူသားညဏ္ပညာအားျဖင့္ နားမလည္နူိင္ေသာ ကုိယ္ေတာ့၏ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ နားလည္နူိင္ေအာင္ သူ၏စိတ္နွလုံးတခါးကုိ ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါ .. တုိ့ထိေတာ္မူပါ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားး

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews