Tuesday, March 25, 2014

ကိုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ..ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပး၍သန္႔ရွင္းေစေသာေန႔
ကိုရ္အာန္က်မ္းမွာေဖၚျပတဲ့ဖန္ဆင္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေလ့လာတဲ့အခါ..ထူျခားတဲ့အရာေလးကို
ေတြ႔ရွိဖတ္မိတယ္…သမၼာက်မ္းစာကေဖၚျပတဲ့ဖန္ဆင္းျခင္းရက္ဟာ ၇ ရက္..ရက္သတၱပတ္ဖန္ဆင္းျခင္းအ
ေၾကာင္းျဖစ္ျပီး.ကိုရ္အာန္က်မ္းေတာ္က..ဖန္ဆင္းျခင္းကို..ေျခာက္ရက္ေဖၚျပျပီး..ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္
လူသားေတြရဲ့အက်ိဳးအဖို႔အလို႔ငွာေပးထားတဲ့..သန္႔ရွင္းေသာေန႔ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့..သတၱမေန႔ရက္ကို

ေျဖာက္ထားတာေတြ႕ရတယ္…၇ ရက္..ရက္သတၱပတ္ဆိုတာ..ဘယ္ဘာသာေရးက်မ္း..မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္..ဘယ္လူ
မ်ိဳးတိုင္းရဲ့အဘိဓါန္မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ရွာေဖြရင္..ေတြ႕ရမွာမဟုတ္ဘူး..သမၼာက်မ္းစာကသာလွ်င္…ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က..၇..ရက္..ရက္သတၱပတ္အျဖစ္သတ္မတ္ေပးထားတယ္ဆိုတာကို..ေဖာ္ျပတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ဘာ
တယ္…
သို႔ေသာ္လည္း..သမၼာက်မ္းစာရဲ့ျပီးျပည့္စံုေသာေနာက္ဆက္တြဲက်မ္းလို႔..ကင္ပြန္းတတ္ထားတဲ့ကိုရ္အာန္က်မ္း
ျမတ္ေတာ္ကေတာ့…ဒီလိုေရးသားေဖၚျပထားဘာတယ္..
Sura 7:54 ဧကန္ပင္  သင္တို့၏  ကံျကမၼာရွင္  ပရမတ္ဘုရားရွင္သည္  မိုးမ်ားနွင့္  ေျမကမၻာကို  ကာလ
ေျခာက္ခုျဖင့္  ျဖစ္တည္ေစ၏။တဖန္အရွင္သည္   ထပ္ဆင့္ပြပ္ကဲမႈကို  ပံုေပၚေစ၏၊
အရွင္သည္  စဥ္ဆက္မျပတ္  လိုက္ေနေသာ  ဖံုးအုပ္
သည့္ ညဉ့္ကို ေန့ေပၚသို့ လႊမ္းေစ၏။ ေန၊ လ၊ ျကယ္နကၡတ္မ်ားအား အရွင္၏ မိန့္ညႊန္မႈျဖင့္ ထပ္ဆင့္နာခံေစ၏၊ ျဖစ္တည္ေစမႈ၊ မိန့္ညႊန္မႈတို့သည္ အရွင္၏ အခု်ပ္အျခာ၌သာ ရိွ၏။ ေလာကခပ္သိမ္း၏  ကံျကမၼာရွင္ ပရမတ္ဘုရားရွင္သည္ ဂုဏ္က်က္သေရ အေပါင္းနွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။
Sura 50:38 မုခ်ပင္ ငါသည္ မိုးမ်ားနွင့္ ေျမကမာၻ ထိုနွစ္ခုျကား အရာမ်ားကို ကာလ ေျခာက္ခုျဖင့္ ျဖစ္တည္ေစေတာ္မူ၏။ သို့
အတြက္ ေမာပန္းျခင္းသည္ ငါ့အား မသက္ေခ်။
ျပီေတာ့ေျပာထားေသးတယ္ဗ်ာ…ဖန္ဆင္းရွင္ဆိုေသာ အယူမွာ တူသည္ မွန္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ သာသနာက ခံစားယံုျကည္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဟူေသာ သဘာဝနွင့္
အစၥလာမ္သာသနာက ခံစားယံုျကည္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဟူေသာ သဘာဝမွာ မတူေခ်၊  ထိုအေျကာင္းကို ဤသုတ္ေတာ္က သက္ေသျပလွ်က္
ရိွေပသည္။ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာ ကမာၻဦးက်မ္း ၂း၂ တြင္ ဘုရားရွင္သည္ ဖန္ဆင္းျပီး ၇ ရက္ေျမာက္ေန့တြင္ ျငိမ္ဝပ္စြာ နားေနေတာ္မူသည္ ဟု
ဆိုထားေပသည္။ ထိုအဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားရွင္သည္ ေလာက အေပါင္းကို ဖန္ဆင္းလိုက္ရ၍ ေမာပန္းေသာေျကာင့္ နားေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္၊
အစၥလာမ္ ဒသနတြင္မူ ဘုရားရွင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ျဖစ္တည္လာရန္ ေလာကနိယာမကို စည္းခိ်န္ တက် ျပဌာန္းျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
အစၥလာမ္သာသနာ၏ ယံုျကည္ခ်က္တြင္ ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ ျဖစ္တည္ေစျခင္း နိယာမသည္ အခိ်န္တိုင္း အခါတိုင္းတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္တည္
ေနေစေပသည္။ ပရမတ္ဘုရားရွင္အား လူသား တစ္ဦး ကဲ့သို့ ခံစားယံုျကည္ျခင္း မရိွေပ။ သို့ျဖစ္၍ ပရမတ္ဘုရားရွင္အား လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦး ကဲ့သို့
ေမာပန္းသည္၊ လက္ပန္းက်သည္ စသည့္ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ခံစား၍ မရေခ်။ ဤလူသားေနထိုင္ေသာ စျကာဝဠာအျပင္ အျခားေသာ စျကာဝဠာ
အသစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္တည္ေနမည္ပင္။ ဤသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ နိယာမေပတည္း
ဗလီဆရာေတြေသာက္တလြဲေတြသင္လို႔..အစၥ္လမ္းဘာသာဝင္ေတြကိုသူ
မ်ားမုန္းတာခံရတာ..ၾကားထဲကဓါးစာခံေတြကဘာသာဝင္ေတြဘဲ..
သမၼာက်မ္းစာမွာဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ေမာတယ္ပန္းတယ္..လို႔..ဘယ္ႏွစ္ခါေဖာျ္ပတာေတြ႕ဘူးသလဲ
ဖန္ဆင္းရွင္ေယေဟာဝါဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္လူသားေယရႈအျဖစ္နဲ႔..ဒီေလာကၾကီးကိုဆင္းၾကြလာျပီး
လူသားေတြနဲ႔အတူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ..ဘယ္ေလာက္ေတာင္..သူေပးဆပ္လုပ္ျပသြားခဲ့သလဲ..သူလူ႕ဇာတိနဲ႔ေမာ
ပန္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္..သူဘာလုပ္သလဲ..ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္လိုက္အံုး…သူဘယ္လိုအနားယူတယ္
ဆိုတဲ့ဟာေလးရွာျပီ…ေရးျပဘာအံုး..
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၄၀း၂၈ ထာဝရဘုရား သည္အစဥ္အျမဲ တည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုင္း၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာေတာ္မူျခင္း၊ ပင္ပန္းေတာ္မူျခင္းမရွိ၊ စစ္၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေၾကာင္းကိုင္း၊ သင္သည္မသိမၾကားဘူးသေလာ။
၂၉ ထိုဘုရားသည္ ေမာေသာသူတို႔အား၊ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ႏြမ္းႏြယ္ေသာ သူတို႔အား၊ အစြမ္းသတိၱႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။
၃၀ လူပ်ိဳတို႔သည္ ေမာ၍ ပင္ပန္းျခင္္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ လုလင္တို႔သည္လည္း ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည္။
၃၁ ထာဝရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာ သူတို႔မူကား၊ အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ မိမိတို႔အေတာင္ကို အသစ္ျပဳျပင္ ၾကလိမ့္မည္။ ေျပးေသာလည္းမပင္ပန္း၊ ခရီးသြားေသာအခါ မေမာရၾက။
ပလီပလာဗလီဆရာ..သင္ကိုးကြယ္တဲ့..အာလႅာအရွင္ျမတ္ဟာ..ဘယ္သူလဲဆိုတာငါသိတယ္..
အခ်ိန္မတန္ေသးလို႔ငါမေရးခ်ေသးဘူး…..မၾကာခင္လာမယ္…အာလႅာကို..ကိုးကြယ္တဲ့သူတိုင္း..အာလႅာမိန္႔မာတဲ့အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရင္…အျပစ္ကေနလြတ္ျပီး..အာလႅာ..ရွင္ျမတ္ေပးသနားမဲ့..ေနရာကိုေရာက္ရွိလိမ့္မယ္လို႔
ကိုရ္အာန္က်မ္းမွာအာမခံခ်က္ရွိသလား…လူေတြကိုလည့္ဖ်ားျပီး…ခ်ဳပ္ထားတာငါမသိဘူးမွတ္ေနလား…
ဖန္ဆင္းျခင္းရဲ့ (၇) ရက္ေျမာက္ေန႔သန္႔ရွင္းေသာသတၱမေန႔ရက္ဟာ..ဘယ္လို႔ေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆံုးေနတာလဲ
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတအုပ္လံုးနဲ႔…ခရစ္ဝင္က်မ္း၄က်မ္းကိုအစၥ္လာမ္ဘာသာဝင္ေတြလက္ခံတယ္ဆိုရင္..ဓမၼေဟာင္
က်မ္းလာေမာေရွဟာ..သတၱမေန႔ဥပုသ္ကိုေဆာင့္ထိန္းေသာသူျဖစ္သလို..ပုေရာဖတ္အားလံုးဟာလဲ..ဥပုသ္ေန႔ကိုေစာင့္ထိန္းဖို႔..ရိုေသဖို႔..တိုက္တြန္းၾကတယ္..ေဟရွယပုေရာဖတ္ၾကီးဟာဒီလိုမိန္႔မာခဲ့တယ္..
ေဟရွာယ..၅၈း၁၃ သင္သည္လည္း ၿပိဳပ်က္ေသာၿမိဳ႔ရုိးကုိ ျပဳျပင္ေသာသူ၊ လူေနရာ လမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေသာသူဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိခံရလိမ့္မည္။ သင္သည္ဥပုသ္ေန႔ကို မရႈတ္ခ်။ ငါသန္႔ရွင္း ေသာေန႔မွာ ကုိယ္အလုိသူ႔မလိုက္၊  ဥပုသ္ေန႔ကုိ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာေန႔၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာေန႔၊ ရုိေသဘြယ္ေသာ ေန႔ဟူ၍ေခၚသျဖင့္ ကုိယ္အမႈကုိမျပဳ၊ ကုိယ္အလုိသုိ႔မလုိက္၊ ကုိယ္စကားကုိမေျပာဘဲေန၍ ထုိေန႔ကုိ ရုိေသလွ်င္၊
၁၄ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ရလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာျမင့္ေသာ အရပ္တုိ႔ကုိငါစီးေစ၍၊ သင့္အဘယာကုပ္၏ အေမြဥစၥာႏွင့္ ငါေကြၽးမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။
၆၆း၂၂ ငါဖန္ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ တည္သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ ႏွင့္ သင္တို႔၏ နာမသည္လည္း တည္ရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊
၂၃ လူသတၱဝါ အေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ လဆန္းေန႔ ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ အစဥ္အတိုုင္း လာၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊
သင္တို႔ေျပာတဲ့တမန္ေတာ္အီစာ..နဗီ..ေယရႈ..ဟာလဲ..ဥပုသ္ေန႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီးဒီလို႔မိန္႔မာခဲ့တယ္..
မသဲ၂၄း၁၅ ထိုေၾကာင့္ ပေရာဖက္ဒံေယလေဟာသည္အတိုင္း၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာရြံရွာဘြယ္အရာသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ဌာန၌ စိုက္ေနသည္ကို သင္တို႔ျမင္ရလွ်င္၊ က်မ္းစာကိုၾကည့္ေသာသူသည္ နားလည္ ပါေစ။
၁၆ ထိုသို႔ျမင္ရလွ်င္၊ ယုဒျပည္၌ရွိေသာသူတို႔သည္ ေတာင္ေပၚသို႔ေျပးၾကေစ။
၁၇ အိမ္မိုးေပၚမွာရွိေသာ သူသည္ အိမ္ထဲကဥစၥာကိုယူျခင္းငွါ မဆင္းေစႏွင့္။
၁၈ လယ္၌ရွိေသာသူလည္း မိမိအဝတ္ကိုယူျခင္းငွါ ေနာက္သို႔မျပန္ေစႏွင့္၊
၁၉ ထိုေန႔ရက္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမႏွင့္ ႏို႔စို႔သူငယ္ရွိေသာမိန္းမတို႔သည္ အလြန္ခက္ၾကလိမ့္မည္။
၂၀ သင္တို႔ေျပးရေသာအခ်ိန္သည္ ေဆာင္းကာလ၌မက်၊ ဥပုသ္ေန႔၌လည္းမက်မည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။
၂၁ အေၾကာင္းမူကား၊ ကမၻာဦးမွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္မျဖစ္စဖူး၊ ေနာက္၌လည္းမျဖစ္လတံ့ေသာ ႀကီးစြာေသာဒုကၡသည္ ထိုကာလ၌ျဖစ္လိမ့္မည္။
ဒီပေရာဖတ္ျပဳက်မး္ခ်က္ဟာ..ေအဒီ ၇၀ မွာျပည့္စံုခဲ့တယ္..ဥပုသ္ေန႔မွာထြက္ေျပးရတဲ့ကိစၥမျဖစ္ေအာင္
ဆုေတာင္းခိုင္းခဲ့တယ္..အီစာနဗီဟာ..(၇)ရက္ေျမာက္သတၱမေန႔သန္႔ရွင္းေသာဥပုသ္ကိုမပယ္ျဖတ္ခဲ့ဘူး..
သူကိုယ္တိုင္လဲသတၱမေန႔ဥပုသ္ကိုေစာင့္ခဲ့တယ္
လုကာ ၄း၁၆ ႀကီးပြါးေတာ္မူရာနာဇရက္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္၊ ထံုးစံေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၌တရားစရပ္ သို႔ဝင္၍ က်မ္းစာကုိဘတ္ရြတ္ျခင္းငွါထေတာ္မူ၏။
ထံုစံဆိုတဲ့ျမန္မာစကားကိုနားလည္မယ္ထင္တယ္…လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့သူ႔ရဲ့အမူအက်င့္တခုျဖစ္ေနျပီဆိုတာ
ဗလီဆရာသိမွဘာ…တခ်ိန္တခါက..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြေသာၾကာေနမွာဥပုသ္ေစာင့္တယ္လို႔ငယ္ငယ္ကထင္ခဲ့မိတယ္..တကယ္ေတာ့..ေသာၾကာေန႔ဟာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ့ဥပုသ္ေန႔မွမဟုတ္ဘဲ…
သာမန္လူစုလူေဝးျပဳျပီး..ဝတ္ျပဳျခင္းသာျဖစ္တယ္….ျပီးရင္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အလုပ္ေတြကိုျပန္လုပ္လို႔ရတယ္..
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာေဖၚျပတဲ့ပေရာဖတ္ၾကီးေတြဟာဖန္ဆင္းရွင္ဖန္ဆင္းသခင္..လူကိုဖန္းဆင္းျပီး..လူ႔အက်ိဳးအတြက္ေပးထားတဲ့ဥပုသ္ေန႔ကိုသန္႔ရွင္းစြာေစာင့္ထိန္းဖို႔…အျမဲသတိေပးႏိုးေစာ္ၾကတယ္…
ထုိေန႔ကိုေစာင့္ထိန္းရင္ေကာင္းၾကီးရမယ္လို႔အျမဲသြန္သင္တယ္..ထိုေန႔ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရင္..ဒုကၡေတြခံစားရမယ္
လို႔သြန္သင္တယ္..အထူးသျဖင့္လူေယာက်ာ္းအတြက္လူမိန္းမကိုဖန္ဆင္းေပးျပီး..ကိုယ္ေတာ္တိုင္အိမ္ေထာင္ျပဳေပခဲ့တယ္…အီစာကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလဲ..မိန္းမတစ္ေယာက္ထဲယူဖို႔မိန္႔မွာခဲ့တယ္..ကြဲတဲ့မိန္းမနဲ႔ယူရင္ေတာင္.
ယူတဲ့သူ..ေကာ..အယူခံတဲ့သူဘာအျပစ္ရွိတယ္လို႔…သြန္သင္တယ္…
ေနာက္ဆံုးတမန္ နဗီခ်ဳပ္ၾကီးကေတာ့..မိန္းမ ၄ ေယာက္ယူဖို႔ခြင့္ျပဳတယ္….သူကိုယ္တုိင္က ေတာ့..၁၁ ေယာက္
အေျပာနဲ႔အလုပ္တလြဲဘဲ….သမၼာက်မ္းမွာ..မိန္းမအမ်ားဆံုးစယူတဲ့လူက..ဘယ္လူလူမ်ိဳးလဲဆိုတာ..ေဖၚျပထားတယ္…ကမၻာဦက်မ္း ၄း၂၃ လာမက္ကလည္း၊ အာဒႏွင့္ ဇိလ၊ ငါေျပာသံကိုမွတ္ၾကေလာ့။ လာမက္မယားတို႔၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုထိခိုက္ေသာ လူတေယာက္တည္းဟူေသာ၊ ငါ့ကိုညွဥ္းဆဲေသာလူပ်ဳိတေယာက္ကို ငါသတ္ခဲ့ၿပီ။
၂၄ ကာဣနသည္ ခုနစ္ဆေသာ တရားကိုရလွ်င္၊ အကယ္၍ လာမက္သည္၊ အဆခုနစ္ဆယ္ခုနစ္ဆေသာ တရားကုိ ရလိမ့္မည္ဟု၊ မိမိမယားတို႔ကို ေျပာဆို၏။
ဒီမိန္းမအမ်ားယူျပီးလူသတ္တဲ့လာမတ္ဟာ..ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားမေထာင္တဲ့..ကာဣနအမ်ိဳးျဖစ္တယ္..
ဒီလိုဘဲ..အစၥလာမ္ဘာသာဟာထာဝရဘုရားကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳတဲ့စာတန္တည္ေထာင္ေသာဘာသာျဖစ္တယ္
ဆိုတာထင္ရွားတယ္…လူသတ္မိန္းမအမ်ားယူေသာဘာသာ..စာတန္ရဲ့ဘာသာ…
ထာဝရဘုရားကိုကုိးစာတဲ့သူ..ပေရာဖတ္ၾကီးမ်ားကေတာ့..
ေယဇေက်လ၂၀း၁၂ ထိုမွတပါး ငါထာဝရဘုရား သည္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစသည္ဟု သူတို႔သည္ သိမည္အေၾကာင္း၊ ငါႏွင့္ သူတို႔စပ္ၾကားမွာ လကၡဏာသက္ေသျခင္းေစျခင္းငွါ၊ ငါ၏ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ငါခန္႔ထား၏။
၁၃ သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ေတာ၌ ငါ့ကို ပုန္ကန္ၾက၏။ က်င့္ေသာသူ၌ အသက္ရွင္စရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို အလြန္ရႈတ္ခ်ၾက ၏။ ထိုအခါ သူတို႔ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ ေတာ၌သူတို႔အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္အရွိန္ကို သြန္းေလာင္းမည္ဟု အႀကံရွိ၏။
၁၄ သို႔ ရာတြင္ ငါႏႈတ္ေဆာင္ျခင္းေက်းဇူးကို ျမင္ေသာတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႕မွာ ငါ၏ နာမအသေရကို မပ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္ နာမေတာ္အတြက္ စီရင္ေလ၏။
၁၅ တဖန္ ျပည္တကာတို႔၏ အထြတ္ျဖစ္၍၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္၊  သူတို႔အား ငါေပးေသာျပည္သို႔ မပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းငွါ၊ ေတာ၌ ငါက်ိန္ဆို၏။
၁၆ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ရုပ္တုမ်ား ကို ငဲ့ကြက္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔ကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။
၁၇ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါသည္ သူတို႔ကို ႏွေျမာေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီး၊ ေတာ၌ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ မျပဳ။
၁၈ သားေျမးတို႔အားလည္း၊ သင္တို႔၏ ဘိုးေဘးစီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္ၾကႏွင့္။  သူတို႔၏ ရုပ္တု မ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္ကို မညစ္ညဴးေစၾကႏွင့္။
၁၉ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ ခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ က်င့္ႀကံၾကေလာ့။
၂၀ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကိုလည္း သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု၊ သင္တို႔သည္ သိမည္အေၾကာင္း၊ ထိုဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ငါႏွင့္ သင္တို႔စပ္ၾကားမွာ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ေစၾကေလာ့ဟု ငါဆို၏။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews